3. 9. 2019

Rada se sešla v počtu 6, radní Karasová byla omluvena. Přítomny byly též paní tajemnice a vedoucí odboru vnitřních věcí. Místostarosta odešel z rodinných důvodů před ukončením rady. Místostarostka také odešla ze stejných důvodů dříve. Rada měla na programu celkem 22 řádných bodů.
Na začátku proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad.

Prvním řádným bodem bylo vyhodnocení opakovaného výběrového řízení na poskytovatele karet na PHM . Obesláno bylo celkem 5 společností. Při opakované výzvě byly v dané lhůtě byly doručeny 3 nabídky. Vybraný dodavatel – společnost DFC system byl dodatečně vyzván k objasnění nabídky – hodnotícího údaje týkajícího se nákladů spojených s vydáním a provozováním 1 odběrové karty. Toto objasnění bylo doručeno ve stanovené lhůtě. Poskytovanou slevu 1,10 Kč vč. DPH lze uplatnit na jedné čerpací stanici na k.ú. města Jesenice, a to AVIA Jesenice 6-0-0

V dalším bodě schválila rada přijetí dotace z Programu II 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ve výši 1 407 000 Kč, na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje číslo 016-19/2019/ZK ze dne 24. 6. 2019 a následné uzavření Veřejnoprávní smlouvy. 6-0-0

Obdobný byl další bod, jednalo se o schválení přijetí dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ve výši 10 000 000 Kč, na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje číslo č. 017-19/2019/ZK ze dne 24. 6. 2019 a následné uzavření Veřejnoprávní smlouvy. Obě dotace budou poskytnuty v souvislosti s plánovanou a připravovanou stavbou nové základní školy ve Zdiměřicích. 6-0-0

Rada města schválila alokaci finančních prostředků ve výši 700 000,- Kč na dovybavení Občanského centra. Město připravuje přesun městské knihovny a informačního centra pod jednu střechu do prostoru po bývalé České spořitelně. V úzké spolupráci s majitelkou objektu dojde k výměně okna a dveří, tak aby byl umožněn bezbariérový přístup do budoucího Občanského centra. Zároveň dojde k úpravě přilehlého chodníku ke stejnému účelu a přemístění bankomatu České spořitelny do pláště budovy. Občanské centrum rozšíří provozní dobu městské knihovny a nabídne prostor pro setkávání spolků. Na vizualizaci město spolupracuje s mladým jesenickým výtvarníkem. Město tím získá další důstojný prostor pro jesenickou komunitu. Prostory by měly být pro občany k dispozici v průběhu září. 6-0-0

Rada dále schválila zjednodušení uzavření smlouvy zákonných zástupců o přepravě školním autobusem. Na každý školení rok jsou uzavírány nové smlouvy se zákonnými zástupci žáků základní školy za účelem zajištění školní dopravy žáků základní školy. Číslo smlouvy je zároveň číslem průkazky žáka. Ve školním roce 2018/2019 službu využívalo více než 200 dětí. Z důvodu vysoké administrativní zátěže města i zákonných zástupců žáků školy rada navrhla proces změnit. Namísto uzavírání smluv, které bylo vázáno na podmínky dotačního titulu, je možné nyní tuto službu řešit prostřednictvím žádostí. V případě schválení žádosti bude žákovi městem vydána průkazka žáka, obvykle do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti. O této skutečnosti bude žadatel informován na uvedenou e-mailovou adresu, telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek města Jesenice. 6-0-0

