8. 5. 2019

Přítomno bylo celé vedení města s paní tajemnice, omluven byl radní Lang.

Rada se sešla v letošním roce již po patnácté. Na programu bylo celkem 18 řádných bodů.

Předřazen byl bod týkající se akce křižovatky v ulici Malebná související se stavbou ZŠ ve Zdiměřicích. Vedoucí OSMI přišla informovat o nové skutečnosti, která nastala. V průběhu realizace rozšíření komunikace III/0033 ul. Hrnčířská v křížení s ul. Malebná ve Zdiměřicích bylo při odkryvu zemní pláně zjištěno, že aktivní zóna je tvořena sprašnou hlínou (jíl se střední plasticitou). Zemina vzhledem k její nízké konzistenci je zatěžovací zkouškou neměřitelná. Zemina má velmi nízkou únosnost, je objemově nestabilní a nebezpečně namrzavá, což by způsobovalo pohyb podloží (v období sucha dochází ke smršťování podkladu, v období dešťů bobtnání podloží a stejně tak v zimním období) a poškození komunikace.Dle ČSN 736133 musí být taková zemina z aktivní zóny komunikace odstraněna do hloubky 0,5 m pod plání a nahrazena vhodným materiálem, eventuelně lze zeminu upravit hydraulickými pojivy. Dodavatelem bylo navrženo odtěžení zeminy do hloubky 0,5 m pod pláň komunikace, umístění geotextilie v celém prostoru, provedení ochrany inženýrských sítí, zavážku z vhodného materiálu (betonové recykláty), hutnění a následná statická zkouška. Tento postup byl již ověřen v části křižovatky.K těmto problémům mohlo přispět, že zde bylo nevhodně řešeno odvodnění komunikace a docházelo ke koncentraci vody v prostoru stavby. Dle dostupných informací měla být dešťová voda odváděna pryč z místa, avšak v průběhu stavby bylo zjištěno, že nevhodným řešením docházelo k hromadění vody v prostoru komunikace. Tento problém vznikl v minulosti, nikoliv v průběhu stavby. O stavu podloží se zmiňuje projektant v průvodní zprávě dokumentace v části B.1, odstav. f) – výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, kde jsou geologické poměry zmíněny, avšak rozpočet s touto situací nepočítal. Pozvaný geodet zhodnotil skutečnost stejně. Rada vzala na vědomí žádost o odsouhlasení cenové nabídky na sanaci pláně, ale neodsouhlasila ji. 6-0-0

Dále se kontrolovalo plnění usnesení minulých rad. Rada revokovala usnesení Rady města Jesenice č. 590/18-R41 ze dne 4. 10. 2018 z důvodu neplatnosti právního jednání. Usnesením Rady města Jesenice č. 590/18-R41 ze dne 4. 10. 2018, byla Mgr. Šárka Pajačová jmenována s účinností od 1. 11. 2018 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Jesenice – Zdiměřice, dále usnesením byl určen plat ředitelky a dále bylo rozhodnuto podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o ředitelce školy. Dotazem paní tajemnice na ministerského radu MŠMT však vyšlo najevo, že příspěvková organizace ZŠ Jesenice-Zdiměřice nebyla doposud zapsána do rejstříku škol. Dále bylo město upozorněno, že název ZŠ Jesenice-Zdiměřice, příspěvková organizace by ani nebyl akceptován, neboť zákon č.561/2004 Sb., školský zákon jasně definuje název právnické osoby vykonávající činnost školy. Správně by měl název obsahovat termín „základní škola“ nikoliv zkratku.

