9. 9. 2017

Ve středu 13. září čeká jesenické zastupitelstvo další z řady velice podstatných zasedání. Bude se totiž rozhodovat o znění dokumentu, který může navždy změnit to, co zbylo po výstavbě Pražského okruhu z klidného rázu Jesenice a okolních obcí. Zastupitelstvo bude diskutovat a následně hlasovat o dokumentech spojených se zamýšlenou výstavbou Vestecké spojky a dálnice D3. Tedy se vznikem liniových staveb, které by mohly do bezprostřední blízkosti našeho města přivést denně desetitisíce projíždějících automobilů s doprovodnými negativními jevy; obtěžujícím hlukem poškozujícím zdraví a smrtelně nebezpečnými exhalacemi.

Na webu městského úřadu města Jesenice byly v tomto týdnu uveřejněny dokumenty obsahující návrh vyjádření vedení města k záměru výstavby Vestecké spojky společně se samotnou technickou studií této dopravní stavby. Stavby, která se po prvotním kompletním zrušení soudem rychle vrací k životu… Dostali jsme tak možnost si 16 bodový návrh pročíst a s předstihem se seznámit s textem, o kterém se bude ve středu na zastupitelstvu zajisté bouřlivě jednat. Na rozhodnutí zastupitelstva a případných navržených a schválených úpravách totiž bude záviset, jak město Jesenice ke vzniku Vestecké spojky přistoupí a za jakých podmínek bude s jejím vznikem případně souhlasit anebo zda k ní město vyjádří svůj jednoznačný nesouhlas.

A právě tady se sluší udělat krátkou odbočku a podívat se, jak se na vznik Vestecké spojky dívají naši sousedé. U nich totiž panuje rozpor. Zatímco vedení Vestce vznik Vestecké spojky na svém území zcela odmítá, pražské Hrnčíře a Šeberov naopak navrhují výstavbu jen její části (strana 6 až 7 v odkazovaném dokumentu). A to konkrétně té části, která by procházela od silnice spojující Zdiměřice s Hrnčíři po Exit 4 na dálnici D1. Šeberovští si od toho slibují odvedení dopravy mimo obytnou část Hrnčíř a Šeberova, tedy míst, které dlouhodobě trpí vysoký množstvím projíždějících automobilů. Vznik Vestecké spojky je předmětem kritiky také ze strany zastupitelstva městské části Prahy 11, kde část zastupitelů a zastupitelek spatřuje v jejím vzniku pouze tunel na státní peníze. Dle jejich pohledu je totiž cílem vytvoření nového exitu na dálnici D1, kolem kterého mají spekulanti skoupené pozemky pro vznik komerční zóny. Nikoliv tedy skutečné řešení neutěšeného stavu místní individuální dopravy (skutečným řešením by totiž byl vznik obchvatů dotčených obcí, nikoliv výstavba silnice sloužící primárně pro automobily valící se ze vzdálených částí Středočeského kraje).

Mezi Zdiměřicemi a Hrnčíři jsou v současnosti jen pole. Nahradí je dvouproudová silnice, po které projedou desetitisíce aut denně? 

Dlouho zůstávalo nejasné, jaký postoj k výstavbě zaujímá vlastně naše obec, respektive její současné vedení. To vedlo v květnu tohoto roku jesenický spolek „Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy“  k napsání otevřeného dopisu jesenickému zastupitelstvu. Díky dopisu, ale i našemu soustavnému informování o postupu příprav vzniku Vestecké spojky, se následně podařilo iniciovat diskusi na toto téma na červnovém zastupitelstvu města Jesenice a ve výsledku i zlepšit informování ze strany městského úřadu Jesenice směrem k místním rezidentům. Na červnovém zastupitelstvu po emotivní diskusi bylo nakonec přijato usnesení, ve kterém město Jesenice zcela odmítlo vznik této dopravní stavby (ale i dálnice D3). Na tom, že usnesení bylo přijato, měla zajisté největší podíl Ing. arch. Iva Řehulková (v současnosti nezařazená zastupitelka), která prvotní návrh odmítavého usnesení připravila a zastupitelstvu k projednání předložila.

