7. 2. 2019

Minulý týden proběhlo zasedání zastupitelstva města Jesenice, na kterém se schvaloval rozpočet města na letošní rok, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2023 i se probírala změna územního plánu číslo 4. Níže je nekonečně dlouhý zápis z jednání, ve kterém se dozvíte pozadí k uzavření úvěru na téměř čtvrt miliardy korun, důvody k pozastavení realizace výstavby nové mateřské školky v Horních Jirčanech i peripetie spojené s provozováním velice úspěšného školního autobusu. Pokud se tak zajímáte o místní dění, směle do čtení!

Zasedání ze dne 31. ledna bylo zahájeno v 19.00 – na místě bylo přítomno 16 zastupitelů a zastupitelek z 21 – představením nové tajemnice městského úřadu. Stala se jí úřednice, která za předminulého vedení na úřadě již pracovala. Následně došlo k úpravě pořadí bodů programu zastupitelstva a doplnění několika bodů – zařazením bodu o pověření výborů zastupitelstva a zařazením bodu opoziční zastupitelky zvolené za ANO stran omezení výstavby v okolí Průhonického parku. Takto upravený program byl jednohlasně schválen.

Program zastupitelstva pak byl zahájen volnou diskusí, ve které mohli občané položit zastupitelstvu libovolný dotaz mimo projednávaný program, díky čemuž nemuseli čekat se svými dotazy na projednání všech bodů zastupitelstva, jak tomu bylo dříve. Za to hned poděkovala rezidentka Šátalky, která měla první dotaz, jak to vypadá se vznikem chodníku a přechodu pro chodce, který by propojil Šátalku s Jesenicí. V současnosti je totiž situace taková, že je pro rezidenty této části Jesenice snazší se dostat do Vestce než do Jesenice – do té se totiž mohou dostat jen chůzí po krajnici frekventované vozovky, což je nebezpečné. Dle vyjádření starosty je vznik chodníku podél Budějovické ulice v plánu, nicméně jeho výstavbu komplikují jak majetkové poměry (město v současnosti nevlastní pozemky umožňující jeho vznik), tak i záměr na vznik nového kruhového objezdu v blízkosti benziny. Ten by měl v lokalitě vzniknout společně s dlouhodobě plánovanou výstavbou rezidenčního bydlení v této části Jesenice.

Další dotaz, který položil Vlastimil Zíma, směřoval na využití softwaru pro příspěvkové organizace města, který byl za minulého vedení pořízen (více o jeho pořízení případně na tomto odkaze). Z odpovědi starosty jsme se dozvěděli, že na základě průzkumu mezi příspěvkovými organizacemi města vyplynulo, že tento software nebyl organizacemi plnohodnotně využíván, neboť podle jejich vyjádření pořádně nefungoval. Zaznělo, že dle názorů lidí, kteří s ním pracovali, se jednalo v podstatě o testovací verzi, která byla na Jesenici firmou zkoušena – program se totiž neustále měnil. Současné vedení se rozhodlo smlouvu se společností vypovědět a žádat o vrácení vynaložených nákladů (zde nutno podotknout, že dle oficiální písemné odpovědi starosty na dotaz pana Zímy, jaká byla časová náročnost na obsluhu programu ze strany příspěvkových organizací a finanční plnění je patrné, že všechny příspěvkové organizace obsluhou programu strávily přibližně 50 hodin měsíčně a město za období září až prosinec 2018 uhradilo za tento software 497 310 Kč. Nejednalo se tak o vůbec malou částku. Na zastupitelstvu, které proběhlo 13. září 2017, navíc zaznělo, že celková cena na pořízení programu měla být okolo 2 miliónů Kč s dodatečnými náklady na provoz softwaru za 5 let v částce ca 850 tisíc Kč, viz případně video na tomto odkaze).

V navazujícím dotazu se Vlastimil Zíma ptal, jak to vypadá s novými webovými stránkami, jejichž pořízení iniciovalo v loňském roce minulé vedení obce. Zde jsme se dozvěděli, že smlouva vypovězena nebyla – protože by tak přišla část již proběhnuté práce vniveč – a že přípravu nového webu má na starost nová paní tajemnice. Ta oznámila, že v současnosti rozmýšlí novou strukturu webu. Jako nezávazný termín starosta pak uvedl, že se město pokusí nový web spustit v polovině letošního roku.

