23. 12. 2018

V pondělí 17. prosince proběhlo druhé zasedání města Jesenice v novém povolebním složení vzešlé z říjnových komunálních voleb. Nejdůležitějším bodem programu bylo bezesporu schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výstavbu nové základní školy ve Zdiměřicích. Nicméně vyjma toho se rozhodovalo i o výši vodného a stočného na příští rok, či o řadě bodů spojených s drobnými operacemi s pozemky. Pojďme se tak podívat, jak zastupitelstvo probíhalo.

Na začátek uvedu, že zastupitelstvo je podobně jako v loňském volebním období tvořeno 21 zastupiteli/zastupitelkami. Pokud jste sledovali vývoj v posledních měsících, letošní vyjednávání o koalici bylo poměrně emotivní a bouřlivé. Nicméně ve výsledku vznikla koalice disponující 11 hlasy (tvořená koalicí STANu, části místní ODS a TOP 09 a Zelenými),které předsedá starosta Pavel Smutný (STAN). Podobně jako v předchozím volebním období tak vznikla nejtěsnější možná koalice. Tolik ke krátkému vysvětlení výsledku voleb (a tímto se ještě jednou omlouvám, že jsem o vývoji vzniku místní koalice neinformoval v minulých 2 měsících více – byl jsem měsíc pracovně mimo ČR a současně se mi radostně změnila v září rodinná situace :)).

Ale pojďme k samotnému zasedání zastupitelstva. To začalo schvalováním programu. Starosta obce informoval, že je potřeba program doplnit o dva body, které by bohužel nesnesly odklad do příštího lednového zastupitelstva – jeden z nich bylo převedení komunikace na Rozkoši na město. Následně se přihlásila opoziční  ANO, která navrhla zařazení bodu ohledně zamezení výstavby jiných než rodinných domů v okolí Průhonického parku. Tento bod, podobně jako další dva, byl do programu následně zařazen. Za sebe tak napíšu, že bylo příjemné vidět, že se po delší době bod opozice do programu dostal…

Následně probě hladiskuse s občany, jedna ze změn, které nové vedení obce zavedlo (nutno dodat, že se tuto změnu pokoušela současná místostarostka – tehdy v opozici – prosadit i v minulém volebním období, leč v té době s tímto návrhem neuspěla). Co tahle změna znamená? Že občané nemusí čekat na zastupitelstvu XY hodin, než zastupitelstvo probere všechny body, aby se mohli zeptat na to, co je trápí. Nově tak mají občané možnost přijít na začátek zastupitelstva, položit své dotazy zastupitelům/zastupitelkám a během pár desítek minut případně zamířit za svými povinnostmi dále. Drobná změna, která dle mého názoru, přibližuje fungování obce lidem.

V diskusi s občany následně zazněly dotazy ohledně územního plánu obce (aneb jak se s ním bude nyní pokračovat – odpovědí bylo, že se bude připravovat nový územní plán, tedy pokračovat v krocích,které započalo minulé vedení obce a taktéž se bude obec snažit vydat změnu územního plánu číslo 4), kolik stálo předvolební číslo Jesenického kurýra(samotné tiskové náklady ca 90 tisíc Kč s tím, že v této částce nejsou uvedeny náklady na práci na jeho obsahu, grafice atd.), zdiměřického náhrdelníků (aneb studie mající za cíl zkrášlit náves Zdiměřic a tím dovršit proměnu centra obce po zdařilé rekultivaci zdiměřických rybníků – z odpovědi bývalého místostarosty jsme se dozvěděli, že je hotová studie, která by nyní měla být poskytnuta k diskusi s občany – termín schůzky s nimi by mohl být předběžně v únoru). Další důležitý dotaz se týkal záměru ŘSD na kolaudaci Pražského okruhu. Dozvěděli jsme se, že ŘSD udělalo nové měření hluku, u kterého si samo vybralo místa měření a to bez toho, aniž by o tom informovalo některou z dotčených obcí… Vypadá to, že snaha o kolaudaci tak probíhá v tichosti a se záměrem, aby tentokrát dopadla…

