21. 12. 2017

Na úterý 19. prosince bylo vedením obce svoláno poslední řádné zastupitelstva města Jesenice v letošním roce, na kterém jsme nemohli chybět. Tentokrát obsáhlý program s 27 body sliboval dlouhé jednání a řadu vzrušených diskusí. Na programu totiž byla řada bodů výrazně se dotýkající fungování naší obce. Ať už se jednalo o schvalování rozpočtu obce na rok 2018, plánovací smlouvy s GENIUS LOCI DEVELOPER a. s. či s Whitewater park Zdiměřice s. r. o., nebo projednávání obecně závazné vyhlášky Města Jesenice č. 3/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Jako obvykle vám nabízíme (tentokrát krapet delší) informační záznam z jednání i s hlavními závěry.

Zastupitelstvo se neslo v určitém směru trochu v komorní atmosféře. V těsně předvánočním termínu mohlo dorazit na jednání jen patnáct zastupitelů a zastupitelek. Někteří navíc dorazili později, jiní naopak dříve odešli. Pro část opozice bylo totiž složité si změnit svůj program ca dva týdny dopředu, kdy byl termín zastupitelstva definitivně potvrzen. Naopak plno bylo tentokrát v hledišti, kde seděla řada místních rezidentů a zástupců developerů, kteří se přišli podívat, jak dopadne projednávání některých bodů. Nutno na začátku též zmínit, že i přes několikrát vyslovený příslib vedení obce, že materiály k jednání zastupitelstva budou před jednáním veřejnosti dostupné, opětovně tomu tak nebylo. A nepomohla ani žádost o poskytnutí některých materiálů na základě svobodném přístupu k informacím, kterou podal Vlastimil Zíma ve snaze dostat tyto dokumenty k veřejnosti před jejich projednáním. Zástupci veřejnosti se proto mohli poprvé s předmětem většiny projednávaných bodů seznámit až na místě.

Jako první se řešila změna programu jednání. Nejprve bylo potřeba jeden bod stáhnout a nahradit ho bodem jiným z toho důvodu, že se změnila situace a bylo potřeba namísto smlouvy o odkupu schválit smlouvu o provedení stavby. Následně se jednalo na návrh nezařazené zastupitelky Ivy Řehulkové o tom, aby se program rozdělil na dvě části z toho důvodu, aby se vše stihlo řádně a bez spěchu projednat. Dle protinávrhu se měla první část projednávat  v úterý, druhá část až v lednu. To ale nebylo přijato, protože to nepodpořili koaliční zastupitelé a zastupitelky. Ty naopak jednohlasně odsouhlasili znění původního doplněného programu slibující dlouhé hodiny jednání.

Na řadu pak přišel bod číslo 3 o schválení změny územního plánu číslo 5 města Jesenice. V této změně byl řešen jako jediný malý pozemek na Kocandě, na kterém by na žádost místního nohejbalového klubu mělo do budoucna vzniknout sportoviště. Jednalo se o dlouhodobě projednávanou záležitost, ke které před nedávnem proběhlo (ne příliš proklamované) veřejné projednání. Bod byl přítomnými zastupiteli/zastupitelkami jednomyslně schválen bez připomínek. Nicméně v tomto bodu se strhla diskuse, ve které si nejprve nezařazená zastupitelka Řehulková a následně i opoziční zastupitel Pavel Smutný (STAN) stěžovali na to, že některé podklady k zastupitelstvu dostali jeden pracovní den, respektive dva před jednáním a že se na jednání zastupitelstva tedy neměli šanci řádně připravit…

