22. 6. 2017

15. června 2017 proběhlo třetí řádné zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo tentokrát na programu schválení závěrečné účetní uzávěrky města za rok 2016, schválení zřizovací listiny ZŠ Jesenice – Zdiměřice, umístění sídla Smíšeného pěveckého spolku Jesenka, z.s, schválení dotace místnímu floorbalovému týmu, schválení záměru na vznik kruhové křižovatky na okraji Dobřejovic, dvojici oznámení o schválení dotace ohledně rekultivace zdiměřických rybníků a digitálního povodňového plánu, pak několik prodejů a směn pozemků a v diskusi také žádost místního kasína GOLD HAPPY DAY a.s. a rozpravu o zamýšlené dálnici D3 a Vestecké spojky… a my byli zase u toho, takže nabízíme pohled, jak jednotlivé body dopadly.

Již začátek zasedání ukázal, že se dočkáme dalšího emotivního zastupitelstva. V bodě schvalování programu zastupitelstva se totiž nejprve nezařazená zastupitelka Iva Řehulková (zvolená za ANO) pokusila navrhnout změnu programu tak, aby diskuse o zamýšlené výstavbě dálnice D3 byla přesunuta z bodu 19., tedy diskuse (která většinou probíhá někdy po 23. hodině, tedy v době, kdy jsou již všichni přítomní buď značně unaveni, nebo je přítomna již jen část zastupitelů a zastupitelek), někam do popředí. A to ve snaze, aby diskuse proběhla s vysokou účastí zastupitelů/zastupitelek a v době, kdy jsou všichni ještě takříkajíc duchem přítomni. Přesun podpořil za opozici Peter Tiso (TOP 09). Následně bývalý starosta (nyní v opozici) Pavel Smutný (STAN) navrhl zařadit ke konci zasedání k projednání další bod a to ohledně „nepravdivých vyjádření paní starostky Radky Vladykové (ANO) otištěných v Jesenickém kurýru na adresu bývalého vedení obce ohledně nákupu pozemku pro výstavbu nové základní školy“. Ani jeden z protinávrhů nebyl přijatkoaliční zastupitelé a zastupitelky hlasovali jednotně proti návrhům a opozice tedy neměla dostatek hlasů k jejich zařazení/změně. Bohužel podrobnosti ohledně údajných nepravdivých výroků (částečně kvůli tomu, že ke konci zastupitelstva neproběhla diskuse ve formátu, jak bývá zvykem) tak zůstaly nevyřešeny. Naopak byl na popud opozičního zastupitele Egona Kulhánka (BEZPP) do programu zařazen bod se žádostí o výjimku z rušení nočního klidu, který se tak projednával, aniž by byl vyvěšen na programu zastupitelstva předem – kdo nepřišel na zastupitelstvo, neměl šanci se o záměru nikterak dozvědět.

Prvním projednávaným bodem byla účetní uzávěrka města Jesenice za rok 2016, ze které jsme se dozvěděli výsledek hospodaření naší obce za minulý rok (dokument byl původně dostupný na webu obce, nicméně nyní již nikoliv. Zájemci o jeho prohlédnutí nechť, prosím, použijí tento odkaz s jeho zálohou). Zatímco původní rozpočet obce Jesenice vlastně počítal v roce 2016 se schodkem 39 miliónů (respektive schodek měl být účetně nula, výdeje obce měly být ca 161,4 miliónů Kč, příjmy 128,8 miliónů Kč a tento rozdíl měl být pokryt využitím nashromážděných prostředků z minulých let, aby to na nulu vyšlo), tak jsme se z účetní uzávěrky dozvěděli, že obecní rozpočet nakonec zůstal v přebytku 31,4 miliónů Kč. To bylo dáno jak tím, že město méně investovalo, než původně zamýšlelo, ale i vyššími příjmy z daní. Účetní uzávěrka byla hlasy koaličních zastupitelů přijata.

