8. 9. 2019

Rada se sešla na začátku v počtu 5 radních, rada byla tedy usnášeníschopná. Přítomny byly také tajemnice a vedoucí odboru vnitřních věcí.Rada měla na programu celkem 26 řádných bodů. Na začátku proběhla kontrola plnění usnesení minulých zasedání.

Prvním řádným bodem bylo schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,“ VO Šátalka – Jesenice“, uzavřenou mezi městem Jesenice a Středočeským krajem pro kabelové vedení veřejného osvětlení k 8 ks osvětlovacím stožárům v ulici Šátalka. Služebnost je úplatná jednorázovou částkou 1800,- Kč vč. DPH za protlak bez zásahu do komunikace.5-0-0

Dalším bodem bylo schválení Smlouvy o výpůjčce s Arcibiskupstvím pražským na bezúplatné užívání pozemku, na kterém se nachází hřbitov v Osnici. Smlouva se uzavírá na 15 let s možností prolongace na dalších 10 let. Městu to mimo jiné umožní provádět drobné stavební opravy na místním hřbitově. 5-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, vztahující se k pozemku p. č. 743/7 v k.ú. Osnice, o výměře 92 m2. Na tomto pozemku se nachází silnice II/101 v místní části Kocanda. Krajská správa a údržba silnic má v úmyslu provést rekonstrukci silnice II/101 Jesenice – D1“. 5-0-0

Rada vzala na vědomí zápis ze 4. schůze Komise rozvoje území ze dne 18.7.2019. Projednávány byly žádosti za měsíce červen-červenec 2019. 5-0-0

Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při rozvoji vzdělávání seniorů formou distanční výuky zaštiťované Českou zemědělskou univerzitou. Vzhledem k tomu, že při spolupráci dochází ke shromažďování a výměně osobních údajů, jsou tímto Dodatkem ošetřena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s čl.28 odst.3 obecného nařízení GDPR. 5-0-0

Rada schválila Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019.5-0-0

Rada schválila uzavření příkazní smlouvy na administraci nadlimitní veřejné zakázky Nová základní škola Jesenice – Zdiměřice. Příkazní smlouva se uzavírá z důvodu plánovaného opakovaného vypsání předmětné veřejné zakázky. Celková cena činností činí 40 000,- Kč, administrátorka, Mgr. Ivana Šilhanová není plátcem DPH. 5-0-0

Rada neschválila přesun kontejnerového stání v ulici Sluneční. Na odbor životního prostředí byla podána žádost o přemístění kontejnerů na komunální odpad od Bytového družstva Sluneční, z důvodu špatné obsluhy aktuálního umístění svozovými auty, jelikož v průjezdu do vnitrobloku často parkují osobní automobily a znemožňují tak přístup ke kontejnerům. Bytové družstvo navrhuje přesun v rámci pozemku parc. č. 733/103 v k.ú. Jesenice, z vnitrobloku na konec ulice na nevyužitou, nezastavěnou plochu proti domu č.p. 804, přilehlou k vozovce. Pozemek parc. č. 733/103 je ve vlastnictví města Jesenice (51/100) a BD Sluneční (49/100). Navrhovanou plochu bude potřeba zpevnit a oplotit ideálně neprůhledným plotem, který zastíní pohled na kontejnery a znemožní znečištění okolní zeleně. Oplocení bude vhodné i z důvodu těsné blízkosti rodinného domu s pergolou orientovanou tímto směrem. Město připravuje jednotnou koncepci vzhledu kontejnerových stání. Z těchto důvodů rada přesun prozatím neschválila. 5-0-0

Rada odložila bod týkající se záměru na úpravu povrchu hřiště Na Babě do zářijové rady. Důvodem je zajistit si dostatek času na výběr nejvhodnějšího povrchu pro danou lokalitu. Hřiště je ve vzrostlém stromoví a je náročné zejména na podzimní údržbu. Radní Koblasa prověří došlé nabídky a nejvhodnější nabídku doporučí radě města k odsouhlasení.
Rada svěřila starostovi pravomoc rozhodování o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o připojení a provozování inženýrských sítí společností Pražská plynárenská a.s., ČEZ, a.s. a 1SčV, a.s. 5-0-0

V roce 2018 byl zahájen projekt na vytvoření naučné stezky pro děti v Osnici. Realizovány byly čtyři grafické návrhy. Rada města dala projekt naučné stezky k projednání Komisi životního prostředí. Komise dne 26.06.2019 doporučila zrušení celého projektu. Důvodem byla především nevhodně navržená trasa. Tento bod byl předložen za účelem formálního ukončení projektu. 5-0-0

V roce 2018 město Jesenice uzavřelo na základě usnesení 418/18-R21 ze dne 3. 7. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce služeb číslo 184/18 na dobu neurčitou, se společností ÚVT Internet s.r.o. Ve specifikaci služeb je v rámci smlouvy zahrnuta pouze Služba internet UVT profi 300. V rámci poskytování stávajících služeb je nutné smlouvu rozšířit o specifikaci pro poskytování hlasových služeb, které doposud fakturovala městu společnost ÚVT s.r.o., ale tyto služby nebyly smluvně zajištěné. Rada schválila Technické specifikace pro hlasové služby k uvedené Rámcové smlouvě. 5-0-0

