2. 10. 2018

Minulé úterý proběhlo na městském úřadě v Jesenici poslední řádné zastupitelstvo v současném složení. Níže tak nabízím volný přepis toho nejdůležitějšího, co se na jednání odehrálo.

Zastupitelstvo začalo s 10 minutovým zpožděním jednomyslným schválením programu ve znění, jakém bylo předem avizováno. Jako první se začal probírat bod spojený s přijmutím dotace na novou základní školu ve Zdiměřicích ve výši 49 999 342 Kč ze Státního fondu Životního prostředí. Ve zkratce jde o to, že obec se pokusila na stavbu této školy získat další dotaci, určenou na podporu výstavby pasivních budov. Po představení záměru následně začala diskuse, ve kterých se opoziční zastupitel Koblasa ptal, jestli záměr na vznik školy ve formě pasivní budovy schválila hygiena a to z toho důvodu, že dle hygienických předpisů mají být ve školách okna otevíratelná. Následoval příspěvek opozičního zastupitele Smutného, který uvedl, že je zvláštní, když vznikne projektová dokumentace ke škole za nějakých podmínek, jež je předmětem schvalovacího procesu, načež je následně přepracována pro získání další dotace. Dle jeho tvrzení došlo přepracováním projektu k navýšení stavby o 70 miliónů, což nová dotace nepokryje a stavba tak bude ve výsledku o 20 miliónů dražší. Starostka obce na to kontrovala, že to tak není a že hygiena s pasivním provedením školy nemá problém a diskuse byla následně ukončena (po ca 3 minutách…). V následném hlasování byl tento bod odsouhlasen 11 hlasy koaličních zastupitelů a zastupitelek (jelikož máme zastupitelstvo 21 členné, schváleno to bylo tedy minimálním možným počtem pro přijetí usnesení), opoziční zastupitelé a zastupitelky se v hlasování zdržely (z důvodu, že nebyli přesvědčeni o oprávněnosti přijetí této dotace z důvodu změny školy na pasivní stavbu).

Dalším bodem byl záměr revitalizace přibližně 500 metrů dlouhého úseku potoka Botiče v oblasti Kocandy (soutok Botiče a Osnického potoka) pod patronací města Jesenice a Povodí Vltavy. Tento bod tak v podstatě jen řešil, jestli město do společného projektu chce jít. Neřešil, kdo bude případně dělat co či jakou část úprav. V rámci prezentace projektu byly také ukazovány vizualizace, jak by koryto mělo případně „vypadat“. Na snímcích bylo vidět kameny vydlážděné rovné koryto procházející obcí. Na můj dotaz, jestli kvůli lepšímu zadržování vody v krajině nechceme prosazovat, aby v rámci revitalizace bylo umožněno potoku opětovně meandrovat, vyplynulo, že snímky jsou jen ilustrativní a že o meandrování se případně může uvažovat. Tak si držme palce, ať to pak v projektu skutečně vznikne. Bod byl následně zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Následovalo několik bodů spojených s odkupy pozemků (k. ú. Osnice 182/1 o velikosti 106 m2 za cenu 350 Kč/m2, tento pozemek leží pod vyasfaltovanou plochou, jednohlasně schváleno; kupní smlouva na pozemek na Šátalce, o kterém se jednalo již na dřívějších zastupitelstvech (cena 436, 88 Kč/m2), jednohlasně schváleno; schválena byla i smlouva o smlouvě budoucí na odkup ca 0,92 km dlouhého úseku silnice II/105 – což je silnice vedoucí od křižovatky LIDLu k záchrance potažmo k dálničnímu valu a sběrnému dvoru, která potřebuje opravu – jednohlasně schváleno). Dalším bodem bylo schválení dohody o narovnání se společností AWP. I zde došlo k hladkému většinovému schválení.

