9. 3. 2018

V úterý 6. března 2018 proběhlo letošní druhé zasedání zastupitelstva města Jesenice, na kterém jsme měli za jesenické Zelené v publiku opět své zástupce. Nabízíme vám proto opětovně volný přepis toho, co se na zastupitelstvu projednávalo a co bylo nakonec přijato a proč. Pokud bychom chtěli toto zasedání ve zkratce charakterizovat, hlavním tématem bylo rozdělování dotací místním spolků, konsolidace obecních vyhlášek a spor o řád finančního a kontrolního výboru. Pojďme si to nyní postupně projít.

Po obvyklých formalitách v podobě určení zapisovatelů přišlo na řadu schvalování programu. Během projednávání bodu jsme se díky výtce nezařazené zastupitelky Ivy Řehulkové opět dozvěděli, že zastupitelé a zastupitelky i tentokrát obdrželi řadu podkladů na poslední chvíli, nikoliv 7 dní předem, jak zmiňuje jednací řád zastupitelstva. Takže zastupitelé a zastupitelky potenciálně neměli možnost se seznámit s body, o kterých měli ten večer hlasovat. Opětovně zazněla prosba, jestli by podklady mohly být poskytovány v čas. Na to kontrovala starostka obce Radka Vladyková (ANO), že podklady nahrávají na uložiště tak, jak je mají připravené. Dodejme, že v řadě jiných obcí přitom platí, že pokud nejsou podklady dodány zastupitelům a zastupitelkám v požadovaný čas, bod není možné na zastupitelstvu projednávat a automaticky dochází k jeho stažení.

Nicméně pojďme od tohoto evergreenu dále. Prvním projednávaným bodem se tak stalo rozdělování účelových dotací pro „místní“ spolky. V podstatě by se tento bod, který z jednání ukrojil okolo hodiny času, dal shrnout do věty „ kdo požádal, ten dostal“. Nicméně s jednou výjimkou. A to v podobě Ice Arena z.s. Tento nový spolek žádal o 240 tisíc Kč. na možnost rozjet v Jesenici nové sportovní vyžití v podobě boxu, respektive bezkontaktního cvičení vycházejícího z tohoto sportu. Jelikož se jednalo o spolek, který nemá v Jesenici prozatím tradici, navrhla školská komise a rada obce snížit částku na 80 tisíc Kč. Během zasedání zastupitelstva pak vyvstaly pochyby, jestli je tato ponížená částka dostatečná pro umožnění pronájmu prostor a tedy vzniku této aktivity. Na zastupitelstvo navíc nepřišel zástupce žadatele, a proto se zastupitelstvo rozhodlo projednání této žádosti odložit na červnové zastupitelstvo a trvat na účasti zástupce žadatele pro zodpovězení dotazů zastupitelů.

Mezi spolky, které získali účelovou dotací tak patří:

 • Spolek zdravotně postižených (získal 60 tisíc Kč)
 • MC Pohádka (70 tis. Kč)
 • JAKA z. s. (48,4 tis. Kč)
 • Florbal Jesenice z.s. (300 tis. Kč)
 • SK Kobra Dojang Prague (80 tis. Kč)
 • SK Slavia Jesenice (550 tis. Kč)
 • Nohejbalový klub Osnice (80 tis. Kč)
 • Rybníkářský spolek Zdiměřice z.s. (60 tis. Kč)
 • Myslivecký spolek Osnice (45 tis. Kč) (nutno zmínit, že myslivci odpracovali obdivuhodný počet dobrovolnických hodin na zlepšení životního prostředí Jesenicka!)
 • Honební společnost Jesenice/Vestec (25 tis. Kč)
 • Spolek včelařů Zlatníky (10 tis. Kč)
 • Smíšený pěvecký sbor Jesenka z.s. (95 tis. Kč)
 • TS Hazard z.s. (80 tis. Kč)
 • a v podstatě i Linka bezpečí (10 tis. Kč) (ta sice nedostane účelovou dotaci na svůj provoz, jak žádala, ale po podání protinávrhu získá dar od rady obce v téže hodnotě)

Schvalování dotací probíhalo jednomyslným souhlasem zastupitelstva napříč politickým spektrem. Což popravdě není nic překvapujícího. Za prvé je to více méně běžná praxe minulých let podporovat místní spolky vykonávající řadu prospěšných činností, či zajišťující volnočasové aktivity pro místní rezidenty a jejich děti. Za druhé budou na podzim komunální volby, takže zajisté nepanuje moc chuť si potenciálně rozhněvat početné členské základny spolků.

Následující bod se zabýval bezúplatným převodem malého pozemku (5 m2) v Osnici pod kapličkou Cyrila a Metoděje. Slova se v tomto bodu ujala Alexandra Kocková (ANO), která shrnula komplikovanou historii tohoto sporu. V podstatě šlo o několikaleté dokazování různým státním úřadům, že pozemek pod kapličkou má náležet Jesenici, čemuž doposud nebylo. Díky tomu nemohla obec přistoupit k rekonstrukci kaple a to i přes to, že projekt na její rekonstrukci je již 3 roky zpracován. Zastupitelstvo převod jednohlasně schválilo a tím se podařilo tento letitý problém uzavřít. Je tak na místě poděkovat vedení obce, že se problému dlouhodobě věnovalo a že se mu podařilo tento problém dotáhnout do úspěšného konce.

