15. 7. 2019

Poslední zastupitelstvo před prázdninami bylo vskutku nabité. Ke 26 bodům z pozvánky bylo na začátku doplněno pět dalších. Bylo staženo vydání zakládací listiny nové základní školy, aby se mohla veřejnost zúčastnit výběru jména nové základní školy.

Již tradičně začalo zastupitelstvo dotazy veřejnosti. V jeho rámci jsme se dozvěděli, že asfaltování ulice Šátalka čeká na stavební povolení na stavebním úřadě v Černošicích, který se potýká s nedostatkem pracovních sil. Dále bylo potvrzeno, že slevy na vstup do Průhonického parku již byly vyčerpány. Probíraly se také změny dopravy po dobu rekonstrukce silnice II/101 (ulice Pražská) od Osnice k pražskému okruhu. Po dobu rekonstrukce by měl být povolen jednosměrný provoz se zákazem průjezdu nákladní dopravy přes Osnici a Kocandu. Na závěr padla také stížnost na zbytečné sekání trávy, zvláště v místech, kudy se nechodí.

Podívejte se na záznam jednání zastupitelstva.

Dalším bodem byla účetní závěrka a závěrečný účet města. Podle Renaty Volákové bylo hospodaření formálně bez chyb, ale nebylo dostatečně zodpovědné a kritizovala některé výdaje. Radka Vladyková namítala, že dle zprávy kontrolního výboru měla ve škole proběhnout veřejnosprávní kontrola kvůli kontrole hospodaření základní školy. Proběhla i kratší diskuze ohledně revitalizace rybníků ve Zdiměřicích a možných nekalostech. Navzdory protinávrhu Radky Vladykové, aby byl závěrečný účet schválen s výhradami, byl přijat původní návrh.

Druhým bodem týkajícím se financí byla zpráva finančního výboru ohledně hospodaření města v uplynulých dvou letech. Bod uvedl Martin Kuruc s tím, že přezkoumávané výdaje jsou v až v řádech milionů, ale zároveň se u některých podařilo dohledat zdůvodnění. Renata Voláková pak rozebírá řadu výdajů, které byly podle finančního výboru použity neefektivně, např. software na správu příspěvkových organizací, zakázky na školní autobus a sekání trávy a soud s Pavlem Smutným. Proběhla i vypjatá diskuze ohledně možného střetu zájmů bývalých radních při rozhodování.

Následovala řada menších bodů. Bylo přijato rozpočtové opatření, které srovnává příjmy obce se skutečností a upravuje výdaje obce podle nastalých událostí, zejména odložení stavby základní školy a nákup pozemků. Byla projednána i řada bodů týkající se pozemků. Zastupitelstvo odmítlo prodat jakékoliv pozemky, neboť jich město má málo, naopak schválilo nákup pozemků podél Jesenického potoka, další pozemek pro sportovní areál za Feringem a pozemky v Roháči. Jednání zastupitelstvo bylo během projednávání narušeno požárním poplachem, který byl spuštěn pravděpodobně kouřením ve společenském sále během absolventského plesu základní školy.

Posledním bodem z původního programu bylo založení technických služeb. Ty by měly nejprve převzít pracovní četu a následně také další služby, např. svoz odpadu a provoz vodohospodářské infrastruktury. Opozice požadovala odložení bodu a podrobnější rozbor nákladů.

Následovaly dodatečné body. Byla schválena odložená vyhláška o odpadech upravující cenu za svoz odpadu  z objektů, které nejsou trvale obývány, tedy chat. Byl odmítnut prodej dalšího pozemku v Osnici. Následovalo pověření Alexandry Kockové organizací svátečních setkání v kapli sv. Prokopa, na její žádost. Zastupitelstvo schválilo harmonogram zasedání do konce roku, a sice na 19. září a 12. prosince od 19.00.

Na závěr byla projednána i zpráva kontrolního výboru. Kontrolní výbor upozorňoval na již zmíněnou veřejnosprávní kontrolu v základní škole, dále upozornil na možnou skrytou politickou inzerci v jesenickém kurýru aj. Pavel Smutný upozornil, že kontrolní výbor byl zastupitelstvem pověřen k rešerši usnesení za roky 2017 a 2018, což neprovedl.

Zapsal Vlastimil Zíma
člen jesenických Zelených

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!