Z řad veřejnosti následně zazněl dotaz stran školního autobusu, načež se diskuse opakovala u bodu projednávajícího rozpočet. Z důvodu lepší plynulosti textu si dovolím tyhle dvě diskuse sloučit do jedné a plně popsat níže.

Po skončení diskuse se přešlo k zařazeným bodům programu zastupitelstva. Jako první se projednávalo poslední rozpočtové opatření roku 2018, které ve své podstatě dávalo jen do souladu účetnictví obce ke konci roku – srovnal se tím výhled čerpání rozpočtu s reálným stavem. Do diskuse k bodu se nikdo nepřihlásil, takže byl následně schválen 15 hlasy pro, jedním proti a jedna opoziční zastupitelka se zdržela.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2023
Další bod se věnoval projednání střednědobého výhledu rozpočtu mezi lety 2019 až 2023, který si můžete prostudovat na webu obce.

V obecné rovině k němu nebyly větší výhrady, diskutovalo se vlastně jen několik dílčích aspektů. Diskusi k jednomu z nich – případný vznik nové mateřské školky v Horních Jirčanech – otevřela opoziční zastupitelka (ANO), kterou zajímalo, jak to vypadá s tímto projektem, který připravovalo minulé vedení (zde nutno podotknout, že pozemek minulé vedení původně zakoupilo na vznik domu pro seniory, načež změnilo svůj názor a rozhodlo k přepracování projektu na školku, více k tomu případně viz na tomto odkaze).

Z odpovědi starosty vyplynulo, že nová rada obce si nechala zjistit, kolik dětí z Horních Jirčan navštěvuje místní školky. Jedná se o 25 dětí. Školka měla přitom plánovanou kapacitu 80 dětí. To by znamenalo, že většina dětí by do školky musela dojíždět z jiných částí Jesenice, a to v protisměru přirozené trasy většiny místních (kteří za prací dojíždějí do Prahy, nikoliv na Benešovsko…) a v době dopravní špičky. Dle názoru rady by tak došlo ke zbytečnému nárůstu dopravy (tam a zpět ráno) na komunikaci, která je již dnes dopravně velice dopravně vytížena. Požádala proto komise města a obyvatele Jesenice (viz článek radní Jany Vidímové (za Zelené) v únorovém Jesenickém kurýru na straně 12 „Co postavíme v Horních Jirčanech?“), aby navrhly vhodnější využití pozemku, než v podobě školky pro 80 dětí. Starosta uvedl, že ideálním řešením by bylo tam udělat jednu školkovou třídu pro těch ca 25 jirčanských dětí, které by tak nemuseli dojíždět do Jesenice a k tomu například obecní byty pro učitele/učitelky či městské policisty. Ale že toto je prozatím věcí řešení v příslušných komisích.

Následně také zmínil záměr, že rada obce zvažuje postavit novou budovu o třech třídách na pozemku současné školky v Osnici a tím navýšit kapacitu místních mateřských škol. K tomuto nedávno schválila výběr projektanta, který by měl připravit případný projekt. Celá diskuse k tomuto je případně dostupná na záznamu zastupitelstva od času ca 48 min.
Následně se rozvinula diskuse, jestli se na pozemku osnické školky může nová budova vejít. Vznikla by totiž na úkor zahrady, kam si chodí děti hrát. Na tuto námitku jsme se dozvěděli, že případná nová budova, ve které by mělo být opětovně i několik obecních bytů pro učitelky/policisty, by měla zabrat maximálně 300 m2. Pozemek zahrady má přitom cca 3000 m2, takže by byla využita jen přibližně jedna desetina. V případě, že by došlo k realizaci, je plán, že stará budova školky by byla pak ponechána spolkové činnosti, aby zde mohla vzniknout klubovna pro dětské aktivity. A proč se rozhodla pro novou budovu na úkor opravy té staré? Důvodem je údajně nepříliš dobře odvedená práce na budově školky v době vzniku (budova je přes 100 let stará), i problémy spojené s jejími případnými úpravami.