V dalším bodě (číslo 4) se projednával návrh na zřízení Sociálního fondu města Jesenice, který by měl umožnit odměňovat zaměstnance městského úřadu, Městské policie a pracovní četu navíc částkou ve výši 2000 Kč ročně. Celkem v současnosti pro město pracuje 60 úředníků, 12 strážníků a 3 zastupitelé/zastupitelky. V rozpočtu se na tento fond počítá s částkou 200 tisíc Kč. Dle vyjádření radní Zdeňky Paškové (ODS) je cílem fondu trochu navýšit relativně nízké platy, které zaměstnanci města dle platných tabulek dostávají. Odměny by měly být dle vyjádření starostky Radky Vladykové (ANO) rozdělovány plošně, proti čemuž se vyhranil opoziční zastupitel Smutný, že je vhodnější dávat odměny za konkrétní počin. Návrh byl přijat díky jednomyslné podpoře 11 zástupců koalice, 1 zastupitel hlasoval proti a 2 zastupitelky se zdržely.

V bodě 5 se pak řešila výše nájemného za vodohospodářský majetek města Jesenice pro rok 2018 a cena vodného a stočného pro rok 2018. Zatímco pro nájemce vodohospodářského majetku Jesenice se nájemné mělo zvýšit o 200 tisíc Kč, pro koncového odběratele měla cena být 70,77 Kč/m3. Tedy stejně, jako v minulém roce. Cena vodného a stočného by tak meziročně nezdražila ani o inflaci. Obec by zas o trochu více dotovala v takovém případě spotřebu vody každého z nás a i proto by Jesenice  i nadále byla obcí s nejlevnější vodou v širokém okolí. A byla to právě nízká cena vody pro koncového uživatele, která se stala předmětem diskuse. Během ní jsme se dozvěděli, že se v roce 2018 nepočítá s tak vysokými investicemi do vodovodní sítě jako v roce minulém. Návrh byl nakonec schválen v předložené podobě 11 hlasy koalice, nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi.

Bod 6 následně představil střednědobý výhled rozpočtu města Jesenice, který připravil externí spolupracovník úřadu Luděk Tesař. Oproti jiným dokumentům měla veřejnost možnost se s tímto dokumentem seznámit předem na webu obce (za což moc děkujeme!). Z krátké prezentace pana Tesaře jsme se dozvěděli, že je obec ve skvělé ekonomické kondici; na účtech Jesenice je k dispozici okolo 155 miliónů Kč a navíc obec generuje zůstatek ve výši přibližně 82 miliónů Kč ročně. To je dáno tím, že obec i nadále roste a neinvestuje všechny prostředky zpět do rozvoje obce. Zmíněno bylo též, že by se obec mohla bezpečně zadlužit do výše ca 236 miliónů Kč, takže finanční potenciál obce na roky 2018 až 2022 je okolo půl miliardy Kč. Pan Tesař svou prezentaci končil tím, že vedení obce, které vzejde z komunálních voleb 2018 bude mít k dispozici velké množství finančních prostředků, které se budou dát použít pro rozvoj Jesenice. Výhled byl následně jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli.

V dalším bodě (číslo 7) bylo projednáváno navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města Jesenice, které bylo původně (jestli jsem to pochytil správně) iniciováno změnou tabulky na celostátní úrovni. Nově by měli neuvolnění zastupitelé dostávat přibližně o 7 % vyšší plat (což jak upozornil opoziční zastupitel Smutný je na horní hraně rozmezí přidání, které tabulka umožňuje). Jen pro představu, neuvolněný radní (tedy ten, co má regulérní pracovní poměr jinde a práci na úřadě dělá jako vedlejší pracovní činnost) by měl mít nově za měsíc 7380 Kč hrubého, zastupitel obce 1845 Kč hrubého. Předpis dále uváděl finanční odměny pro předsedy výborů, či komisí, nebo členy těchto orgánů. Dále stanovoval, že není možné vyplácet finanční odměny za více jak 3 funkce najednou. Naopak tento předpis neupravuje odměny pro uvolněné zastupitelé, tedy ty, kteří pracují na městském úřadu na plný úvazek. Tajemník úřadu v diskusi uvedl, že celkově by mělo toto navýšení přijít za rok ca na 600 tisíc Kč, nicméně je nutné brát v potaz, že v této částce jsou i povinné odvody na sociální a zdravotní, které se s navýšením taktéž povýší. Návrh byl následně přijat, 12 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi.

