28. 3. 2017

23. března 2017 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo na programu tentokrát rozdělování dotací místním spolkům, návrh čerpání Fondu rozvoje obce Jesenice za rok 2016, přijetí dvou obecně závazných vyhlášek (zavedení školských obvodů a o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení ke kanalizaci), a pár bezúplatných převodů pozemků… takže se pojďme podívat, jak jednotlivé body dopadly.

Ještě před tím, než se zastupitelstvo pustilo do řešení plánovaných bodů, zeptal se místní aktivista Vlastimil Zíma vedení obce, proč nejsou zveřejňovány podklady pro zastupitelstvo (nebo návrhy vyhlášek) k veřejnému nahlédnutí před samotným zasedáním a to i přes to, že jsme na posledním zastupitelstvu roku 2016 dozvěděli od paní starostky Radky Vladykové (ANO), že se zveřejňováním by neměl být problém. Z odpovědi na tento dotaz vyplynulo, že údajně ještě není připravena aplikace, která by to umožňovala (zůstává i tak ale otázkou, proč nejsou zveřejňovány předem návrhy vyhlášek, což by umožnilo veřejnosti se k jejich znění případně vyjádřit…). Na to konto Pavel Smutný (STAN) opětovně požádal vedení obce, jestli by mohly být podklady poskytovány zastupitelům a zastupitelkám k prostudování 7 dní před zasedáním (ve shodně s jednacím řádem zastupitelstva) uceleně a aby se po tomto datu neměnily.

Po schválení programu jako první následovalo projednávání záměru na prodej obecního pozemku parc. č. 264/2 nacházejícím se v katastrálním území Osnice. Konkrétně se jedná o pozemek o výměře 58 m2, který je sice v majetku obce, ale na kterém se nachází postavený soukromý dům. Katastrální úřad tak již od roku 2014 vyzývá ke sjednání nápravy. Navrhovaná prodejní cena (která vzala v potaz, že se na pozemek dá dostat jen přes cizí pozemek a že se pozemek nachází v záplavové zóně) byla navržena na 29 590 Kč. Zastupitelstvo prodej schválilo, nicméně rozhodnutí nebylo jednohlasné, část opozičních zastupitelů s prodejem nesouhlasila.

Následně se v dalších 4 bodech řešily bezúplatné převody pozemků do majetku obce, konkrétně se jednalo o pozemek parc. č. 143/275 v katastrálním území Jesenici (výměra 1532 m2), o podíl ve výši jedné devatenáctiny pozemku parc. č. 143/367 v katastrálním území Jesenici, o pozemek parc. č. 196/14 v katastrálním území Zdiměřice (22 m2 ležících pod cyklostezkou Zdiměřice-Rozkoš) a o získání podílu jedné devětadvacetiny v pozemcích parc. č. 143/45, 143/209, 143/334, 143/692, 143/917 a 143/963 v katastrálním území Jesenici. Všechny tyto převody byly schváleny zastupitelstvem jednohlasně, čímž město získalo řadu pozemků většinou ležících pod již existujícími komunikacemi.

V dalším bodě se rozhodovalo o osudu návrhu vyhlášky o školských obvodech mateřských škol zřízených městem Jesenice (vyhláška č. 1/2017). Z diskuse jsme se dozvěděli, že vyhlášky vznikla na základě školského zákona a že se týká dvou mateřských zařízení, která město Jesenice provozuje. Pro obě tato zařízení bylo zvoleno stejné spádové území – celé katastrální území Jesenice. Rodičům je tak i nadále umožněna volba, do kterého zařízení budou chtít své dítě umístit. Vyhláška byla zastupitelstvem jednohlasně přijata.  (PS: Díky dalšímu dotazu Vlastimila Zímy jsme se dozvěděli, jak to vypadá s elektronizací zápisu. Bohužel se ho ani letos nedočkáme – údajně díky neustálému narážení na zákon o ochraně osobních údajů. PSS: Od 1. září má obec zákonnou povinnost vzít do mateřského zařízení všechny čtyřleté děti. A úplně na závěr, zapište si případně 3. května do kalendáře, bude probíhat zápis).

V dalším bodě se projednával návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Ve zkratce návrh vyhlášky říkal, že pozemky, které by byly v budoucnu připojeny na čističku odpadních vod ve Zdiměřicích, by měly být zatíženy zvláštním poplatkem v max. výši 256 Kč/m2. Nemělo by se to týkat pozemků, které jsou již zasíťovány a připojeny. K tomuto bodu se strhla bouřlivá diskuse, připravujeme k tomu samostatný článek, nicméně ve výsledku vyhláška nebyla schválena. Proti jejímu přijetí se totiž postavila část koaličních zastupitelů, bez jejichž hlasů záměr neměl šanci projít.

