3. 1. 2017

Podobně jako další obce v okolí Prahy i město Jesenice zažívá v posledních 20 letech překotný stavební rozvoj doprovázený výrazným nárůstem obyvatel. Do Jesenice se ve velkém stěhují rodiny s dětmi, čímž vzniká tlak na místní školky a školy. Zatímco nedostatek míst ve školkách je prozatím vyřešen, přírůstek dětí školního věku představuje pro naše město značnou výzvu. K jejímu zdolání je potřeba vybudovat v Jesenici novou základní školu, což představuje investici v řádu stovek miliónů korun. Výstavba základní školyje tak projekt, který bude provázet rozpočet naší obce ještě dlouho. A jelikož oficiální web města Jesenice k výstavbě nové základní školy v podstatě mlčí a to i přes to, že by se brzy mělo začít stavět, přináším tak v tomto článku souhrn volně dostupných informací společně s odkazy, kde se dá dohledat informací více.

Historie projektu

O potřebě vzniku nové základní školy na území Jesenice se mluví dlouho, což byl ostatně i důvod, proč vznikla i tato demografická studie s prognózou budoucího vývoje počtu obyvatel našeho města z roku 2013, nebo předvolební programy snad všech politických subjektů  z roku 2014. V nich výstavbu školy podporovaly/prosazovaly jako jednu ze svých hlavních priorit všichni…

S přípravami na vznik nové školy započalo již minulé vedení obce za starostování Pavla Smutného (STAN). Ať už ve formě jednání s dotčenými úřady pro její povolení, tak i ve snaze domluvit a vykoupit potřebné pozemky pro její stavbu (viz např. str. 3 v Jesenickém kurýru z července/srpna 2014, či v zářijovém čísle na str. 10). Již tehdy se zvažovalo, že by nová budova školy měla stát mimo území Jesenice ve snaze jí dopravně ulevit a že by se případně časem, až by ubylo mladších dětí, mohla škola přeměnit na školu střední.

K realizaci se škola přiblížila za současného vedení města pod starostováním Radky Vladykové (ANO 2011), kdy byly v roce 2015 vykoupeny ve Zdiměřicích potřebné pozemky. Zajímavostí je, že se podařilo vykoupit ty samé pozemky, které se pokoušelo vykoupit již v roce 2014 minulé vedení obce s Pavlem Smutným v čele. Nicméně tehdy záměr nevyšel kvůli nesouhlasu části zastupitelů na zasedání pracovního zastupitelstva (těch samých, kteří po volbách o rok později nákup podpořili), takže záměr nikdy nepostoupil na hlasování zastupitelstva. Ztratil se tak jeden rok v přípravě školy, škoda.


Podívejte se na projednávání bodu o nákupu pozemku, ca od 13. minuty.

První část výkupu pozemků proběhla v polovině roku 2015, kdy byly získány pozemky o výměře 15 383 metrů čtverečních za cenu 18 459 600 Kč. Druhá část nákupu proběhla na sklonku téhož roku výkupem pozemku s parcelním číslem 82/29 o výměře 5633 metrů čtverečních za cenu 6 759 600 Kč (celkově tak pozemky pro školu vyšly na 25 219 200 Kč a jak vypadají můžete vidět na fotografii níže). Pokud by vás zajímala historie nákupů podrobněji, podívejte se na videozáznam z jednání zastupitelstva z června 2015 nebo z října 2015 (čas od 23. min a 13 s), kde zazní vše podstatné.

DSC02667

Dnes zatím jen pole, ale již brzy se tudy budou prohánět nejprve stavební stroje a později pak naše děti.

Zvolená lokalita, aneb kde bude škola stát

S výstavbou nové základní školy se počítá v severní části Zdiměřic poblíž křižovatky ulic Hrnčířská a Malebná. K tomuto účelu byly současným vedením města zakoupeny pozemky (viz mapka níže) ležící jižně od rozsáhlého bytového komplexu, tzv. kondominia. Tyto pozemky se nachází jak v blízkosti křižovatky, kde se silnice z Hrnčíř rozděluje buď do Zdiměřic a nebo do Vestce (respektive do Jesenice), ale také v docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce „Jesenice, Zdiměřice, bytovky“ (obsluhovanou spojem 327), tak i zastávky „Jesenice, Zdiměřice, sportovní areál“ (obsluhovaný spoji 326 a 327).


