16. 1. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

  • Uzavřela nájemní smlouvu se společností Komerční park Jesenice s.r.o. a její podnájem základní škole [795, 796, 831] (předpokládáme, že jde o prostory pro školní družinu v budově bývalé Jednoty. Z usnesení to není jasné.)
  • Schválila zápis školní družiny u krajského úřadu [801].
  • Schválila odměny ředitelkám mateřských škol ve výši 30 000 Kč.
  • Doporučila zastupitelstvu schválit dodatek zřizovací listiny základní školy [818].
  • Odsouhlasila záměr změnit 6 učeben základní školy na kmenové třídy [833].
  • Projednala žádost základní školy na instalaci venkovních sprch [834].
  • Schválila použití části školného na odměny zaměstnancům základní školy [835].
  • Odsouhlasila ponechání 250 000 Kč základní škole. Prostředky vznikly prodejem vybavení pronajatých učeben v budově Sunny Canadian [837]. Zároveň odmítla poskytnout 50 000 Kč na opravu čerpadla ve školní kotelně [838].
  • Doporučila zastupitelstvu schválit převod majetku ze základní školy do MŠ Jesenice [839].

Životní prostředí

  • Uzavřela dodatek smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení se společností Elektrowin [798].
  • Schválila projektovou dokumentaci na park Pančák a vyžádala si doplnění projektu o kanalizační přípojku pro podium za cenu 25 000 Kč [809, 856].
  • Odsouhlasila projektovou dokumentaci pro prodloužení tlakové kanalizace u základní školy [810].
  • Uzavřela smlouvu na správu dotace pro rozšíření čističky odpadních vod Osnice se společností vodohospodářský rozvoj a výstavba [842].
  • Uzavřela smlouvu na generel vodovodu a kanalizace se společností VRV za cenu 1,7 mil. Kč [855].

Doprava a bezpečností

  • Vypsala zakázky na opravu ulic Spojovací, Polní a Sportovní [800, 827, 828].
  • Uzavřela dodatek smlouvy pro správu projektu školního autobusu s Martinem Krahulíkem o služby v ceně 16 000 Kč [811].
  • Uzavřela dodatek smlouvy pro projekt chodníku Kocanda – Osnice se společností Reinvest [830].
  • Doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o provedení stavby cyklostezky na pozemku Fid group ve Zdiměřicích [841].
  • Uzavřela dodatek smlouvy na provoz školního autobusu o 230 000 Kč z důvodu jeho rozšíření [844].

Kultura

  • Schválila partnerství města na Středověkém kontaktním šermířském turnaji [853].
  • Předala ZUŠ Jesenice 4400 Kč za vstupné na koncertě Radima Schwaba [857].

Pozemky a územní plány

 • Schválila smlouvy kupní a bezúplatných převodech podílů na pozemcích v Jesenici za rybníkem od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových [805, 806].
 • Projednala obsazení obecních bytů [813].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit plánovací smlouvu se společností Genius loci developer o výstavbě lokality na severu Jesenice [820].
 • Doporučila zastupitelstvu odmítnout plánovací smlouvu se společností Whitewater park Zdiměřice [821].
 • Uzavřela smlouvu o pronájmu části areálu čističky odpadních vod v Jesenici se společností Česká telekomunikační infrastruktura za cenu 75 000 Kč ročně [825]. Vypsala záměr pronájmu části okolních pozemků pro přípojku [824].
 • Schválila pronájem ordinace v budově Budějovická čp. 4 [832, 851].
 • Odsouhlasila prodloužení údržby Restaurace na Kocandě do konce února [843].
 • Uzavřela smlouvu o pronájmu obecního bytu [850].
 • Odmítla prodloužení smlouvy na provozování reklamního systém se společností Bulldog [852] (město připravuje nový záměr pronájmu pozemků města a sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely.)
 • Různé
 • Uzavřela dodatek smlouvy o dílo s Petrem Foglarem [797] (není jasné, co je předmětem smlouvy ani důvod k uzavření dodatku.)
 • Uzavřela smlouvu na dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská [799].
 • Schválila odměny 43 členům komisí v celkové výši 192 000 Kč [804] (rozsah odměn je 1–10 tisíc Kč. Autor těchto řádků dostal za své působení v mediální komisi 10 tisíc)
 • Uzavřela dohodu o ukončení smlouvy se společností DocuSave [808].
 • Odsouhlasila opravu směrnice o veřejných zakázkách [812].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit odměny neuvolněným zastupitelům [815].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit pravidla rozpočtových opatření [816].
 • Schválila rozpočtové opatření a doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření [817, 836].
 • Doporučila zastupitelstvu zastavit exekuci proti společnosti Kocanda Grupo [819].
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva konaného dne 19. prosince [822].
 • Zahrnula nové vozidlo do hromadného pojištění od společnosti Allianz [826].
 • Uzavřela smlouvu na audit bezpečnosti pracovního prostředí se společností Keso Praha [829].
 • Jmenovala vedoucí odboru vnitřních věcí [840].
 • Projednala zápis ze stavební komise [845] (dle komentáře na webu města se město zejména ohradilo proti dopravnímu řešení u plánovaného polyfunkčního domu v místě současného parkoviště u Alberta)
 • Uzavřela smlouvu na údržbu telefonní ústředny se společností JaBaCom komunikační systémy [846].
 • Doporučila zastupitelstvu zřídit sociální fond [847].
 • Projednala pokyn starostky poskytnout 3 dny osobního volna ročně zaměstnancům úřadu [848].
 • Uzavřela smlouvu na údržbu vzduchotechniky se společností Best – technická za cenu 80 000 Kč ročně [854].

Rada města 52/2017 5. 12. 2017 – usnesení 794–813.
Rada města 53/2017 11. 12. 2017 – usnesení 814–822.
Rada města 54/2017 12. 12. 2017 – usnesení 823–848.
Rada města 55/2017 19. 12. 2017 – usnesení 849–857.

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny. Psáno pro Jesenický kurýr.

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!