25. 9. 2017

13. září 2017 proběhlo čtvrté řádné zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo tentokrát na programu jednání schvalování dokumentu vyjadřující stanovisko města Jesenice k technické studii o záměru výstavby Vestecké spojky, podnětu k přezkumu prodloužení stanoviska EIA k záměru výstavby dálnice D3, žádost o podporu na elektronizaci správy obce, vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku obce, rozpočtové opatření a řadu bezúplatných směn pozemků. Bavíc přibyl na žádost místního spolku bod ohledně řešení neutěšené situace ve spojitosti s hlukem z Pražského okruhu. A jako obvykle, i tentokrát jsme pro vás byli na jednání zastupitelstva přítomni, takže přinášíme volný zápis ozřejmující to, co se na zastupitelstvu probíralo.

Bývá již zvykem jesenického zastupitelstva, že ty nejzajímavější/nejpalčivější body bývají až na konci jednání. Tedy v době, kdy už řada lidí z řad veřejnosti po několika hodinách jednání nevydrží a odejdou. Současně i v době, kdy pozornost zastupitelů a zastupitelek je hodinami diskusí částečně otupěna. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Zahájení zastupitelstva tak otevřelo schvalování rozpočtového opatření 4/2017 a řada bezúplatných převodů pozemků.

V prvním případě se jednalo pouze o účetní operaci, kterou se dávaly do souladu převážně položky na straně příjmů a jen minimálně na straně výdajů. Město totiž dle vyjádření hlavní účetní obce obdrželo větší částku z výběrů některých poplatků a z hazardu, než se očekávalo, a naproti tomu se současně na straně výdajů muselo zapracovat vydaných 250 tisíc Kč použitých na zvýšení kapacity vývařovny v mateřské školce v Úvoze.

Následovalo schvalování převodů pozemků, během nichž město získalo zdarma několik podílů pod některými místními komunikacemi. V této části jednání zastupitelstvo také odmítlo zájemci prodat jeden pozemek v centru Jesenice, protože není jisté, jestli pozemek nebude potřeba využívat při plánované rekonstrukci komunikací. Na návrh rady obce zastupitelstvo odmítlo i nabídku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odprodeji městských pozemků pod trafostanicemi. Zastupitelstvo se přiklonilo k názoru, že je lepší, aby pozemky zůstaly obecní a jen se udělala věcná břemena.

V dalším bodě se projednávalo vyhodnocení stavu vodohospodářské soustavy města Jesenice a návrh oprav a investic dle návrhu 1. SČV. Návrh byl zastupitelstvem schválen. V podstatě to znamená, že i nadále bude cena za vodu pro místní rezidenty dotována z rozpočtu obce. Jesenice bude proto i nadále patřit mezi obce s nejlevnější vodou v širém okolí. O zvýšení ceny za vodné a stočné se neuvažuje ani pro příští rok, jak jsme se na náš dotaz dozvěděli. A to ani o roční inflaci. Je to svým způsobem pochopitelné, v příštím roce budou komunální volby a zvyšování ceny by bylo ryze nepopulárním krokem. Během projednávání bodu jsme se také dozvěděli, že se kolauduje čistička odpadních vod u Průhonic (známá též pod označením Osnice 2) a že se město bude muset příští rok pokusit vyřešit problém s balastními vodami. Dle vyjádření starostky obce Radky Vladykové (ANO) dochází převážně ve Zdiměřicích k situaci, že řada majitelů místních parcel neřeší problematiku dešťové vody na svém pozemku, jak by měla, ale svádí jí do obecní kanalizace. Tím se do místní čističky odpadních vod dostává velké množství vody, která by tam neměla směřovat, a díky tomu je její kapacita zbytečně přetěžována. Proto by se město chtělo na tento nešvar příští rok zaměřit a více ho řešit. Zastupitelstvo také schválilo odkup tlakové stanice na vodovodu ve Zdiměřicích od společnosti OPTREAL s. r. o. a majitele pozemku.

Zastupitelstvo dále projednávalo návrh na převod majetku a pozemků v oblasti u Feringu ve formě uzavření darovací smlouvy se společností JIMAST DEVELOPMENT, s. r. o. V podstatě se projednávala smlouva ohledně převzetí silnic, chodníků a doprovodných inženýrských sítí. Návrh byl zastupitelstvem schválen. Bývalý starosta obce Pavel Smutný (STAN/Rozumný rozvoj) poukazoval na to, že se s komunikací dříve počítalo jako s možnou přístupovou komunikací k plánovanému obecnímu sportovišti. Nicméně dle vyjádření koaličních zastupitelů vzal tento záměr mimo jiné za své pro neochotu developera zodpovědného za místní výstavbu souhlasit se zprůjezdněním této komunikace pro potenciální návštěvníky sportoviště.