Úvěr na financování zdiměřické školy ve výši čtvrt miliardy
Následně předsedkyně finančního výboru (zvolená do funkce 22. listopadu 2018) města a zastupitelka zvolená za STAN v jedné osobě informovala o zprávě k tomuto střednědobému výhledu (viz odkaz). Přiznám se, že obsah této části zastupitelstva je poměrně složitější věc k vysvětlení, takže všem vřele doporučuji si pustit odkaz výše a poslechnout si původní příspěvek předsedkyně výboru. Hlavním předmětem její rozpravy byl úvěr mezi městem Jesenice a Komerční bankou a. s. na přibližně čtvrt miliardy Kč, který sjednalo minulé vedení obce za účelem výstavby nové základní školy ve Zdiměřicích. Schválení rámce pro tento úvěr proběhlo v květnu 2018 (viz odkaz), když se mimořádné zastupitelstvo konalo v době největší dopravní špičky – přítomno tak tehdy bylo z 21 zastupitelů/zastupitelek pouhých 12…

Skočme na moment v čase zpět. Na záznamu z května 2018 je slyšet dotaz z pléna (shodou náhod od nynější předsedkyně finančního výboru…), jestli se schvaluje přímo konkrétní úvěr či ne. Odpovědí tehdejší starostky je to, že se o konkrétní úvěr nejedná, ale pouze o rámec potřebný k tomu, aby se mohla podat žádost o dotace na Ministerstvo školství ČR. V navazující větě se pak dozvíme, že není vedení obce (a tedy ani zastupitelstvu) známa doba splatnosti a ani reálná výše úvěru (plný záznam odpovědi zde).

A skok zpět do ledna 2019. Tehdy jsme se dozvěděli, že úvěr byl minulým vedením později podepsán. A to bez toho aniž by byla později konkrétní podoba dojednané smlouvy předmětem projednávání na zastupitelstvu obce. Předsedkyně finančního výboru uvedla, že zjišťovala z historických zápisů finančního výboru z roku 2018, jestli byl tento úvěr následně výborem projednáván a neuspěla. Záznam neobjevila. Na místě pak od současné koalice zazněl dotaz na minulou koaliční zastupitelku, jestli to finanční výbor projednával či nikoliv a odpovědí bylo, že pokud není zápis, tak ne. Bohužel na zasedání zastupitelstva nebyla bývalá starostka – dle opozice kvůli tomu, že zastupitelstvo bylo svoláno účelově na dobu, kdy nebyla v Jesenici, dle koalice měla bývalá starostka možnost se vyjádřit k dotazu případně emailem (email s dotazem dostali všichni zastupitelé), protože jí byl položen v předstihu před jejím odjezdem (takže si vyberte, kterou verzi preferujete…) – která by mohla své tehdejší kroky vedoucí k podpisu úvěru vysvětlit.

Z vyjádření předsedkyně finančního výboru následně vyplynulo, že bývalá starostka podepsala s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu s konkrétními podmínkami a splátkovým kalendářem. Smlouva definuje, že úvěr má variabilní úrokovou sazbu navázanou na PRIBOR (co to je viz například Wikipedii). Úrok v době podepsání úvěru byl s marží banky 1,07 %, což vypadá lákavě. Nicméně problémem bylo to, že se úrok s časem mění a to v závislosti na vývoji PRIBORu.

O pár měsíců později jsme ale v situaci, kdy PRIBOR vzrostl a to dokonce více, než předpovídala Národní banka. Na rozpočet města to má ten dopad, že jen na úrocích město zaplatí o dva milióny Kč více za tento rok, než čekalo. A tato částka může markantně v budoucnosti růst, pokud poroste PRIBOR… Zaznělo, že takováto smlouva je extrémně výhodná pro banku – ta totiž nenese žádná rizika, vždy své peníze dostane zpět v plné výši – výhodná ale naopak není pro město. Následně se řešilo, že není příliš pochopitelné, proč si obec nepůjčila v době levných peněz na fixní úrok – ten by byl sice v době uzavření vyšší než ten flexibilní – ale v dlouhodobém horizontu by dával obci jistotu, kolik bude platit. Zajímavý byl argument koaličního zastupitele za ODS, že se asi nedalo příliš čekat, že by při flexibilním úvěru klesala sazba ještě hlouběji, do záporných hodnot. Předem zde píši, že nejsem ekonom, takže pro mne bylo trochu těžké sledovat tuhle diskusi – opět tak doporučuji se podívat na ten záznam. Taktéž opět dodám, že na zastupitelstvu nebyla přítomna bývalá starostka (a ani bývalý místostarosta a tehdejší uvolněná radní, naopak přítomni byli tehdejší 3 radní), takže v podstatě nezazněla verze druhé strany, která by ozřejmila to, co tehdejší vedení k podpisu úvěrové smlouvy v tomto znění vedlo. Na to si budeme muset počkat, pravděpodobně, až na některé z dalších zastupitelstev. Střednědobý návrh rozpočtu byl následně schválen 13 hlasy pro, 0 proti a 3 se zdrželi.

