9. 5. 2018

Na konci dubna proběhlo zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, na kterém došlo k oživení značně kontroverzního záměru na výstavbu Vestecké spojky. Dopravní stavby, která by měla propojit Pražský obchvat v oblasti Vestce s dálnicí D1 a tím umožnit vzniku nového exitu na čtvrtém kilometru. Zatímco si jedni od vzniku této silnice slibují zlepšení dopravní situace na jihu Prahy, převážně pro tranzitní osobní dopravu, druzí se obávají přivedení desetitisíců automobilů do blízkosti klidné rezidenční oblasti v severní části Jesenice, Zdiměřic a Vestce, ale i zbytečné investice v řádu miliard korun sloužící údajně hlavně zájmům developerů.

O Vestecké spojce na těchto stránkách nepíšeme poprvé. Již delší dobu upozorňujeme na dílčí kroky postupně vedoucí k naplnění záměru o jejím vzniku. Nejnovější z nich je hlasování zastupitelstva Středočeského kraje, které vrátilo výstavbu Vestecké spojky zpět do hry schválením Druhé aktualizace záměrů dopravních staveb na území Středočeského kraje, ve které byla tato silnice uvedena. Dokument byl schválen 40 hlasy pro, nikdo nebyl proti a 11 se zdrželo, takže se zastupitelstvo kraje poměrně jasně vyjádřilo pro její vznik (sluší se dodat, že se krajský zastupitel Petr Tiso (TOP 09) pokusil navrhnout vyřazení tohoto bodu z programu jednání právě kvůli projednávání Vestecké spojky, leč neúspěšně. Nicméně jak ve výsledku hlasoval, není z veřejně dostupných záznamů dohledatelné).

Senátor Ladislav Kos během senátní kampaně. Autor snímku Chmee2, licence Creative Commons BY-SA 3.0.

Z kritiků Vestecké spojky na jednání zastupitelstva vystoupil pouze senátor Ladislav Kos (viz jeho příspěvek v nezkrácené podobě níže, kandidoval za Hnutí pro Prahu 11 s podporou Strany zelených, České pirátské strany a KDU-ČSL). Do diskuse se dle stenografického záznamu nepřihlásil nikdo z vedení města Jesenice (ale ani Vestce, či sousedních Průhonic). A to i přes to, že město Jesenice oficiálně nesouhlasí se vznikem této dopravní stavby, podobně jako například sousední Vestec. Na jednání přitom vystoupili starostové/zastupitelé jiných obcí dotčených výstavbou jiných silnic, kteří vyjádřili na tyto stavby svůj názor a pokusili se tak názor zastupitelstva ovlivnit. Na minulém zasedání zastupitelstva města Jesenice sice zazněla od nezařazené zastupitelky Ivy Řehulkové prosba, aby město oficiálně před hlasováním krajského zastupitelstva rozeslalo ve spolupráci s okolními obcemi dopis, ve kterém by bylo odmítavé stanovisko, ale jak tato iniciativa dopadla, není veřejně známo…

Na závěr dodám, že o projednávání dokumentu oživující Vesteckou spojku neměli rezidenti Jesenice možnost se z oficiálních kanálů našeho města dozvědět. Neinformoval o nich na hlavní straně web obce, Jesenický kurýr, ani oficiální facebookový profil města. Přitom se jedná o stavbu, která významně promění (kladně či záporně) podobu naší obce na dlouhá desetiletí a která je v centru zájmu celé řady místních rezidentů. Po téměř dvou týdnech jsme se stejně tak z městských informačních zdrojů nedozvěděli ani o výsledku hlasování jdoucí proti usnesení našeho města, tedy o oživení Vestecké spojky. Měli bychom se proto ptát, proč naše město před veřejnosti ohledně Vestecké spojky mlčí a proč nevyslalo na krajské zastupitelstvo své reprezentanty veřejně postoj našeho města prezentovat a tím se bít za svůj nesouhlasný postoj (který mimochodem naše zastupitelstvo schválilo převážně díky snaze nezařazených/opozičních zastupitelů…) ve věci vzniku této kontroverzní dopravní stavby.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

Předseda jesenických Zelených

 


Níže naleznete v nezkrácené formě vyjádření senátora Ladislava Kose, který jako jediný vystoupil na zastupitelstvu Středočeského kraje proti záměru na výstavbu Vestecké spojky. Za jeho osobní nasazení velice děkuji. Je ale škoda, že byl na jednání jako kritik Vestecké spojky osamocen…

Vážená paní hejtmanko, vážení radní, vážené zastupitelky a zastupitelé,

dubnové zasedání zastupitelstva Středočeského kraje má schválit aktualizaci ZÚR Stč kraje. Součástí aktualizace ZÚR je i vrácení tzv. Vestecké spojky (dále VS) do tohoto dokumentu. Tato byla vyřazena ze ZÚR v r.2013 a od té doby se datuje snaha o její zpětné zařazení, coby komunikaci údajně nutnou pro dopravu na JV Prahy jak tvrdí hl.m.Praha nebo jako propojení D3,D0 s D1, jak tvrdí Stč kraj.

