22. 7. 2019

Rada města se sešla na své 25. schůzi v plném počtu, přítomny byly také zapisovatelka a tajemnice. Radní Karasová odešla v 16hod. z pracovních důvodů. Na začátku proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad. Většina usnesení je v běhu.

Prvním řádným bodem byl záměr pronájmu pozemku. Město Jesenice zveřejnilo na úřední desce záměr pronájmu části pozemku p. č. 118/48 v k. ú. Jesenice u Prahy o výměře cca 139 m2, zapsaného na listu vlastnictvi LV ě. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/ m2 za rok, na základě žádosti o pronájem tohoto pozemku č.j: MěÚJ/06159/2019 ze dne 15. 5.2019, v souladu s usnesením rady č. 254/19-R21 ze dne 30. 5. 2019. Vzhledem k tomu, že se na dotčeném místě nachází stanoviště TKO, které částečně zabírá chodník, byl bod odložen. Hlavním důvodem je vyjasnění hranic pozemků.

Rada schválila harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2020. FO předložil Radě města Jesenice k projednání návrh harmonogramu tvorby rozpočtu města Jesenice pro rok 2019 zahrnující jak pravidla pro město, tak pro zřízené příspěvkové organizace. Předložený návrh tedy zahrnuje harmonogram prací na rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu města i jednotlivých zřízených PO. Schválením se stal závazným pro město i pro zřízené příspěvkové organizace. Harmonogram prací je navržen tak, aby město schválilo svůj rozpočet na rok 2020 na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2019 a aby rozpočty PO byly schváleny nejpozději do 31.12.2019, nejlépe do 19.12.2019. 7-0-0

Dalším bodem rada schválila
a) výjimku ze směrnice č. 1/2017 Veřejné zakázky malého rozsahu města Jesenice
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/087 ze dne 08.04.2019 na zpracovatele projektové dokumentace nové MŠ Osnice se společností STRAET Architects s.r.o., IČ: 27864618, se sídlem Na Poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1.

Dodatek č. 1 je uzavírán v návaznosti na čl. III.6 smlouvy o dílo ze dne 08.04.2019, když na základě potřeb objednatele vznikl požadavek na změnu předmětu plnění. Při projednání zakázky s projektantem a následně na schůzce s občany na téma výstavby MŠ v Osnici, vyvstala nutnost zbourat stávající objekt kvůli umístění nové stavby na pozemku, aby byla zachována vzrostlá zahrada. VZMR pro doplnění PD o bourací práce se v nastalé situaci jevilo jako neefektivní. Celková cena díla včetně DPH bude činit 762 300,-Kč.7-0-0

Další bod se týkal pojištění majetku města. Rada schválila uzavření Dodatku č. 14 s ČS na pojištění majetku města. V návaznosti na konec pojistného období byla společně se společností IMG, která pojištění zajišťuje, provedena aktualizace majetku města Jesenice, kdy byl rozšířen předmět pojištění o:
• městský kamerový systém,
• revitalizaci zdiměřických rybníků – pojištění hráze na poškození povodní,
• doplnění výčtu pojištěných věcí v živelním pojištění o altány,
• kalkulace pojistného pro pojištění odpovědnosti za škodu pro limit 20 mil. Kč – roční pojistné ve výši (46 840,- Kč).
Zvýšením pojistné částky o kamerový systém a připojištění hráze se roční pojistné zvýšilo z 193 078,- Kč na 220 828,- Kč. Roční pojištění se navýšilo na částku 322 240,- Kč. 7-0-0

Bod týkající se nového volebního řádu Školské rady byl odložen z důvodu nedostatku času na přípravu.

Rada schválila dar ve výši 10 000,-Kč u příležitosti diamantové svatby manželů z Osnice.7-0-0

Rada města vyhlásila Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Provozovatel školního autobusu“; Z důvodu končící platnosti stávající smlouvy na provozovatele školního autobusu a v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice schválila rada texty výzvy na výše uvedenou akci včetně příloh k uveřejnění formou otevřené výzvy na profilu zadavatele, úřední desce města a zároveň k oslovení vhodných dodavatelů k podání nabídky.Jedná se o zahájení zadávacího řízení VZMR na provozovatele školního autobusu na příští školní rok ve stejně nastaveném režimu, jako jsou stávající podmínky.

