7. 4. 2019

Přítomno bylo celé vedení města a všichni radní kromě omluveného Ing. Langa. Schůze se účastnila též paní tajemnice.

Prvními body byla kontrola plnění usnesení minulých rad.

Prvním řádným bodem schůze bylo projednání nového organizačního řádu Městského úřadu Jesenice. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Jesenice, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy a vztahy k dalším subjektům, které zakládá nebo zřizuje město Jesenice. Ruší se tím organizační řád účinný od 1.6.2018 a Podpisový řád Odboru Stavební úřad Městského úřadu Jesenice platný od 1.7.2017. Prakticky to znamená, že z původních 89 zaměstnanců bude mít městský úřad zaměstnanců 80. Vznikne nový odbor životního prostředí odštěpením od stávajícího OSMIŽP. Dále se přeskupí některé agendy mezi odbory. Na vedoucí pozice odborů vyžadujících ověření zvláštní odborné způsobilosti bude vypsáno výběrové řízení. Plánují se též přesuny kanceláří v rámci úřadu a přestěhování městské knihovny do prostor po České spořitelně. 6-0-0

Další bod se týkal svěření části nevyhrazených kompetencí rady, a to agendy ztrát a nálezů zvířat. Tato část agendy bude vykonávána Městskou policií Jesenice. Dále bude Městské policii Jesenici svěřena kompetence odklízení kadáveru na pozemcích a veřejných prostranstvích na území města Jesenice. 6-0-0

S tím souvisel bod nálezů vymezených předmětů. Rada schválila Směrnici číslo S 04/2019 – Zásady pro přijímání, evidenci, vrácení a likvidaci ztrát a nálezů. Nálezy budou evidovány na webových stránkách města, občanům bude poskytnuta informace, jak by mělo být podle občanského zákoníku nakládáno s nalezenou věcí na území města, včetně seznamu nalezených věcí. 6-0-0

Dalším bodem bylo pověření zaměstnance vedením nově vzniklého OŽP do vypsání VŘ. 6-0-0

Rada dále jmenovala Ing. Dupalovou vedoucím OSMI, na základě výsledku výběrového řízení vyspaného dne 28.2.2019. Do doby nástupu nové vedoucí rada pověřuje vedením OSMI pana Haicha. 6-0-0

Rada dále schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Kvalitním podzimem života, z.ú. o poskytnutí dotace. Příjemcem dotace bylo ve smlouvě omylem uvedeno nesprávné číslo účtu a na toto číslo účtu bylo odesláno 50 000 Kč dne 15.3.2019. Poté Poskytovatel obdržel od „Kvalitního podzimu života“, z.ú. informaci, že došlo k tomuto nedopatření a bylo zasláno nové číslo účtu 4222912329/0800, vedený u České spořitelny a.s. Po podpisu tohoto dodatku a vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele, bude odeslána částka 50 000 Kč na správné číslo účtu. 6-0-0

Rada dále souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností ACCON managers & partners, s.r.o., za cenu 151 250 Kč vč. DPH, za účelem zpracování aktualizace akčního plánu a zajištění dotačních možností.6-0-0

Rada dále schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností ÚVT, s.r.o. Správa počítačové sítě a výpočetní techniky a poskytování hlasových a datových služeb v roce 2019 měla být řešena na základě výběru dodavatele vzešlého z vypsaného výběrového řízení. Na konci roku 2018 byl se společností uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kdy došlo pouze k prodloužení doby platnosti Smlouvy, a to k 31.3.2019. V prvním čtvrtletí roku 2019 se nepodařilo vypsat a zajistit výběrové řízení na dodavatele služeb, proto se dodatkem č. 4 smlouva prodloužila do 30.6.2019. 6-0-0

Rada vzala na vědomí zamítavé stanovisko KŘ ČR HZS k podnětu občana K.B.

Dále rada projednala změnu v projektové dokumentaci pro akci „prodloužení kanalizačního řadu za účelem odstranění zápachu z kanalizace u ZŠ a ZUŠ Jesenice“. Jednalo se o jiné technické řešení přechodu přes komunikaci K Rybníku nikoliv překopem, nýbrž poddolováním. Tím by se neměla zhoršit dopravní situace v lokalitě u ZŠ K Rybníku v době realizace a neměl by se poškodit povrch komunikace. 6-0-0

Posledním bodem zasedání rady bylo schválení příkazní smlouvy na výkon činnosti šéfredaktora měsíčníku Jesenický kurýr s Michaelou Brukovou. 6-0-0.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!