29. 1. 2019

Na 4.letošním zasedání měla rada na programu celkem 9 bodů.

Přítomni byli starosta, místostarosta a z radních se omluvila paní Karasová. Paní místostarostka přišla v průběhu jednání. 5-0-0

Prvním bodem byl výmaz zástavního práva na základě plánovací smlouvy z roku 2013 při intenzifikaci ČOV Zdiměřic. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výmaz zástavního práva.

Druhým bodem je zrušení smlouvy s Ing. Višvardou. Obec Jesenice uzavřela dne 4.10.2010 s developerem Ing. Dušanem Višvardou, Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů podmínkách výstavby, jejímž předmětem bylo stanovení základních podmínek pro realizaci stavby „Obchodní centrum Jesenice, ul. Říčanská“, a to včetně komunikací, zpevněných ploch, opěrných stěn, reklamních zařízení, sadových úprav a inženýrských sítí. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na přijetí opatření obecné povahy č. 1/2010 – změny č. 3 územního plánu obce Jesenice, které bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem. Vzhledem ke zrušení změny územního plánu obce č. 3 nebylo možno výstavbu realizovat, uvedené pozemky nejsou v platném územním plánu určeny pro komerční výstavbu. Rada doporučuje dohodu schválit a postupuje na nejbližší zastupitelstvo. 5-0-0

Na základě Smlouvy o bezúplatné výpůjčce byla realizována stavba v akci „Autobusové zastávky v Jesenici, ul. K Šeberovu“ na pozemcích p. č. 424/5 o výměře 109 m2 a p. č. 424/6 o výměře 102 m2, oddělených z pozemku p. č. 424/1 k. ú. Zdiměřice u Prahy geometrickým plánem č. 919-303/2017. Pozemek je v majetku Středočeského kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. KSÚS předběžně souhlasí s bezúplatným převodem zastavěných pozemků do majetku města Jesenice. K vyhotovení Darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje je nutné zaslat na KSÚS Středočeského kraje žádost o bezúplatný převod pozemků do majetku města Jesenice se schváleným usnesením zastupitelstvem města Jesenice.

Město má na části pozemků vedenu cyklostezku, kraj požaduje usnesení zastupitelstva, že v budoucnu budeme odsouhlasovat převedení do majetku města. Jedná se tedy o žádost města o bezúplatný převod pozemků o výměře cca 16 a 102 m2. 5-0-0

Další bod předložil místostarosta Kuruc na základě projednání na radě dne 17.1. a rada schválila uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě s firmou Rosi Logistik, s.r.o., kterým se prodlužuje provozování služby senior taxi o rok do 28.2.2020. Služba je využívána denně a jde o spolehlivého dodavatele. Předpokládá se, že město na službu vynaloží 500.000,-Kč bez DPH.5-0-0

Další bod se týkal žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace na základě dotačního řízení vyhlášeného MPSV pro rok 2019 v oblasti podpory výkonu sociální práce. 5-0-0

Na jednání se mezitím dostavila paní místostarostka.

Rada schválila termín a program zasedání zastupitelstva na den 31.1.2019. Body navrhované k projednání zastupitelstvem města (vyjma bodu 3 návrhu programu) byly projednány radou města a k projednávání zastupitelstvu doporučeny. 6-0-0

Rada schválila žádost ředitelky ZŠ a ZUŠ o přesun termínu jarních prázdnin stejně jako na Praze 1-5.Důvodem žádosti je skutečnost, že mnoho žáků jesenické ZŠ má starší sourozence na středních školách v uvedených částech Prahy. Žádost je podávána opakovaně. 6-0-0

Další bod prezentoval vedoucí odboru OSMIŽP Ing. Hájek. Bod se týkal generelu vodovodu a kanalizace.

Rada vzala na vědomí zpracovaný generel vodovodu a kanalizace (VaK) společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

17. 12. 2018 byl městu odevzdán dokončený generel VaK. Generel byl odeslán vedení města a provozovateli k vyjádření. Dne 17. 1. 2019 jsme obdrželi komplexní stanovisko provozovatele ke zpracovanému generelu. Po zapracování připomínek může město za dílo zaplatit. Následně budou probíhat prezentace generelu VaK všem zájemcům z úřadu (únor 2019) + zaškolení obsluhy/práce s modelem (MÚ + provozovatel).