Zadávací dokumentace je totožná s texty použitými pro výzvu ze dne 3.12.2018.
Hodnotícími kritérii jsou:
a) Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) váha 70 %
b) Stáři vozidel váha 30 %……7-0-0
Dalším bodem bylo schválení dodatku k servisní smlouvě se společností ALKOM Security a.s. na požární signalizaci. Rada schválila uzavření Dodatku číslo 2 ke smlouvě číslo 18/203 ze dne 31. 07. 2019, o zajištění elektronické požární signalizace a elektronické zabezpečovací signalizace, se společností: ALKOM Security s.r.o, IČ: 26184672, se sídlem: V Holešovičkách 10, 180 00 Praha 8. Firma Alkom Security a.s. zajištuje servis, kontrolu, revize elektronické požární signalizace EPS a elektronické zabezpečovací signalizace PZTS na městském úřadě, IC a v kapličce. Provádí se pravidelná měsíční kontrola požární ústředny a pololetní zkouška aktivních detektorů.7-0-0

Na základě článku 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice se předložila radě města Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem na výše uvedenou akci včetně příloh, hodnotící zprávy, dokladu uveřejnění na profilu zadavatele a dokladu o výzvě 10 dodavatelům. V dané lhůtě byly doručeny 2 nabídky. Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci služeb „Chodník Kocanda – Osnice“ společnosti: HES stavební s.r.o., IČ: 28143213, se sídlem: Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, za celkovou cenu 3 140 245,50 Kč bez DPH. uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

Rada schválila zrušení VZMR na Rámcovou dohodu na poskytnutí odběrových karet a text opakované výzvy k vypsání nabídky. Z důvodu končící platnosti stávající smlouvy na odběr PHM, v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice a z rozhodnutí rady města (URM č. 257/19-R21) byla dne 3.6.2019 uveřejněna na profilu zadavatele předmětná VZMR spolu s přímým oslovením 5 dodavatelů k podání nabídky. Doručeny byly 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídka je dodavatele AXIGON a.s. provozujícího čerpací stanice Shell, která je nejblíže ve Vestci, čímž splňuje zadávací podmínku pro max. vzdálenost pumpy od MÚ do 10 km. Tato vzdálenost se jeví jako nevýhodná, protože by bylo nutné jezdit pouze k jediné čerpací stanici mimo katastrální území Jesenice. 7-0-0

Rada dále schválila záměr na vybavení kanceláře a vzniku nové jednací síně pro schůze Rady města Jesenice. Rada se schází pravidelně téměř každý čtvrtek do pozdních večerních hodin v malé obřadní síni. V případě, že v pátek následuje svatební obřad, jsou zaměstnanci nuceni čekat a pak teprve přestavovat síň k obřadu. V nových prostorách bude možné konání porad i pro cca 10 osob nebo schůzky komisí. Celková cena zahrnující koberec, konferenční stůl, sestavu kancelářského nábytku včetně práce vyjde na 238794,-Kč včetně DPH.7-0-0

Rada dále schválila text zadání VZ na poskytování služeb IT na dobu čtyř let. Předpokládaná nabídková cena jím byla stanovena na 1 152 000,- Kč bez DPH na 4 roky, tj. 288 000,- Kč bez DPH na 1 rok výkonu správce, přičemž jsou smlouvou vyčleněny rovněž úkony/opravy/dodávky hrazené nad rámec této ceny (definované jako paušální měsíční platby). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 7-0-0

Rada schválila plán kulturních akcí na další půlrok. Jedná se celkem o 18 akcí. Celkový předběžný rozpočet akcí je 620 168 Kč. Z větších akcí jsou objednána dobře obsazená divadelní představení, velký adventní koncert Hany Zagorové. Dále je v rozpočtu zahrnut příspěvek na aktivity Mezigeneračního centra ve výši 2000,-Kč měsíčně. Ve spolupráci s KKS bude naplánován koncert nějaké velké kapely podle zájmu občanů. Letní večery v letošním roce plánujeme pořádat v pátek, 1x za měsíc vždy s farmářskými trhy, a to pro podporu prodeje a účasti a také s ohledem na odhadované počty účastníků. 7-0-0.