Město si obstaralo ještě na doporučení ministerského rady právní stanovisko, z kterého vyplývá, že v případě výše uvedeného rozhodnutí Rady města Jesenice došlo zjevně k pochybení. Příspěvková organizace ZŠ Jesenice – Zdiměřice do dnešního dne nevznikla (resp. nebyla doposud zapsána do příslušného rejstříku škol), a proto je jmenování na pozici ředitelky pro nemožnost plnění od počátku neplatné. Z logiky věci pak nevznikl ani žádný pracovněprávní poměr. (Blíže viz § 580 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.). Podle sdělení právní kanceláře je třeba informovat o nastalé skutečnosti Mgr. Pajačovou dopisem. 6-0-0

Řada bodů se týkala revokace dřívějších usnesení z oblasti kultury a prezentace z důvodu sladění svěřených kompetencí s platným Organizačním řádem. Jedná se o uzavírání smluv a objednávek na konání veřejně přístupných akcí pořádaných městem Jesenice do výše 50 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě, na základě schváleného plánu akcí, uzavírání licenčních smluv k plnění autorského zákona, uzavírání smluv na krátkodobý pronájem prostor Obřadní síně, na krátkodobý pronájem Společenského centra a souvisejících prostor. prostor.6-0-0

Rada svěřila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vedoucí Odboru občanských záležitostí (OOZ) pravomoc uzavírání smluv o nájmu hrobových míst. Cena je stanovena na 108,-Kč za m2 za rok. 6-0-0

Rada svěřila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vedoucímu Odboru životního prostředí (OŽP) pravomoc vydávání souhlasu města Jesenice se záborem veřejného prostranství, souhlas bude dále v rozsahu určeném platnou obecně závaznou vyhláškou postoupen příslušnému správci daně. 6-0-0

Rada města jmenovala nové složení komise pro vyřazování majetku s tím, že tato komise bude postupovat dle pravidel o provádění vyřazování majetku města, který pro své opotřebení, poškození nebo zastaralost již neslouží ke svému účelu a oprava majetku by byla již nerentabilní.
Předseda komise: Ing. Marcela Dupalová, vedoucí Odboru správy majetku a investic. Členové: Ing. Monika Kodetová, vedoucí Úseku hospodářské správy
Bc. Martin Kolín, referent Odboru životního prostředí 6-0-0

Rada souhlasila s poskytnutím peněžitého daru ve výši 15 000 Kč Lince bezpečí, z.s. zastoupený Soňou Petráškovou, IČ: 61383198, DIČ: CZ 61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, určený na poskytování služeb krizové pomoci, poradenství a sociálně – právní ochrany dětí. Jde o pokračování spolupráce podobně jako v minulém roce. 6-0-0

Rada odsouhlasila výjezd studentů U3V do Dešenic a schválila úhradu dopravy do konzultačního střediska ČZU v Dešenicích u Klatov. Jedná se o výjezd na závěrečný seminář uplynulého semestru a uzavření výuky. Cena za dopravu pro 19+1 osob bude činit 12 488,- včetně DPH. Každý účastník hradí poplatek 100,-Kč. 6-0-0

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o užití a implementaci software – Dokumenty zastupitelstva a rady (software Redakce ISVS.CZ) a převedení užívacích práv ve smyslu §46 autorského zákona na objednatele v rozsahu neomezeného počtu uživatelských licencí a technické podpoře a údržbě software, s fyzickou osobou: Lukáš Radosta, IČ: 062 06 051, za podmínek uvedených ve smlouvě za celkovou cenu 48 400 Kč vč. DPH, v předloženém znění. V současné době je veškerá příprava a následné úkony, jako je odeslání materiálů předkladatelům, tvorba usnesení a zápisů děláno ručně. Hlavní výhody systému:
• Software výrazně usnadní přípravu materiálů i průběhu jednání zastupitelstva a rady.
• Sjednotíme formu i vzhled všech materiálů a dokumentů.
• Výrazně si zjednodušíme publikaci i vyhledávání materiálů a usnesení..6-0-0

Rada schválila podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 000 000 Kč, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních škol“. Jde o stavbu nové základní školy ve Zdiměřicích.6-0-0

