8. 8. 2020

CO BYLO:

V roce 2003 začalo ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) projektově řešit trasu dálničního okruhu v jihovýchodní části Prahy. Při jedné z prezentací k trasování okruhu bylo vysvětleno, že původně zamýšlená trasa nazývaná JV-K (jihovýchodní – krátká) byla opuštěna kvůli v té době již realizované bytové výstavbě v blízkosti její trasy zejména na území hl. m. Prahy.

Z uvedeného důvodu byla projektově připravena trasa nazvaná JV-D (jihovýchodní – dlouhá), kterou většina obyvatel Jesenice, možná s výjimkou šťastlivců ve Zdiměřicích, nemůže přeslechnout.

Výstavba toho úseku SOKP (Silniční okruh kolem Prahy) – stavba 512 začala na přelomu let 2007 a 2008. Že byla stavba 512 (Jesenice – Vestec) realizována současně se stavbami 513 a 514 (úseky vizte níže) je mj. zásluhou tehdejšího vedení (ještě) Obce Jesenice, které nesouhlasilo se záměrem ŘSD, aby výstavba okruhu skončila napojením na silnici II/101 Jesenice – Zlatníky. Dálniční provoz měl být odtud veden po přeložce silnice II/101 (nyní částečně realizované a částečně projektované) mimo centrum vlastní Jesenice a potom přes Kocandu a Osnici k D1.

Do zkušebního provozu byl úsek 512 společně se současně realizovanými částmi Lahovice – Slivenec (stavba 514) a Vestec -Lahovice (stavby 513) v roce 2010 jako rychlostní komunikace R1. Následně za ministra dopravy D. Ťoka (dosazeného hnutím ANO) byla v roce 2015 rozhodnutí vlády ČR prodloužena dálniční síť převedením rychlostních komunikací na dálnice a z R1 se nám stala D0.

(Vsuvka: Můžeme být rádi, že R1 již byla budována s parametry dálnice. Tzn. že na nájezdech na ni nejsou osazeny značky „Stůj! Dej přednost v jízdě“ jako je tomu na exitech 3 a 5 bývalé R7, nově D7, vedoucí na Slaný.)

Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR) jako zřizovatel ŘSD ČR tyto tři úseky SOKP na základě žádosti ŘSD ČR zkolaudoval v roce 2019. Při této kolaudaci MD ČR pominulo připomínky obcí dotčených stavbou a provozem D0. (Pozn. autora: Vždyť je to lidské, rodiče se svým dětem snaží umetat cestičku. Tak proč by ministerstvo nevyhovělo svojí příspěvkové organizaci.)

CO JE A CO SE CHYSTÁ:

  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nechalo projektově zpracovat úsek dálnice D3 v jeho západní variantě v trase Jesenice – Václavice. Podle tohoto projektu bude dálnice D3 ze směru Linz – České Budějovice – Tábor ukončena napojením na dálnici D0 jihovýchodně od stávající silnice II/101 z Jesenice do Zlatník.

    ŘSD prosazovaná trasa bude vedena přes Posázaví a Jílovsko, což jsou území s množstvím lokálních zdrojů pitné vody a s historickou důlní činností. (Pozn. autora: V případě kamenolomu v Dobkovičkách na dálnici D8, který byl viditelný, se přesto kolem něho nepovedlo stavbu dálnice zrealizovat na první dobrou. Na rozdíl od kamenolomu prameny a nezdokumentované štoly vidět nejsou.) Toto jsou z hlediska Jesenice pouze marginální problémy, které mohou stavbu D3 leda zdržet a prodražit. Již nyní je odhadovaná cena úseku D3 Jesenice – Václavice 1 milion Kč za 1 metr dálnice

    Z hlediska Jesenice je největším problémem trasy D3 prosazované ŘSD její ukončení na dálnici D0, které pokud se má jednat o plnohodnotné křížení, musí být řešeno mimoúrovňovou křižovatkou. Vzhledem z rovinatému terénu budou nové mostovky umožňující příjezd na D3 od D1 a výjezd z D3 směrem na Zbraslav ve výšce cca 7-8 metrů nad stávajícím terénem. Tedy pokud nebude mimoúrovňového křížení dosaženo podejití současného tělesa D0 spodem, nikoliv vrchem.

