2. 10. 2019

Rada se na začátku sešla v počtu 6 radních, přítomny byly též paní tajemnice a vedoucí odboru vnitřních věcí. Na programu bylo celkem 22 řádných bodů a diskuse.

Prvním řádným bodem bylo schválení Veřejnoprávní smlouvy na podporu neziskové organizace Diakonie ČCE ve výši 5000,-Kč, která poskytuje péči rodinám s postiženým dítětem do věku 7 let. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb působícím na území ORP Černošice. 6-0-0

Rada doporučila Zastupitelstvu města Jesenice rozhodnout podle ust. § 55a odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o pořízení změny č. 6 ÚP Jesenice z vlastního podnětu, a to zkráceným postupem, včetně následného pořízení Úplného znění ÚPO Jesenice po Změně č. 6. Město Jesenice má jen velice málo zastavitelných pozemků ve svém vlastnictví a nemá žádné volné pozemky pro stavbu veřejné občanské vybavenosti. Je přitom povinno zajistit pro své občany dostatečnou vybavenost, a to pokud možno v pěší dostupnosti, aby se ještě více nezhoršovalo už dnes značné přetížení kapacity komunikací na území města. V platném Územním plánu obce Jesenice ve znění jeho změn 1, 2 a 5, nejsou vymezeny vhodné pozemky, na kterých by město mohlo realizovat všechnu potřebnou veřejnou občanskou vybavenost.

Na dosud nezastavěných vymezených plochách občanské vybavenosti v ÚPO Jesenice již má město připravené projekty k realizaci stavby nové základní školy (plocha OV ve Zdiměřicích, je vydáno SP), stavby rekreačně sportovního areálu, který bude i doplněním chybějícího sportoviště pro stávající základní školu (plocha OV v Jesenici, ul. K Rybníku, při severní hranici katastrálního území Jesenice, studie, v přípravě projektová dokumentace pro ÚR). Pozemek vymezený pro OV v Jesenici u ul. Říčanská je v soukromém vlastnictví, vlastník pozemek odmítá městu prodat, navíc je na něm nyní vymezena stavební uzávěra pro koridor pro tramvaj, budoucí napojení MHD na konečnou metra D v Písnici. Město jednoznačně preferuje stavět mateřské školy a další objekty občanské vybavenosti v pěší dostupnosti pro své občany. V lokalitě V Roháči jsou bytové domy, bydlí zde velké množství lidí, ale není zde vůbec žádná občanská vybavenost.
Pořizovatelem dokumentace Změny č. 6 územního plánu obce Jesenice je na základě uzavřené Smlouvy o dílo na pořízení změny č. 6 ÚPO Jesenice, fyzická osoba Zdeňka Klenorová, za cenu 45 000 Kč vč DPH.

Zhotovitelem dokumentace Změny č. 6 územního plánu obce Jesenice bude společnost Petr Foglar – ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ za 93000,-Kč. Návrh bude vycházet z platného Územního plánu obce Jesenice a bude řešit jeho dílčí změnu. Součástí Díla bude i zpracování Úplného znění ÚPO Jesenice po změně č.6 ÚPO Jesenice. 6-0-0

Rada města vzala na vědomí žádost starosty Psár. Starosta obce Psáry oslovil Radu města na základě pověření zastupitelstva obce Psáry s žádostí o projednání (zařazení bodu jednání zastupitelstva) o vyhlášení místního referenda o územní příslušnosti Horních Jirčan.