RM vyhlásila Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice“. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na realizaci běžecké dráhy s pískovým doskočištěm, plochou pro vrhačský kruh a vybavení pro skok vysoký v areálu ZŠ Jesenice. Předpokládaná nabídková cena je dle kontrolního rozpočtu projektanta cca 1,5 mil Kč bez DPH (1,815 mil. Kč vč. DPH). Akce by měla být realizována během letních prázdnin. 6-0-0

Rada odsouhlasila uzavření Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Osnice, se společností: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na období 4.5.2019 – 3.5.2020 za částku 25 773 Kč, v předloženém znění. Jedná se pokračování smluvního vztahu od roku 2017. Stávající smlouva končí k 3.5.2019. Zřizovatelem Jednotky je město Jesenice. 6-0-0

Rada schválila rozpočtové opatření 2/2019 Jedná se o rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2019, které svou výší dle usn. č. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 spadá do kompetencí rady města. FO předkládá Radě města Jesenice k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření č. 2 v celkové hodnotě 180 000,– Kč. Příjmová i výdajová strana rozpočtu se navyšuje o 80 000,– Kč. Na výdajové straně dále dochází k přesunu prostředků mezi dvěma paragrafy (+ 15 000,– Kč a – 15 000,– Kč). Projednání návrhu rozpočtového opatření je dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 v kompetenci Rady města Jesenice. Součástí RO je rovněž změna rozpisu rozpočtu. 6-0-0

Město Jesenice disponuje volnými finančními prostředky, jejichž objem se pohybuje mezi 100 a 120 mil. Kč v závislosti na aktuálním objemu příchozích a odchozích plateb. V současné době jsou zůstatky na běžných účtech úročeny minimální sazbou mezi 0,00 % p.a. u ČNB a 0,01 % p.a. u ČSOB. KB městu Jesenice nabídla spořicí účet, na němž budou prostředky zhodnocovány sazbou 1,11 % p.a. Vedení tohoto účtu je zdarma. Při průměrném měsíčním zůstatku 10 mil. Kč bude výnos činit 9 250 Kč měsíčně. Vzhledem k blížícímu se financování stavby školy se tímto krokem částečně eliminuje budoucí úrokové zatížení plynoucí z čerpání úvěru.

Rada revokovala Usnesení číslo 176/19-R14 ze dne 16.04.2019 z rady dne 16.4.2019 ohledně zřízení spořících účtů v KB a ČSOB. Přítomna projednávání tohoto bodu byla také vedoucí finančního odboru. Důvodem revokace byla chyba ve výši objemu finančních prostředků na spořícím účtu u ČSOB. Rada odsouhlasila Smlouvy o spořících účtech s KB a ČSOB. 6-0-0

Rada schválila výjimku z postupu dle článku 9 Směrnice 1/2017 o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a schválila zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce nátoku do čerpací stanice (ATS) Jesenice“ se společností: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 471 16 901, se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, za účelem vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení akce, za cenu 325 000 Kč bez DPH. Součástí bude hydrotechnické posouzení nátoku na ATS Jesenice pro stanovení potřebné dimenze pří výhledových odběrech. Obsah dokumentace bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti díla. Nejprve bude proveden hydrotechnický výpočet, který bude sloužit k posouzení stávající dimenze přívodu vody. Zároveň bude sloužit k prověření, funkčnosti v budoucnu instalovaných nových čerpadel s jejich podrobnými parametry, a to především k posouzení vzniklých podtlaků na nátocích na čerpací sestavy. Z těchto výpočtů vzejdou parametry pro návrh rozvodů nového vystrojení ATS s případným návrhem automatické vývěvy. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci a úpravu nátoku do automatické tlakové stanici Jesenice pro dodávky vody z vodojemu Jesenice II. Navržené opatření má umožnit navýšení odběru vody z vodojemu a zajistit provoz ATS i při větším kolísání hladiny vody ve vodojemu Jesenice II. 6-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!