23. 2. 2017

Ve čtvrtek 16. února 2017 proběhla na půdě Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd Univerzity Karlovy (BIOCEV) ve Vestci prezentace návrhu nového územního plánu sousedního Vestce. A jelikož nás zajímalo, jak se naše sousední obec plánuje v nadcházejících letech pozměnit, zašli jsme se na prezentaci podívat. Níže přinášíme krátký popis; mnohé z toho, co bylo ve Vestci řešeno, se totiž přímo či nepřímo dotýká i Jesenice.

Na úvod starosta Vestce, Tibor Švec, upozornil, že setkání je pouze prezentací návrhu územního plánu jeho autory, tedy architekty, nejde tedy o veřejné projednání dle zákona, to teprve bude následovat v další fázi řízení. Rezidenti Vestce se tak mohli v předstihu dozvědět o zamýšlených změnách.

Od architektů Slepičky a Foglara jsme se dozvěděli zejména, že jejich filosofie podoby územního plánu je:

  • Územní plán není radikální změnou, je fundamentální, jednoduchý, velkorysý, má zejména vymezovat nepřípustné vlivy a nedrobit území do mnoha druhů funkčních ploch
  • Nerozšiřuje zastavitelné plochy, nýbrž je zahušťuje, zahušťuje obytné území s maximální výškou limitovanou 8 m kvůli přítomnosti vojenských objektů na území Vestce a za ním navrhuje masívní zelený pás
  • Nabízí řešení Vídeňské coby 50 m širokého příměstského bulváru s čtyřřadým stromořadím pro vytvoření podmínek pro život na ulici, s obchody, kavárnami apod. Nikoliv jen silnice, kudy se denně provalí tisíce aut. Nová podoba Vídeňské by tak vyjma aut umožňovala bezpečný pohyb jak chodců, tak i cyklistů, čímž by se mohla značně zlepšit dostupnost Prahy z Jesenice na kole.
  • Západní okraj jako území s průtahem pro hromadnou dopravu, kde je dostatek místa jak pro metrobus, tak i pro případnou kolejovou dopravu, navazující na plochy s funkčním využitím pro výrobu, vědu a výzkum jako spádová oblast Prahy
  • Obsahuje průkopnicky krajinný plán, který řeší východní území s perspektivou vytvoření krajiny pro další pokolení navazující na stávající biocentrum, jehož hlavním cílem je zadržení vody v krajině pomocí dvou retenčních nádrží, mokřadů a louky. Současně by tak mělo dojít k tomu, že ve Vestci bude definováno území, kde by měla být do budoucna vždy jen zeleň a kde se nebude dát stavět.
  • Po zastavění všech zastavitelných ploch by měl Vestec dosáhnout 5000 obyvatel, v současné době jich dle vyjádření starosty žije ve Vestci cca 4000.

Když bychom to zjednodušili, územní plán Vestce počítá s tím, že Vestec bude rozdělen na tři oblasti. Západní část území bude vyhrazeno pro výrobu, vědu a výzkum (+ trasu metrobusu), pak by měl vzniknout 50 metrů široký bulvár Vídeňské ulice oddělující od sebe východní a západní část a ve východní části Vestce by se pak měla nacházet zóna určená k bydlení, sportu a rekreaci (spolu se zelení).

Pohled na Vídeňskou ulici ve Vestci, autor fotografie: Packa, licence: CC BY-SA 3.0.

Metrobus/tramvaj/metro…

Na projednávání zaznělo, že trasování metrobusu a průtahu pro hromadnou dopravu má návaznost na Dolní Břežany a Písnici, nikoliv na Jesenici. Dokumentace je údajně zpracována od Depa Písnice po Hodkovickou a s výstavbou na Jesenici se nepočítá. Jako rentabilní pro toto území se údajně jeví pouze metrobus, kolejová doprava v podobě metra je kvůli nízkému počtu cestujících hromadnou dopravou z Jesenice i Vestce (cca 3000 denně) nereálná. Jeden vlak metra totiž dle sdělení starosty Vestce pobere překvapivě 1700 cestujících. Náklady na výstavbu tramvaje z Písnice do Jesenice se pak odhadují na 2,5 miliardy Kč. K tomu je nutné připočíst fakt, že plánovaná trasa metrobusu/tramvaje/metra by vedla na okraji Vestce, v zóně určené pro vědu, výzkum a výrobu, tedy relativně daleko od obytných zón. Což logicky snižuje množství lidí, kteří by případně chtěli služeb hromadné dopravy využívat.

A je to právě metrobus, který tyto problémy případně řeší. Jeho trasa mimo Vídeňskou by znamenala, že se vyhne zácpám, které se před kruhovými objezdy pravidelně tvoří. Současně by flexibilní autobusy mohly zajíždět do rezidenční části Vestce a tam nabírat pasažéry a také jejich provoz by byl relativně levný.