Poměrně vášnivá diskuse se rozhořela u bodu 11, ve kterém se rozhodovalo o předložené žádosti o dotaci na efektivní řízení městských příspěvkových organizací. Vedení města totiž navrhlo požádat o dotaci na pořízení specifického počítačového programu, který by umožňoval (dle tvrzení vedení obce) snazší dohled nad hospodařením organizací, které město zřizuje. Předpokládaná cena systému byla udávána na cca 2 milióny Kč, z čehož by 90 % bylo případně pokryto dotací. Nicméně, na základě dotazů opozičních zastupitelů jsme se dozvěděli, že v ceně nejsou zahrnuty náklady na provoz. Ty by se dle předložené smlouvy měly v následujících 5 letech vyšplhat na dalších cca 850 tisíc Kč. Současně jsme se (i přes naše přímé dotazy) nedozvěděli, jestli má město odhad, kolik by případné pořízení programu ušetřilo mzdových či jiných nákladů z městské kasy.

Dozvěděli jsme se pouze to, že systém by měl zefektivnit řízení příspěvkových organizací bez upřesnění, jak toho dosáhne. V následném hlasování byla žádost o podání žádosti schválena a to díky hlasům koalice, opozice byla proti. S odůvodněním, že se jedná o zbytečný výdaj z obecní pokladny, protože město spravuje jen velice malé množství příspěvkových organizací („možné spočítat na prstech jedné ruky“). Úsměv na tváři přítomných vyvolala opoziční zmínka, že v doprovodném textu, který měli zastupitelé k posouzení návrhu k dispozici, byl na jednom místě uveden Žďár nad Sázavou namísto Jesenice. Tedy města, které se nejspíše taktéž stalo klientem firmy dodávající tento konkrétní program. Zajímavá byla také argumentace ohledně záměru vedení obce vyhlásit soutěž na dodání programu, přičemž z diskuse se dalo vyrozumět, že se poptává konkrétní program, který v ČR dodává jediná firma…

Dalším bodem bylo projednávání návrhu vyjádření města Jesenice k technické studii ohledně zamýšleného vzniku Vestecké spojky. O podobě konkrétního návrhu jsme již na našem webu psali, stejně jako jsme později informovali na našem Facebookovém profilu o přípravě protinávrhu nezařazenou zastupitelkou Ivou Řehulkovou. Nepřekvapilo tak, že se ohledně projednávání bodu strhla poměrně dlouhá diskuse, která rozhodně stojí za zhlédnutí ve své nezkrácené podobě (a tedy nezatížená našim subjektivním přepisem). Nicméně, podstatné je to, že byl nakonec odsouhlasen upravený návrh vedení obce. Tento upravený návrh částečně reflektoval některé připomínky Ivy Řehulkové a vypouštěl i min. jeden sporný bod (konkrétně vyjádření o výstavbě polovičky Vestecké spojky od Hrnčíř k dálnici D1, na který jsme upozorňovali v našem dřívějším textu). Samotný návrh Ivy Řehulkové nebyl částí koaličních zastupitelů podporován se zdůvodněním, že (mimo jiné) k jeho prostudování měli málo času – návrh byl podán v ranních hodinách v den zastupitelstva. Proto byl schválen návrh, se kterým se zastupitelé mohli seznámit až v odpoledních hodinách, chvilku před zastupitelstvem… (Že vám to nedává logiku? Nic si z toho nedělejte, my jsme na tom podobně 🙂 )

Na zastupitelstvu jsme měli také vzácnou návštěvu. Na pozvání jesenických Zelených zavítal do Jesenice ze sousední Prahy senátor Ladislav Kos. I on, podobně jako my v Jesenici, řeší ve své městské části/senátním obvodu problematiku Vestecké spojky, takže se velice zajímá o její osud v celé délce plánované trasy. Současně se jedná o člověka, který snahy o její vznik sleduje dlouhodobě a aktivně se její problematice věnuje. Bylo proto nesmírně zajímavé si vyslechnout jeho názor k této stavbě.

Senátor Ladislav Kos hovoří na jesenickém zastupitelstvu o Vestecké spojce.

Dále se řešilo vyjádření k prodloužení EIA na zamýšlenou část dálnice D3 v okolí Jesenice. Ve zkratce, jednohlasně byl přijat dokument připravený advokátní kanceláři ve spolupráci se starostkou Radkou Vladykovou (ANO) doporučující neprodlužovat platnost tohoto klíčového dokumentu pro její vznik. Nikdo neměl k dokumentu výhrady. Z hrobového ticha všech zastupitelů a zastupitelek, i nás přísedících z řad veřejnosti, se tak dalo pochopit, že je to skvěle připravený návrh k této věci. Moc proto díky starostce Vladykové (a advokátní kanceláři) za přípravu dokumentu a za práci odvedenou na přípravě tohoto dokumentu.