Rozpočet obce na rok 2019
Následně následovalo projednávání rozpočtu obce na rok 2019, který byl před zasedáním opětovně zveřejněn na webu obce. Ve zkratce návrh rozpočtu je schodkový (ca 131 miliónů Kč, což je dáno především náklady spojenými s plánovanou výstavbou nové základní školy ve Zdiměřicích). Předpokládá příjmy ve výši ca 264 miliónů Kč, výdaje ve výši ca 395 miliónů Kč a schodek plánuje uhradit z úspor města (100 miliónů Kč) a z čerpání úvěru (30 miliónů Kč). Jen pro představu, rozpočet na rok 2018 předpokládal příjmy ve výši ca 181 mil. Kč, výdaje ve výši ca 260 mil. Kč a schodek ca 80 mil. Kč  a opět uhrazení schodku z naspořených peněz města. Jaký bude ale nakonec reálný stav financí, uvidíme až na začátku příštího roku.

Školní autobus
V rámci jeho projednávání se opoziční zastupitelka (ANO) ptala na podrobnosti položky ve výši 8,8 miliónů Kč pojednávající o finanční rezervy na případný nákup autobusu. A zde se tak vracíme k diskusi o školním autobusu, jak jsem avizoval výše. Minulé vedení totiž na území Jesenice zavedlo novou službu v podobě školního autobusu svážejícího děti do místní základní školy. Služba je mezi rodiči velice oblíbená a počet dětí, které ji využívají, neustále narůstá. V lednu 2019 došlo ke změně provozovatele této služby a s tím i druhem autobusů, které po obci jezdí. Než se pustíme dále, je potřeba se tu zastavit a vysvětlit, proč ke změně provozovatele došlo.

Dřívějšímu provozovateli řádně končila k prosinci 2018 smlouva. Bylo tak potřeba vypsat výběrové řízení na smlouvu na další období, pakliže město chtělo tuto oblíbenou službu zachovat. Následně došlo k oslovení cca 10 firem, včetně minulého provozovatele, s nabídkou účasti ve výběrovém řízení. Do něho se však nakonec přihlásil jen jeden účastník, který nabídl poskytování služby za vyšší cenu než jeho předchůdce a to s mladšími autobusy. Město pak s ním následně uzavřelo smlouvu, aby služba byla zachována. Tím se vysvětluje, proč nám od ledna jezdí po obci autobusy jiné, než doposud. 

A teď zpět k rozpočtu. Z odpovědi starosty na dotaz opoziční zastupitelky vyplynulo, že vedení obce se snaží udělat finanční rezervu pro případ, že by se naskytla možnost získat dotaci na pořízení autobusu, příp. elektrobusu, pro potřeby města. Zařazení položky do rozpočtu tak neznamená nutně nákup prostředku, ale vytvoření možnosti o dotační titul zažádat.

Argumentem bylo, že by bylo dobré, aby město mohlo provozovat autobus samo a nebylo odkázáno na to, jestli se do výběrového řízení někdo přihlásí či nikoliv. Následně se strhla diskuse mezi koalicí a opozicí o efektivnosti takto vynaložených finančních prostředků, o tom, jak drahé je autobus provozovat (parkování, počty a mzdy řidičů apod.) a jestli to má smysl. V diskusi též zaznělo od starosty obce, že úřad předpokládá úsporu ve svých provozních nákladech (zaznělo, že například již úřad nebude využívat služeb marketingových expertů či tiskové mluvčí, což je docela zajímavé a stálo by to za doplňující dotaz na příštím zastupitelstvu… v ten moment mne to nenapadlo). Plný záznam diskuse k tomuto je opětovně ke zhlédnutí zde.