Rozpočet města Jesenice na rok 2018

Bod číslo 8 se týkal schvalování rozpočtu obce Jesenice na rok 2018 (a i ten byl veřejnosti dostupný před zasedáním k prostudování, viz odkaz. Kdokoliv si tak můžete projít přehled, jak odhaduje město, že bude v příštím roce hospodařit). Podstatné je, že rozpočet byl navržen jako schodkový s tím, že schodek by měl být případně kryt z minulých úspor. Je ale otázkou, jak rozpočet nakonec dopadne a jestli nebude podobně jako letos nakonec v plusu…

V rámci projednávání bodu jsme měli ale možnost spatřit i  seznam zamýšlených investičních akcí města Jesenice na rok 2018. Tedy si projít dokument, který prozatím volně dostupný není. Na zastupitelstvu zaznělo od starostky Vladykové, že bude druhý den (tedy ve středu) na webu obce zveřejněn, ale pokud jsem hledal správně, prozatím (ke čtvrtečním 17.00) se tak nestalo (zájemcům tak nabízím alespoň sérii fotografií, kde jsou jednotlivé investiční akce ke zhlédnutí) aktualizace: seznam investičních akcí byl na web obce nahrán ve čtvrtek ve večerních hodinách, viz tak odkaz (je to tam přehlednější, než na fotkách níže 🙂 ). Není v možnostech tohoto textu procházet jednotlivé položky. Je totiž zřejmé, že každý bude mít radost z jiné investiční akce, kterou město chystá realizovat. Mne osobně velice těší 1 milión Kč vyhrazených na vznik skate parku mezi Jesenicí a Pražským okruhem a 500 tisíc Kč na herní prvky pro větší děti. Dlouhodobě v Jesenici totiž nemají starší děti a dorost příliš možností venkovního vyžití a tohle jsou tak vlaštovky správným směrem. Ale zajímavých a chválihodných akcí je tam celá řada. Schválně si ten seznam sami projděte. Rozpočet byl nakonec po poměrně dlouhé diskusi, na jejíž základě chystáme samostatný článek, přijat.

Bodem s číslem 9 byly pravidla rozpočtových opatření, ve kterých se rozhodovalo o tom, jestli rada města má mít pravomoc rozhodovat na svých neveřejných zasedáních s financemi do částky 3 miliónů Kč. Na to nezařazená zastupitelka Řehulková a opoziční zastupitel Smutný argumentovali, že by takto vysoká částka být neměla radě k dispozici a že o podobných výdajích mají rozhodovat na veřejných jednáních zastupitelstva zastupitelé a zastupitelky. Starostka Vladyková protiargumentovala, že již za minulého vedení měla rada možnost rozhodovat o částkách 2 miliónů Kč, leč to nedělala, protože si to špatně vyložila. Proti tomu reagoval nazpět zastupitel Smutný s tvrzením, že rada tehdy rozhodovala do částky 500 tisíc Kč. Z diskuse jsem nepochopil, jak to ve skutečnosti tedy bylo, nicméně návrh byl následně hlasy koalice schválen. Stejně tak bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 21/2017, které se ukrývalo pod bodem 10.

(V sekci projednávání rozpočtu jsme se také oficiálně dozvěděli, že město Jesenice neuspělo s odvoláním v soudním sporu, který s městem vede opoziční zastupitel Smutný ve věci domáhání práva otisknout příspěvek opozičního zastupitele v Jesenickém kurýru. Jestli jste tak někdy přemýšleli nad tím, proč v Jesenickém kurýru nevychází dlouhodobě příspěvky opozičních zastupitelů/zastupitelek, či kritické komentáře místních rezidentů, tady máte vysvětlení… Věřme, že se vedení obce rozhodne v soudním sporu dále neodvolávat, podřídí se rozsudku a začne se řídit zněním tiskového zákona umožňující přístup opozičních  zastupitelů do radničního periodika a nebude ve výsledku zbytečně vynakládat finanční prostředky obce na zbytečné soudní výlohy).

