Jsme skupina občanů, kteří se sdružují kolem Strany zelených v Jesenici. Pravidelně se scházíme a na svých sezeních probíráme a řešíme život kolem nás a hodnotíme konání úřadů i místní samosprávy. Zúčastňujeme se zasedání zastupitelstva jako diváci a snažíme se o tom informovat z trochu jiného úhlu pohledu. Rozhodli jsme se, že nebudeme jen přihlížet a že bychom se rádi podíleli rozhodování v obci. Proto jsme sestavili kandidátní listinu, na které se sešli místní sousedi a sousedky všech věkových kategorií a rozdílných zájmů. Naším hlavním cílem je zvýšení kvality života obyvatel města Jesenice. Vedení radnice by nemělo podlehnout mocným developerům, jejichž zájmy jsou většinou v rozporu se zájmy obyvatel.

1/ TRANSPARENTNÍ RADNICE

Prosazujeme transparentní a otevřené fungování radnice.

Zavazujeme se využívat registr smluv, který umožňuje každému občanovi kontrolovat hospodaření obce z pohodlí domova. Podporujeme vznik rozklikávacího rozpočtu a upravení jednacího řádu zastupitelstva tak, aby diskuse s občany byla na jeho začátku, ne na konci jako doposud. Chceme prosadit zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva a to v dostatečném předstihu, aby občané Jesenice měli možnost se s projednávanými body detailně seznámit. Chceme otevřít odborné komise města Jesenice veřejnosti. Budeme požadovat veřejná zasedání komisí s dopředu známými termíny a zveřejňování zápisů z jejich jednání. Současně chceme posílit zapojení veřejnosti do rozhodování o tom, na co budou použity finanční prostředky naší obce. Podporujeme proto zavedení participativního hospodaření do fungování našeho města.

Chceme, aby oficiální web města informoval o aktuálním dění v naší obci a o důležitých kauzách či jednáních ovlivňující život místních v něm (např. výstavba dálnice D3, Vestecká spojka, velké developerské projekty na území města atd.).

Prosazujeme, aby Jesenický kurýr fungoval jako otevřená názorová platforma, ne jako nástroj propagace vedení obce. Zavazujeme se proto, že časopis otevřeme názorům opozičních zastupitelů, zastupitelek i místních rezidentů. Současně budeme usilovat o vytvoření nezávislé redakce Jesenického kurýra, která bude oddělena od přímého dozoru vedení města. Podporujeme vznik diskusního fóra na webu obce a navrácení diskusní platformy z Facebookového profilu Jesenice u Prahy na místo, kde bude možné snadno a přehledně procházet starší diskusní příspěvky s dotazy a zavazujeme se na tomto fóru občanům na jejich dotazy aktivně odpovídat.

2/ ROZVOJ OBCE

Další rozvoj obce by měl být již výhradně zaměřen na zvyšování kvality života obyvatel obce. Přednost dostanou projekty, které podporují volnočasové aktivity, vzdělání a zdraví, nebo zvyšují bezpečnost obyvatel Jesenice a okolí. Samozřejmostí jsou i nezbytné investice do infrastruktury. Rozvoj obce chceme podřídit přáním občanů a podporovat občanská sdružení působící v rámci obce. Chceme je zapojit v maximální možné míře do dění v obci a využít jejich potenciál při správě a údržbě obce.

Cítíme také potřebu vytvořit živou centrální část obce bez hustého provozu a budeme pro to hledat spolu s dalšími stranami vhodné urbanistické řešení. V oblasti kultury vybereme vhodný a smysluplný prostor pro městskou knihovnu s možností propojení s Mezigeneračním centrem a dalšími spolky. V Jesenici působí početná skupina aktivních seniorek a seniorů se širokým záběrem zájmů a aktivit, které zvyšují rozmanitost nabídky kulturního a komunitního života města.

3/ ŽIVOT V OBCI

Jesenice pro všechny generace.

Pro mladistvé a dospívající obyvatele představuje Jesenice ve své současné podobě zlatou klec. Nabídka volnočasového vyžití je kromě sportovních aktivit nulová. Veřejné akce organizované městem jako by snad ani s touto věkovou kategorií nepočítaly. Zasadíme se proto o vznik kulturně-vzdělávacího společenského centra, kde bude možné smysluplně trávit volný čas. Centrum bude sloužit jako místo setkávání obyvatel města Jesenice nehledě na věk. Takovýto kulturně-vzdělávací prostor by podle nás měl vzniknout v centru města, kde pro něj také budeme hledat místo.

Budeme podporovat lokální trh a podnikatele přednostním využíváním jejich služeb městským úřadem. Dále budeme místní podnikání podporovat bezplatnou inzercí v Jesenickém kurýrovi. Podporujeme rozšíření a pravidelnost farmářských trhů v Jesenici. Budeme podporovat vznik komunitně podporovaného zemědělství.

Současná dětská hřiště v naší obci jsou určená jen pro nejmenší děti. Budeme proto usilovat o instalaci i těch herních prvků, které umožní vyžití i starším dětem a mládeži, podobně jako je tomu v sousedním Vestci. Současně budeme usilovat, aby na každém dětském hřišti byla zastíněná oblast a hřiště se tak dala využívat i v parném létě. Na větších hřištích bychom rádi iniciovali vznik sociálních zařízení pro větší pohodlí dětí i rodičů. Budeme také prosazovat využití přírodních prvků při stavbě volnočasových prvků pro děti i mládež.