V rámci projednávaného bodu byly také představeny investiční projekty, které obec na rok 2019 chystá (přibližně v tomto čase). V jejich případě nedošlo k předchozímu zveřejnění na webu obce, seznam byl dopracován krátce před zasedáním zastupitelstva, takže nutno dodat, že ho zastupitelstvo nemělo k dispozici 7 dní před zasedáním. Za toto se starosta obce omluvil s odůvodněním, že jak v Jesenici probíhal soud o regulérnosti voleb a následná složitá koaliční vyjednávání, úřad převzali se zpožděním a nestihli tak v čas tento dokument připravit. Přislíbil, že v příštím roce k tomu již nedojde a dokument bude včas zveřejněn. Současně při představování bodů uvedl, že mnoho z projektů byly připravené již minulým vedením a nové vedení pokračuje v krocích k jejich realizaci (aneb řada projektů vyžaduje několik let pro svůj vznik, což znamená, že se často během čtyřletého funkčního období nedají stihnout).

Změna územního plánu číslo 4
Poté následoval další z komplikovaných bodů jednání a to diskuse o změně územního plánu číslo 4. Tady nutno podotknout, že se tak trochu vracíme v čase. Diskuse, která se tu vedla, je totiž obsahově dost totožná s diskusemi, které se uskutečnily na řadě předchozích zastupitelstev. Kdybych se to měl pokusit shrnout v jednom odstavci, tak současná místostarostka obce dlouhodobě zastává názor, že předchozí vedení neoprávněně odstranilo regulativy z územního plánu č. 4, a (vyjma toho, že je chce v územním plánu mít) proto se obává, že pokud se dokument v této podobě přijme, bude soudně velice snadno napadnutelný. To by dle její argumentace snadno mohlo vést k tomu, že by několikaleté úsilí přišlo zcela vniveč. Aby k tomu nedošlo, navrhuje se vrátit o jeden procesní krok zpět a regulativy navrátit. Proti tomu dlouhodobě stojí názor bývalé starostky, že tehdejší vyjmutí regulativů proběhlo procesně správně a že tyto obavy jsou liché. Problematické na této diskusi pro běžného občana je to, že není k dispozici oficiálně vydaný dokument nadřazeného orgánu, který náš územní plán řeší, takže na obou stranách máme názory, nikoliv závazný dokument. Je tak možné, že by o oprávněnosti jedné či druhé strany snadno mohl rozhodovat až soud…

Bohužel tato nejednoznačnost ve výkladu má přímý dopad na některé jesenické občany. Na zastupitelstvu tak vystoupila jedna z dotčených, která uvedla, že zrušení změny územního plánu číslo 3 a navrácení se k platnosti změny územního plánu číslo 2 vedlo k tomu, že už několik let nemůže na svém pozemku, zakoupeném tehdy jako pozemku určený pro rezidenční výstavbu, postavit svůj dům, protože starší územní plán ten pozemek vede jinak. Dokud se neschválí změna územního plánu 4, má problém. Podobně je na tom i řada majitelů sousedních parcel. Oddalování přijetí této změny má tak pro ni značné dopady. Po omluvě nového vedení k tázající za další průtahy a poskytnutí vysvětlení, co je k tomu vede (viz text výše) došlo na hlasování. Návrh na vrácení změny územního plánu č. 4 k dopracování byl následně podpořen 12 hlasy, 0 proti a 4 se zdrželi.

Převody pozemků a pomoc Zvoli
Následně se projednávala sada návrhů na převody či prodeje pozemků dle programu zastupitelstva, všechny tyto body byly jednohlasně přijaty (ve výsledku byl tak jednou odmítnut odprodej části městského pozemku soukromníkovi a následně schváleny bezúplatné převody pozemků + jeden prodej malého kusu městského pozemku soukromníkovi, kterému na něm stojí dům. Což je dlouholetá chyba pravděpodobně vzniklá digitalizací katastru, jež se konečně dočkala nápravy…).

Došlo také k odsouhlasení výmazu zástavního práva města Jesenice z katastru na část pozemků ve vlastnictví společnosti Optreal z důvodu, že společnost splnila své povinnosti spojené s intenzifikací čistírny odpadních vod ve Zdiměřicích (opětovně jednohlasně schváleno).
Odsouhlasilo se také zrušení jedné smlouvy spojené s územním plánem č. 3 – jelikož ta není platná, nemohla být platná ani tato smlouva. Opět jednohlasně podpořeno. Shoda byla také na tom, aby Jesenice pomáhala obci Zvole s řešením přestupků, které se na jejím katastrálním území stanou (ca 5 přestupků ročně) a to za poplatek 800 Kč za řešený přestupek.
Odsouhlasen byl i harmonogram zastupitelstev na první polovinu roku 2019 – další řádné zastupitelstvo tak bude 21. března a další 20. června.