V dalším bodě (číslo 11) se řešila plánovací smlouva se společností GENIUS LOCI DEVELOPER s. r. o. Tato smlouva byla původně projednávána na březnovém zastupitelstvu, ale po sáhodlouhé diskusi byla starostkou Vladykovou z tehdejšího jednání stažena k přepracování o připomínky opozice (více o smlouvě a jejím březnovém projednávání jsme psali v tomto článku). Na začátku projednávání bodu zaznělo z řad opozičních zastupitelů, že smlouvu k prostudování dostali od vedení obce teprve v pátek (2 pracovní dny před zastupitelstvem) a přílohy k ní až v pondělí (1 pracovní den před zastupitelstvem). Z vyjádření právního zástupce obce Jesenice nicméně následně zaznělo, že smlouva je v podstatě shodná s tím, co bylo předloženo v březnu, takže nic nebránilo členům a členkám zastupitelstva si jí prostudovat (přiznám se, že jsem tak z diskuse nepochopil, jestli byla smlouva doplněna na základě březnové diskuse, či nikoliv). Během rozpravy se diskutovalo o tom, jestli na dotčených pozemcích v severní části Jesenice vznikne skutečně to, co má developer nakresleného v projektu, tedy rodinné domy, či jestli po prodeji pozemků tam nevznikne polyfunkční dům/domy. Současně se vedl spor o to, jestli je potřeba schválit smlouvu nyní (ve které mělo město slíbeno 4 milióny na budování libovolné infrastruktury), či počkat na nový zákon platný od příštího roku (který by dle části opozičních zastupitelů dával větší vyjednávací pozici městu). Diskuse se také točila okolo regulativů a kdo může za to, že je naše obec nemá a proč je ještě nemáme. Nicméně výsledkem je to, že plánovací smlouva byla hlasy koaličních zastupitelů a zastupitelek schválena.

Plánovací smlouva s Whitewater park Zdiměřice

Bod 12 se následně věnoval plánovací smlouvě s Whitewater park Zdiměřice s. r. o., jejímž předmětem je snaha rozšířit komunikaci Ke Geofyzikálnímu ústavu na 5 metrovou dvou pruhovou silnici. To by totiž umožnilo následně získat územní rozhodnutí ke stavbě tohoto developerského projektu. Bod byl na program zastupitelstva zařazen na přání developera usilujícího o výstavbu. Hned z kraje představení tohoto bodu starostka Vladyková uvedla, že rada města Jesenice na svém zasedání schválila nedoporučení uzavření této smlouvy zastupitelstvu. Následně se v diskusi nezařazená zastupitelka Řehulková zeptala, jestli by nebylo vhodné vypovědět i smlouvu o spolupráci se společností Whitewater park Zdiměřice s. r. o. jako celek (o což se ostatně pokoušeli někteří zastupitelé a zastupitelky již před časem na zasedání, tehdy ale nebyl tento návrh schválen, chyběl jeden hlas), když rada nedoporučuje podpořit tuto plánovací smlouvu. Následně se slova ujal jednatel firmy Whitewater park Zdiměřice s. r. o. a jeho právní zástupkyně. V jejich příspěvku jsme se dozvěděli, že pokud bude smlouva o spolupráci vypovězena, že firma bude žádat náhradu škody (na což reagoval jeden z koaličních zastupitelů dotazem, jestli je zastupitelstvu vyhrožováno, což jednatel i právní zástupce popřeli). Současně ale zmínili, že se dle jejich názor realizace jejich developerského záměru vleče díky laxnosti města Jesenice, které nečinní potřebné kroky k umožnění výstavby (např. rozšíření této komunikace v majetku obce). Následovala rozprava o tom, jestli je zastupitelstvo schopno smlouvu o spolupráci na místě případně vypovědět, či jestli je lepší počkat na právní rešerši městské advokátní kanceláře. Nakonec převládl názor, že bude lepší počkat a z toho důvodu bylo projednávání bodu přerušeno a zastupitelstvo by se k němu mělo vrátit (nejspíše) 25. ledna 2018. Tehdy se bude tak rozhodovat nejenom o plánovací smlouvě na rozšíření komunikace, ale i o tom, jestli město bude i nadále spolupracovat s WWP na realizaci tohoto projektu.