Dalším bodem jednání bylo schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky výstavby ZŠ Jesenice – Zdiměřice. Ve zkratce projekt výstavby této potřebné základní školy pokračuje a tento krok jí měl posunout do další fáze, ve které se určí pravidla, jak vyhlásit veřejnou zakázku na jejího zhotovitele a jak došlé nabídky vyhodnotit.Starosta obce v úvodním slově nejprve poděkoval předchozímu vedení za kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu a následně uvedl, že pro současnou koalici je vznik této školy nejvyšší prioritou. Následně uvedl, že projednávaný dokument byl připraven předchozím vedením a že dokument prošel nezbytným kolečkem na patřičném ministerstvu, které s ním souhlasilo.Kdyby došlo ke změně jeho znění, musel by být následně opět na ministerstvo k vyjádření poslán…

V rámci projednávání tohoto bodu jsme se dozvěděli, že cena školy by měla být 447 700 000 Kč s DPH. Výstavba by měla trvat maximálně 17 měsíců a pokud vše půjde bez průtahů, výstavba by mohla započít v dubnu 2019. To by znamenalo, že by škola byla otevřena k září 2020. Samozřejmě je ale nutné brát tyto termíny s rezervou – počítají totiž s tím, že se začne reálně stavět v dubnu 2019 a že se tedy podaří do té doby uzavřít výběrové řízení na zhotovitele. A to, s ohledem na české právní prostředí a časté odvolávání neúspěšných soutěžících, může být problém. Nicméně je to věc, která se nyní nedá předjímat…

K návrhu zadávací dokumentace se následně strhla diskuse, kterou je dobré si případně pustit na Youtube ze záznamu. Ve zkratce koaliční zastupitelé se podivovali nad částkou pokuty pro stavitele, která dle jejich názoru je značně vysoká, díky čemuž si každý zhotovitel navýší svou nabídku, aby tento risk, že bude z prodlení výstavby platit velkou pokutu, zahrnul do své kalkulace.Opozice (pod jejíž taktovkou tato smlouva vznikala) pak naopak kritizovala to,že smlouvu projednává zastupitelstvo, nicméně následně dává právo radě obce rozhodovat o případných vícenákladech do výše ca 1/3 ceny školy bez toho aniž by o tom rozhodovalo zastupitelstvo. Chtěli tak docílit toho, aby o celém projektu buď rozhodovala rada, nebo zastupitelstvo. Na to zazněl protiargument,jestli se tedy bude zastupitelstvo scházet každých pár dní, aby projednalo případné jakékoliv úskalí v realizaci, které se během stavby zajisté objeví, protože by zastupitelstvo pak muselo rozhodovat naprosto o všem.Starosta obce nicméně prohlásil, že vedení plánuje na zastupitelstvo přeposílat k rozhodnutí jakékoliv větší „věci“ spojené s výstavbou školy.Současně dodal, že předpokládá, že projekt byl minulým vedením připraven dobře,takže by větší vícenáklady neměly vzniknout. Z diskuse nakonec vznikl protinávrh, který podal bývalý místostarosta, aby o všem rozhodovalo zastupitelstvo. Protinávrh podpořilo 5 opozičních zastupitelů, 11 koaličních bylo proti a 1 se zdržela. Následně se hlasovalo o původním návrhu, ten pro změnu podpořilo 11 koaličních zastupitelů, niko nebyl proti a celá opozice se zdržela. Návrh na schválení zadávací dokumentace byl tak nakonec schválen, čímž se zdiměřická škola opětovně posunula ke své realizaci.

K tomuto bodu se ještě sluší dodat, že proběhla i diskuse na podnět jedné opoziční zastupitelky za ANO o tom, proč v hodnotící komisi, která bude vybírat zhotovitele školy, není nikdo z opozice a že je škoda, že nebyli k tomu osloveni předem. Následně bylo místo opozici v sedmičlenné komisi nabídnuto, nicméně po delší diskusi, kdy se hledala ve složení komise osoba, za kterou opozičního člena vyměnit, byl návrh předkládající opoziční zastupitelkou stažen. V podstatě (jestli jsem to pochopil dobře) členové komise byli odborníci na danou problematiku či s výstavbou školy mají něco společného (např. architekt projektu, patřičný úředník úřadu atd.), takže panovala shoda na tom, že by byla škoda je vyřazovat. Nicméně pro příště je to dle mého dobré ponaučení, že by bylo vhodné na místo pro opozici v podobných orgánech myslet.

