23. 8. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

 • Vybrala variantu přístřešku před základní školou [358].
 • Přijala nabídku na obnovu zařízení kuchyně v MŠ Jesenice od společnosti InterGast za cenu 280 000 Kč [359, 403].
 • Schválila detašované pracoviště MŠ Jesenice na Říčanské ulici [365–368]. Schválila nákup vybavení jídelny od společnosti Gastro-eis-technik CZ [426].
 • Odsouhlasila navýšení kapacity jídelny základní školy na Zbraslavské ulici [369].
 • Schválila výpomoc pro stravování mezi základní a mateřskými školami na konci července 2018 [370].
 • Opakovaně vypsala zakázku na stavební dozor pro novou základní školu, neboť nedorazila žádná nabídka [378].
 • Uzavřela smlouvu na stavební úpravy kuchyně MŠ Jesenice se společností Rekawi [379].
 • Doporučila zastupitelstvu svěřit MŠ Jesenice vybavení jídelny v budově základní školy na Zbralavské [382].
 • Doporučila zastupitelstvu podat žádost o dotaci na stavbu mateřské školy v Horních Jirčanech [393].
 • Projednala stažení žádosti o navýšení kapacity základní školy [401].
 • Odsouhlasila pronájem školního bufetu [402].
 • Schválila vyplacení mimořádných odměn učitelům základní školy [407, 431, 445].
 • Odsouhlasila projektovou dokumentaci na stavbu dětského hřiště a altánu na zahradě základní školy [416, 437].
 • Schválila ceník za pronájem prostor v základní škole [420, 456].
 • Projednala žádost základní školy o navýšení rozpočtu na platy po kontrole inpektorátu práce a vyžádala si doplnění žádosti [427].
 • Projednala účetní výkazy mateřských a základní školy [450–452].
 • Vyhlásila konkurz na ředitele nové základní školy [453].
 • Projednala provoz systému Croseus na kontrolu příspěvkových organizací [457].

Životní prostředí

 • Projednala zatížení čističky odpadních vod Jesenice [355, 389].
 • Souhlasí s umístěním kontejnerového stání v ulici V Roháči I. v Jesenici [357].
 • Vybrala způsob zpevnění hráze rybníku Lado v Horních Jirčanech [412].
 • Uzavřela smlouvu na vypracování konceptu sídelní zeleně se společností Šmídová landscape architects [423].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na generel vodovodu a kanalizace se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba [424].
 • Vypsala zakázku na revitalizaci parku u rybníku Pančák [434].
 • Schválila žádost o převzetí správy rybníku Pančák a vodní nádrže Osnice [438].

Doprava a bezpečnost

 • Doporučila zastupitelstvu vydat vyhlášky o nočním klidu a veřejném pořádku [351, 352].
 • Přijala návrh smlouvy o právu provést stavbu s krajskou správou silnic o část přeložky silnice 101 [376].
 • Projednala zprávu o činnosti městské policie za rok 2017–2018 [383].
 • Schválila pracovní řád a etický kodex městské policie [384, 385].
 • Uzavřela smlouvu na přestavbu křižovatky ulic Hrnčířská a Malebná ve Zdiměřicích se společností 1. SčV za cenu 8,5 mil. Kč [410].
 •  Uzavřela smlouvu na zklidnění dopravy ve Zdiměřicích se společností HES stavební za cenu 2,3 mil Kč [411].
 • Schválila pozemkové úpravy pro polní cestu v lokalitě V Koutech [413].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na opravu ulice V Lázních se společností Pozkom [435].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na doplnění chodníku na Kocandě se společností Minera [447].

Kultura

 • Doporučila zastupitelstvu vydat plán rozvoje sportu [354].
 • Schválila rozpočet pro kulturní akce [371].
 • Doporučila zastupitelstvu vydat zřizovací listinu městské knihovny [386].
 • Uzavřela servisní smlouvu na knihovní systém [396].
 • Uzavřela dohodu s Antonínem Jumrem na výmalbu objektu trafostanice v Horních Jirčanech [404].
 • Snížila cenu za pronájem společenského centra pro cvičení seniorů [405].
 • Projednala rozpočet na ples při příležitosti oslav 100 let republiky [428].
 • Odmítla poskytnutí daru mezigeneračnímu centru na výlet do Říma [429].
 • Schválila rozpočet na výlet studentů univerzity třetího věku ve výši 7 000 Kč [430].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy na zřízení věcných břemen [356, 377, 391].
 • Odsouhlasila plán směny pozemku v ulici Mezi Domy [375].
 • Uzavřela smlouvy a dodatky nájemních smluv na byty pro učitele [387, 394, 421, 444].
 • Odmítla žádost společnosti Tondach na umístění poutače na pozemku u hřbitova [390].
 • Schválila žádost společnosti ÚVT na umístění vysílačů na střeše městského úřadu [392].
 • Zaslala připomínky do pražského metropolitního plánu [414].
 • Podala žalobu na určení vlastnictví komunikace v Jesenici [417].
 • Uzavřela smlouvu na vypracování úplného znění územního plánu po změně č. 4 s Petrem Foglarem [425].
 • Schválila návrh zadání nového územního plánu [433].

Různé

 • Podala žádost o dotaci na řízení rozvoje města [353].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na správu budovy se společností Keso Praha [360].
 • Uzavřela dohodu o ukončení smlouvy se společností Tender systems [361].
 • Schválila tři rozpočtová opatření a další doporučila schválit zastupitelstvu [362, 381, 406, 409].
 • Uzavřela operativní leasing na travní sekačku se společností IKB leasing ČR [363, 440].
 • Odsouhlasila vyřazení nepotřebného majetku [364, 455].
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva dne 28. června [373].
 • Uzavřela dodatek smlouvy o dílo s Petrem Foglarem [374].
 • Uzavřela smlouvu o odběru elektrické energie ze sloupů veřejného osvětlení se společností Bulldog reklama [380].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na správu sítě se společností ÚVT [395].
 • Projednala úpravu rozpisu rozpočtu [397].
 • Doporučila zastupitelstvu uložit kontrolnímu výboru prověření vybraných smluv [398].
 • Schválila směrnici o usnadnění výstavby optických sítí [399].
 • Uzavřela smlouvu o výstavbě metropolitní sítě se společností ÚVT [400].
 • Projednala zápis ze stavební komise [415].
 • Uzavřela smlouvu na připojení k internetu se společností ÚVT [418].
 • zavřela smlouvu na užití ortofotomap se společností Gepro [419].
 • Odsouhlasila projektovou dokumentaci na datové spojení městského úřadu a městské policie [436].
 • Vypsala zakázku na správce kotelen městského úřadu a zdravotního střediska [439].
 • Projednala ukončení praxe spolupracujícího advokáta a uzavřela smlouvy o převzetí právního zastupování společností Advokáti CHZ [441].
 • Schválila směrnici o sociálním fondu [442].
 • Uzavřela smlouvu na nové webové stránky města se společností Webhouse [443].
 • Projednala nefunkční ohřívače teplé vody na městském úřadě [448].
 • Vydala směrnici o ochraně osobních údajů v městském kamerovém systému [449].
 • Uzavřela smlouvu o dílo s Jaroslavem Štajnerem v hodnotě 400 000 Kč [454].

 

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!