Pozemky Novery na Mladíkově
Následně se řešil bod (přibližně tady) týkající se pozemků pod komunikacemi v části Mladíkova, které spadaly do majetku společnosti Novera, toho času v insolvenci. Jedná se o pozemky, kde se dlouhodobě nedařilo udělat kvalitní asfaltový povrch (přibližně v oblasti za bytovkami u Billy), což se nakonec podařilo dořešit po komplikovaných jednáních minulému vedení. Dle dříve uzavřené smlouvy mělo město pozemky od této společnosti získat, nicméně došlo k tomu, že 49 % podíl v nich byl poskytnut společnosti Amadet Jesenice s. r. o. a 51 % podíl společnosti Rubendyan City s.r.o.. S těmi město nemá podepsanou smlouvu, takže hrozilo, že by město tyto pozemky nemuselo získat. Proto byl na zastupitelstvo přinesen návrh na zahájení přípravy smlouvy na základě čtyřstranných jednáních (město + 3 výše zmiňované společnosti) vedoucích k převodu pozemků do vlastnictví Jesenice. Diskuse s reprezentanty dotčených společností totiž naznačují ochotu se na převodu dohodnout za podmínek, které mělo město domluvené s firmou Novera. Změna je pouze v tom, že pozemek pod parkovištěm přiléhajícímu třemi nejstarším bytovkám v této části bude z dohody vyčleněn a převeden do majetku společnosti Rubendyan City s.r.o.. Návrh byl následně jednohlasně schválen.

Dále zastupitelstvo jednohlasně schválilo pověření finančního a kontrolního výboru města kontrolou financí za rok 2017 a 2018, respektive prověřením plnění usnesení přijatých radou obce ve stejném časovém období. Cílem tohoto je, aby současná rada měla jistotu, že plní všechny závazky, které vzešly z rady minulé a město se tak nevystavovalo případným potížím. Datum dodání výsledků bylo určeno na 1. června 2019.

Usnesení ohledně výstavby v blízkosti Průhonického parku
Následovalo projednávání bodu zařazeného na přání opoziční zastupitelky (ANO), který byl částečně projednáván již na zasedání minulém. Cílem bylo přijmutí usnesení, které by říkalo, že v prostoru vyznačeným na východ od ulice Hrnčířská a na sever od ulice Říčanská (tedy v blízkosti Průhonického parku) nebude obec podporovat výstavbu jiných domů určených pro bydlení než rodinných domů. Tentokrát opoziční zastupitelka na znění usnesení spolupracovala s místostarostkou obce, která k tomu na projednávání řekla, že se v rámci spolupráce snažila navrhnout takovou formulaci, která by případně obstála v soudním sporu, ačkoliv sama potřebu tohoto usnesení nesdílí. Následovala diskuse vedoucí se v rovině, jestli zastupitelstvo obce může takové usnesení přijmout a jestli to bude pro případné developery závazné.

Část koaličních zastupitelů/zastupitelek argumentovala, že takovouto výstavbu řeší regulativy územního plánu (ve Zdiměřicích např. platí rozdělení obce na zóny, které upravují, jaké druhy bydlení a jejich velikost se dá v určité vzdálenosti od parku postavit) a že tedy toto usnesení je nesystematické a i nijak právně vymahatelné – tedy v tom hledali dle mého soudu reálné právní dopady. Naopak opoziční zastupitelka toto prohlášení zamýšlela v rovině symbolické. I přes to, že by takové usnesení nemělo žádný reálný dopad na stavební úřad Jesenice či developery, považuje to za výrazný signál pro ně, že město nebude a nechce v této části takovouto výstavbu. Argumentovala, že dlouhodobě zde od developerů takové tlaky jsou. Následně se na to diskuse přesunula do další roviny a to do té, jestli má město formou usnesení zastupitelstva vyhlašovat rozdílná pravidla pro různé části obce a tím vytvářet nepřehlednou právní džungli. Osobně se přiznám, že chápu v tomto názorovém sporu motivace obou stran ke svému názoru – a současně bych řekl dle vystupování jednotlivých řečníků, že panuje napříč zastupitelstvem shoda nepovolovat v tomto prostoru další výstavbu. Nicméně nepanuje shoda na tom, jestli k zamezení výstavby je potřeba přijímat toto usnesení nebo to již řeší současné závazné dokumenty obce.