Pro dokreslení atmosféry připojuji níže ještě postřeh Stanislava Hrabala k projednávání tohoto bodu.

Whitewater Park se valí na Jesenici a převálcuje vše, co mu stojí v cestě. Takový mám dojem po projednání bodu 11 zasedání zastupitelstva 19.12.2017. Radnice mu do cesty postavila hráz, postavenou z demokratických pravidel a zvyklostí (díky za to). Co se ale stalo. Po oznámení starostky, že rada města nedoporučuje ke schválení Plánovací smlouvu s Whitewater Park s. r. o. (šlo tedy o smlouvu se soukromým subjektem, nikoli o samotný WWP), vystoupil zástupce Whitewater Park s. r. o. a aniž by se zeptal, jaké důvody radnici k tomuto rozhodnutí vedly, začal nevybíravým způsobem vyhrožovat soudem, vysokým penálem a pokutami. Po něm vystoupila jeho právnička, která v tom pokračovala a penále vyčíslila na desítky milionů korun. Jejich vystoupení je možné shlédnout na záznamu z jednání zastupitelstva. Poté starostka rozhodnutí odročila, aby byl čas na právní analýzu těchto vyhrůžek. Myslím, že pan Rašek udělal chybu a měl by se s omluvou vrátit od vyhrůžek zpět k jednání. U mne však již prohrál.

Stanislav Hrabal

Další bod (již 13) se věnoval pohledávce města vůči Kocanda Grupo 2006 s. r. o. v likvidaci ve výši 353 tisíc Kč. Jednalo se o to, jestli zastavit vymáhání pohledávky exekucí či nikoliv. Jednohlasně byl přijat byl protinávrh se zněním, že zastavení pohledávky bude posunuto o rok.

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Posledním bodem, u kterého probíhala sáhodlouhá diskuse byl bod číslo 14, obecně závazná vyhláška Města Jesenice č. 3/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Tato vyhláška se v obecné rovině snažila docílit toho, aby na území obce musely všechny hospodské podniky zavírat k určité hodině (navrženo bylo o víkendu k 1.00 a v pracovní dny k 22.00, respektive následně v protinávrhu k 24.00) a tím se zamezilo nežádoucím společenským jevům v podobě narušování veřejného pořádku silně podnapilými osobami. V reálu se ale celá diskuse i argumentace stočila na jeden jediný místní podnik, Relax club v centru Jesenice. A to i přes to, že bylo vedením obce několikrát uvedeno, že vyhláška není cílena na tento podnikatelský subjekt. Ke stočení diskuse tímto směrem ale značně přispělo to, že v řadách veřejnosti bylo několik rezidentů sousedící s tímto klubem, ale i jednatelka tohoto klubu. Důvodem, proč se vedení města rozhodlo tuto vyhlášku předložit je skutečnost, že se dlouhodobě nedaří (převážně o víkendech) udržovat veřejný pořádek v centru obce.