Ale vraťme se nyní zpět k představenému 16 bodovému dokumentu. Bylo to právě přijetí odmítavého stanoviska navrženého zastupitelkou Ivou Řehulkovou, které se ukázalo jako nesmírně důležité. Přijaté odmítavé usnesení ohledně výstavby Vestecké spojky (a dálnice D3) je totiž v podstatě jediným zcela odmítavým stanoviskem, které se v 16 bodovém dokumentu nachází. Ostatní body totiž říkají, že Vesteckou spojku Jesenice sice nechce, ale jen za předpokladu, že se něco konkrétního nezmění. Ať už se jedná o zprovoznění exitu v Písnici, vyjmutí Pražského okruhu z placené části české dálniční sítě, dobudování protihlukových valů, či předsazení odbočovacího pruhu (není v silách tohoto textu detailně popsat všechny body, prosím tak zájemce, ať si sami prostudují diskutovaný dokument). Máme tak před sebou návrh, který je ve své podobě k záměru vzniku Vestecké spojky vlastně docela přívětivý. Pokud by se totiž v budoucnosti podařilo hlasováním zastupitelů a zastupitelek zrušit předešlé usnesení zastupitelstva odmítající vznik Vestecké spojky a dálnice D3, Jesenice by vzniku Vestecké spojky vlastně příliš nebránila. A to rozhodně není dobrá zpráva.

Za zmínku dále ještě stojí, že pro současné vedení Jesenice je případně přijatelná varianta Vestecké spojky, která by začínala od budoucí křižovatky Vestecké spojky se silnicí Hrnčíře x Zdiměřice směrem k dálnici D1 (viz bod 3). Zde je na místě uvést, že toto dílčí řešení naplňuje znaky ukázkového použití salámové metody, kdy se rezidentům slíbí postavení jen části silnice, která bude později dostavěna v celé své délce. Tedy od kruhové křižovatky ve Vestci až po dálnici D1. Vznik by byl jen rozdělen do dvou etap.

Pro místní rezidenty, ať už Jesenice, nebo více dotčených Zdiměřic a Rozkoše, současně není zřejmé, jak by vznik této dopravní komunikace, ať už v celé délce, nebo jen v preferované poloviční variantě, prospěl. Zvláště za situace, kdy vznik dálnice D3 v blízkosti Jesenice je stále značně nejistý. Ze zmiňovaných obcí by totiž osobní automobilovou dopravu Vestecká spojka v jakékoliv zvažované variantě neodvedla. Kdyby vznikla celá trasa spojky, řidiči směřující po staré benešovské by i nadále projížděli skrz Jesenici na kruhovou křižovatku ve Vestci (zde je vhodné ještě zmínit, že křížení vesteckého kruhového objezdu s Vesteckou spojkou by mělo být vyřešeno mostem. Tedy řešením, které se nebude dát nikterak odhlučnit). Tato trasa by byla totiž pro řidiče i nadále kratší a rychlejší, než najet na Pražský okruh a přes exit na Vestec najet na Vesteckou spojku.

V případě, že by byla postavena poloviční varianta Vestecké spojky, dá se naopak předpokládat, že část automobilů ze staré benešovské by se pokoušelo na Vesteckou spojku dostat, a to průjezdem po Říčanské ulici skrze Jesenici a cestou přes Zdiměřice ve snaze najet na zmiňovanou spojku. Místní rezidenti by se tak místo poklesu dopravy naopak mohli „těšit“ na další nárůst projíždějících automobilů a s tím souvisejícím zhoršením kvality života vlivem nárůstu koncentrací smrtelně nebezpečných exhalací. Situace se navíc komplikuje, když zvážíme širší vztahy. Na začátku Zdiměřic bude již brzy stát nová základní škola pro 540 dětí. A ta bude ležet na té samé komunikaci, po které si budou řidiči razit cestu k případné Vestecké spojce (a druhá škola, Sunny Canadian International School, na zmiňované silnici již stojí)… Nebo hůře. Pokud bude vystavěna Vestecká spojka v celé zamýšlené délce, bude se místní nová základní škola nacházet méně než 800 metrů od silnice, po které se v budoucnosti denně prožene 20 až 24 tisíc aut. O nezávadném prostředí pro zdraví školních dětí tak nebude moci být ani řeč.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Pokud vás tak vývoj ohledně Vestecké spojky zajímá, nebo vám není lhostejné, co se chystá ve vašem okolí, přijďte to říct ve středu 13.9. svým zastupitelům. Zasedání začíná v 18 hod a Vestecká spojka, pokud nebude upraven program jednání, přijde na přetřes nejspíše na jeho konci.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.
předseda jesenických Zelených
kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Stranu zelených

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂

Dočkáme se prodloužení Vestecké spojky až na Pražský okruh, nebo se podaří vznik této kontroverzní stavby zastavit?