Zajímavá diskuse se rozběhla okolo snahy místního občanského spolku „Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy“ přijetí usnesení, ve kterém by město Jesenice požadovala snížení maximální dopravy pro kamiony na Pražském okruhu na 60 km/h. Slibují si od toho totiž výrazné snížení hluku, čehož se zatím nepovedlo docílit jinými prostředky. Argumentace se vedla v rovině, jestli je 60 km/h politicky průchozí u nadřazených orgánů, nebo jestli se má navrhnout omezení na 80 km/h. Nakonec u části zastupitelů převládl názor, že by se 60 km/h mělo zkusit. Na návrh starostky obce Radky Vladykové se také diskutovalo o tom, jestli se má požadovat omezení jen v blízkosti Jesenice, nebo na delší části Pražského okruhu. Tato varianta byla nakonec zvolena ve snaze eliminovat hluk z brzdění a podřazování kamiónů v blízkosti našeho města. Návrh spolku, který původně předložila nezařazená zastupitelka Iva Řehulková, byl v upravené podobě zastupitelstvem schválen, nicméně bez jednomyslné podpory všech zastupitelů. Návrh tak prošel díky podpoře hlasů napříč politickým spektrem.

V závěrečné diskusi se převážně řešil soudní spor mezi opozičním zastupitelem a bývalým starostou Jesenice v jedné osobě Pavlem Smutným a městem Jesenice na straně druhé. A to ve věci neuveřejňování příspěvků opozičního zastupitele (více případně viz zde) v Jesenickém kurýru. Ze zákona mají na uveřejňování svých názorů zastupitelé a zastupitelky právo. Nicméně jsme se v Jesenici dostali do situace, kdy jim je toto právo upíráno (schválně zavzpomínejte, kdy jste naposledy četli v Jesenickém kurýru názor opozičního zastupitele/zastupitelky, či kritický komentář z klávesnice místního rezidenta?). Pavel Smutný se svou stížností první soud vyhrál, jeho příspěvek měl být otištěn, nicméně na posledním zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že se město Jesenice proti rozsudku odvolalo. Bude proto následovat další kolečko u soudu (a tím spojených výdajů na soudní poplatky a právní služby z rozpočtu obce. Máme k tomu přislíbeno od vedení obce, že mi bude částka, kterou za tento dle mého zcela zbytečný soudní spor město zaplatilo/zaplatí, v blízké době zaslána, nicméně v době psaní tohoto textu jsme částku prozatím nedostali. Bude zajímavé se dozvědět, kolik z veřejných financí bylo na tento zbytečný soudní spor vynaloženo). Přitom by Jesenickému kurýru a místním poměrům jen prospělo, kdyby se na jeho stránkách začaly diskusní příspěvky opozičních zastupitelů/zastupitelek (či kritické názory místních rezidentů) objevovat a kdyby u nás v obci fungovala kritická diskuse o směřování a podobě naší obce. Je přeci škoda, když je v Jesenickém kurýru prezentován jen jeden pohled na místní dění, takže se občané některé podstatné informace nemají možnost dozvědět a nemohou si ani utvářet názor nad vizemi jednotlivých místních politiků a političek o směřování naší obce.

Taktéž se opět řešili problémy s účetní uzávěrkou na místní základní škole za rok 2016, která byla předmětem i diskusí i na minulém zastupitelstvu. Uzávěrka stále nejspíš není hotová a situace na škole, jak se můžeme dozvědět např. z výpisu rad, kde se píše o srážce osobního ohodnocení ředitelky školy (nicméně na dalším jednání rady je srážka ze mzdy zrušena…), není ideální. Těžko předjímat, jak to dopadne (a popravdě vlastně i o co přesně ve sporu jde). Město o problému veřejně na svých stránkách (či v JK) neinformuje, takže dílčí informace se dají získat jen z výpisů rad či z odpovědí na zastupitelstvu.

PS: Své postřehy z jednání zastupitelstva tentokrát přinesl i opoziční zastupitel Petr Tiso (TOP 09, Rozumný rozvoj Jesenice), takže pokud by vás zajímal i alternativní pohled na zářijové zasedání, pročtěte si text na tomto odkaze. Není nám známo, že by podobný výstup přinesla i koalice, pokud ji objevíme, rádi sem vložíme odkaz.

Sepsali Petr Brož a Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