5. 10. 2019

Rada se sešla v plném počtu, přítomny byly též paní tajemnice a vedoucí odboru vnitřních záležitostí. Na programu měla schůze celkem 10 řádných bodů. Na začátku proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad.

První bod se týkal schválení uzavření Smlouvy o pronájmu sálu ve Společenském centru Jesenice za cenu 300 Kč /lekce, za účelem pořádání kurzů cvičení pro maminky s dětmi, každý čtvrtek od 10:30 do 11:30 hod., s výjimkou termínů obsazených městem Jesenice, na dobu určitou od listopadu 2019 do března 2020, na základě žádosti č.j: MěÚJ/11948/2019 ze dne 16.9.2019, za podmínky, že celkový součet doby pronájmu nepřekročí 30 dnů.7-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017: zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup dodávkového vozidla“ společnosti: KN car spol. s r.o., za celkovou cenu 560 000 Kč bez DPH. V rámci výběrového řízení v režimu VZMR bylo obesláno 9 firem, v dané lhůtě byly doručeny 3 nabídky. Dodavatel, společnost KN car spol.s.r.o splnila podmínky zadávacího řízení.7-0-0

Další bod se týkal také zadání VZMR na nové nákladní vozidlo pro údržbu města. Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017:
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup nového nákladního vozidla“ společnosti: TRUCK PARTNER s.r.o., za celkovou cenu 1 699 000 Kč bez DPH. Jde o nákladní vozidlo typu Iveco Eurocargo s nosičem kontejnerů Charvát CTS 08-37S, které nahradí staré vozidlo stejné značky z důvodů kompatibility doplňků.7-0-0

Spolek Senior fitnes požádal o výpůjčku společenského sálu za účelem pořádání cvičení pro seniory vždy ve čtvrtek od 09:00 hod.do 10:00 hod. Cvičení probíhalo také v uplynulých letech a navštěvují ho naši senioři s oblibou. Rada schválila zveřejnění záměru na výpůjčku Společenského centra. 7-0-0

Město Jesenice obdrželo dne 6. 9. 2019 žádost pod č.j.: MěÚJ/11543/2019 od fyzické osoby na odkup pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Horní Jirčany o celkové výměře 66 m2. Tento pozemek je v současné době využíván jako příjezdová komunikace pro pozemky p.č. 170/7 a p.č. 170/6, oba v k.ú. Horní Jirčany, které jsou ve vlastnictví žadatele. Rada města doporučila na nejbližší zasedání zastupitelstva souhlasit se záměrem prodeje pozemku o výměře 66 m2. 6-0-1

Dne 1. 8. 2019 byla městu doručena pod číslem jednacím MěÚJ/09918/2019 Petice: Nesouhlas s návrhem masivní bytové zástavby na pozemku p. č. 118/17, naproti Základní škole v Jesenici“. Petici podepsalo 22 petentů.
Pokud petice adresovaná obci směřuje do oblasti přenesené působnosti (tj. výkonu státní správy delegované územním samosprávným celkům), postupuje obec podle zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, dále jen „petiční zákon“. Obec musí petici přijmout, i když věc nepatří do její působnosti, v tom případě ji do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a vyrozumí o tom podatele (§ 5 odst. 2). Petičním výborem byla podána informace, že stejné znění petice bylo odesláno také příslušným orgánům státní správy.

Z tohoto důvodu není nezbytné, aby město postupovalo podle § 5 odst. 2 petičního zákona, kdy je povinno petici do 5 dnů postoupit příslušnému státnímu orgánu a uvědomit o tom toho, kdo petici podal, ale s ohledem na obsah petice bylo radě města doporučeno postupovat způsobem, kdy je petice posouzena podle obsahu sdělení. Petice je z pohledu obsahu žádostí o zamítnutí investičního záměru situovaného na pozemku p. č. 118/17, naproti škole, a žádostí o změnu územního plánu města Jesenice na uvedeném pozemku.