Rada schválila itinerář a rozpočet na plánovaný zájezd pro 50 seniorů dne 25.9. na Státní zámek Červená Lhota a do Bechyně. Výlet je pořádán ve spolupráci Komisí pro kulturu a sociální a zdravotní. Propagace výletu vyjde v zářijovém JK. Město poskytne na výlet příspěvek ve výši 23 600,- Každý účastník uhradí 100,-Kč. 5-0-0

Rada souhlasila s vyřazením majetku z evidence z důvodu opotřebení. Uvedený majetek navržený k vyřazení, bude vyřazen z užívání a zlikvidován. Jedná se o věci poškozené, bez možnosti opravy. Karta majetku je opatřena podpisem odpovědné osoby, která zničený kus oznámila a předala k projednání komisi ustavené usnesením Rady města ze dne 25.4.2019. Komise konstatovala, že výše uvedený majetek nevykazuje známky záměrného poškození a nelze jej opravit, případně by byla oprava nerentabilní, převyšující náklady na pořízení nového majetku. 5-0-0

Město Jesenice zveřejnilo na úřední desce záměr pronájmu části pozemku p. č. 118/48 v k. ú. Jesenice u Prahy o výměře cca 139 m2, zapsaného na listu vlastnictví LV ě. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/ m2 za rok, na základě žádosti o pronájem tohoto pozemku č.j: MěÚJ/06159/2019 ze dne 15. 5.2019, v souladu s usnesením rady č. 254/19-R21 ze dne 30. 5. 2019. Ve stanovené lhůtě se přihlásil jediný zájemce, se kterým bude uzavřena Smlouva o nájmu části předmětného pozemku. V současné době je pozemek oplocený, je tam zahrada, kde se nacházejí vzrostlé stromy. 5-0-0

Rada vyhlásila výzvu na plnění zakázky malého rozsahu „Vodovod a VO v ul. Slepá, Horní Jirčany“; a schválila text výzvy na podání nabídek. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na realizaci cca 210 m vodovodního potrubí + 15 přípojek a dále vybudování VO vč. kabelových rozvodu v počtu 6 ks stožárů. Předpokládaná nabídková cena je dle kontrolního rozpočtu projektanta cca 2,5 mil Kč bez DPH (3,025 mil. Kč vč. DPH). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.5-0-0

Dalšími 3 body rada schválila záměry pronájmu Společenského centra na dlouhodobé tradiční akce. Jde o cvičení v pomalém rytmu, tai-chi a taneční kurzy.5-0-0

Rada souhlasila s předloženou žádostí o koordinaci stavebních prací na plánované akci „Chodník Kocanda-Osnice“ společností ÚVT Internet. Žádost byla odsouhlasena na základě ustanovení §10 odst. 2 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Koordinace – připoložení vedení „HDPE“ do trasy vedení VO je budována za podmínek zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací, jako veřejně dostupná a ve smyslu ust. § 7 jako stavba ve veřejném zájmu, a tedy za naplněním atributů Zákona o usnadnění výstavby. Rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou bude takové, že povinný uhradí 50 000,- Kč. 5-0-0

Rada schválila vypsání VZMR na PD Zelená páteř. Z důvodu zahájení nového investičního záměru, v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice se radě města předkládají texty výzvy na výše uvedenou akci. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na revitalizaci koryta Jesenického potoka s doplněním vhodné zeleně, mobiliáře, herních prvků a umístěním stezky pro pěší a cyklisty z Jesenice do Zdiměřic souběžně s Jesenickým potokem. 5-0-0

Rada vyhlásila výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace na projekt „Dům s pečovatelskými byty a mateřskou školou“ v lokalitě Horní Jirčany. Vzhledem k situaci, kdy Jesenice nedisponuje žádným pobytovým zařízením pro seniory a jejich počet stále narůstá a na doporučení Komise sociální a zdravotní, se rada rozhodla přepracovat již existující projekt MŠ Horní Jirčany. Proběhla konzultace na MMR, kde bylo ministerskou radní doporučeno zaměřit se na dotační program výstavba, který by měl být vyhlášen v říjnu. 5-0-0

Rada souhlasila s uzavřením objednávky na přípravu smlouvy na generálního dodavatele veřejné zakázky „Nová základní škola Jesenice – Zdiměřice“ s fyzickou osobou: Ing. Milan Oleríny, za cenu 36 000,-Kč. Předmětem objednávky bude:
Příprava smlouvy na generálního dodavatele veřejné zakázky

Cílem smlouvy na generálního dodavatele je zejména:
a. minimalizace rizika zadavatele (včetně požadavků na pojištění, záruční zádržné, bankovní záruku)
b. jednoznačná definice všech závazků zhotovitele
c. nastavení parametrů pro dodržení kvality prací s provázáním s projektovou dokumentací a definici materiálů a výrobků v režimu VZ
d. definice vad díla, jejich kvalifikace atd.

Smlouva bude připravována ve spolupráci s právní kanceláři veřejného zadavatele a se společností, jež připravuje veřejnou zakázku. Předložení návrhu smlouvy, včetně všech příloh a včetně aktualizovaného HMG stavby, zapracování připomínek MŠMT/SFŽP do smlouvy, řešení dotazů uchazečů v rámci veřejné zakázky, účast v komisi pro vyhodnocení nabídek, součinnost při kompletaci smlouvy před podpisem s vybraným uchazečem. 5-0-0

Rada města schválila v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), novou Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Jesenice, kterým v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanovuje celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města na 83. 5-0-0

Posledním bodem rada schválila Připomínky města Jesenice k návrhu Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019. Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 je vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha. Připomínky bylo možné zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019. 5-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!