Na mapě je zobrazen předmětný pozemek, na kterém bude již brzy stát nová základní škola. 

Návrh školy, aneb jak bude vypadat

Základní škola ve Zdiměřicích by měla mít kapacitu 540 žáků rozdělených do 18 tříd (1 třída tak bude mít 30 žáků). Počet zaměstnanců by měl dosáhnout maximálně 60. Škola má stát na pozemku (konkrétně na parcelách č. 82/335, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29) o velikosti 21 264 m2, z čehož by 5 892 m2 mělo být zastavěno. Areál školy bude tvořit trojice výškových rovin odpovídajících budovám školy se stravovacím zařízením, venkovnímu víceúčelovému hřišti a fotbalovému hřišti s běžeckými dráhami. V areálu školy by měla vzniknout i prostorná jídelna, která bude denně vařit přibližně 600 jídel (pro detaily viz soubor STC2053_oznameni.zip na portálu Informačního systému EIA). Plánuje se, že odpadní voda z kuchyně bude sváděna do speciálního lapače tuků před tím, než bude vypuštěna do splaškové kanalizace. Prostornou jídelnu by mělo být možné přepažit a tím vytvořit společenský sál. Podobně by se měla nechat přepažit i větší ze dvou tělocvičen, které v areálu školy vzniknou.

Před budovou školy na straně přiléhající k Hrnčířské ulici se předpokládá se vznikem parkoviště s 60 parkovacími stáními rozdělených do 5 různě velkých parkovacích oblastí. Zatímco jižní část parkoviště bude průjezdná, severní část bude slepá. Na parkoviště/před školu se bude vjíždět z křižovatky ulic Hrnčířská x Malebná. Viz Přílohu 3 v tomto ZIP souboru.

Výkres_3Projektová dokumentace nové základní školy v Jesenici. Vytvořil Ing. Arch. Josef Pálka, Hexaplan International.

Na pozemku školy by měla vzniknout nádrž o objemu 108,2 m3, která bude schraňovat dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch, jež bude následně využívána k zavlažování trávníku na fotbalovém hřišti. Během realizace bude potřeba připojit areál základní školy ke stávající kanalizační síti stejně jako k elektřině, plynu a vodovodnímu řádu. Vytápění úseku školy bude zajištěno za pomoci čtyř kondenzačních plynových kotlů o celkovém výkonu 400 kW, další dva kotle pak budou vytápět prostor stravování a tělocvičnu pak 3 plynové zářiče (viz podrobnosti v oznámení záměru zde).

Za zmínku také stojí, že by v areálu školy měl vzniknout služební byt(y) pro začínající učitele. V Jesenickém kurýru je taktéž zmínka o tom, že by v areálu školy mělo být část plochy vyhrazeno pro občanskou vybavenost, takže by tam například mohla vzniknout kavárna. Nicméně o těchto záměrech prozatím jiné veřejně dohledatelné zdroje nehovoří.

A pokud by vás zajímala samotná vizualizace budov školy, máte možnost je spatřit v Jesenickém kurýru 2/2016 na straně 13 až 15.

Náklady, aneb kolik bude nová škola stát

Cena výstavby nové základní školy není z veřejně dostupných zdrojů a ani z oficiálního webové prezentace našeho města úplně jednoznačná. Zatímco únorový Jesenický kurýr na straně 15 uváděl cenu výstavby školy ve výši 220 miliónů Kč, v listopadu jsme si mohli na webovém portále Čtidoma.cz dočíst, že cena bude 290 miliónů Kč. V prosinci 2016 pak na zasedání zastupitelstva města Jesenice zaznělo od paní starostky na náš dotaz, že se počítá s náklady na výstavbu školy a její vybavení ve výši 350 až 360 miliónů Kč.

Naštěstí město Jesenice nebude muset hradit celou tuto částku (ať už bude jakákoliv…). V listopadu 2016 totiž Vláda České republiky rozhodla, že pro obce v okolí Prahy uvolní na výstavbu nových škol 1,66 miliardy Kč. Vedení obce Jesenice se tak po množství práce podařilo získat významnou finanční pomoc, když získalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dotaci, která pokryje 70 % potřebné částky na výstavbu nové školy. Nicméně není opět zřejmé, z jaké částky se těch 70 % bude počítat, takže se nedá určit, jakou částku (zbylých 30 %) bude muset město Jesenice doplácet ze svých prostředků.