Důvodem nesouhlasu petentů je:
Příliš intenzivní zastavění pozemku, tedy masivní bytová zástavba včetně dalších provozoven blízko centra města, která je pro toto místo naprosto nevhodná. Tato část města přímo navazuje na novou i původní zástavbu pouze rodinnými domky.
• Dopravní řešení, kdy jediným výjezdem z bytového areálu bude pro město zcela zásadní komunikace K Rybníku, a to hned naproti škole. Při předpokládané více než stovce vozidel v bytovém areálu dojde k nesmírnému zahuštění dopravy v této ulici, ale i v okolních ulicích, které povede k pravidelným zácpám a to nejen při příjezdu či odjezdu žáků ze školy. Navíc tato komunikace K Rybníku je zúžená a její šířka nesplňuje normové parametry.
• V důsledku výše uvedené dopravní situace dojde ke zhoršení ovzduší u školy a rovněž k výraznému ohrožení bezpečnosti občanů, zejména pak dětí.
• Na komunikaci plánovanou na tomto pozemku č.118/17 je již dlouhou dobu vydané územní rozhodnutí, které ale určuje tuto komunikaci jako „přístupovou cestu k rodinným domům“ a dále uvádí, že „vzhledem k výměře pozemku 8529 m2 je zřejmé, že se nebude jednat o masivní zástavbu“.
• Nevhodná výška objektů, většinou až 4 podlažních, převyšující všechny objekty v okolí, včetně původní letité zástavby rodinnými domky. Výška objektů v mnoha případech dokonce překračuje výšku povolenou územním plánem.
• Odvod dešťových vod je plánován do rybníku Pančák.
• Na základě výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že zamýšlený záměr není v souladu se zájmy města, ani se zájmy jeho občanů, žádáme tímto zastupitelstvo města Jesenice i jeho dotčené orgány o zamítnutí tohoto investičního záměru a ke změně územního plánu města Jesenice – změna funkční plochy pozemku p. č. 118/17 na BC – čistě obytné území pro výstavbu rodinných domků.

Město není investorem akce, tudíž nemůže rozhodnout o tom, zda bude nebo nebude akci realizovat, ani nemá kompetence rozhodovací z pohledu přenesené působnosti, takže své stanovisko bude formulovat z pohledu účastníka řízení podle stavebního zákona.  Rada schválila text odpovědi petičnímu výboru k petici. 7-0-0

Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 se společností 1.SČV a.s. na akci Křižovatka Malebná/Hrnčířská. Dle schváleného harmonogramu prací byla dne 10. června 2019 zahájena přejímka stavby. Při ní byl sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků s náhradními termíny plnění.

Mezi zásadní nedodělky patřilo nedokončené napojení plynovodní přípojky v ul. Malebná, které bylo podmíněno součinností Pražské plynárenské distribuce a. s. K připojení plynu ze strany PPD došlo 8.8.2019. Poté byl dokončen asfaltový povrch v ul. Malebná. Vše ve stanoveném termínu – do 15.8.2019. Z důvodů dovolených bylo dokončení přejímacího řízení stanoveno na 2.9.2019 a to také proběhlo. Nyní je třeba požádat o povolení předčasného užívání stavby na MěÚ Černošice a dořešit navrhovaný podvrt komunikace kvůli likvidaci dešťových vod. Jednalo se o schválení víceprací z důvodu odvodnění komunikace pomocí vsakovacích košů ve výši 30 126 Kč bez DPH. Dále šlo o o sanaci pláně a rozšíření komunikace za 312 761 Kč bez DPH. Z důvodů nedostatečného odvodnění komunikace byl omezen rozsah provedení asfaltového povrchu ve vjezdu č. 1 a byla zde ponechána štěrková vrstva kvůli lepšímu zasakování dešťových vod. Naopak na základě požadavku objednatele v zájmu sjednocení povrchu v ul. Malebná došlo k rozšíření asfaltovaných ploch. Původně měla být jen zalita rýha po přípojce plynovodu. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací dochází ke snížení ceny díla v této části o 84 810 Kč bez DPH. Technický dozor stavby odsouhlasil uvedené více/méně práce. 7-0-0

Rada doporučila na dnešní zasedání zastupitelstva zařadit upřesnění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou schválilo zastupitelstvo města dne 20.6.2019. Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky, které město odkoupí, pokud bude úspěšná změna územního plánu, která umožní na tomto pozemku výstavbu občanské vybavenosti. V tom případě město za uvedený pozemek zaplatí 1200 Kč/ m2. Upřesnění smlouvy spočívá v tom, že předkupní právo k předmětnému pozemku je pouze dočasné, a to po dobu platnosti této smlouvy a dále především v doplnění rozvazovací podmínky pro případ, že by na předmětném pozemku byla možná jiná výstavba, než občanská vybavenost či obdobná výstavba ve prospěch občanů města. 7-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!