V dalším bodu přišlo na jednání schválení změny územního plánu číslo 4, čímž by došlo k formálnímu zakončení tohoto dlouholetého procesu. Jako první v diskusi vystoupila nezařazená zastupitelka a architekta v jedné osobě Iva Řehulková. Ve svém příspěvku poměrně dlouze a odborně vysvětlovala, proč by byla chyba tento územní plán za stávající situace přijmout (a to i přes to, že výslovně uváděla, že jeho přijetí je potřeba a že obecně je to dobrý návrh nového územního plánu). Extrémně zjednodušeně řečeno (a prosím, pokud vás to zajímá a chcete to pochopit plně a správně, pusťte si na Youtube záznam ze zastupitelstva) jde o to, že poukazovala na to, že během dvou schvalovacích kroků došlo ke kroku, který nedovoluje zákon – konkrétně k vyjmutí třech regulativních plánů. Díky tomu by vlastně bylo snadné schválený územní plán soudně napadnout a tím celou věc vrátit na začátek. Současně ve znění územního plánu, který měl být přijat, zůstala celá řada narážek a odvolání se na neexistující regulativy, tudíž ten text byl vlastně nejednoznačný. Navrhovala proto se vrátit o krok zpět, ještě jednou udělat veřejné projednání a tím tento případný nesoulad se zákonem i v textu odstranit.

Následně se k tomuto vyjádření rozjela diskuse, ve které se starostka obce Vladyková vyjádřila, že se nedomnívá, že vyjmutí regulativů bylo nezákonné (dodávám, že starostka je současně v naší obci i určenou zastupitelkou pro přípravu územního plánu). Opoziční zastupitel Smutný se pak přimlouval, aby se regulativy do územního plánu vrátily, jedna z přítomných úřednic k tomu dodala, že případná přítomnost regulativů by v podstatě znamenala stavební uzávěru v centru obce. Nicméně výsledek diskuse byl ten, že názor, že vyjmutí regulativů je v souladu se zákonem nebylo možné na místě ověřit, a proto byl bod přerušen a přesunut na příští zastupitelstvo. Přijetí změny územního plánu č. 4 se tak odkládá, než se tyto nejasnosti vyřeší.

V dalším bodě se projednával návrh na přijetí nového územního plánu, který by měl ten stávající v budoucnu nahradit. Diskusi opětovně otevřela zastupitelka Řehulková, která řekla, že je škoda, že v případě takto důležitého dokumentu dostalo zastupitelstvo finální podklady 3 pracovní dny před zastupitelstvem (poznámka: má být dle jednacího řádu zastupitelstva 7 dní) a že z pozvánky nebylo dlouho jasné, jestli se tento bod bude vůbec projednávat. Současně pravila, že se jí nelíbí, že v novém územním plánu se objeví zanesená trasa dálnice D3 a Vestecké spojky, což je krok, který si na městu vynucují vyšší orgány a naše město se jim musí přizpůsobit, ať chce nebo nechce (pro jistotu tak píši, že objevení těchto staveb v návrhu tak není věcí rozhodnutí současného vedení). Starostka obce Vladyková následně poskytla ještě krátkou aktualizaci stran problémů, kterým tyto stavby čelí. Návrh byl následně schválen 11 hlasy (pokud jsou mé poznámky správné, tak všechny hlasy patřily koaličním zastupitelům), 6 se zdrželo, nikdo nebyl proti.

V dalším bodě bylo vzetí na vědomí vyjádření investora k záměru Whitewater Park k Analýze záměru Whitewater park Zdiměřice“ z hlediska dopadů na ŽP a udržitelnost. Zástupce investora na zastupitelstvu nevystoupil, takže v diskusi zazněl jen dotaz jednoho z místních, jestli by bylo možné získat od vodárny vyjádření, zdali existuje skutečně volná kapacita vody ve vodárně, která by tento zamýšlený projekt byla schopna zásobovat. Starostka přislíbila, že dopis s dotazem pošle a situaci zjistí.