  2. Koncem června 2020 se vyšlo najevo, že ŘSD plánuje rozšíření dálnice D0 v oblasti Jesenice ze současných 4 pruhů (2 pro každý směr) na celkem 8 pruhů. Tento záměr má poněkud matoucí název „Kolektory“, kdy se nejedná o podzemní štolové dílo, jak je známé z centra Prahy, ale o silniční sběrače. Tyto sběrače mají za úkol umožnit snadnější napojení veškeré dopravy, která po D3 přijede do proudů vozidel na D0 v obou směrech.

    Takto rozšířená dálnice se bude ještě hůře odhlučňovat, tedy pokud nebude zastřešena. Ale to je pouze naivní nápad autora. Nicméně ŘSD tvrdí, že pro navrhované rozšíření D0 o 100%, již nemusí provádět nové vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí (EIA), protože již posouzeno v původní EIA na současnou dálnici. V tom případě autor nechápe proč nebylo 8 pruhů vybudováno rovnou při výstavbě (tehdy ještě) SOKP, stejně jako byl vybudován průjezd pod silnicí II/101 pro budoucí odbočení z D0 na D3 ze směru od Zbraslavi.

  3. Na konci července 2020 zahájilo ŘSD zjišťovací řízení zda pro záměr „D0 Odpočívka Osnice“ musí být zpracováno vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Záměrem je výstavba dvou protilehlých dálničních odpočívadel a odstavných ploch pro kamióny. Celkem bude moci být na obou odpočívkách odstaveno 346 vozidel. Kdo chce mít představu jak tyto odpočívky vypadají zrealizované, může se podívat na 81. kilometr dálnice D11 jižně od obce Osice (že by nomen omen?!). Záměr severní z odpočívek je navržen 450 metrů od konce současné zástavby Osnice mezi tělesem dálnice D0 jižní hranou historického lesíka zvaného „Kamejk“. Tento lesík slouží jako přirozený úkryt zvěře a vůči němu není dle dokumentace, která je dostupná na webu (dokumentace je ke stažení v souboru STC2313_oznameni.zip) od odpočívky plánována žádná protihluková ochrana. Lesík sám je asi za toto odhlučnění brán a zvěř si musí zvyknout nebo se přestěhovat. Ale kam?

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

Proti kolaudačnímu rozhodnutí vydanému Ministerstvem dopravy ČR, kterým byl zkolaudován úsek dálnice D0 v oblasti Jesenice podalo Město Jesenice a Obce Herink, Modletice a Dobřejovice žalobu, kterou se domáhají toho, aby byly účastníky kolaudačního řízení a v něm byly brány v potaz jejich připomínky k této stavbě.

Na úsek dálnice D3 Jesenice – Václavice byly ještě za ministra dopravy D. Ťoka podány celkem 4 žádosti o umístění stavby, kterými byla zahájena územní řízení. Ta však byla následně přerušena a žadatel vyzván k doplnění žádostí. Aktuální stav projednání není autorovi znám.

Pro uvedený úsek D3 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany přírody určený Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP ČR), povolil výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Proti povolení této výjimky podaly obce dotčené trasou stavby a občanská sdružení odvolání. Na základě tohoto odvolání bude povolení výjimky pravděpodobně posuzovat MŽP ČR.

Ve věci Kolektorů na D0 byla iniciována petice určená MŽP ČR. Petice žádá aby bylo provedeno samostatné vyhodnocení vlivu tohoto záměru na životní prostředí. Rozhodnutí v této věci je na MŽP ČR.

CO BUDE:

To záleží na rozhodnutí příslušných správních orgánů a soudů. Že ty rozhodnout dle zákona a nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch občanů, je věc, ve kterou věřím, protože chci věřit, že žijeme v právním státě, který nedopustí ani zvůli státní organizace jakou se v záležitosti dálnice D0 jeví ŘSD.

Jako prostí občané, s vírou, že stát je tu pro občany, můžeme své názory prezentovat formou peticí a případně protestů. Ti šťastnější, kteří jsou či budou účastníky správních řízení mohou svoje požadavky formulovat a navrhovat jejich zohlednění ve vydaných rozhodnutích.

Nezbývá než doufat, že dálnice se budou v ČR nejen rychle stavět jako v Německu, ale stejně jako v Německu stavět i s ohledem na zdraví občanů.

Důležité je nemít věc na salámu, když je možné něco činit. Dovolím si k tomu vypůjčit citát z filmu Rabaka: „Silnějšího nepřepereš, ale zkusit to musíš.“

Úplně na závěr začínám mít nemilý pocit, že dálnicí D0 vpustila Jesenice na svoje území Jezinky, které také na začátku je dva prstíčky vstrčily, ale potom …

Pavel Ondráček
člen jesenických Zelených