26. 1. 2017

První letošní zastupitelstvo města Jesenice mělo na programu oficiálně jen dva body – schválení základních tezí a záměrů pro přípravu nového územního plánu naší obce a vypořádání s desítkami žádostí občanů o jeho dílčí změny. Avšak těsně před řádným koncem zastupitelstva přišlo překvapení – nenadálé zařazení bodu o výměně Ivy Řehulkové z funkce určené zastupitelky pro územní rozvoj našeho města. Zastupitelstvo tak projednalo záležitost, jež nebyla veřejně předem deklarována, takže veřejnost (i samotní zastupitelé) neměla žádnou možnost na záměr jakkoliv reagovat. S podobným upravováním programu zastupitelstva během jeho běhu zásadně nesouhlasíme a apelujeme na vedení obce, aby v rámci transparentnosti místní samosprávy od podobného jednání do budoucna zcela upustilo.

Pojďme ale postupně. Co vlastně určený zastupitel pro územní rozvoj dělá? V podstatě se tak trochu jedná o mluvčího zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli územního plánu (což bývá většinou příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, v našem případě Černošice) a k projektantovi (což je autorizovaný architekt nebo urbanista), který územní plán vytváří. Dle stavebního zákona se musí jednat o zastupitele/zastupitelku, kterou do funkce zvolí zastupitelstvo a je to současně i zastupitelstvo, které ho/jí může z funkce následně odvolat. Pro zájemce je případně problematika určeného zastupitele dopodrobna popsána v příručce Ústavu územního rozvoje.

A byla to právě rošáda na této pozici, která se stala večerním překvapením a i tím hlavním, čím se zastupitelstvo z 19. ledna 2017 zapíše do místních pamětí. Přibližně v půl jedenácté večer, tedy 30 minut před řádným koncem jednací doby zastupitelstva, byly po několika hodinách ukončeny rozpravy a hlasování o 54 konkrétních návrzích na změnu územního plánu. Těchto několik hodin bylo v režii Ivy Řehulkové (ANO), určené zastupitelky pro územní plán, zodpovědné za jejich přípravu. Když už se zdálo, že přijde na řadu diskuse zastupitelů s občany, vzala si slovo starostka Radka Vladyková (taktéž ANO) a navrhla do programu zasedání zařadit nový bod jednání, odvolání určené zastupitelky pro územní rozvoj. Tak trochu k překvapení všech, veřejnosti i zastupitelů… Dle starostky bylo důvodem tohoto kroku váznutí přípravy územního plánu v doprovodu s tím, že Iva Řehulková již nadále nepůsobí na městském úřadu Jesenice, což se má odrážet na váznutí vzájemné komunikace (sluší se dodat, že neshody mezi nimi budou mít trvalejšího charakteru, viz např. vyjádření Ivy Řehulkové v zářijovém čísle Jesenického kurýra na straně 25 s dovětkem starostky). Návrh na zařazení programu následně jednomyslně koaliční zastupitelé a zastupitelky schválili (stejně jako později jednohlasně schválili i odvolání Ivy Řehulkové z funkce a její nahrazení jinou zastupitelkou. Nově tak funkci určené zastupitelky pro územní rozvoj našeho města zastává osobně starostka Radka Vladyková, která si tak k náročné agendě starostování přibrala ještě časově náročnou agendu přípravy územního plánu…).

Po 4 hodinách jednání zastupitelstva došlo k vložení neočekávaného bodu do programu jednání… Autor fotografie Šárka Fruncová Vlčková, všechna práva vyhrazena.

Než ale k odvolání došlo, tak se zastupitelka Řehulková ohradila proti tvrzení starostky Vladykové s obsáhlým vysvětlením všech útrap doprovázejících přípravu územního plánu. Je mimo rozsah tohoto textu celé vyjádření detailně popsat, zájemci nechť si to, prosím, poslechnou ze záznamu přímo z úst paní Řehulkové.

Ponechme nyní stranou, jestli odvolání Ivy Řehulkové z funkce bylo opodstatněné či nikoliv. K podobnému hodnocení nejsou veřejně dostupné potřebné informace. Názor na to si tak můžeme udělat jen ze dvou naprosto protichůdných názorů (první  a druhý), které na zastupitelstvu zazněly. Ať se ztotožníte s jakýmkoliv z nich, dodejme, že na odvolání určené zastupitelky má zastupitelstvo naprosto plné právo a v tomto textu se proti tomuto úkonu nijak nevymezujeme. S čím ale jako místní základní organizace Strany zelených zásadně nesouhlasíme je forma, jakou k odvolání došlo – zařazením mimořádného bodu do programu zastupitelstva několik desítek minut před jeho koncem. Kdokoliv, kdo si z řad veřejnosti přečetl před začátkem zastupitelstva program, udělal tak totiž zbytečně. Zastupitelstvo totiž v podstatě rozhodlo o něčem jiném, než bylo na pozvánce veřejně deklarováno, čímž byla veřejnost vlastně vyřazena z možnosti se k záměru jakkoliv postavit a případně vyjádřit. Kdo tak nebyl na zastupitelstvu kvůli projednávání jiných bodů přítomen, neměl tak možnost se o odvolání dozvědět. Navíc se nad námi nyní vznáší obava, že se podobné doplňování programu zastupitelstva může v budoucnu objevit kdykoliv znova.

Podobné chování proto kategoricky odmítáme a nesouhlasíme, aby byly po schválení programu zastupitelstva vkládány dodatečně v průběhu jednání další body, o jejichž projednávání nebyla veřejnost předem informována (a to v minimální zákonné lhůtě sedmi dní). Považujeme podobné jednání za nebezpečný precedent ohrožující transparentnost rozhodování naší místní samosprávy, které ve svém důsledku znemožňuje občanům se spolupodílet na správě našeho města. Apelujeme tak na vedení obce, aby do budoucna upustilo od podobných úprav programu zastupitelstva. Obzvláště za situace, kdy o odvolání zastupitelky Řehulkové vedení města uvažovalo dlouhodobě, takže nic nebránilo veřejnost o tomto kroku včasně informovat.


Zařazení bodu s následnou diskusí i hlasováním o odvolání je možné začít sledovat od 4 hod a 5 minut.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