6. 5. 2019

Z vedení města byli přítomni starosta a místostarosta, místostarostka přišla ve 14.15hod. Radní Lang dorazil v 15.15hod. Ostatní radní byli přítomni. Schůze se účastnila také paní tajemnice.

V úvodu schůze proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad.

Prvním řádným bodem byl návrh na podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje za rok 2018 na stavbu nové základní školy ve Zdiměřicích. Rada schválila podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 407 000 Kč, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu II 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání „Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol a je v plánu požádat o dotaci na rok 2019. Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil dodatečný program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu, v rámci tematického zadání: Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol – oblast C – Projekty podpořené ze státního rozpočtu (MŠMT) z programu 133 330 „Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“. 5-0-0

Dalším bodem bylo schválení nabídky palivového dříví v majetku města k prodeji občanům. Při realizaci kácení v ulici V Lázních a na místě budoucího nohejbalového hřiště v Osnici, vzniklo zhruba 8-9 sprm palivového dřeva. Toto dřevo je v současné době uskladněno v areálu ČOV Jesenice. Palivové dřevo je složeno z různých druhů dřevin: olše, smrk, bříza. Jedná se o tzv. „kulatinu“, která je nařezána na různé délky. Podle koeficientu 0,61, který je nejčastěji používán pro přepočet z 1 sprm na 1 prm dostaneme z našeho množství 8-9 sprm něco okolo 5-6 prm. Na základě přiložených ceníků, které mají většinou uvedenou cenu za prm, byla cena odhadnuta na 1020 Kč s DPH za prm. Tedy po přepočtu 623Kč s DPH za sprm. 6-0-0

Rada souhlasila se zveřejněním záměru na směnu části pozemku p.č. 118/175 v k.ú. Jesenice u Prahy o výměře cca 40 m2 za část pozemku p.č. 118/54 o výměře cca 40 m2, v k.ú.. Jesenice u Prahy, v majetku města Jesenice, na základě žádosti, č.j. MěÚJ/04315/2019, ze dne 1. 4. 2019, v předložením znění. Vlastník žádost odůvodnil snahou o narovnání plotové hranice a uvolnění manipulačního pruhu pro účely správy a údržby koryta potoku do vlastnictví města Jesenice. Náklady spojené s realizací by hradil žadatel. Pozemek p.č. 118/54 kopíruje koryto Jesenického potoka a je v záplavové oblasti. O tyto pozemky se stará Povodí Vltavy s.p. Záměr bude předložen jako bod na nejbližším zasedání zastupitelstva. 6-0-0

Bod, který se týkal návrhu na umístění nových kontejnerů na sběr obnošeného textilu byl odložen. Důvodem byl fakt, že v současné době je několik kontejnerů na veřejném prostranství a rada pracuje na celkovém sjednocení míst kontejnerových stání z hlediska provedení a funkčnosti.
Rada projednala zápis z KRÚ. 6-0-0

Rada projednala možnost poskytnutí náborového příspěvku pro nově přijaté pedagogy ve výši 30 000,- Kč nově přijatým pedagogům příspěvkové organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, IČ: 701 07 017, za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí náborového příspěvku. Poskytování náborového příspěvku a jeho výše byla projednána na zasedání Komise pro školství a vzdělávání dne 25. 3. 2019. Účelem zavedení náborového příspěvku je naléhavé řešení současného nedostatku kvalifikovaných pedagogů v příspěvkové organizaci vykonávající činnost školy. Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč se vyplácí jednorázově v celku, do 30 dnů od uplynutí zkušební doby zaměstnance, pokud bude zaměstnanec setrvávat v dalším pracovním poměru u zaměstnavatele, který je poskytovatelem dle této smlouvy. Předmětem této smlouvy je dále ujednání o závazku příjemce setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele, a to zařazený jako kvalifikovaný pedagog po dobu minimálně dvou let. Je potřeba přijmout cca 12 pedagogů. 6-0-0

Rada dále projednala další pokračování akce Ukliďme Česko. Jedná se o nepřímo navazující pokračování akce Ukliďme Česko, kdy účelem je pokrýt širší území našeho města, abychom rozšířili možnosti pro občany k odložení nepotřebného odpadu. Termín konání stanoven po konzultaci s AVE na 17.-19.5.2019 (přistavení v pátek 17.5. 2019 ráno, odvoz v pondělí 20.5.2019 ráno). Cenová nabídka je ve výši 1854 Kč bez DPH za 1 velkoobjemový kontejner. Navrženy jsou 2 lokality umístění pro Jesenici, 2 pro Osnici, 1 pro Zdiměřice a rada vznesla požadavek na rozšíření nabídky o Horní Jirčany. 6-0-0