V dalším bodě byla schválena nová zřizovací listina pro Jednotu dobrovolných hasičů v Osnici. Schváleno jednohlasně.

Poté následovalo projednávání rozpočtového opatření 3/2017 ve výši 1 300 000 kč, které bylo v podstatě transferová platba mezi městem a mateřskou školkou zřizovanou městem. Bylo zastupitelstvem schváleno. Nicméně během projednávání tohoto bodu jsme se dozvěděli, že společnost OPTREAL s. r. o. prohrála soudní spor s městem o výstavbu cyklostezky podél ulice Ke Geofyzikálnímu ústavu. Vznik této cyklostezky byl vázán smlouvou, jenže k ní prozatím nedošlo. Soud tak městu přisoudil pokutu ve výši 3 862 000 Kč, nicméně developer se proti rozsudku dovolal, takže rozsudek nenabyl zatím právní moci.

Následně se řešilo čerpání Fondu rozvoje obce Jesenice za rok 2016, nicméně by bylo férové, kdyby se bod jmenoval zrušení Fondu rozvoje obce Jesenice. Fond byl totiž během projednávání tohoto bodu předložením protinávrhu zrušen – a přitom bylo již od předchozího zasedání zastupitelstva, kde se projednával rozpočet, jasné, že k jeho zrušení na popud koaličních zastupitelů dojde, respektive k němu došlo. Protinávrh byl totiž přijat díky hlasům koaličních zastupitelů a zastupitelek. Vraťme se ale zpět. Bylo navrženo, že z prostředků fondu (1 385 000 Kč) se zaplatí výstavba chodníku na Rozkoši a části cyklostezky Zdiměřice-Drazdy. Ptáte se, co to vlastně Fond rozvoje Jesenice je? Byl to fond zřízený za minulého vedení obce, který měl podpořit zapojování veřejnosti do chodu obce. Myšlenka byla taková, že by se z jeho prostředků hradily projekty, které by navrhovala obec k realizaci. Bohužel, tohle se ale nedělo z několika důvodů – veřejnost o existenci fondu v podstatě nevěděla a ze strany vedení obce vlastně nebyla snaha o jeho existenci aktivně informovat (např. skrze Jesenický kurýr) a aktivně vyzývat občany, aby podávali návrhy na jeho čerpání. Ve výsledku se tak fond stal jen další kapitolou rozpočtu, ze které se hradily investiční projekty. Což je škoda. Přitom participativní rozpočet, respektive jeho určitá část, je skvělá myšlenka, která má potenciál zvýšit zájem občanů o své město a která jim dává možnost realizovat ty projekty, které oni chtějí. Zrušení fondu, respektive nízká propagace jeho existence, nás mrzí. Jeseničtí zelení se tak budou do budoucna snažit o jeho opětovný vznik a současně i o aktivnější zapojování veřejnosti do rozhodování s nakládáním se svěřenými prostředky.

Další bod se věnoval uzavření plánovací smlouvy mezi městem Jesenicí a Genius Loci Developer a. s. Opět ve zkratce, tato smlouva měla řešit výstavbu obytné zástavby v severní části Jesenice, tedy v území, kde má do budoucna vzniknout řada bytových a rodinných domů. Opět z toho byla bouřlivá diskuse, během které padla řada obvinění. Připravujeme k tomu opět samostatný článek. Nicméně výsledek ze zastupitelstva je ten, že návrh smlouvy byl starostkou stažen, bude dopracován a  následně opětovně zastupitelům předložen. (PS: Pokud by vás zajímal názor části opozičních zastupitelů a zastupitelek na tuto smlouvu, viz komentář na Facebooku).

Poslední bod se věnoval rozdělení dotací spolkům a sportovním klubům působících na území obce. Celkem se rozdělovalo 1 156 000 Kč a snad vyjma dvou subjektů (jestli si dobře pamatuji), všechny spolky a kluby, které si zažádaly, většinu požadovaných financí dostaly. K tomuto bodu opětovně připravíme podrobnější článek v nadcházejících dnech s finančním přehledem jednotlivých žadatelů.

diskusi pak padl dotaz, jak to vypadá se vznikem protihlukové stěny u rekonstruovaného sportovního hřiště v Jesenici. K její realizaci nedojde, protože výstavba stěny by byla dražší než samotná rekonstrukce hřiště a proto, že by její stavbou došlo k výraznému narušení oslunění sousedních soukromých zahrad.

Vedení města, respektive paní starostka, nadále intenzivně jedná s developerem, který se kdysi zavázal vystavět chodník mezi Kocandou a Mladíkovem. Daří se jí dosahovat dílčích úspěchů a přibližovat realizaci, ale jednání s developerem jsou více než složitá… Držíme jí palce, ať se jí podaří tento dlouholetý problém vyřešit a velice jí tímto děkujeme, že v této věci vynakládá značné množství energie!

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