29. 4. 2020

Nouzový stav nezastavil činnost obce úplně. V jarním období pokračuje realizace započatých ekologických akcí a jsou plánovány další. V současné době se dokončuje revitalizace parku u rybníka Pančák, který leží na začátku rekreační oblasti Zelená páteř Jesenice. Aby tato oblast ale přinášela našim obyvatelům jen radost, je třeba dořešit čistotu Jesenického potoka. Opakovaně totiž dochází ke znečišťování potoka splašky.

Rada obce se pravidelně schází, i když pouze virtuálně přes aplikaci Microsoft Teams. Pokračuje tak v řízení města včetně ekologických akcí. Jedním z ekologických problémů, který je potřeba vyřešit, je opakované znečišťování Jesenického potoka splašky. Jesenický potok je osou, podél které je budován projekt Zelená páteř Jesenice, o které jsme psali nedávno. Není proto možné, aby zelená oblast určená k rekreaci, která je také velmi důležitá pro zachování a udržení života hmyzu, zvířat a rostlin, byla zanášena a otravována splašky, tak jak k tomu opět došlo před dvěma týdny.

Jak upozornil opoziční zastupitel Radek Zápotocký, ve Zdiměřických rybnících byly opět pozorovány splašky. Je třeba vyhledat zdroj znečištění, což bude vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu komplikované, protože odpadní vody mohou být virem infikovány a vhodných ochranných pomůcek pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je nedostatek.

Podobná situace byla řešena již před rokem, kdy se zjistilo, že Jesenický potok a přilehlé Zdiměřické rybníky byly znečištěny odpadními vodami ze tří rodinných domů ve Zdiměřicích. Důvodem byla chyba v napojení domů na různé stoky dešťové kanalizace, které ústí do Jesenického potoka. Voda ve Zdiměřických rybnících zapáchala a došlo k úhynu ryb.

Rada obce se na svých zasedáních již stavem čističky odpadních vod (ČOV) Jesenice opakovaně zabývala. Kromě nedostačující kapacity ČOV je problémem i to, že je to jediná čistička v okolí, která má technologii na přečišťování obsahu fekálních vozů. Při zkapacitnění ČOV v Osnici se tuto technologii nepodařilo do projektu zapracovat a nyní není možné fekální vozy posílat například tam a tím ulevit jesenické čističce. Začne se proto provádět důsledná kontrola původu splaškových vod přivážených fekálními vozy. Půjde pouze o rezidenty y Jesenice a jejích částí. Aby mohla Zelená páteř Jesenice, která směřuje od rybníku Pančák, přes Zdiměřické rybníky až do Průhonického parku, plnit svou funkci, je třeba tento dlouhodobý problém konečně vyřešit.

Jana Vidímová
členka Rady města Jesenice zvolená za Zelené