Z příspěvku velitele Městské policie Jesenice jsme se následně dozvěděli, že před výše zmiňovaným klubem dochází k řadě incidentů různého charakteru. Uvedl, že od března 2017 byl Městské policii Jesenice nahlášeno 31 případů rušení veřejného pořádku (…respektive fyzických potyček podnapilých osob…). Nicméně dále uvedl, že při zpětné analýze kamerových záznamů zjistil, že přibližně až trojnásobek incidentů není vůbec hlášena, takže se nedostane do policejních statistik. Zaznělo také, že při jedné fyzické potyčce došlo k napadení zasahující strážnice podnapilou osobou a tím způsobení její pracovní neschopnosti. V diskusi vystoupilo i několik občanů, kteří žijí v blízkosti klubu a dosvědčili, že v noci dochází k řadě incidentů vedoucích k narušování veřejného pořádku či poškozování městského i soukromého majetku a k rušení nočního klidu. Současně z jejich strany zaznělo, že problém již není provoz klubu samotného, respektive hluk, který by vycházel z jeho útrob – to se povedlo provozovatelům po řadě stížností vyřešit, ale hluk, který vzniká v pozdních hodinách před klubem, když jej opouštějí podnapilé osoby.

Následně v diskusi vystoupila jednatelka klubu Relax, která zmínila, že zaslala zastupitelstvu otevřený dopis seznamující zastupitelstvo z důvody, proč neshledává vyhlášku jako správnou. Její argumentace se vedla v rovině, že nemůže být zodpovědná za to, co se děje na ulici před klubem. Tedy v místě, kde se má o pořádek starat obecní či státní policie. A že se vždy najde mezi mnoha lidmi, co klub navštěvují, několik problémových jedinců, kteří pak způsobí výše popsané potíže. Současně dodala, že se snaží její pracovníci problémům předcházet, například úklidem okolí klubu. Dále navrhla, že ve snaze o zlepšení situace bude před klubem zaměstnanec klubu, který se bude snažit dohlížet nad klidným průběhem večera.

V diskusi dále zněla úvaha, jestli se má Jesenice stát v noci klidným městem, kde si místní nemohou nikam vyrazit za zábavou a budou muset jezdit do Prahy (argumentovali odpůrci vyhlášky), nebo místem, kam se budou sjíždět za zábavou podnapilí lidé ze širokého okolí (argumentovali podporovatelé vyhlášky). Okolní obce (Jílové, Dolní Břežany atd.) totiž podobné vyhlášky přijaté mají, takže se Jesenice stává cílem řady cest za zábavou. Tolik k hlavním bodům.

Následně se přistoupilo k hlasování, ve kterém návrh na vyhlášení vyhlášky nebyl přijat. Záměr podpořilo 9 koaličních zastupitelů a zastupitelek, 2 koaliční zastupitele stejně jako zbytek opozičních zastupitelů a zastupitelek návrh nepodpořili, buď se zdrželi či byli proti (byli mezi nimi i ti, kteří byli v diskusi jednatelkou označeni za členy klubu).

No a pak následovala řada bodů, v rámci kterých se dával do pořádku majetek v evidenci města/školy a řešily se bezúplatné převody pozemků. Tady to běželo rychle, protože k nim neprobíhala diskuse. Všechny body byly ve výsledku  schváleny. Díky závěrečnému rychlému hlasování bodů a přeřazení bodu o Whitewater park Zdiměřice na leden se tak povedlo zastupitelstvo ukončit krátce po 23.00.

Bohužel ale došlo k tomu, že po odhlasování posledního bodu a začátku diskuse se velká část zastupitelů a zastupitelek vzdálila z místnosti, čímž poklesl počet zastupitelů natolik, že zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. Výsledkem čehož byla předčasně ukončena diskuse a tedy možnost, aby se občané ptali zastupitelů. Dozvěděli jsme se tak jen novinku stran Horních Jirčan, kde se staví hotel. Město podalo k projektu připomínky, protože projektovaná budova měla být vyšší, než je v této části obci povoleno. Současně byl problém i se zastavitelností pozemku.

A to je z posledního letošního zastupitelstva, které se odehrálo pár dní před Vánoci vše. Přeji tímto všem šťastné a veselé Vánoce a na viděnou v roce 2018! I nadále pro vás budeme připravovat náš zelený informační servis o dění v naší obci.

PS: Tentokrát byl na webu obce zveřejněn zápis z jednání zastupitelstva z pohledu současné koalice, nabízím tak pro objektivnost odkaz.

Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!