Rada dále jmenovala členy komise pro konkursní řízení na výběr ředitele MŠ Kamarád, v souladu s § 2 odst. 3) Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a další členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola KAMARÁD, se sídlem: Vestecká 1300, 252 42 Jesenice, IČ: 215 51 391, v předloženém složení. Rada jmenovala členy komise
a) dva členové určení zřizovatelem,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce,
a určila tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise.7-0-0.

Rada podpořila Prohlášení Alternativy středočeské D3. Jedná se o podporu iniciativy Alternativa středočeské D3, která požaduje další studie a posouzení vlivů dopadů na životní prostředí plánované stavby dálnice D3. Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí. Odmítá v mnoha ohledech projekt středočeské dálnice D3 a usiluje o urychlené řešení skutečných dopravních problémů v regionu na místo navyšování dopravní kapacity pro transevropský tranzit. Tato iniciativa hájí zájmy území dotčeného stavbou dálnice D3. Alternativa obcím v trase dálnice poskytuje právní a odbornou pomoc, spolupracuje s experty, komunikuje s úřady, organizuje besedy a mnohé další. 7-0-0

Dalším bodem bylo vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Intenzifikace ČOV v Osnici. V souladu s § 122, odst.1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě doporučení komise pověřené zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 Zákona provedením úkonů spojených s hodnocením nabídek a s provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV Osnice“ o výběru dodavatele na plnění zakázky, kterým byla společnost HYDROTECH s.r.o., jejíž nabídková cena činila 12 676 302,- Kč, termín realizace činí 27 týdnů a splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. V návaznosti na usnesení RM č. 29/19-R03 ze dne 17.01.2019 se předložila radě města smlouva o dílo s vybraným dodavatelem na výše uvedenou akci včetně příloh. Obesláno bylo 11 dodavatelů. V dané lhůtě bylo doručeno 5 nabídek. Hodnotícím kritériem byla kritéria nabídkové ceny (80 %) a termín realizace (20 %). 7-0-0

Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. se společností: Komerční banka, a. s. Výše vkladu se bude pohybovat od 40 000 000,- do 80 000 000,-. 7-0-0

Rada dále schválila uzavření Smlouvy o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele s Československou obchodní bankou, a.s., Podpisem předmětné smlouvy dojde ke zhodnocování volných finančních prostředků města Jesenice za relativně výhodných podmínek s jednodenní výpovědní dobou vkladu. Úročení prostředků je sjednáváno na 0,98 % p.a. nad oficiální úrokovou sazbu. K dnešnímu dni nabízené úročení představuje 1 % p.a.7-0-0

Rada dále schválila Smlouvu, kterou bude zřízeno věcné břemeno inženýrské sítě – kabelového vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k pozemku p. č. 143/857 v k. ú. Jesenice u Prahy. Věcné břemeno je úplatné částkou 500,- Kč/m bez DPH. Jedná se o uložení kabelového vedení NN- dále jen ,,Zařízení distribuční soustavy“, v pozemku p. č. 175/3 v k. ú. Jesenice u Prahy, který je v majetku města Jesenice.  Pokládka vedení je 5 m dlouhá a vede v zeleném pásu ulice Kafková. Výše úplaty vyplývá z minulého smluvního vztahu. 7-0-0

Dne 10. 4. 2019 ve 20:00 se konala členská schůze Bytového družstva Jesenice, V Lázních 358, 252 42 Jesenice, kde byl odsouhlasen bod o převodu bytu do osobního vlastnictví – bytová jednotka č. 357/02 na adrese V Lázních 357, 252 42 Jesenice, bude převedena do OV města Jesenice po uhrazení doplatku ve výši 27 936, – Kč na účet Bytového družstva.
s úhradou finanční částky 27 936 Kč z podílu k bytu 2+kk č. 357/02 na adrese V Lázních 357, 252 42 Jesenice, a následného převedení tohoto bytu do vlastnictví města Jesenice.7-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!