Tím byl oficiální program uzavřen a přešlo se na diskusi. Tu otevřela starostka tím, že poděkovala celému zastupitelstvu za čtyři roky práce. Poté se opoziční zastupitelé ptali na software, jenž by měl být používán ke zlepšení fungování místních příspěvkových organizací (škola, školky atd.). V podstatě šlo o to, že město se v roce 2017 pokoušelo získat dotaci ve výši 2 miliónů Kč na pořízení softwaru, který by dohled umožňoval (dodám, že během projednávání měla opozice velké výhrady k pořizování dle nich drahého softwaru). Dotaci město nedostalo. Opoziční zastupitel Smutný ale dohledal v registru veřejných zakázek, že město si software pronajalo za částku 48 400 Kč měsíčně, počínaje od června a to se závazkem na 18 měsíců. Následně argumentoval, že software příspěvkové organizace města nevyužívají a tak se ptal, proč tomu tak je. V odpovědi se dozvěděl, že příspěvkové organizace mají být nyní ve zkušebním provozu, který potrvá ca do prosince, během něhož příspěvkové organizace nemají povinnost tam data ke kontrole vkládat. Také jsme se dozvěděli, že v říjnu proběhne další školení, které má příslušné pracovníky se systémem naučit (dodám, že někdy na začátku projednávání tohoto bodu se dva koaliční radní/zastupitelé najednou zvedli a odešli z místnosti se záměrem se další diskuse s opozicí či občany neúčastnit).

Posledním probíraným tématem byl Jesenický kurýr, jak jeho zářijové číslo, tak i mimořádné číslo. Ve zkratce, opozice kritizovala jeho účelové zkreslení (v zářijovém čísle např. vyšla tabulka, ve které jste se mohli dozvědět, jak často zastupitelé chodí na zastupitelstva. Z ní jste se dozvěděli, že koaliční zastupitelé patří k premiantům a že byli v podstatě na všech. Už jste se ale nedozvěděli, že kdyby tam všichni koaliční zastupitelé nebyli, že by zastupitelstvo vlastně nic nepřijalo, protože poměr koalice/opozice je 11:10. I jeden jediný chybějící zastupitel(ka) by tak znamenal, že se koalici nebude dařit plnit to, co chce. Taktéž jste se nedozvěděli, že po většinu čtyřletého období byly termíny zastupitelstva dávány vědět veřejnosti a opozičním zastupitelům ca 7 dní předem, takže si řada lidí nemohla přehodit své programy. Pikantní přitom je, že termíny jsou mezi koaličními zastupiteli známy dříve (respektive se domlouvají ad hoc tak, aby mohlo všech 11 lidí přijít…), na což poukázala nezařazená zastupitelka Řehulková tím, že se o tomto zastupitelstvu dozvěděla dříve z Jesenického kurýru, než jí byla pozvánka úřadem zaslána). Zaznělo také, že tabulka také účelově ukazuje politickou příslušnost či subjekt, za který byli dotyční do zastupitelstva zvoleni a to vše tak, aby to vyhovělo co nejvíce přestupní sezóně před nadcházejícími volbami.

Tepáno bylo opozicí i samotné mimořádné číslo a to s argumentem, že se díváme na pěkný předvolební materiál současné koalice, ale nikoliv na objektivní periodikum obce. K mimořádnému číslu jsem se zajímal, na kolik obecní pokladnu jeho vydání vyšlo. Bohužel jsem se to na zastupitelstvu nedozvěděl. Odpovědí mi bylo, že to nikdo z přítomných neví a že mi odpověď bude zaslána poštou. Předpokládám tak, že mi dojde pár dní po volbách 🙂 nicméně až to bude, dám vědět. A je trochu zvláštní, že to nikdo nevěděl, když dotaz byl položen i písemně na facebooku obce pár dní před zasedáním zastupitelstva…

A to je z mé strany vše. Pokud narazíte v textu na nesrovnalost či chybu, prosím, dejte mi vědět. Rád text opravím. Přeci jen mé poznámky psané ve spěchu na zastupitelstvu nemusí být vždy 100 %.

Zapsal Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!