Rada souhlasila se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 757 o rozloze cca 26 m2, p.č. 813 o rozloze cca 103 m2 a p.č. 812 o rozloze cca 93 m2, vše v k.ú. Osnice, za část pozemku p.č. 755/1 o výměře cca 96 m2 a p.č. 819/2 o rozloze cca 106 m2, oba v k.ú. Osnice , na základě žádosti čj.: MěÚJ 07150/2019 ze dne 5.6.2019.Jedná se o pozemky částečně zabrané obecní komunikací.7-0-0

Rada souhlasila s vyřazením demontovaného VO na Říčanské z majetku města. Demontované veřejné osvětlení v hodnotě 114 247,64Kč je třeba vyřadit z majetkové evidence města Jesenice, neboť bylo na základě výše uvedené smlouvy fyzicky a ekologicky zlikvidováno. Nové VO zhotovené plněním smlouvy bude vloženo do majetkové evidence po vyřazení výše uvedeného VO.7-0-0

Rada vzala na vědomí Posouzení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Základní škola Zdiměřice“, zpracovanou fyzickou osobou: Ing. Milan Oleríny, IČ: 798 53 341, zpracované na základě objednávky 521/2019/OSMI, v předloženém znění. Rada dále schválila žádost o revizi a doplnění projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Základní škola Zdiměřice“, generálnímu projektantovi: Ing. arch. Josef Pálka, Hexaplan International spol. s r.o., IČ: 607 45 665. Jedná se zejména o část týkající se terénních úprav, geologického průzkumu a podrobnějšího rozpracování a specifikování projektu v této oblasti. V souvislosti se zkušeností v části PD pro křižovatku Hrnčířská x Malebná je třeba projektovou dokumentaci upravit tak, aby v době realizace stavby nedocházelo k vícenákladům a protahováním doby realizace. Zvýšenou pozornost z hlediska geologie, zakládání a řešení likvidace dešťových vod, je nutné věnovat pozornost zejména plochám navržených komunikací a parkovacím stáním. Předmětem žádosti je také revize výkazů výměr tak, aby obsahovaly všechny práce a materiály vyplývající z projektové dokumentace a s ohledem na geologii podloží, aby reflektoval normy pro požadovanou únosnost zemní pláně. Veškeré přebytky zeminy budeme patrně moci umístit na pozemek města KN 1040 v k.ú. Osnice, kde bychom tuto zeminu využili pro modelaci terénu formou valu pro izolační zeleň. Tento pozemek se nachází 4 km od stavby školy. Nyní připravujeme DÚR za tímto účelem.6-0-0

Rada souhlasila se záměrem vzniku Občanského centra Jesenice v prostorách Budějovická 59, 25242 Jesenice a přestěhováním městské knihovny a Infocentra do prostor Budějovická 59, na základě souhlasu vlastníka objektu s touto změnou. Rada dále schválila záměr vybudování dvou kanceláří v přízemí budovy úřadu (v bývalých prostorech městské knihovny) za účelem umístění agend poplatků a odpadového hospodářství v jedné kanceláři a agendy sociálních činností v kanceláři druhé, za účelem zefektivnění výkonu agend a bezbariérové přístupnosti pro veřejnost. Přestěhováním infocentra a městské knihovny do společných prostor Budějovická čp.59 dojde k zefektivnění těchto činností a lepší dostupnosti zejména knihovních služeb pro veřejnost. V současné době má knihovna provoz pouze 3 dny v týdnu, sdílením prostor s Infocentrem bude tato služba zajištěna 5 dnů v týdnu.

Dále z důvodu zastupitelnosti těchto agend, kdy v souladu s organizačním řádem je městská knihovna podřízena Oddělení kultury a prezentace, se toto řešení jeví jako optimální. 6-0-0

Rada souhlasila s uzavřením objednávky na vypracování projektové dokumentace pro akci „Terénní úpravy na pozemku p.č. 1040, k.ú. Osnice, obec Jesenice“, s fyzickou osobou: Ing. Jiří Sobol, IČ: 873 96 521, se sídlem: 282 01, Hradešín 29, na základě předložené cenové nabídky ze dne 26.6.2019, ve výši 50.000 Kč bez DPH.6-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!