Pokusil jsem se tyto nejasnosti před napsáním tohoto článku vyjasnit (jak v ceně výstavby, tak i v reálné výši dotace) zasláním emailu s dotazem paní starostce. Bohužel ale obdržená odpověď vysvětlení nenabídla. Byl jsem totiž odkázán na web města s informací, že tam jsou zveřejňovány veškeré informace, jakmile jsou k dispozici. Jsem z té odpovědi tak trochu na rozpacích. Mám z toho usuzovat, že cena tohoto velkého projektu není vedení obce doposud známa? Na webu Jesenice jsem totiž ani přes značné úsilí informace k výstavbě školy nebo její ceně nedohledal…

Nicméně nutno podotknout, že částka, kterou bude Jesenice muset ze svých prostředků uhradit, se může v budoucnu ještě změnit. Vedení města zvažuje, jestli nepřepracovat projekt a neudělat ze školy nízkoenergetickou budovu. Touto změnou by totiž město dosáhlo na další dotace, tentokrát od Státního fondu životního prostředí. Zůstává ale samozřejmě otázkou, jestli s přepracovaným projektem by nedošlo k odkladu realizace výstavby.

Kdy se má začít stavět

V současnosti se předpokládá (alespoň dle Oznámení o záměru: Nová škola v Jesenici), že by výstavba školy měla začít v červnu 2017 s tím, že samotná výstavba by měla trvat 12 měsíců. Naplno by tak škola měla fungovat od 1. září 2018. Oproti únorovému číslu Jesenického kurýru tak již došlo k posunu data výstavby (uváděl jaro 2017) , nicméně s ohledem na velikost projektu jsou případná zdržení s realizací dobře pochopitelná. Nicméně dá se očekávat, že by se v roce 2017 skutečně mohlo začít stavět – v roce 2018 se budou totiž konat komunální volby, takže bude zajisté vyvinuta enormní snaha, aby se tento (pro naše město) velice významný projekt dočkal své realizace, nebo při nejhorším alespoň svého zahájení…

Dopad školy na blízké okolí

Oznámení o záměru výstavby nové školy v Jesenici obsahuje i odhady, jak provoz školy zatíží okolí. Například se předpokládá, že se díky výstavbě školy zvýší celodenní provoz v ulici Hrnčířská ve směru do centra Jesenice maximálně o 8 % průměrné denní dopravní intenzity, opačným směrem se počítá s minimálním nárůstem dopravy. V době dopravní špičky může tento nárůst dosáhnout až 29 % stávající intenzity.

Pro rezidenty bydlící blízko školy pak stojí za zmínku, že na objektech školy budou instalovány vzduchotechnická zařízení zajišťující větrání a úpravu vzduchu v učebnách a ve zbylých školních prostorách. Předpokládá se tak, že přiléhající část kondominia bude vystavena hluku o síle 40-45 decibelů (viz v Oznámení o záměru str. 38). Nicméně nutno podotknout, že projekt školy obsahuje vznik protihlukové stěny v severní části areálu a že oznámení o záměru tvrdí, že u hluku nedojde k překročení hygienického limitu.

Co je ze situačního výkresu taktéž patrné (a co nejspíš neocení lidé žijící v kondominium) je zrušení přechodu pro chodce poblíž ulice Malebná a vznikem nového přechodu blíže k autobusové zastávce Zdiměřice, Bytovky. Obzvláště pro majitelé psů a rodiče s kočárky tak zanikne přechod, který často využívali k bezpečnému přechodu Hrnčířské ulice při cestě k Průhonickému parku (viz příloha 3). Zrušení přechodu je důsledkem vzniku odbočovacího pruhu určeného ke vjezdu do areálu školy.

I přes tyto dílčí negativa však nová škola představuje pro naše město značně pozitivní událost. S jejím vznikem se totiž podaří vyřešit letitý problém s nedostatečnou kapacitou školských zařízení pro místní děti. Držíme tak palce, ať výstavba a otevření školy proběhne hladce a ke spokojenosti všech zainteresovaných.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