Nicméně od r.2013 se náhled na přínosy vybudování VS diametrálně změnil. Jednotlivé obce shledaly negativní vliv VS na kvalitu bydlení, rozvoj obce a životní prostředí a vyjádřily svůj negativní názor na současnou podobu VS prostřednictvím svých zastupitelstev nebo rovnou vyřadily VS ze svého územního plánu.

Vestec u Prahy – vydal dne 31.1.2018 nový územní plán bez Vestecké spojky

MČ Praha – Šeberov  – usnesení ZMČ z 06/2017:

  1. Podporuje vybudování úseku Vestecké spojky pouze v úseku od komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova.
  2. Zásadně nesouhlasí s vybudováním úseku Vestecké spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská) – v návaznosti na právě projednávaný územní plán obce Vestec, který s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá.

Pozn. Obec Šeberov již má obchvat ve svém ÚP

Jesenice u Prahy – nebude VS uvádět v připravovaném ÚP města. Nesouhlasí

     rovněž s napojením D3 u Jesenice

Průhonice u Prahy – Vestecká spojka a s ní související průmyslová zóna se stává jedním ze zásadních témat pro komunální volby v r.2018. Vzniká silný občanský nesouhlas s těmito záměry

Skepse vůči pozitivnímu přínosu VS se začíná projevovat i v MČ Praha – Újezd a v MČ Praha 11

Vesteckou spojku napojuje na D1 kapacitní křižovatka Exit 4, která je sice dnes v územním plánu hl.m.Prahy, ale připomínkami k MUP bude tato křižovatka napojující budoucí komerční centra a VS jistě silně negována.

Vestecká spojka je totiž dopravním anachronismem, přeneseným do územních plánů z původního vedení Pražského okruhu v trase JVK. Po jeho oddálení do trasy JVD zůstala hlavním a možná jediným cílem VS obsluha plánovaných komerčních zón na křižovatce s D1. Všechny ostatní důvody jsou pouze fíkovým listem, který má zakrýt tento význam VS.

Z dostupných informací také jednoznačně vyplývá, že Vestecká spojka a Exit 4 v navržené podobě nebudou sloužit primárně obyvatelům Středočeského kraje a obcím k odlehčení tranzitní dopravy, ale jako zkratka mezi dvěma dálnicemi (D3/D0 a D1) a jako přivaděč zákazníků k budoucím obchodním zónám a jiným developerským projektům, které jsou plánované po obou stranách a v celé její délce.

V případě vybudování VS dojde k masivnímu znehodnocení funkce bydlení i rekreační funkce JV části okolí Prahy. Propojení D3 a D1 přinese masivní dopravu s nadlimitním hlukem a imisním znečištěním, výstavbu logistických center a betonování krajiny dalšími záměry souvisejícími s dopravou. Vybudováním VS a Exitu4 vznikne navíc tlak na dokončení komunikace v celé stopě JVK, tzn. kolem Miličovského lesa a obytnou zástavbou Prahy 11, 15 a Křeslic s dalšími zásadním negativními vlivy na obyvatele těchto městských částí.

Zabetonování dalších desítek a stovek hektarů zemědělské půdy povede k dalším problémům se zrychlením odtoku vody v krajině, zhoršení její retence a potažmo vyvolá další potřebu protipovodňových opatření. Existují i jiné návrhy dopravního řešení.

Samozřejmě i ekonomické hledisko hovoří zásadně proti výstavbě Vestecké spojky a Exitu 4. Tři miliardy korun, které mají být vynaloženy na tuto nepotřebnou stavbu, lze využít v dopravní infrastruktuře středočeského kraje mnohem smysluplněji, např. na rekonstrukce silnic nebo vybudování potřebných obchvatu mnoha měst.

Dovolím si proto požádat některého ze zastupitelů, aby si osvojil můj návrh na vyřazení Vestecké spojky z aktualizace ZUR stč kraje.

Ostatní zastupitele si dovolím požádat o posouzení všech výše uvedených argumentů a o souhlas s vyřazením Vestecké spojky ze ZÚR Středočeského kraje.

Ing. Ladislav Kos