Rada dále schválila uzavření Dohody č.: INEA/CEF/WiFi4EU2-2019/012700-041118, mezi městem Jesenice a Výkonnou agenturou pro inovace a sítě Oddělení C – Nástroj pro propojení Evropy, na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise, již pro účely podpisu této dohody zastupuje Head of Department C, Andreas Boschen, o přijetí grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU, v celkové hodnotě 15 000 €, vč. DPH, za účelem vybudování ve veřejných prostorách bezplatné wifi hotspoty. Inciativa WiFi4EU je otevřena subjektům z veřejného sektoru členských států EU a zúčastněných zemí EHP (Norska a Islandu). První výzvy i aktuální výzvy k podávání žádostí se mohou účastnit pouze obce (nebo rovnocenné místní samosprávy) nebo jejich sdružení. Každá obec smí během celé doby trvání iniciativy WiFi4EU využít pouze jednu poukázku. Obce, které v rámci jedné výzvy poukázku získaly, se proto nemohou účastnit žádných dalších výzev, ale obce, které úspěšné nebyly, se mohou o poukázku ucházet znovu v budoucích výzvách. Každá udělená poukázka má hodnotu 15 000 EUR. Aby si společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi mohla poukázku na 15 000 EUR nechat proplatit od Evropské komise, musí splnit tyto podmínky:
• Je registrována na portálu WiFi4EU.
• Obec ji na portálu označila za svého poskytovatele.
• Poskytla na portálu WiFi4EU své bankovní spojení a Komise jej potvrdila.
• Předložila zprávu o instalaci (podle článku 4 grantové dohody), kterou musí na portálu WiFi4EU následně schválit jak obec, tak Komise.
Poukázka představuje paušální platbu určenou k plnému pokrytí nákladů na zařízení a jeho instalaci. DPH je v této souvislosti uznatelným nákladem, pokud náklady pokryté poukázkou nepřesáhnou 15 000 EUR. 5-0-0

Rada dále pověřila Mgr. Radku Vladykovou k přijetí projevu vůle snoubenců vstoupit do manželství dne 21.9.2019.4-1-0

Další bod týkající se záměru prodeje pozemku v katastru Osnice rada odložila.

Rada schválila volební řád školské rady. Volební řád konkrétně stanoví postup při volbě členů školské rady – zástupců pedagogických pracovníků a zástupců rodičů nezletilých žáků školy. Tvoří přesný návod pro ředitele školy, jakým má být postupováno od vyhlášení voleb do školské rady až po vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb. Školskou radu zřídila Rada obce Jesenice na základě usnesení Rady obce Jesenice číslo 11/2005 ze dne 31.5. 2005 dnem 1. 12. 2005 a stanovila celkový počet 6 členů. Funkční období školské rady je tříleté počínaje dnem 1. 12. příslušného kalendářního roku po uplynutí 3 let. Do současné doby zřizovatel Volební řád školské rady při ZÁKLADNÍ ŠKOLE A ZÁKLADNÍUMĚLECKÉ ŠKOLE JESENICE, příspěvková organizace, nevydal. 5-0-0

Rada schválila zadání VZ na akci „Školní autobus“ s firmou Data Autotrans. Schválila uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na výše uvedenou akci. V rámci VZMR bylo osloveno 15 firem. V dané lhůtě byla doručena 1 nabídka. Dodavatel – společnost DATA AUTOTRANS byl stávající dodavatel a předložil nabídkovou cenu, která v přepočtu nákladů na den činí 9 750 Kč bez DPH, (dle Dodatku č. 3 k předchozí smlouvě byla poslední cena 9 295,- Kč bez DPH). 5-0-0

Rada zrušila VZMR na sestavu cykloboxů. Dne 10.05.2019 uveřejněna na profilu zadavatele předmětná VZMR spolu s přímým oslovením 3 dodavatelů k podání nabídky. Tito tři dodavatelé jsou v podstatě všichni potenciální účastníci, jelikož se v ČR pravděpodobně jiné firmy výrobou cykloboxů nezabývají. Safebox – společnost, která podala předběžnou nabídku, na základě které byly připraveny zadávací podmínky. Nabídku do soutěže nepředložili. Urbania – společnost, která se zabývá celkovým mobiliářem měst, zaslala omluvu, jelikož vyrábí dřevěné cykloboxy a soutěže se neúčastnila. Bikebox – společnost, která jediná podala nabídku. Esteticky však nezapadla do zamýšlené lokality. Součástí dodávky bylo v rámci VZMR také zajištění potřebných povolení, vybrané území je totiž v nezastavitelné části Osnice. 5-0-0

Rada schválila uzavření o ukončení příkazní smlouvy na akci Nová ZŠ v Jesenici, Zdiměřice se společností TenderPoint s.r.o. Dohoda je uzavírána z důvodu jasné deklarace, že smluvní strany vůči sobě nemají žádné závazky. Administrovaná VZ nebyla ukončena smlouvou uzavřenou s dodavatelem stavby a proces zrušení (který byl také součástí příkazní smlouvy) již prováděla právní kancelář VKS Legal. 5-0-0

