12. 7. 2019

Rada se sešla v kompletním počtu na své letošní 24. schůzi. Přítomna byla také tajemnice a zapisovatelka. Na počátku proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad. Rada měla tentokrát na programu 14 bodů.
Prvním řádným bodem bylo schválení uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb číslo 18/054 ze dne 2.3.2018, se společností: ÚVT, s.r.o., se sídlem: Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice – Zdiměřice, IČ: 257 01 118.do 31.7.2019. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2018.

Správa počítačové sítě a výpočetní techniky a poskytování hlasových a datových služeb v roce 2019 měla být řešena na základě výběru dodavatele vzešlého z vypsaného výběrového řízení. Na konci roku 2018 byl se společností uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kdy došlo pouze k prodloužení doby platnosti Smlouvy, a to k 31.3.2019 (usnesením RM č. 754/18-R52 ze dne 20.12.2019). Dále uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kdy došlo k prodloužení platnosti Smlouvy a to k 30.6.2019.V druhém čtvrtletí roku 2019 se nepodařilo vypsat a zajistit výběrové řízení na dodavatele služeb. Radě města je proto předkládán návrh Dodatku č. 5 Smlouvy s tím, že doba platnosti Smlouvy se tímto dodatkem mění na dobu: do 31.7.2019. 6-0-0

Dalším bodem bylo doplnění gymnastického vybavení do ZŠ . Rada schválila v souladu s § 28 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, finanční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, příspěvek za účelem nákupu gymnastických pomůcek ve výši 86.200 Kč, na základě žádosti č.j. MěÚJ/07747ú2019 ze dne 17.6.2019. Tyto pomůcky škola využije nejen v hodinách TV a při aktivitách školní družiny i kroužcích, ale může je využívat i TS Hazard, která si školní tělocvičnu pravidelně pronajímá. 6-0-0

Rada města určila platový výměr nové ředitelce MŠ Kamarád ,Zdeňce Gabrielové, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce zřízené příspěvkové organizace: Mateřská škola KAMARÁD, IČ: 215 51 391, se sídlem: Vestecká 1300, 252 42 Jesenice, s účinností od 01.07.2019 6-0-0

Rada dále určila platový výměr ředitelce MŠ Jesenice Mgr. Šárce Wagenknechtové v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce zřízené příspěvkové organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLKA JESENICE, Okres Praha – západ, IČ: 046 27 997, se sídlem: V Úvoze 344, 252 42 Jesenice, s účinností od 01.07.2019; 6-0-0
Další bod, který se týkal návrhu volebního řádu Školské rady při ZŠ a ZUŠ Jesenice byl odložen na další schůzi rady.

Rada doporučila nejbližšímu zasedání zastupitelstva pověřit zastupitelku Ing. Alexandru Kockovou administrativním a technickým zajištěním akcí „sváteční slovo“ v kapli svatého Prokopa, v rozsahu kompletního administrativního a technického zabezpečení všech úkonů před akcí i následných úkonů po skončení akce. Město bude spolupracovat na propagaci akce dle radou předem schváleného harmonogramu s ohledem na uzávěrky Jesenického kurýru.6-0-0

Rada schválila Rozpočtové opatření č. 6/2019. FO předložil Radě města Jesenice k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6, kterým se navyšuje povinný údaj, resp. závazný ukazatel v rozpočtu o 86 200,– Kč. Příjmová i výdajová strana rozpočtu se nemění. Na výdajové straně dochází k přesunu prostředků v rámci jednoho paragrafu. Projednání návrhu rozpočtového opatření je dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 v kompetenci Rady města Jesenice. 6-0-0

Rada souhlasila s uzavřením objednávky na úpravu projektové dokumentace Park Pančák dle předložené nabídky, se zhotovitelem: ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o., Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 05919878, za cenu 60 000 Kč bez DPH. Jedná se o zapracování požadavku vzešlého ze setkání s občany na nové zpracování altánu do prováděcího detailu. Aktualizace původní PD – technická a výkresová část, výkaz výměr a materiálů (PD bude zahrnovat veškeré aktualizace – napojení VO dle objednávky ze dne 12.2.2019, další úpravy dne objednávky ze dne 27.3.2019); výkaz výměr a materiálů 6-0-0

Rada schválila výběr stanovišť na TKO vhodných k zahájení úprav. Důvodem celkové revitalizace stání na tříděný odpad je jejich aktuální nesourodý vzhled, nepřítomnost ohrádek nebo nedostatečné ohrazení, zvýšení bezpečnosti. 6-0-0

Dalším bodem bylo vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu sociálního zařízení MŠ Jesenice. Obesláno bylo 12 firem, z nichž se přihlásila 1. Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017:
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací „Oprava sociálního zařízení v MŠ Jesenice“ společnosti: SARK enngineering s.r.o. za celkovou cenu 592 074,65 Kč bez DPH.
b) uzavření smlouvy s tímto dodavatelem 6-0-0

Posledním bodem bylo schválení umístění pergoly na jižní straně budovy ZŠ zejména pro pobyt družiny. Požadavek vzešel ze strany ředitelky ZŠ a ZUŠ Jesenice vzhledem k situaci zahrady školy jižním směrem, kdy zejména v odpoledních hodinách je tato strana exponována slunečnímu žáru. 6-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!