Horní Jirčany byly v druhé polovině minulého století odděleny od Dolních Jirčan a připojeny k správnímu obvodu Jesenice. V porevolučním období došlo postupnou zástavbou k úplnému spojení nejenom Psár a Dolních Jirčan, ale také Jirčan Horních. Rada nesouhlasila s vyhlášením místního referenda o územní příslušnosti Horních Jirčan ……5-0-1

Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene přípojky pro stavbu vodovodní přípojky na parc. č. 273/8 a p. č. 273/9 v k. ú. Jesenice u Prahy, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro Stř. kraj, pracoviště Praha – západ. Jedná se o vodovodní přípojku pro jeden RD na parcele p. č. 273/13 a p. č. 274/3 v k. ú. Horní Jirčany. Věcné břemeno je úplatné jednorázovou částkou ve výši 700,-Kč/m bez DPH………7-0-0

Rada schválila Dodatek č.2 s Policií ČR ke Smlouvě na výpůjčku části pozemku p. č. 736/27 v k. ú. Jesenice u Prahy, o výměře 700 m2 , pro účel parkoviště pro mateřskou školku ,,Kamarád“. Kontrolou bylo zjištěno, že v současnosti neodpovídá číslo vypůjčeného pozemku ani jeho výměra. Část pozemku p. č. 736/27 v k. ú. Jesenice u Prahy o výměře 700 m2 se změnila oddělením na pozemek p. č. 738/1 v k. ú. Jesenice u Prahy o výměře 678 m2 . Současně došlo ke změně druhu využití pozemku z orné půdy na ostatní plochu – sportovní a rekreační plochu. PČR smlouva o výpůjčce….7-0-0

Rozpočtové opatření č. 9/2019. FO předkládá Radě města Jesenice k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření č. 9. Ke změnám dochází na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Projednání návrhu rozpočtového opatření je dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 v kompetenci Rady města Jesenice. Týká se přesunu mezi paragrafy provoz veřejné silniční dopravy ve prospěch paragrafu komunální služby a rozvoj území.7-0-0

Další bod schůze rady týkající se rozpočtového opatření č. 10 byl odložen.
Rada doporučila na nejbližším zasedání zastupitelstva schválit 2 zásadní materiály týkající se poskytování dotací z rozpočtu města. Jde o to, aby město disponovalo platným právním nástrojem pro poskytování dotací zejména v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Jde o Zásady poskytování dotací a dále Program pro poskytování dotací na rok 2020. Program vymezuje konkrétní oblasti podpory, maximální výši poskytovaných finančních prostředků z rozpočtu města a požadavek na jejich zapracování do rozpočtu na rok 2020.7-0-0

Rada schválila pronájmy Společenského centra pro cvičení tai-chi, cvičení v pomalém rytmu a taneční kurzy po svěšení řádně vyvěšených záměrů již dříve radou schválených.6-0-0

Dalším bodem bylo schválení uzavření Smlouvy o ochraně informací s novým správcem IT systémů městského úřadu, společností Netfox s.r.o.6-0-0

Rada schválila prodej zámkové dlažby z pozemku města v Plavecké za cenu 2500,-Kč. Použitá zámková dlažba je majetkem města Jesenice a byla uskladněna v ulici Plavecká, Jesenice již tři roky. Celkem se jedná o 5 palet zámkové dlažby, cca 25 m2. Tato dlažba byla odstraněna z chodníku před obchodem Na Kocandě v roce 2016 a byla nahrazena novou zámkovou dlažbou, jedná se o nepotřebný materiál. 6-0-0

Rada schválila nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví města. Jedná se o znovuuzavření Nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu č. 41 nacházející se v ulici Sluneční č. p. 804 v 1. nadzemním podlaží v Jesenici, o velikosti 1 + kk mezi městem Jesenice a zaměstnancem města na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 6-0-0

Rada vyhlásila Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Nákup dodávkového vozidla“, a schválila text Výzvy. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR pro výběr dodavatele na dodání nového/zánovního dodávkového vozidla dle specifikace zadavatele pro zajištění služeb a údržby města Jesenice. Předpokládaná nabídková cena je stanovena na 350 000 – 600 000 Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.6-0-0

