21. 7. 2017

V sousedním Vestci se ve čtvrtek 20. července 2017 uskutečnilo veřejné projednání návrhu Územního plánu Vestce, o jehož prezentaci jsme na našich stránkách obsáhle psali již v únoru letošního roku. Veřejné projednání se konalo podobně jako prezentace v únoru na půdě BIOCEVu, tedy Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy. Projednávání proběhlo v podstatě za nezájmu místních, zúčastnilo se přibližně 35 lidí, i za nezájmů reprezentantů městského úřadu Jesenice. Přitom územní plán a jeho změny jsou jedna z nejdůležitějších věcí, které mohou výrazně proměnit vzhled každé obce, i obcí sousedních.

Projednání svolal a na úřední desce oznámil pořizovatel Územního plánu, jímž je odbor územního plánování Městského úřadu Černošice, zastoupený Ing. Helenou Ušiakovou.

O úvodní slovo se postaral starosta Vestce Tibor Švec, Ing. Ušiaková pak stručně shrnula dosavadní průběh pořizování ÚP od roku 2010, kdy bylo zastupitelstvem Vestce rozhodnuto o pořízení nového ÚP Vestce, v roce 2013 bylo projednáno a schváleno jeho Zadání, v srpnu 2015 proběhlo společné jednání, tj. projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a s veřejností. Návrh byl poté na základě vyhodnocení společného jednání pořizovatele a Krajského úřadu Středočeského kraje dle obdržených stanovisek a připomínek upraven (výpis, jak byl upraven, je možné přehledně zjistit v tomto dokumentu).

Výkres projednávaného územního plánu Vestce. Autor výkresu FOGLAR ARCHITECTS.

Cílem veřejného projednání, jak informovala Ing. Ušiaková, bylo předložit a prezentovat návrh ÚP zpracovaný Ing. akad. Arch Foglarem a dále Vyhodnocení vlivů ÚP Vestec na udržitelný rozvoj území, k nimž mohou všichni uplatnit ve lhůtě od zveřejnění návrhu do 7 dnů po veřejném projednání (tedy do 27. července 2017.) připomínky a dotčené osoby podle §52 stavebního zákona námitky. Vysvětlení a shromáždění námitek a připomínek bylo také dalším důležitým úkolem veřejného projednání.

Zástupce zpracovatele ÚP, společnosti FOGLAR ARCHITECTS, Ing. akad. Arch Foglar v úvodu prezentace návrhu zdůraznil, že projednávaný ÚP se v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch v podstatě příliš neliší od platného ÚP Vestce, nedošlo k masívnímu nárůstu ploch pro bydlení, nýbrž k jejich zhuštění, nevznikají žádné nové plochy pro výrobu (oprava: zdá se, že jsme toto tvrzení uvedli chybně a že nové plochy pro výrobu vzniknou, za chybu se omlouváme).

Všechny plochy pro bydlení byly v návrhu spojeny v jednotné smíšené plochy obytné (S), v nichž je možné stavět rodinné domy, občanskou vybavenost, nerušící výrobu a služby a pouze v prostoru v okolí budoucího náměstí jsou přípustné i bytové domy.

Pan architekt dále popsal základní principy návrhu. Východně od Vídeňské jsou převážně plochy pro bydlení a sportovní plochy, západně od Vídeňské jsou plochy pro občanskou vybavenost – komerční plochy a plochy pro vědu a výzkum. Ulice Vídeňská je navržena jako příměstský bulvár šířky cca 50m s možností umístit 2-4 řadou alej. V diskusi jsme se pak dozvěděli, že takto široká alej by měla vzniknout jen v místech, kde není zástavba, která to znemožňuje. Tam, kde kvůli již stojícím budovám bude mít zamýšlený bulvár menší šířku, bude vysázeno menší množství řad stromů.

Ve východní části území je navržen severojižní koridor zeleně, podrobněji zpracovaný v již dříve prezentovaném Krajinném plánu, který je součástí návrhu ÚP (Ing. K. Salzmann, PhD.). V západní části území je vymezen severojižní dopravní koridor pro hromadnou dopravu s budoucím napojením na plánované depo metra v Písnici, v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Trasa tohoto koridoru pak pokračuje i na území Jesenice.

V novém ÚP jsou vymezeny 3 urbanisticky významné lokality s podmínkou zpracování regulačních plánů, a to prostor návsi, Vestecká ulice a budoucí centrum, dále příměstský bulvár Vídeňská a západně od Vídeňské komerčně využitelná rozvojová plocha naproti budoucímu náměstí.

Územní plán dále navrhuje 3 lokality s podmínkou zpracování územní studie pro podrobnější představu o organizaci těchto území. Dále jsou vymezeny tři plochy přestavby.

Na jižním okraji území Vestce se v návaznosti na Územní plán obce Jesenice počítá s komunikací, která by obsluhovala budoucí rozvojové plochy občanské vybavenosti v severní části Jesenice. Nás potěšil zejména masívní zelený pás, který počítá s propojením cyklostezkou s Jesenicí (východní severojižní koridor) a který navazuje na zelený pás protínající Jesenici zamýšlený v jesenickém územním plánu.

Část projednávaného územního plánu Vestce při hranici s katastrálním územím Jesenice v místech, kde by v budoucnu měla vzniknout komunikace na území Jesenice, která by obsluhovala řadu pozemků. Jak je vidět, Vestec s jejím vznikem ve svém územním plánu i nadále počítá.  Autor výkresu FOGLAR ARCHITECTS.

Vestecká spojka není v ÚP zakreslena, neboť kraj ji nemá v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Pokud by ji ovšem do Zásad zanesl (na základě probíhající aktualizace Zásad), Vestec by se musel nadřazené územně plánovací dokumentaci podřídit. Vestecká spojka by v takovém případě mohla začít vznikat bez ohledu na nutnost pozměňovat územní plán Vestce.

Přímo na projednávání byly podány námitky ze stran přítomných dotčených osob.

Diskuse chvílemi nabírala poměrně emotivních rozměrů, zejména v souvislosti s možným zastavěním ploch určených pro vědu a výzkum komerčními halami nebo například autobazarem, což nebylo zpracovatelem vyvráceno. Od starosty Vestce jsme se dozvěděli, že je cílem obce dosáhnout jisté volnosti, aby v dotčeném území mohly vznikat i stavby, které nebudou přímo zřizovány výzkumnými institucemi, ale na ně navázanými společnostmi, které výsledků základního výzkumu využívají. Podobně jako se tomu děje v sousedních Dolních Břežanech. Nicméně až čas ukáže, jak se to Vestci bude dařit a jaký druh společností území osídlí.

Po hodině a půl bylo veřejné projednání ukončeno s tím, že návrh ÚP je k dispozici jak na obecním úřadě, tak na úřední desce Vestce a Městského úřadu v Černošicích a zdůrazněno, že připomínky a námitky je možné písemně podat ještě do sedmi dnů po tomto projednání (formulář pro podávání případných připomínek je k nalezení zde).

Závěrem dodejme, že pro nás bylo nesmírně cenné strávit část čtvrtečního letního večera posloucháním toho, co se chystá v sousedním Vestci a dozvědět se více o tom, jak pořizování, příprava i projednávání územního plánu probíhá. Ke všemu jsme ten čas trávili v místě, kde je podle slov pana architekta největší koncentrace těch nejchytřejších mozků v republice :-).

Za Zelené zapsali Jana Vidímová a Petr Brož ve spolupráci s nezařazenou zastupitelkou Ivou Řehulkovou.

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