Následující bod stran elektronické dražby byl z projednávání zastupitelstva stažen a to z toho důvodu, že kdyby zastupitelstvo odhlasovalo jakoukoliv stropní cenu do případné dražby, kdokoliv by měl možnost tuto cenu zjistit a snadno nabídku města přebít.

Bod ohledně kupní smlouvy k bytu mezi městem a společností Amadet byl taktéž schválen jednohlasně bez obšírnější diskuse.

V následujícím bodě se projednávalo znění nové obecní vyhlášky číslo 1/2018. O čem přesně tato vyhláška měla být, jste se mohli dozvědět nejprve na Facebooku Zdiměřic a po mém dotazu i na oficiálním webu města Jesenice (tímto ještě jednou děkuji za dodatečné zveřejnění. Budu doufat, že pro příště se podaří návrh znění vyhlášky zveřejnit společně s programem zastupitelstva. Domnívám se totiž, že bychom jako rezidenti měli mít možnost se zavčasu dozvědět, o čem nová vyhláška bude dříve, než v době konání zastupitelstva…). O co šlo? Ve zkratce se jedná o snahu sloučit více vyhlášek obce do jedné robustní, po jejímž přečtení by rezidenti Jesenice věděli, co na území obce nemohou. Nejednalo se tak o zavádění nových zákazů, ale jen o sloučení již platných zákazů na jedno místo. Okolo znění vyhlášky se rozproudila sáhodlouhá diskuse, o tom, jestli má město různé činnosti (jako pyrotechniku, popíjení na veřejnosti, volné běhání psů atd.) regulovat, pokud ano, tak jak a jaká je vlastně vymahatelnost takovýchto zákazů. Dozvěděli jsme se také, že dle rozsudku Ústavního soudu není nyní možné tyto aktivity zakázat na území obce plošně, ale musí být vždy někde povoleny. Pokud by vás tohle zajímalo, doporučuji si pustit za pár dní záznam zasedání na Youtube. Zaznělo toho skutečně mnoho. Ve výsledku byl návrh nové vyhlášky schválen v poměru 15 pro, 0 proti a 1 se zdržel.

Asi nejbouřlivějším bodem tohoto zasedání byly dva poslední body stran změny Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jesenice. Z úvodního slova tajemnice úřadu se zdálo, že důvodem změny jednacích řádů je snaha dát tyto řády do souladu s novou evropskou legislativou zvyšující nároky na zabezpečení osobních údajů. Nově tak členové těchto výborů nebudou mít možnost získávat podklady elektronicky, ale vše si musí dojít osobně nastudovat do prostor úřadu bez toho, aby si mohli odnést kopie. V podstatě tak bude vyžadována jejich osobní dlouhodobá přítomnost. A to je vlastně docela problematické. Tyto výbory totiž obvykle obsazuje opozice (nezávisle na tom, kdo to zrovna je a ponechme nyní stranou, že Finanční výbor je v současnosti obsazen členy koalice…), tedy lidé, kteří dělají práci zastupitele při svém civilním zaměstnání. Těžko si představit, že budou mít čas trávit dny na úřadě a studovat podklady v době, kdy tam zaměstnanci úřadu budou, tedy většinou ve své vlastní pracovní době…

Zajímavý pohled na navrhovanou změnu vnesl opoziční zastupitel Pavel Smutný (STAN/Rozumný rozvoj Jesenice), který upozornil na to, že nedochází ke změnám jen v nakládání s osobními údaji, ale také ve zpřísňování pravidel fungování těchto výborů. Nově totiž budou muset výbory být svolávány 7 kalendářních dní předem, budou muset předem specifikovat dokumenty, které budou ke své kontrole požadovat a účastnit se zasedání výborů se budou moci i ostatní zastupitelé a to bez pozvání předsedy výboru.

Následně se strhla nepřehledná diskuse o tom, jestli jsou tyto změny snahou a) sešněrovat fungování kontrolních výborů (tvrdila opozice), či b) snaha o jejich zefektivnění (tvrdila koalice). Diskuse se vedla v dost osobní rovině s řadou vzájemných obviňování a historických křivd, které nejsem schopen jakkoliv věcně posoudit (a proto je zde nebudu sepisovat, zájemci nechť se opět kouknou na záznam na Youtube a udělají si obrázek sami). Když pak došlo na samotné hlasování, změny těchto řádů byly schváleny. Nutno podotknout, že 11 hlasy koaličních zastupitelů a zastupitelek – tedy naprostým minimem potřebných hlasů. Z přítomných opozičních zastupitelů a zastupitelek tento záměr nikdo nepodpořil. Změny tak byly prohlasovány vládní koalicí a jsou tedy bez konsensu napříč politickým spektrem. Což je rozhodně u takto důležitých dokumentů škoda.