Rada doporučila na příštím zasedání zastupitelstva projednat žádost o odkup pozemku v majetku města. Rada doporučuje nesouhlasit s prodejem pozemku v katastrálním území Osnice. Město Jesenice obdrželo dne 22. 8. 2019 žádost pod č.j.: MěÚJ/10915/2019 od fyzické osoby, o odkup části pozemku p.č. 433/74v k.ú. Osnice, o výměře cca 150 m2. Žadatel zdůvodnil svoji žádost zvětšením osluněné pobytové plochy. Pozemek je v současné době pronajatý dle nájemní smlouvy č. 19/2003 pro zahrádkářské účely, ale je zanedbaný, k pronajímanému účelu neslouží, jsou tam zaparkovaná auta, hromady břidlice a je částečně oplocený. Pronajatý pozemek se nachází v zóně zeleně a je vedený jako travní porost.5-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce části nebytových prostor ve Společenském centru Jesenice spolku: SK Slavia Jesenice z.s., IČ: 470 05 343, se sídlem: Budějovická 643, 252 42 Jesenice, za podmínky, že celkový součet doby pronájmu nepřekročí 30 dnů, dle předem odsouhlasených termínů, s výjimkou termínů obsazených jiným nájemcem, na dobu určitou od 07.9.2019 do 30.6.2020. Žáci i dorost tuto sezónu hrají Krajský přebor. To sebou mimo jiné nese, že na sebe vždy navazují dva zápasy (mladší a starší žáci, nebo mladší a starší dorost). V jeden okamžik tak potřebují šatny pro 4 týmy. Klub má v areálu k dispozici pouze šatny dvě. Z tohoto důvodu žádají pro tyto zápasy o možnost využití zázemí společenského centra, které má v útrobách šatny a jsou přístupné zadním vchodem z parkoviště za MÚ.5-0-0

Rada schválila uzavření smlouvy (rámcové dohody) s fyzickou osobou: Milan Veselka, IČ: 497 18 941, o provádění údržby okrasné zeleně na území města Jesenice. Pro zajištění údržby okrasné zeleně se Městský úřad Jesenice, Odbor životního prostředí, rozhodl řešit uzavřením rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem. 1.8.2019 byli poptáni tři dodavatelé na cenovou nabídku zahradnických prací pro zajištění údržby okrasné zeleně. Do stanovené lhůty 14.8.2019 projevil zájem o spolupráci pouze jediný poptaný dodavatel služby, a to pan Milan Veselka.5-0-0

Rada schválila investiční záměr na nákup 2 vozidel údržbové techniky na rok 2020. Z důvodu plánovaného převzetí výkonu prací údržby a služeb na území města Jesenice společností Technické služby Jesenice s. r.o. je předpokladem, že doplnění potřebné techniky si již budou realizovat Technické služby. 5-0-0

Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 s firmou HES stavební s.r.o. na akci Chodník Kocanda-Osnice. Při realizaci stavby „Chodník Kocanda – Osnice“ byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci a výkazu výměr, na základě, kterých bylo nutno provést jednak vícepráce, na druhou stranu nedošlo k realizaci některých prací ve VV obsažených. Ještě před zahájením stavebních prací dodavatel upozornil na absenci uličních vpustí v projektu. Dodatkem č. 1 ze dne 29.7.2019 ( ev. č. sml. 19/222 ) byla schválena realizace 4 ks klasických silničních vpustí v celkové ceně 48 200 Kč bez DPH, o něž byla navýšena celková cena díla. Konečná cena díla činí 3 162 958,50 Kč bez DPH. Oproti ceně schválené Dodatkem č. 1 se jedná o snížení ve výši 25 487 Kč bez DPH.

V průběhu stavby bylo potřeba řešit kolizi některých sloupů veřejného osvětlení s vedením VN; po konzultaci se zástupci KSÚS došlo k osazení 3 uličních vpustí, ovšem dražších, obrubníkových; v trase chodníku nebylo počítáno s existencí svodidel, které bylo nutno demontovat. Do realizace byla na základě požadavku objednatele zahrnuta též rekonstrukce autobusových zastávek a navázání chodníků na zastávky Jesenice, Kocanda a Jesenice, Osnice hřbitov. 5-0-0.

Závěrečným bodem Rada schválila program 5. zasedání zastupitelstva dne 19.9.2019.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!