Současně jsme se dozvěděli, že ve Vestci schválně není udělané propojení z jihu na sever jiné, než přes Vídeňskou. Obec se tím snaží zamezit situaci, kdy by se řidiči snažili objíždět kolony na Vídeňské skrze obytnou zónu. A jelikož má Vestec v severní části dvojici kruhových objezdů, kolony se zde tvoří poměrně pravidelně – kruhové objezdy totiž při velkém provozu fungují jako špunty…

Nová zelená páteř Vestce

Ke krajinnému plánu jsme se dozvěděli, že půjde o první stavbu v ČR takového rozsahu, že v první fázi, která by se měla zrealizovat ještě letos, půjde o území o rozloze cca 8 ha, jež se stane součástí vestecké krajiny, tzv. zelené páteře. Na oněch 8 ha bude vyseta cíleně květnatá louka a budou zde vybudovány 2 retenční nádrže. Jedna bude odvádět dešťovou vodu ze stávající průmyslové zóny a druhá z nově plánované obytné zóny. Cílem je zadržet co nejvíce dešťové vody v místě jejího vzniku a napomoci tak ochlazení dotčeného území a její postupné vsakování do spodních vod. Z Vestce totiž denně odteče slovy starosty cca 10000 m3 vody a za deště je to ještě 50x více.

Nově vybudované retenční nádrže by měly mít přírodní charakter s osázením vhodných místních rostlinných druhů. Současně by ale na větší z nich mělo vzniknout molo umožňující pohyb nad vodní hladinou.


Pole, na kterém by měly vzniknout dvě nové vodní nádrže, volně přístupné louky a odpočívadla.

S projektem se začalo již před 2 lety a nyní se vyjasnil zdroj dešťové vody z části Ve Stromkách a z nové plánované výstavby za stávající mateřskou školkou. O osev louky se postará Agro Jesenice, dosavadní exploatátor oné orné půdy. Louka se bude sekat pouze dvakrát do roka, nechají se v ní vyšlapat pěšiny, které se pak budou sekat častěji. Součástí krajiny budou odpočívadla a altány, jak pro pěší, tak pro cyklisty, ale také například umělý kopec, který by měl posloužit v zimě pro sáňkování dětí.

Celá plánovaná zelená páteř lemuj údolí Olšanského potoka a pak zasahuje až k okraji Prahy.

Vestecká spojka

Co je velice zajímavé, tak v připravovaném územním plánu Vestce není zakreslena Vestecká spojka. Vestec totiž do svého územního plánu Vesteckou spojku nezakresluje, přesto je na pozemky v jejím plánovaném koridoru uvalena ze strany RHMP stavební uzávěra. Jak vysvětlil starosta Vestce Švec, Vestec se totiž dlouhodobě snaží o zastavení projektu Vestecké spojky a toto je jeden ze způsobů, jak její případnou realizaci zkomplikovat (kdyby vás ale zajímala trasa, kudy měla vést, je dohledatelná zde).

Přesto Změna č. 2 zásad územního rozvoje Středočeského kraje s Vesteckou spojkou počítá a bude v jejím rámci projednávána a starosta předpokládá, že pořizovatel ÚP tedy MÚ Černošice se ji bude snažit do ÚP znovu dostat. Nicméně ve věci její výstavby je určitý obrat. Rada hlavního města Prahy totiž 14. února ustoupila od záměru uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic a Středočeským krajem smlouvu o její výstavbě. Dle starosty Vestce se tak zdá, že se projekt výstavby této silnice začíná přehodnocovat a k její realizaci tak možná nakonec vůbec nedojde.

Písnický exit

K diskutovanému a Vestcem též prosazovanému otevření písnického exitu z Pražského okruhu sdělil starosta Švec informaci, že vše nyní závisí na výstavbě trasy metra D. Otevření písnického exitu podmíněného vybudováním obchvatu Písnice, které je obsahem územního rozhodnutí tedy závisí na vybudování stanice Depo Písnice, proto v současné situaci vedení Vestce dále za otevření exitu nebojuje.

Představení BIOCEVu

O úvod prezentace se postaral ředitel BIOCEVu prof. MUDR. Pavel Martásek, DrSc., který nás stručně seznámil s pár zajímavými čísly spojenými s tímto špičkovým vědeckým pracoviště financovaným z velké části z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v řádech 2 mld., ze státního rozpočtu pak za 300 milionů. V BIOCEVu by mělo být v plném provozu zaměstnáno cca 600 vědeckých a nevědeckých pracovníků a nabídne též 200 pracovních příležitostí pro studenty. V květnu by se měl uskutečnit den otevřených dveří, zejména pro občany Vestce.

Jana Vidímová a Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