Hlavním cílem generelu je vyhodnocení technického stavu na vodovodní a kanalizační síti v oblasti Jesenicka a stanovení souboru opatření na vodovodní a kanalizační síti v souladu s platnými právními předpisy a normami. Tento soubor opatření zajistí koncepční odvedení odpadních vod na území obcí v rozsahu a platnosti Územního plánu. Opatření jsou současně navržena tak, aby umožnila jednoduché a spolehlivé provozování kanalizační sítě s předepsanou spolehlivostí a po napojení rozvojových ploch nezhoršovala kvalitu vody v recipientech. Zároveň byla posouzena kapacita vodovodní a kanalizační sítě pro současnost i pro výhledový nárůst počtu obyvatel.

Pro vodovod: V rámci práce byla realizována monitorovací kampaň pro kalibraci modelu, stanovení distribuce případných úniků, změření nerovnoměrností odběrů a vyhodnocení stavu vodovodní sítě.

Pro kanalizaci: V rámci generelu byl zpracován matematický model kanalizační sítě pro stávající i výhledový stav, umožňuje posouzení spolehlivosti systému odkanalizování srážkoodtokovým modelem s nestacionárním výpočtem proudění.

• Vyhodnocení stávajícího stavu VaK sítě
• Návrh jednoduchých a složitějších koncepčních opatření na VaK sítí
• Výhledový stav VaK sítě
• Matematický model sítí VaK

Díky zpracovaným environmentálním a matematickým modelům pro sítě VaK je město schopno reagovat na možné budoucí zatížení sítí VaK rozvojem (developery) či sousedními obcemi (Psáry, Herink, Dobřejovice, Sulice aj.), které jsou závislé na sítích VaK Jesenice. Do modelu se načtou budoucí vstupní data konkrétního projektu, jehož výstupem bude možnost ne/realizace daného záměru, případně stanovení podmínek, za kterých je možné záměr realizovat (výstavba nové ATS, větší dimenze kanalizaci, PČSOV aj.). Generel bude město stát cca 2,1 milionů.

Model neřeší ekonomiku, ale řeší odhad budoucích možností, co zvládne naše síť. Vycházelo se z geodetického zaměření a profilu potrubí. Zahrnuje informace 1.SČV.

Záruky budou zasmluvněny. Společnost VRV, a.s. pro město zajišťuje řadu akcí.

Rada dále revokovala usnesení z 10.1.2019. V původním – revokovaném – usnesení RM č. 13/19-R02 ze dne 10.01.2019 bylo chybně uvedeno křestní jméno pana Vlastimila Zímy jako nově jmenovaného člena Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality. V navrhovaném usnesení dochází k opravě chybného uvedení: místo chybného „Stanislava Zímu“ dochází k nahrazení textem „Vlastimila Zímu“.

V rámci diskuse projednali členové rady varianty a etapy úpravy plochy za zdravotním střediskem č.p.4.

Pan místostarosta informoval, že se porouchalo nákladní auto čety Iveco. Porovnávaly se ceny a možnosti včetně výhod koupě nového vozu či opravy stávajícího. Jelikož se jedná o poměrně atypický vůz, zvolili členové prozatím variantu opravy stávajícího. Opravit 5-0-0.

Změna č.4. Paní místostarostka informovala o stavu projednávání Změny č. 4 územního plánu Jesenice. Vzhledem k tomu, že z návrhu Změny byly v rozporu s veřejným zájmem vypuštěny regulační plány pro centrum Jesenice, navíc bez dostatečného odůvodnění, doporučuje arch. Řehulková vrátit návrh k úpravě úřadu pro územní plánování. Bude to znamenat časovou ztrátu cca půl roku. Podrobnější regulace v dotčeném území jsou ve veřejném zájmu, je potřeba řešit podrobnější komplexní uspořádání území v klíčové rozvojové lokalitě v centrální části Jesenice na základě veřejně projednaného dokumentu.

Bod byl zařazen k projednání na zasedání zastupitelstva dne 31.1.2019.

zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!