Rada doporučila na další zasedání zastupitelstva neschválit prodej pozemku v lokalitě Mezi Domy. Město Jesenice obdrželo dne 15. 7. 2019 žádost pod čj.: MěÚJ/08980/2019 od fyzické osoby na odkup pozemku p.č. 744/3, k.ú. Jesenice u Prahy o celkové výměře 531 m2. Žadatel, s trvalým pobytem v Praze, si chce pozemek koupit za účelem výstavby. Pozemek, který je v majetku města Jesenice, se nachází v bytové zástavbě a je vedený jako zahrada. 5-0-0

Rada revokovala usnesení poslední schůze rady, který se týkal uzavření Dodatku č.1 s firmou HES na akci chodník Osnice –Kocanda. Původní předpoklad byl, že chodník se bude stavět souběžně s plánovanou renovací krajské komunikace. Došlo však ke změně. Renovace je z důvodů uzavírky na D1 odložena na neurčito. Chodník postaven bude. Rada schválila nové znění Dodatku č.1. 5-0-0

Další bod se týkal změny č.6 ÚPO Jesenice. Rada schválila Smlouvu o dílo na zpracování Změny č.6 ÚPO města Jesenice s fyzickou osobou Petr Foglar-Architektonická kancelář za 93 000,-Kč. Město Jesenice má jen velice málo zastavitelných pozemků ve svém vlastnictví. Je přitom povinno zajistit pro své občany dostatečnou vybavenost, a to pokud možno v pěší dostupnosti, aby se ještě více nezhoršovalo už dnes značné přetížení kapacity komunikací na území města. Městu zcela chybí jakékoliv služby pro seniory, jejichž počet každým rokem v obci stoupá. Nezbytně pro ně město potřebuje stacionář a dům s pečovatelskou službou. Město má také nedostatečné prostory pro ordinace lékařů a neustále tak čelí stížnostem svých občanů, že ač je městem s téměř 10 tisíci obyvatel, občané musejí dojíždět k lékaři do Prahy. Zároveň město potřebuje postavit další mateřskou školu, neboť stávající kapacita budov MŠ nestačí. Město jednoznačně preferuje stavět mateřské školy v pěší dostupnosti pro své občany. V lokalitě V Roháči jsou bytové domy, bydlí zde velké množství lidí, ale není zde vůbec žádná občanská vybavenost. V platném Územním plánu obce Jesenice ve znění jeho změn 1, 2 a 5, nejsou vymezeny vhodné pozemky, na kterých by město mohlo realizovat všechnu potřebnou veřejnou občanskou vybavenost. 5-0-0

Další bod, který se týkal Změnové směrnice o usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí a elektronických komunikací na území obce, rada odložila, protože nechtěla rozhodovat v počtu 4 členů rady.4-0-0

Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo 18/049 ze dne 21.02.2019, o provozování senior taxi, se společností: ROSI LOGISTIK s.r.o .Jednalo se o rozšíření tras Senior Taxi o destinaci Centra pohybové medicíny na Chodově.4-0-0

Rada se dále zabývala otázkou regulace používání mobilního fukaru v různých částech obce. Odbor životního prostředí (OŽP) navrhuje omezit používání strojů v období horkých a suchých dnů, kdy je při použití těchto strojů extrémní prašnost a zplodiny ze spalovacích motorů jsou občany intenzivněji vnímány. Pro použití strojů v obdobích, kdy je minimální prašnost, nevidí OŽP důvod zákazu použití. Stroje jsou používány pro zvýšení efektivity práce. Uložila odborům hospodářské správy a životního prostředí rozdělit území Jesenice na lokality, kde je možné fukary používat a kde se to naopak zakazuje. 4-0-0

Rada schválila zadání VZMR na akci „Správce IT systémů MÚ“ se společností Netfox s.r.o. za cenu 633 600,- bez DPH. Dodavatel vzešel z výběrového řízení, kdy bylo v dané lhůtě doručeno 7 nabídek. 4-0-0.

Rada schválila uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice“ s fyzickou osobou: Ladislav Bacil. Předpokládaná cena za výkon TDS a koordinátora BOZP nepřesáhne 20 tisíc Kč.4-0-0

Dalším bodem rada schválila uzavření příkazní smlouvy uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Chodník Kocanda – Osnice“ s fyzickou osobou: Ing. Petrem Dorazilem Předpokládaná cena za výkon TDS nepřesáhne 30 tisíc Kč. 4-0-0

Poslední bod týkající se žádosti o koordinaci stavebních prací na plánované akci „Osvětlení chodníku na ulici Zdiměřická“ se společností ÚVT Internet, rada odložila na příští schůzi.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!