1. 9. 2019

Rada se sešla v počtu 4 radních, starosta, místostarosta a radní Čížek byli omluveni z důvodu čerpání dovolené. Přítomny byly též paní tajemnice a vedoucí odboru vnitřních věcí jako zapisovatelka. Na programu bylo 19 řádných bodů.

Prvním řádným bodem bylo schválení uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 13/081 ze dne 10.8.2013, o nájmu části pozemku PK č. 240, označeného GP č. 1274-1/2013 jako p. č. 704/4 v k. ú. Osnice se upřesňuje na základě geometrického plánu č. 974-357/2018, kterým došlo ke skutečnému zaměření cyklostezky. Místo 122 m2 se bude pronajímat pouze 77 m2, mění se číslo pozemku na p. č. 704/8 v k. ú. Osnice a ruší se možnost inflace k nájemnému. Cena předmětu nájmu zůstává nezměněna. Město Jesenice je na straně nájemce, z tohoto důvodu není nutné v této věci zveřejňovat záměr.4-0-0

Dalším bodem rada doporučila nejbližšímu ZZ schválit uzavření Kupní smlouvy na základě Dohody o narovnání, která již byla schválena posledním řádným zasedáním zastupitelstva dne 20.6.2019. Vlastníci pozemku p.č. 176/9 v k.ú. Jesenice u Prahy o výměře 800 m2 podepsali Dohodu o narovnání s městem Jesenice za účelem vyřešení sporných práv k části předmětného pozemku o rozloze cca 40 m2, kde se nachází veřejný chodník. Vlastník pozemku, v souladu s Dohodou o narovnání, nechal vyhotovit geometrický plán pro oddělení pozemku a město Jesenice se zavázalo tuto část pozemku, nově označeného jako p.č. 176/10 o výměře 36 m2 odkoupit za cenu 500 Kč/m2, tj. 18.000, – Kč. Vlastník pozemku p.č. 176/9 uhradí za zbývající část pozemku, která činí 764 m2 částku 100 Kč/m2, tedy celkem 76 400, – Kč. Smluvní strany, po započtení svých pohledávek berou na vědomí, že vlastníci pozemku p.č. 176/9 uhradí městu Jesenice rozdíl, tj. částku 58.400, -Kč. 4-0-0

Rada revokovala usnesení č.311/19 přijaté na 25. schůzi rady. Z důvodu končící platnosti stávající smlouvy na správce IT systému a v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice rada vyhlásila Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Správce IT systému MÚ“ a schválila text výzvy k podání nabídky. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na správu IT systému MÚ po dobu 4 let. Předpokládaná nabídková cena jím byla stanovena na 1 152 000,- Kč bez DPH na 4 roky, tj. 288 000,- Kč bez DPH na 1 rok výkonu správce, přičemž jsou smlouvou vyčleněny rovněž úkony/opravy/dodávky hrazené nad rámec této ceny (definované jako paušální měsíční platby). Internet a hlasové služby nejsou součástí předmětu této VZMR. 4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na pořízení Změny č. 6 ÚPO Jesenice s fyzickou osobou Zdeňkou Klenorovou, za cenu 45 000,- vč. DPH. V rámci výběrového řízení bylo osloveno celkem 10 pořizovatelů, ozvali se 2 a zvítězila nižší cenová nabídka. Jedná se o změnu v souvislosti se zamýšlenou výstavbou občanské vybavenosti v lokalitě V Roháči, kde město zakoupilo pozemky.4-0-0

Dalších 7 bodů programu se týkalo prodloužení nájemných smluv pro učitele ve služebních bytech patřících městu. Smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou na nadcházející školní rok. 4-0-0

Rada dále probírala zápis z Komise životního prostředí, kde vyvstalo mnoho podnětů. Na podněty rada reagovala a vyjádření bude předáno předsedkyni komise.

Rada schválila Dodatek č.1 Kanalizačního řádu stokové sítě města Jesenice se společností 1.SčV a.s.. 1.1.2019 nabyla účinnosti novela Zákona o vodách č. 113/2018 Sb. V této souvislosti je nezbytné provést aktualizaci kanalizačního řádu tak, aby byl v souladu s novelizovaným zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Dodatek číslo 1 aktualizuje kapitoly 7 a 8 současného kanalizačního řádu. Kanalizační řád je podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích nezbytný pro provozování stokové sítě. Kanalizační řád, a tedy i dodatek musí být schválen (podle §14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) příslušným vodoprávním úřadem.4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením objednávky na rozšíření systému MISYS o modul „pasport vodovodů a kanalizací“. V celkové ceně 26000,-bez DPH a včetně instalace. Předmětem smlouvy je pořízení rozšiřujícího modulu pasportu vodovodů a kanalizací do systému MISYS pro vedení detailních informací DK, SK, TSK a V (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, tlaková splašková kanalizace a vodovodu) důležitých pro provoz a správu s možností zápisu a tvorby pasportu. Pasport VaK si v současné době vede pouze provozovatel. Dešťová kanalizace není řešena vůbec a je v gesci OŽP. Při provozních zásazích je možné doplňovat zjištěné informace, které usnadní a zkvalitní správu sítí VaK (obecně).4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene přípojky plynu, vodovodu a kanalizace k pozemku p. č. 143/926 v k. ú. Jesenice u Prahy. Věcné břemeno je úplatné částkou 700 Kč/m bez DPH. 4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavební akce „Chodník Kocanda – Osnice“ se společností HES stavební s.r.o Dodatek č. 1 je uzavírán v návaznosti na čl. I.8 smlouvy o dílo, když na základě potřeb objednatele vznikl požadavek na změnu předmětu plnění. Zahájení výstavby je nutné koordinovat s opravou povrchu přilehlé komunikace č. II/101 v majetku KSÚS prováděné společností Eurovia. Tato realizace se však zpozdila je nutné dodatečně doplnit DIO/DIR. Tyto vícepráce mají vliv i na posun termínu. K této změně objednatel přistupuje v souladu s čl. 9.1 vnitřní směrnice města Jesenice č. 1/2017, když hodnota víceprací dodatku činí 2,5 % z původní ceny. Půjde o navýšení nad vysoutěženou cenu o 98990,- včetně DPH.4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností ÚVT s.r.o. Jedná se o prodloužení termínu poskytování servisních služeb IT do 31.8.2019. 4-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!