5. 10. 2019

Rada se sešla v počtu 5 radních spolu s paní tajemnicí a vedoucí odboru vnitřních věcí. Rada měla na programu celkem 9 řádných bodů.
Po pravidelné kontrole plnění usnesení minulých rad přišel na řadu 1. řádný bod. 

Prvním řádným bodem byl návrh nového Jednacího řádu Finančního výboru. Rada doporučila předložit návrh na nejbližší zasedání zastupitelstva ke schválení. 5-0-0

Dalším bodem bylo rozpočtové opatření č. 10/2019. FO předložil Radě města Jesenice k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10, jehož schválení spadá dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 do kompetencí zastupitelstva města Jesenice. Na příjmové straně dochází ke snížení plánovaných příjmů ze správních poplatků stavebního úřadu, úpravě příjmu z výnosu z hazardních her dle skutečného inkasa, které ještě dobíhá. Na straně příjmu dále přijatá dotace od MF související s budoucím sčítáním lidu v roce 2021. Dochází ke zvýšení výnosů z úroků v souvislosti se zhodnocováním prostředků na termínovaných vkladech. Na výdajové straně jde zejména o alokaci prostředků v souvislosti se založením Technických služeb Jesenice s.r.o. a plánovaný nákup služeb od nich. Technické služby budou zajišťovat městu veškerý servis. Část fakturovaných služeb bude všeobecného komunálního charakteru, proto se tento par. finančně posiluje. Jedná se o par., který je doporučován pro činnost technických služeb. Dále jde o navýšení prostředků na odměny zastupitelům. Důvodem vyššího objemu prostředků oproti schválenému rozpočtu je větší počet komisí rady a členů těchto komisí, kteří jsou zároveň neuvolněnými zastupiteli. Rada doporučila schválit výše uvedené rozpočtové opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva dne 19.9.2019.5-0-0

Další bod se týkal směny katastrálních území mezi Vestcem a Jesenicí, kterou se změní hranice katastrálních území. Na základě jednání s obcí Vestec z r. 2012 byla předběžně odsouhlasena směna katastrálních území mezi Jesenicí a Vestcem. Usnesením č. 080/12-Z07 ze dne 29.11.2012 byla zadána objednávka na pořízení GP u společnosti Geometra spol. s.r.o., kterým již byla většina pozemků zaměřena. Vzhledem k pozemkovým úpravám na pozemcích města Jesenice, navazujících na stavební pozemky společnosti BYCHL Group International, a.s., Vídeňská 19, 25250 Vestec, které budou dle vyjádření Státního pozemkového úřadu trvat možná i několik let, není možné realizovat směnu v původním rozsahu. Dle upraveného návrhu by tedy došlo ke směně katastrálního území v rozsahu 8,2 ha a bude potřeba pořídit geometrické zaměření nově zvolených pozemků. Rada doporučila nejbližšímu ZZ schválit záměr směny katastrálních území.5-0-0

Dalším bodem byla Smlouva o služebnosti. Na základě žádosti č. j. MěÚJ/09743/2019 bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene přípojky ke kanalizačnímu a plynovodnímu řadu. Přípojky jsou pro stavbu jednoho RD na pozemku p. č. 994 v k. ú. Šeberov. Přípojky povedou přes pozemek p. č. 997 v k. ú. Šeberov, který je v majetku města Jesenice, zapsaný na LV č. 1769 u KÚ pro Hlavní město Prahu, pracoviště Praha. VB bude úplatné částkou 700,- Kč/m bez DPH.5-0-0

Rada doporučila na nejbližší zasedání zastupitelstva dne 19.9.2019 schválení nové zadávací dokumentace na novou školu v Jesenici – Zdiměřicích nesoucí název „Nová základní škola v Jesenici II. Předpokládaná hodnota nové veřejné zakázky činí 364.786.647, – Kč bez DPH .5-0-0

Rada dále schválila znění zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na revitalizaci Parku u rybníku Pančák. V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci a v souladu s ZZVZ se radě města předkládají texty výzvy na výše uvedenou akci k uveřejnění na profilu zadavatele formou zjednodušeného podlimitního řízení, a zároveň k oslovení vhodných dodavatelů k podání nabídky. Jedná se o zahájení zadávacího řízení realizace plánované obnovy parku, a to částí označených v PD jako E1 A, B. Obnova zahrnuje mlatové cesty, modelaci terénu, výsadbu rostlin, osazení mobiliáře, nové dětské hřiště, výstavbu altánu a vybudování VO. Realizace by měla probíhat od podpisu smlouvy do konce dubna 2020. Předpokládaná nabídková cena je dle kontrolního rozpočtu projektanta cca 7 mil Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. V úvahu také připadá čerpání dotace OPŽP prioritní osa 4.4. 5-0-0

V návaznosti na předchozí bod rada dále schválila Smlouvu o administraci dotace na revitalizaci Parku u rybníku Pančák se společností ACCON managers & partners, s.r.o., Za podmínek uvedených v této Smlouvě bude Poskytovatel poskytovat Klientovi poradenské služby Zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP – prioritní osa 4 – Sídelní zeleň. 5-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017: zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci služeb „Dodávka sestavy cykloboxu“ společnosti: BS Bike company s.r.o. za cenu 403000,- Kč bez DPH. Jde o dodávku cykloboxu do lokality Osnice na základě požadavků ze strany občanů. Pro výběr dodavatele formou přímého zadání byla uplatněna výjimka dle čl. 9.2 Směrnice. V návaznosti na zrušené zadávací řízení bylo zjištěno, že trh pro instalaci cykloboxů je velmi omezený a pro výběr jsou rozhodující funkční a estetické vlastnosti – čímž dochází k naplnění ustanovení předmětného článku.5-0-0

Posledním bodem schůze rady bylo schválení návrhu Programu jednání Zastupitelstva města Jesenice číslo 05 /2019 konaného dne 19. září 2019 v zasedací místnosti v I. patře budovy Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice.5-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!