Z projednávání účetní uzávěrky jsme se ale dozvěděli, že na místní základní škole v Jesenici panují značné problémy. V účetní uzávěrce totiž chybí účetní podklady místní základní školy (viz stranu 4 v tomto dokumentu). Jak je vidět z výpisu rad města Jesenice i jak zaznělo na zastupitelstvu, je to problém, který je radou řešen již od října 2016. Předem napíši, že jsem kauzu plně nepochopil i přes poměrně urputnou snahu a několik dotazů, které jsem na zastupitelstvu položil já (nebo opoziční zastupitelé). Moc pochopení nepomáhalo, že na většinu dotazů jsme obdrželi od starostky odpověď, že věc řeší právníci. Nicméně i tak nabízím svůj pohled, jak jsem situaci pochopil. Došlo k tomu, že škola, což je samostatný právní subjekt, nepředložila městu, které je zřizovatelem školy, účetní uzávěrku za rok 2016. Na zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že účetnictví školy za tento rok v podstatě neexistuje a že se nyní snaží škola udělat rekonstrukci jejího účetnictví na základě dílčích podkladů. Dle vyjádření starostky Vladykové by to mělo být hotové do poloviny června. Pikantní na tom je, že externí firma, která měla účetnictví škole spravovat, inkasovala v roce 2016 za vedení účetnictví školy statisícové částky (konkrétně 702 tisíc Kč) z veřejných peněz bez výběrového řízení, jak jsme se mohli dozvědět díky diskusnímu příspěvku opozičního zastupitele Pavla Smutného. Současně zaznělo, že rekonstrukce účetnictví bude stát dalších 200 tisíc Kč. Dodejme, že smlouva s externí společností byla uzavřena v roce 2015. Starostka Vladyková na dotaz kontrovala, že účetnictví je věcí školy a současné paní ředitelky (dosazené současným vedením) a že město jí rádo s dořešením účetnictví pomůže. Peter Tiso se následně pídil potom, kdo je z vedení města zodpovědný za školská zařízení a kdo vykonává dozor. Což je radní Alexandra Kocková, od které chtěl získat k této věci podrobnější vyjádření. Dozvěděl se však jen to, co již před tím řekla paní starostka, tedy že věc řeší právníci.

Zastupitel Tiso následně poukázal na to, že problém vznikl poté, co byl nucen odejít dřívější ředitel Buchal. Opoziční zastupitel Aleš Růžička (Koalice Za rozumný rozvoj Jesenice) se následně podivoval, jak je možné, že byly vypsány zakázky za přibližně milión korun bez výběrového řízení tehdejším dočasným ředitelem základní školy, který fungoval ve funkci po odchodu předchozího ředitele Buchala. Hádáte správně, odpovědí opětovně bylo, že věc řeší právníci… Nyní na škole probíhá forenzní audit, veřejnoprávní kontrola… Dle vyjádření současného vedení obce byla škola opakovaně upozorňována na nedostatky, nicméně u nich nemělo dojít k nápravě. Máme tu tak situaci mezi školou a vedením městem, která je trochu přehazována jak horký brambor. Na závěr rozpravy k bodu jsme se dozvěděli, že věc řeší nejenom právníci, ale rovnou státní zastupitelstvo… Přitom externí firma, která učetnictví dělala, byla dle vyjádření Pavla Smutného předmětem několika předchozích diskusí na zastupitelstvu v tom smyslu, jestli je to vhodná firma na podobné práce… Nejste z toho stejně jako já moudří? Pak obětujte ca dvacet minut svého času a poslechněte si celou diskusi ohledně projednávání tohoto bodu, třeba se vám to trochu pročistí, nebo oslovte své zastupitele a chtějte ve věci další informace. Nicméně uvidíme, jak věc na místní základní škole dopadne… Pojďme nyní dál.

Dalším projednávaným bodem byla dvojice rozpočtových opatřeních č. 7 a 8/2017, kterými došlo k přesunu prostředků dle aktuální skutečnosti a ke schválení uvolnění prostředků na nákup vybavení pro základní školu a rozšíření kapacity školní kuchyně. Bylo schváleno napříč politickým spektrem. Z diskuse k tomuto bodu jsme se dozvěděli, že došlo k přesunutí prostředků na rozšíření čističky v Osnici, protože obec bude žádat o dotaci. Vedení očekává, že se stavbou začnou na podzim a že nedojde k vyčerpání všech vyhrazených finančních prostředků. Současně vyšly najevo podrobnosti ohledně budoucího umístění prvňáčků místní základní školy, pro které se nedařilo dlouho najít vhodné prostory. Vedení obce se povedlo (což je skvělé, díky za to!) sehnat objekt přímo v Jesenici, konkrétně přestavěnou budovu bývalé Jednoty poblíž jesenické kaple. Nájem v těchto prostorách bude výhodnější než je v Sunny Canadians, přibližně by se mělo jednat o 60 tisíc Kč s DPH za měsíc.