Závěrem dodám, že ke konci se tento bod vlastně zvrhl do roviny, že kdo si nebyl jist, jestli město toto usnesení potřebuje přijmout, byl označován za zastánce výstavby v této části obce. Což je vlastně dost zavádějící zkratka, jelikož jak si opětovně můžete poslechnout na záznamu (a jak jsem se snažil popsat výše), pochyby o potřebnosti dokumentu jsou jiné. A taktéž zaznělo, že zastupitelé neměli možnost se s návrhem znění seznámit dříve než při projednávání, takže se následně hlasováním rozhodlo o přerušení projednávání tohoto bodu do příštího zasedání. Opět je mi jasné, že tento složitý názorový kolotoč extrémně zjednodušuji, proto ty z vás, co to zajímá, navedu na video sem, kde si můžete všechny ty názory vyslechnout ve své skutečné podobě.

Jesenický kurýr

A tím se vyčerpal oficiální program zastupitelstva. V tom neoficiálním došlo ještě z mého pohledu k jedné důležité události vhodné ke zveřejnění. Starosta obce zmínil, že chce iniciovat pracovní schůzku, kam by zástupci všech zvolených politických subjektů mohli vyslat své zástupce, aby společně pracovali na pravidlech pro vydávání našeho časopisu.
Jak asi víte, dlouhodobě jsem patřil k veřejným kritikům toho, jak vypadá obsahová stránka, respektive názorová nevyváženost Jesenického kurýra. Po komunálních volbách jsem proto přijal pozvání od současné rady spolupodílet se na změně, která by místní městský časopis měla více otevřít názorům všech – nikoliv jen těm, co zrovna vládnou. V současném vedení na této změně totiž, zdá se, panuje momentálně shoda. Před pár týdny jsem proto absolvoval na radě města schůzku, kde jsme probírali případnou vizi, jak tohoto cíle dosáhnout.

Za mne by bylo nejlepší vytvořit nezávislý orgán složený ze zástupců koalice, opozice a občanů, který by určoval obecná pravidla pro fungování Jesenického kurýra. Tento orgán by neměl možnost přímo ovlivňovat podobu konkrétních textů – nepsal by je a ani by je nedostával ke schválení – to by měla mít na starosti redakce v čele s šéfredaktorem/šéfredaktorkou. Měl by ale vytvořit na základě shody mezi koalicí a opozicí pravidla, jak velkou část časopisu má zabírat určitá část dění v našem městě, jak velký prostor má mít v každém čísle garantována opozice, jestli má existovat sekce Jesenický HydePark otevřená všem místním a podobně. K tomuto kroku mne vede trochu naivity 🙂 Věřím, že když se na podobném fungování shodneme napříč politickým spektrem, má taková podoba šanci přežít příští volby. Přitom názorově pestrý časopis může být ku prospěchu nás všech.

Chtěl bych tak zakončit svůj neskutečně dlouhý zápis (za což se omlouvám, ale prostě si myslím, že je dobré znát důvody, které konkrétní lidi vede k rozhodnutím, jež činní) poděkováním vedení obce, že se chce do tohoto podniku s nejistým výsledkem pustit. Uvidíme časem, jestli se povede shodu napříč politickým spektrem na podobě našeho časopisu najít, a tím zajistit jeho vyváženost v dlouhodobém horizontu, či nikoliv. Je dobře, že tato nabídka na zastupitelstvu zazněla, a že současná koalice má vůli toto otevření Kurýra udělat. Držte palce, ať se to případně podaří. Moc rád se k tomu pokusím svým úsilím přispět.

Na plný záznam zasedání zastupitelstva se můžete podívat na Youtube, kde si případně můžete ověřit jednotlivá tvrzení obsažená v tomto textu. Jako vždy jsem se snažil podchytit to hlavní, co na zastupitelstvu zaznělo, nicméně se mohlo samozřejmě stát, že jsem někde vytvořil chybu. Budu rád případně za zprávu, opravím.

Zapsal Petr Brož

Jste spokojeni s naším informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!