Budeme podporovat ve veřejném prostoru vznik míst, které budou umožňovat sousedům se setkávat a společně trávit čas. Ať už třeba nad partií šachů, či při procházce krajinou.

4/ ŠKOLSTVÍ

Podporujeme rozšiřování kapacit školských zařízení v Jesenici a snižování maximálního počtu žáků ve třídách.

Podporujeme vznik nové základní školy ve Zdiměřicích a rozšíření kapacit místních mateřských škol či dětských skupin, aby i rodiče dvouletých dětí mohli své děti do školek či skupin umístit. Chceme prosadit snížení maximálního počtu žáků v jedné třídě ve snaze zlepšit kvalitu jejich školního vzdělávání. Budeme podporovat aktivitu místních spolků a sportovních klubů ve snaze udržovat a zlepšovat pestrou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Chceme zavést elektronický zápis dětí do mateřských a základních škol. Podporujeme vznik mateřské školky v Horních Jirčanech, který by umožnila alternativní způsob předškolní výchovy.

5/ DOPRAVA

Budeme se zasazovat o vznik dopravní koncepce, která by stanovila, jakým způsobem se bude město chovat v oblasti dopravy. V rámci této koncepce budeme prosazovat udržitelné způsoby dopravy na úkor stavění zbytečných silnic. Budeme usilovat o spolehlivé a rychlé spojení s Prahou a okolními obcemi hromadnou a cyklistickou a pěší dopravu. Podporovat budeme i systémy sdílení vozidel.

Nesouhlasíme s výstavbou Vestecké spojky a dálnice D3 v západní variantě, které by vedly jen k dalšímu navýšení dopravy v Jesenici. Naopak budeme požadovat obchvaty místních komunikací, které by ulevily zejména centru Jesenice, Šeberova a Hrnčíř. Budeme se zasazovat i o další opatření, která by ulevila městu od transitní dopravy po místních komunikacích, např. zákaz průjezdu kamionů po silnici 101. Budeme podporovat vznik inteligentních informačních systému o stavu dopravy na Pražském okruhu a dalších komunikacích.

Budeme prosazovat i koncepční řešení v oblasti parkování. Chceme zmapovat a podporovat vznik přiměřeného počtu parkovacích míst na veřejných komunikacích, aby nedocházelo k parkování v křižovatkách a jiných nebezpečných místech. Budeme bránit používání parkovacích stání jako odkladiště pro nepojízdné vraky.

6/ VÍCE ZELENĚ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Prosazujeme více stromů do ulic, změnu jejich druhové skladby i vhodnější hospodaření s veřejnou zelení.

Budeme usilovat o rozšiřování veřejné zeleně a veřejného prostoru v obci. Za tímto účelem chceme realizovat výkupy pozemků k tomu vhodných v jednotlivých částech Jesenice. Zasadíme se o rekultivaci a zpřístupnění přirozených krajinných prvků na území obce. Chceme účinněji kontrolovat a chránit již existující významné krajinné prvky a vzrostlé stromy. Zbývající přírodě na území Jesenice chceme dát co největší pozornost a péči a případně ji vhodnými opatřeními podpořit v rozvoji. Budeme pokračovat ve výsadbě stromořadí a podporovat vznik nových zelených pásů na území obce. Chceme, aby u nově vznikajících ulic bylo počítáno s prostorem na veřejnou zeleň. Nechceme ulice, kde je jen asfalt a ploty. Chceme také změnit současnou praxi výsadby stromů. Navrhujeme na vhodných místech sázet zčásti ovocné stromy. Jejich přítomnost zvýší biodiverzitu a ještě potěší za pár let sladkými plody naše děti.

Podporujeme vznik přírodního městského parku v lokalitě mezi Zdiměřicemi a Jesenicí, s napojením na část zelené páteře od rybníka Pančáku ke zdiměřickým rybníkům. Budeme se zasazovat o navrácení přírodního toku Jesenického potoka. Podpoříme co nejširší zapojení veřejnosti při jeho plánování a realizaci.

Nabídneme občanům možnost adopce nevyužívaných ploch městské zeleně v jejich okolí a budeme podporovat vznik komunitních zahrad ve vhodných lokalitách.

7/ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Budeme dále podporovat třídění odpadu. Chceme umožnit pořízení popelnic na tříděný odpad k jednotlivým domům, což by ulevilo přetíženým pouličním stáním a dále podpořilo třídění, zvláště plastů. Po vzoru jiných českých měst chceme, aby místní poplatek za svoz směsného odpadu byl vázán na příjem města z prodeje recyklovaného odpadu. Čím více rezidenti vytřídí, tím méně by měli za svoz odpadu platit. U směsného odpadu budeme také podporovat zavedení individuálních plateb podle množství odvezeného odpadu.

8/ NULOVÁ TOLERANCE K HAZARDU

Nulová tolerance pro nás představuje jedinou možnou variantu regulace hazardu v Jesenici.

Boj proti hazardu vnímáme jako zásadní, neboť se jedná o velmi škodlivý společenský jev, jehož důsledkem jsou lidské tragédie v našem okolí. Zavazujeme se tak trvat na platnosti nulové tolerance hazardu na území naší obce.

obec_priroda_kaple