31. 8. 2020

Vysvětlení proč kabanos:

Navazuji na článek „Jesenický dálniční kabanos“ uveřejněný 8. 8. 2020. V tomto článku jsem popisoval záměry Ředitelství silnic a dálnic ČR na rozšíření dálniční sítě v oblasti města Jesenice.

Všechny dálnice dosud směřující do Prahy dálniční okruh D0 kříží a pokračují k centru Prahy buď jako dálnice (D1, D8), jako čtyřproudové výpadovky (D4, D5, D6, D7, D10) nebo jsou napojeny na městský okruh (D11). Popsané řešení umožňuje tranzitní dopravě přejezd na jinou dálnici a obyvatelům Prahy pokračovat dále přímým směrem ke svému bydlišti.

Možná nasazuji ŘSD ČR psí hlavu, ale pro jimi zvolený postup je používán termín salámová metoda. Nejdřív se postaví dálniční okruh kolem Prahy (D0). Když je tento hotov v delší variantě trasy, tak se začne projektovat a projednávat dálnice D3, která bude na D0 u Jesenice ukončena. Jedná se pro území města Prahy o anomální řešení (viz výše popsané varianty příjezdu do hlavního města), které chce nutit obyvatele Prahy, aby při příjezdu po D3 od Tábora u Jesenice odbočili na D0 a přejeli na jinou dálnici, po které budou pokračovat do Prahy. Většina obyvatel Jesenice má oprávněnou obavu, že Pražané využijí pro příjezd od centra spíše stávající komunikace nižších tříd, které v dopravních špičkách již nyní kapacitně nedostačují.

Tato skutečnost zřejmě došla i dálničním plánovačům, a proto oprášili část původní krátké trasy dálničního okruhu kolem Prahy a pod názvem Vestecká spojka jej navrhují vystavět jako silnici II. třídy. Má se jednat propojení stávajícího Exitu 3 na D0 se záměrem nově vybudovaného Exitu 4 pro komerční zónu u D1. Pokud bude Vestecká spojka realizována, stane se z Jesenice a Vestce nový o trochu větší Spořilov. Tj. území lemované ze všech stran kapacitními komunikacemi.

Řešení hlukové zátěže v oblasti Spořilova se snaží vláda ČR dosáhnout dostavbou dálnice D0 – stavba 511 (úsek D1 – Běchovice). Stavbou čeho ale bude řešen problém hluku a dalších imisí vzniklých dopravou v oblasti Jesenice, vláda a jí zřízené organizace neřeší. Naopak tento problém v lepším případě bagatelizují a v horším popírají.

Návrhy rozšíření D0 na 8 pruhů pro posunutí problému napojení D3 na D0 o 2 kilometry od místa napojení a dálniční odpočívky u Osnice jsou jen dalšími důkazy salámového řešení výstavby dálnic a jejich příslušenství v ČR.

Kabanosem jsem tuto salámovou metodu nazval proto, že kabanos je salám měkký, sice chutný, ale nikoliv ten z nejkvalitnějších salámů. A stejné je to s dálnicemi v ČR. Jsou většinou sjízdné, ale nikoliv nejkvalitnější.

D0 – Odpočívka Osnice:

V článku z 8. 8. 2020 jsem zmiňoval záměr ŘSD ČR na výstavbu dvou protilehlých odpočívek na dálnici D0 na hranici katastru Osnice s katastrem obce Herink. Krajský úřad Středočeského kraje zahájil 30. 7. 2020 zjišťovací řízení, zda je nutné pro uvedený záměr zpracovat dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA). Termín pro zaslání vyjádření k tomuto záměru je 30. 8. 2020. K záměru jsem po konzultaci lidmi, kteří znají situaci v místě detailně, sepsal následující důvody, proč je potřebné zpracovat dokumentaci EIA:

  1. Část záměru nazvaná „Osnice vpravo“ je navržen na bonitní zemědělské půdě.
  2. Část záměru nazvaná „Osnice vlevo“ zasahuje svojí severní a centrální částí do plochy biocentra, kterým je lesní remízek. Tento remízek je přirozeným a díky fragmentaci krajiny nenahraditelným prostorem přirozeného zimoviště spárkaté zvěře. Celoročně remízek slouží jako útočiště divoké zvěře v ploše scelené zemědělské půdy a jeho význam je dotčeném území nenahraditelný.
  3. V předložené dokumentaci záměru není lesní remízek vůbec ochráněn proti hlukové zátěži naopak jej záměr, jako protihlukové opatření využívá. Toto je nepřípustné jelikož remízek plní i funkci nocoviště divoké zvěře.
  4. Část záměru „Osnice vlevo“ je zejména ve svojí východní části navržena v prostoru stávajících luk, které jsou většinu roku podmáčené, jelikož jsou nejnižším místem, do kterého se přirozeně stahuje voda z území od vrchů Mandava a Radimovka vzdálených 5 až 6 kilometrů. Návrhem záměru na zpevnění ploch těchto luk dochází k výraznému zásahu do přirozeného zadržování vody v krajině.
  5. Prostorem záměru vede přirozené nezpevněné koryto Osnického potoku. Záměrem navrhovanou úpravou a narovnáním tohoto toku do zpevněného koryta dojde ke zrychlenějšímu odvádění srážkových vod z krajiny.
  6. Odvod dešťových vod ze zpevněných ploch záměru bude řešen, byť přes retenční nádrže, do koryta Osnického potoku. Tím dojde v případě krátkodobých přívalových dešťů k výraznému navýšení množství odváděné vody potokem, který se v místní části Kocanda vlévá do Botiče. S popsaným způsobem odvodu dešťových vod ze zpevněné plochy dálnice D0 má Kocanda negativní zkušenosti z června 2013. Záměr bude tuto situaci při přívalových deštích výrazně zhoršovat.
  7. Charakter záměru a kumulativní efekty jeho zásahu do krajiny a jsou natolik rozsáhlé, že nemohly být zohledněny v dokumentaci na základě, které byl dle zákona posuzován vliv pouze samostatné stavby dálnice D0.

Vyjádření s těmito důvody podpořilo svým podpisem 228 občanů, kteří mají trvalé bydliště ve městě Jesenice, 20 občanů, kteří mají trvalé bydliště v okolních obcích a dalších 87 občanů, z nichž mnozí v Jesenici trvale žijí. Vyjádření s 315 podpisy byla podána do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje osobně 27. 8. 2020. Vyjádření s posledními 20 podpisy bylo na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje odesláno 30. 8. 2020, v poslední den lhůty pro podání vyjádření, doporučeně poštou.

Tímto děkuji všem, kteří podpořili svým podpisem mnou formulované vyjádření. Velice děkuji všem, kteří se podíleli na sběru podpisů občanů.

Nyní musíme věřit, že výše uvedené důvody podpořené podpisy 335 občanů Krajský úřad zohlední při svém rozhodování a zpracování dokumentace EIA pro záměr dálniční odpočívky u Osnice nařídí.

Jsem si vědom nedostatku odstavných míst zejména pro kamionovou dopravu. Zpracovatel dokumentace EIA záměru odpočívky by měl navrhnout i alternativní umístění těchto odpočívek třeba do míst u komerčních a skladovacích areálů a nikoliv jimi bezmyšlenkovitě zabrat dalších minimálně 5 hektarů zemědělské půdy. Řečeno slovy Bohuša z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág: „Kompjútr nepodojíš“ a logicky krávu asfaltem nenakrmíš.

Kompetentní politická reprezentace by se měla zamyslet nad potřebností takového množství nákladní dopravy, a to z hlediska jejího množství vůbec (často se vozí zboží z místa na místo) nebo alespoň převedení části jejího objemu na železnici. Tuto svou výzvu podporuji otázkou: Pokrývají výnosy z dálničního mýta náklady na náhradu veškerých škod nákladní dopravou způsobených? Tedy nejen opotřebení dálnic, ale i silnic nižších tříd a poškození majetku a zdraví obyvatel ČR?

Pavel Ondráček
člen jesenických Zelených