Program pak pokročil k projednání zřizovací listiny příspěvkové organizace v podobě ZŠ Jesenice – Zdiměřice, která se musela přijmout kvůli dotačnímu programu, do kterého se Jesenice pro financování školy zapojila. Bylo schváleno. Podobně bylo schváleno i umístění sídla místního pěveckého spolku založeného pod patronací města.

V dalších dvou bodech byla řešena podpora místního floorbalového spolku. Zatímco první bod napravoval formální chybu, kdy zastupitelstvo minule schválilo dotaci na základě neúplných formulářů, tak ten druhý přiklepl spolku dodatečnou dotaci 34 tisíc Kč. Obojí bylo schváleno.

V bodě 9 se pak zastupitelstvo dalo do diskuse ohledně toho, jestli se chce město Jesenice finančně spolupodílet na financování vzniku kruhového objezdu poblíž Herinku, tedy křižovatky ležící mimo katastrální území naší obce. V současnosti se jedná o nepřehlednou a nebezpečnou křižovatku, která leží na cestě do práce celé řady jesenických občanů. Krajská správa silnic se totiž zaváže k vybudování křižovatky, pokud jí bude dodána dokumentace. Diskuse se tak vedla o tom, jestli se město Jesenice bude chtít na vzniku dokumentace finančně podílet a pokud ano, v jaké výše. Původně byl navrhován příspěvek 250 tisíc Kč, nicméně Peter Tiso a Radka Vladyková postupně navrhovali snížení příspěvku na 150, respektive 200 tisíc Kč. Schválen byl nakonec protinávrh zastupitele Tisa, tedy příspěvek 150 tisíc Kč.


Pozice předmětné křižovatky.

Bod 10. ohledně investičního záměru Povodí Vltavy byl z jednání zastupitelstva stažen.

V dalším bodě přišla na řadu revitalizace zdiměřických rybníků, o které jsme vás nedávno informovali v samostatném článku. Slova se ujal tahoun této akce, místostarosta Radek Zápotocký (ODS), od kterého jsme se dozvěděli skvělou zprávu, že se podařilo vysoutěžit zhotovitele díla a to s mnohem nižší cenou, než se původně čekalo. Do výběrového řízení se totiž přihlásilo 11 zájemců, kteří nabídli ceny provedení od ca 6,5 do téměř 12 miliónů Kč. Medián nabídek byl někde okolo 7,5 miliónů Kč. V současnosti probíhá kontrola jejich reálnosti – město se pídí potom, jestli některé položky nejsou v nabídkách záměrně podhodnoceny. Nicméně všechny tři nejnižší nabídky jsou pod částkou 7,5 miliónů Kč, což je o ca polovinu méně, než se původně myslelo, že revitalizace rybníků bude stát (15 miliónů Kč). Město tedy značně ušetří, což je opětovně skvělá zpráva a oprávněný úspěch současného vedení. Z diskuse dále vyplynulo, že se ale s nižší cenou náležitě pokrátí i získaná dotace na revitalizaci. Z dotace se totiž dá zaplatit jen 30 % nákladů. Nicméně i po jejím snížení bude město muset zaplatit mnohem méně, než původně mělo. Za Zelené tak současnému vedení k této úspoře a úspěchu gratulujeme! Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Podobně vzalo zastupitelstvo na vědomí i informaci o oznámení o schválení dotace na zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému v městu Jesenice. Na území obce by na jeho základě měl vzniknout systém, který by byl schopný varovat rezidenty před různými nebezpečími – primárně před povodněmi. Bylo zastupitelstvem schváleno. (PS: vsuvka mimo, v diskusi s jedním spolusedícím člověkem v řadách veřejnosti, takže bez možnosti sem dát odkaz na ověření mého tvrzení, jsem se dozvěděl, že místostarosta Zápotocký jednal s provozovatelem přečerpávací stanice Želivky o tom, jestli by nemohli změnit technologii úpravy vody, aby v těsné blízkosti plánované základní školy ve Zdiměřicích nehrozilo úniku jedovatého chlóru. Ke změně by údajně mělo dojít, takže by nás ve Zdiměřicích do budoucna chlór již neměl ohrožovat… ale jak píšu, je to informace neověřená z veřejně dostupných zdrojů).