Ať už měla v tomto bodě pravdu jakákoliv strana, pěkně to shrnul na závěr opoziční zastupitel Egon Kulhánek (Rozumný rozvoj). Ten prohlásil (volně parafrázováno), že je krajně nešťastné začínat implementaci nové evropské legislativy zrovna na dvou kontrolních výborech, které má (či by měla mít) v rukou opozice a které fungují na kontrolu fungování úřadu pod patronací současné vládnoucí koalice. Vhodnější by bylo začít u jiných jednacích řádů, například řádu fungování rady obce.

Tím skončila oficiální část programu a přešlo se na diskusi. Vlastimil Zíma (Zelení) se nejprve zeptal v reakci na článek z únorového Jesenického kurýra (str. 36), jak si má představit řešení věcných připomínek ve spojitosti s moderními komunikačními kanály obce s poukázáním na neutěšený stav řešení připomínek v aplikaci Zmapuj.to dostupné na webu obce. Odpovědí v podstatě bylo, že tato aplikace se neosvědčila a že bude nahrazena Mobilním rozhlasem. Současně tajemnice úřadu představila záměr reorganizovat způsob, jakým úředníci budou na podněty občanů reagovat, tak držme palce, ať to tentokrát vyjde.

Nezařazená zastupitelka Iva Řehulková se pak následně ptala na věci spojené s přípravou územního plánu změny číslo 4. Z diskuse vyplynulo, že zatímco přípravu územního plánu měla na starost do ledna 2017 zastupitelka Řehulková, po jejím překvapivém odvolání z této funkce (stojí za přečtení, více viz starší článek), přešla sice oficiálně funkce na starostku Vladykovou, reálně ale na úřednici městského úřadu, což doposud nebývalo zvykem. Taktéž zaznělo, že proces pořizování úspěšně pokračuje vpřed (dokumenty mají viset na úřední desce MěÚ Černošice).

Zastupitelka Řehulková se též ptala na posun ve věci Vestecké spojky. Odpovědí jí bylo, že se v této věci žádný posun nekonal, krajské zastupitelstvo v této věci zatím nehlasovalo. Řehulková tak navrhla, aby město Jesenice poslalo krajským zastupitelům a zastupitelkám, ideálně ve spolupráci s okolními obcemi, dopis, ve kterém by bylo zmíněno odmítavé stanovisko naší obce ke vzniku této stavby. Starostka obce Vladyková prohlásila, že dopis město pošle.

V následném dotazu se rezident Osnice Pavel Ondráček zeptal na výsledek soudního sporu mezi městem Jesenice a opozičním zastupitelem Pavlem Smutným a na celkové náklady s tím spojené. O co jde? Pavel Smutný napsal před více jak rokem článek pro radniční periodikum Jesenický kurýr a požádal na základě tiskového zákona o jeho publikování. Tento zákon zjednodušeně říká, že opoziční zastupitelé a zastupitelky mají právo na uveřejnění svého příspěvku na stránkách radničního periodika. Jelikož k uveřejnění článku nedošlo, obrátil se zastupitel Smutný na soud, aby se svého práva domohl. Soud mu dal zapravdu, načež se starostka Vladyková v soudním sporu odvolala. Soud dal zastupiteli Smutnému zapravdu i v odvolání, díky čemuž byl jeho článek zveřejněn v lednovém Jesenickém kurýru (viz strana 46 dole).

Jak už to tak bývá, každá „sranda“ něco stojí. V tomto případě stál dvojí soudní spor obecní kasu několik desítek tisíc Kč (dle vyjádření zastupitele Smutného na zastupitelstvu byly proplaceny městem náklady ve výši ca 40 tisíc Kč jeho právnímu zástupci a dle něho podobná částka byla nejspíše vyplacena i právnímu zástupci města, dle vyjádření starostky Vladykové byly náklady okolo 20 tisíc Kč. Nicméně u jejího tvrzení nebylo zřejmé, jestli se jedná o náklady na oba dva soudy, či soud jeden.). Tak či tak, neochota uveřejňovat na stránkách Jesenického kurýra názory opozičních zastupitelů reálně dopadá na obecní kasu v negativním slova smyslu (vzpomeňte si na to, až bude některý ze záměrů na zlepšení našeho města odmítnut pro nedostatek financí…). Přitom by stačilo vyhradit v Jesenickém kurýru dvě stránky (například namísto desítek fotografií, co v každém čísle jsou…) pro názory zastupitelů a místních rezidentů. Byl by to pěkný krok k lepší vyváženosti obsahu Jesenického kurýru, ale také k umožnění názorové plurality na dění v naší obci.

Z toho zajímavého pro chod naší obce se pak ještě Vlastimil Zíma (Zelení) ptal, jestli v prostorách bývalé Jednoty bude vznikat třída mateřské školky a kam případně budou děti chodit na zahradu. Odpovědí mu bylo, že tam skutečně vzniká a že děti budou chodit na zahradu ke staré budově školy a do jiných obecních školek.

Omlouvám se, že to je zas delší, ale chtěl jsem podchytit to hlavní, co na zastupitelstvu zaznělo.

Za jesenické Zelené sepsal Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!