18. 3. 2019

Přítomni byli všichni z vedení města a všichni radní.

V úvodu proběhla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.
Prvním projednávaným bodem schváleného programu bylo vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky v rámci stavby Nové základní školy ve Zdiměřicích. Jedná se o zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a zdraví na staveništi Nové základní školy ve Zdiměřicích, kterou bude provádět po celou dobu stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 firem množství s kvalitními referencemi, rada schválila uzavření smlouvy s vítěznou firmou na BOZP, Kitttlik s.r.o. 7-0-0

Dalším bodem bylo vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na zajištění služeb technického dozoru stavebníka opět na stavbu Nové ZŠ ve Zdiměřicích. Výběrové řízení vyhrála firma s nejlepšími referencemi, která splnila podmínku nejnižší ceny a zkušenosti s pasívními budovami a školami. Telmont Nymburk.7-0-0

Dalším bodem bylo posunutí stavu vyjednávání o narovnání vztahu se společnostmi Novera Group, s.r.o., Amadet Jesenice s.r.o. a Rubendyan City s.r.o. Zastupitelstvo města Jesenice pověřilo svým usnesením č. 14/19-Z01 ze dne 31.01.2019 starostu města, Ing. Pavla Smutného, jednáním o uzavření čtyřstranné smlouvy o uzavření smlouvy budoucí, na jejímž základě se strany zavážou ke konkrétnímu postupu. Cílem uzavření dohody je převzetí pozemku p.č. 143/900 v k.ú. Jesenice u Prahy do majetku města Jesenice, vyjma části pozemku, který bude oddělen za účelem převodu vlastnického práva na společnost RUBENDYAN CITY, s.r.o. Rada města Jesenice doporučila nadcházejícímu zasedání zastupitelstva uzavření předloženého návrhu dohody. 7-0-0

Město Jesenice podporuje všechny volnočasové aktivity, které vedou k uspokojování potřeb svých občanů. Komise pro kulturu a spolky (spolky se zájmovou činností) ve svém zápise doporučila Radě Města Jesenice přijmout všechny návrhy podaných žádostí o poskytnutí dotace na spolkovou činnost v požadované výši. Komise pro sport (zápis ze dne 12.3.2019) navrhla vyhovět žádostem SK Slavia Jesenice a Florbal Jesenice v požadované výši. U Sportovního klubu Cobra Dojang a Nohejbalového klubu Osnice sice výše dotace přesáhne 1/3 uznatelných nákladů, ale vzhledem k objemu vyčleněných prostředků komise doporučuje poskytnout dotaci i těmto klubům v požadované výši.  Obě komise doporučily postoupit žádosti všech spolků na zasedání zastupitelstva. Rada se doporučeními zabývala, na nadcházející jednání zastupitelstva navrhla pokrácení dotace Rybníkářskému spolku Zdiměřice o.s. Důvodem byly nejasnosti ohledně požadované výše na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. 7-0-0

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu finančních prostředků především za účelem poskytnutí dotace organizaci zajišťující péči o jesenické seniory Most k domovu. 7-0-0

Do výběrového řízení na projektovou dokumentaci MŠ v Osnici se přihlásily firmy se zkušenostmi s projektováním MŠ. Vzhledem k nejasnostem s vyhodnocením VŘ byl bod odložen na příští radu. Rada podnikla další kroky v projektu revitalizace parku Pančák, zejména s ohledem na dvě proběhlá setkání s občany. V návaznosti na projednání původní PD na městském úřadě a požadavků k zapracování ze strany města Jesenice byla zaslána cenová nabídka od projektanta na požadované úpravy. 6-0-1

Rada vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na byt v majetku města. 7-0-0

Rada doporučila zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu na pozemky od společnosti Optreal v lokalitě V Roháči za účelem vybudování veřejných parkovacích ploch. V lokalitě Na Okruhu a V Roháči byly developerem Bemett odprodány i parkovací stání jednotlivým majitelům bytů a nyní zde chybí veřejné parkovací plochy. Z tohoto důvodu bylo jednáno s majiteli vhodných pozemků za tímto účelem.

Rada města schválila záměr zpracování obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pro celé správní území města Jesenice. Zlepšení životního prostředí a zvýšení úrovně života v Jesenici vyžaduje realizovat kanalizaci a vodovod ve všech zastavěných částech města tak, aby bylo možno na ně napojit všechny objekty. Tento cíl společně s rozsáhlou novou výstavbou klade výrazně vyšší nároky na infrastrukturu města, což vede k zvýšeným výdajům na udržení a rozvoj infrastruktury. Tyto výdaje představují významnou položku v rozpočtu města. Proto je snahou alespoň částečně získat tyto prostředky zpět od nových stavebníků, kteří tyto výdaje vyvolávají, a zároveň stávající obyvatele motivovat k urychlenému připojení na kanalizaci. K dosažení těchto cílů je vhodné připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje zpoplatnit připojení na vodovod a kanalizaci (§ 8 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích), jediným možným způsobem, jak získat alespoň částečně zpět vynaložené prostředky je využití ustanovení § 10 c zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, na jejímž základě je zastupitelstvo města oprávněno zavést poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace vybudovanou městem.

Odbor OSMIŽP uvádí, že se hromadí žádosti o napojení na vodovod či kanalizaci, kde teoreticky není překážka stavby či připojení realizovat, nicméně obec nemá možnost získat příspěvek/kompenzaci za realizaci nové infrastruktury, která toto připojení umožní. Proto navrhuje a doporučuje Radě města schválit záměr na přípravu OZV pro celé správní území města, která nastaví jasné podmínky pro připojování.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!