Na řadu pak přišly prodeje a směny pozemků. Zatímco prodej pozemku v Horních Jirčanech není příliš zajímavý, protože došlo k prodeji kusu polní cesty, která jako cesta již dlouho nesloužila, protože už byla z větší části prodána dříve… (mimochodem prodej byl schválen), tak záměr směny pozemku p. č. 744/3 v k.ú. Jesenice za část pozemku p. č. 1017/2 v k. ú. Vestce si již naší pozornost zaslouží. Město Jesenice vlastní nezastavěný pozemek v ulici Mezi domy v Jesenici (viz mapa níže). Tento pozemek prozatím nikterak nevyužívá a dle vyjádření vedení obce si na něm okolní majitelé parcel nepřejí parkovací nebo kontejnerové stání, nebo dětské hřiště. Současně má Jesenice problém. Vlastní pozemky za Ferringem, na kterých by mělo do budoucna vzniknout rozsáhlé sportoviště, ale ke kterým nemá přístup. Snaží se proto tento stav vyřešit a docílit směny či nákupu pozemků v okolí, které by to umožnily. Nicméně zde je problém, pozemky se snadno koupit nedají a vlastník pozemků jedné z možných cest nemá o jiné pozemky než o pozemek na mapce níže zájem. Město stojí před situací, jestli obětuje jednu z mála zelení v hustě zastavěné oblasti, která by se do budoucna dala vhodně přeměnit, aby sloužila místním (např. hřiště), nebo získat část přístupu k zamýšlenému sportovišti. Zastupitelstvo se hlasy koaličních zastupitelů a zastupitelek nakonec dohodlo na variantě směny, což opozice nepodpořila, takže město nyní začne na realizaci tohoto záměru pracovat.

Zastupitelstvo následně vzalo na vědomí výsledky hospodaření za rok 2016 Dobrovolného svazku obcí „Dolnobřežansko“, ve kterém nebyly shledány žádné pochybnosti.

Zastupitelstvo také jednohlasně schválilo žádost předkládanou v nepřítomnosti opozičním zastupitelem Egonem Kulhánkem ve jménu  soukromého subjektu o výjimku z rušení nočního klidu. Je na místě uvést, že soukromý subjekt, který si o výjimku žádal je současně i místo, kde zastupitel Kulhánek pracuje. V podstatě jde o to, že si tento subjekt chce udělat soukromou akci ve zdiměřickém sportovním areálu, na které očekává jistou hlučnost a to i po 22.00. Aby se vyhnul případným potížím, zažádal si o výjimku z nočního klidu do 24.00 na den konání akce (18. srpna 2017). Jelikož obecně závazná vyhláška má platnost na celém území obce, nikoliv jen na sportovní areál, kdokoliv si tak v Jesenici nemusí v tento den lámat hlavu s obavou o rušení nočního klidu. Současně došlo také k tomu, že zastupitelstvo jednomyslně upřednostnilo zájem soukromého subjektu nad zájmem místních rezidentů na klidné spaní. Škoda.

A pak přišel čas na diskusi. Prvním bodem byla žádost místního kasína GOLD HAPPY DAY a. s. ohledně toho, aby toto kasíno bylo navráceno do vyhlášky regulující provozování hazardních her na území obce Jesenice. Připomeňme jen, že po urputných třenicích v Jesenici platí od začátku roku 2017 nulová tolerance. Místní kasíno se snaží tento stav logicky zvrátit, protože až mu doběhnou v roce 2020 všechny v současnosti platné licence, bude muset skončit. Sympatické na tomto bodu bylo to, že se žádosti neujal žádný zastupitel či zastupitelka, čímž bylo poměrně zřejmé, že si ani koalice ba ani opozice nepřeje tuto kapitolu znovu otevírat. Na nulové toleranci se nic nemění!

Posledním bodem se pak stala sáhodlouhá diskuse ohledně zamýšlené stavby dálnice D3. Na úvod si řekněme, že po bouřlivé a dlouhé diskusi zastupitelstvo města Jesenice se v pozdních nočních postavilo proti záměru vzniku dálnice D3 a Vestecké spojky, o čemž jsme vás již ve zkratce informovali tady. Téma je tak zajímavé a pro osud Jesenice podstatné, že připravíme samostatný článek, ve kterém tuto kauzu detailně popíšeme. Prozatím se můžete podívat na samotné video ze zasedání, nebo si přečíst k této věci vyjádření místní opozice (Rozumný rozvoj Jesenice), nebo vyjádření nezařazené zastupitelky Ivy Řehulkové. Vyjádření současné vládní koalice k této věci prozatím není nikde veřejně dostupné, nicméně uveďme, že se pod odmítavý postoj k výstavbě těchto dopravních staveb postavili jednohlasně všichni přítomní zastupitelé a zastupitelky jak z řad opozice, tak i koalice.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