Následující bod projednával o ceně vodného a stočného na rok 2019 a o ceně nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu. Nechci jít moc do detailů (už teď je tento text neúměrně dlouhý…), takže skončím u toho, že cena zůstane na stejné částce jako v letošním roce. Tedy 70,77 Kč za metr krychlový. V roce 2020 navíc vyprší současnému provozovateli naší vodohospodářské infrastruktury smlouva, takže se bude vybírat nový provozovatel. Tento bod byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Několik dalších bodů se týkalo směn pozemků. Tentokrát se vždy jednalo o malé pozemky, takže jen ve zkratce. Město získalo darem pozemek 759/133v k. ú. Jesenice (jednohlasně schváleno) a pozemek 176/14 v k. ú. Jesenice (opět jednohlasně schváleno). Schválen byl také převod ideální poloviny pozemku 742/27 v k. ú. Jesenice, tedy výtok Pančáku – přičemž druhá polovina pozemku již městu patří. Schválen naopak nebyl prodej městského pozemku 170/5 v k. ú. Horní Jirčany soukromému subjektu s odůvodněním, že město nikterak nebrání, aby pozemek subjekt i nadá levyužíval k přístupu na svůj pozemek. Stejně tak dopadla i žádost na odkup městského pozemku na Kocandě a to s tím samým odůvodněním. Odsouhlasilataktéž převod nemovitostí se společnostmi OPTREAL spol.s.r.o., Bemett nemovitostní uzavřený investiční fond a.s., PARKETATELIER spol. s.r.o. a přijetí pozemku 460/15v k. ú. Zdiměřice darem od soukromého subjektu (jedná se o kousek silnice s chodníky na Rozkoši).

Následně byl předložen návrh rozpočtového provizória na rok 2019, který by umožnil městu disponovat 1/12 částky využité v roce 2018 v lednu příštího roku.Důvodem vzniku tohoto rozpočtového provizória je skutečnost, že se u nás podařilo sestavit koalici dost dlouho po skončení voleb (částečně vlivem složité domluvy mezi subjekty, částečně vlivem soudu o platnosti místních voleb). Ve výsledku tak vlastně nebylo do poslední chvíle moc jasné, kdo se vlády nad Jesenicí ujme. Výsledná koalice pak měla na přípravu rozpočtu ca 15 dní (jsou zákonné povinnosti, od kdy musí být rozpočet vyvěšen…), což bylo dle vyjádření starosty příliš málo na to, aby vznikl dobře připravený dokument.Poprosil tak zastupitelé tentokrát o shovívavost a slíbil dodání rozpočtu v lednu 2019. Návrh byl následně schválen 16 hlasy pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Dalším bodem bylo pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření letošního roku, u kterého byl následně jednohlasně přijat protinávrh opozičního zastupitele za ODS, který částečně upravil jeho textaci.

Posledním bodem zastupitelstva pak byl bod navržený opoziční zastupitelkou za ANO, který navrhoval přijmout usnesení zastupitelstva jasně říkající, že v prostoru vyznačeným na východ od ulice Hrnčířská a na sever od ulice Říčanská (tedy v blízkosti Průhonického parku) nebude obec podporovat výstavbu jiných domů určených pro bydlení než rodinných domů. Návrh byla reakce na bující (dle vyjádření předkladatelky návrhu) fámy, že developeři chystají výstavbu patrových domů v této oblasti. Napříč zastupitelstvem následně zazněla shoda, že takovou výstavbu tam podporovat nechtějí a zdálo se, že je vůle takové usnesení přijmout. Nicméně následně se řešilo, jak udělat vhodně text takového usnesení, čehož bylo výsledkem, že se návrh do příštího zastupitelstva textově vypiluje a navrhne se.

No a pak byla ještě jednou diskuse s občany. V ní asi nejzajímavější věc byla ta, že ohledně Vestecké spojky je nyní ticho po pěšině – město nebylo v poslední době nikým kontaktováno, aby se k něčemu vyjádřilo, nicméně po zastupitelstvu v kuloárech pak zaznělo, že investor (tedy kraj) čile projektuje…

Budu současně moc rád, když mne v diskusi níže další lidé, co na zastupitelstvu byli, opraví či doplní. A pokud bych se někde dopustil chyby, předem se za ní omlouvám. Píši záznam dle svých poznámek a ne vždy se mi podaří všechno přesně si na zastupitelstvu zapsat.

Zapsal Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!