17. 12. 2017

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává!

Školství

 • Schválila projektovou dokumentaci a využití dotace na výstavbu pasivní budovy nové základní školy ve Zdiměřicích [748, 749] (projekt byl následně 15 dní na to představen veřejnosti).
 • Nařídila veřejnosprávní kontroly v základní a mateřských školách, které město zřizuje [750, 751, 787].
 • Uvolnila prostředky na vybavení školní družiny v budově bývalé Jednoty [752].
 • Povolila MŠ Kamarád pořízení interaktivního projektoru v ceně 60 000 Kč [755].
 • Stanovila závazné ukazatele na rok 2018 pro mateřské školy [756, 762].
 • Připojila se k místnímu akčnímu plánu vzdělávání na území rozšířené působnosti Černošic [761] (za zmínku stojí, že součástí plánu je informování veřejnosti, ale zatím jsme nezaznamenali ani informaci o připojení se k akčnímu plánu).

Životní prostředí

 • Vypsala veřejnou zakázku na zpracování generelu vodovodu a kanalizace [740].
 • Uzavřela smlouvu s Pavlem Otrubou na ochranu zeleně u vybraných kontejnerových stání za cenu 170 000 Kč [747] (odhaduji, že se jedná o stání na třídění odpad v ulici Albatrosová)
 • Uzavřela smlouvu s Milanem Veselkou na výsadbu stromů v ceně 500 000 Kč [753]
 • Doporučuje zastupitelstvu ponechat cenu vodného a stočného ve stejné výši i v roce 2018 [785].
 • Schválila směrnici o příspěvku na platbu poplatku za komunální odpad [786] (bohužel ze zápisu se nedá zjistit, jak tato směrnice vypadá)

Doprava a bezpečnost

 • Uzavřela smlouvu na zřízení lokálního výstražného systému se společností Colsys. Náklady na vybudování dosáhnou 5 mil. Kč a náklady na údržbu po dobu 5 let 550 000 Kč [738].
 • Schválila stavbu přechodu přes ulici Budějovická u budovy Policie ČR [741]. Uzavřela smlouvu o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene s Policií ČR [739].
 • Schválila záměr vypsat zakázku na službu Senior taxi [769].
 • Odsouhlasila studii přeměny bývalého sběrného dvora na parkoviště [770].
 • Schválila studii vjezdové brány v ulici Pražská v Osnici [771].
 • Přijala nového dobrovolného hasiče [773].
 • Doporučila zastupitelstvu vydat vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku [780] (dozvěděli jsme se, že se jedná o zavírací hodinu pro hospody, ale přijde mi veliká škoda, že veřejnosti není s vyhláškou seznámena před jejím projednání na zastupitelstvu).

Kultura

 • Poskytla 8000 Kč na podzimní výlet účastníků univerzity třetího věku [742].
 • Uzavřela dodatek smlouvy k vánočnímu koncertu z důvodu změny hosta [743].
 • Uzavřela smlouvu na zavedení knihovního systému Koha a katalogu Vufind se společností Team library a žádost o dotaci na ministerstvo kultury [763] (oceňuji použití programů s otevřeným kódem. Bohužel z usnesení nevíme, kolik bude zavedení systému stát).
 • Přistoupila na partnerství města na večer bojovníků thajského boxu [788].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy o zřízení věcných břemen pro přípojky [735, 744, 775].
 • Doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí pozemku v ulici Polní [745].
 •  Schválila záměr urovnat spor o vlastnictví části pozemku v ulici Říčanská dohodou [757].
 •  Odvolala se proti rozhodnutí o změně v užívání budovy Relax klubu na hernu [759].
 • Schválila žádost společnosti Korkyra na dočasné uzavření restaurace na Kocandě z důvodu údržby [767].
 • Uzavřela dodatek smlouvy o pronájmu budovy bývalé Jednoty se společností Komerční park Jesenice [774] (pravděpodobně se jedná o prostory pro školní družinu).
 • Odmítla žádost o odkup nebo pronájem části pozemku v ulici U Potoka ve Zdiměřicích o výměře 111 m2 a pověřila Radku Vladykovou předložením bodu na zastupitelstvu [779].
 • Projednala žádost ředitelky základní školy o přidělení služebních bytů pro učitele [783].
 •  Doporučuje zastupitelstvu vydat změnu územního plánu č. 5 [784].

Různé

 • Odsouhlasila rozpočtová opatření [736, 772].
 • Uzavřela dodatek smlouvy na úpravy přízemních prostor městského úřadu se společností SARK engineering, s.r.o. [737] (bohužel se ale ze zápisu nedá zjistit, co je předmětem dodatku).
 • Uzavřela dodatky smluv na poštovní služby s Českou poštou [746, 760].
 • Schválila novou směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu [758] (nelze však z výpisu zjistit, jaké jsou změny ani jaké k nim byly důvody).
 • Uzavřela dodatky smluv na zpracování mezd [764, 765] (opět jen hádám, že jde o prodloužení).
 • Uzavřela dodatek smlouvy o spolupráci s advokátkou Editou Arnold [768] (opět jen hádám, že jde o prodloužení).
 • Uzavřela smlouvu na dodávku elektrické energie se společností Amper market za cenu 1,1 mil. Kč [776].
 • Vypsala zakázku na správu a údržbu vzduchotechniky [777].
 • Uzavřela smlouvu na procesy ochrany osobních údajů se společností Equica za cenu 150 000 Kč [778].
 • Svolala poslední zastupitelstvo na 19. prosince 2017 [781].
 • Projednala rozšíření předmětu veřejné zakázky na další budovy [782] (z usnesení není vůbec ale patrné, o čem se rozhodlo).
 • Odsouhlasila inventarizaci za rok 2017 [789].
 • Doporučila zastupitelstvu zřídit sociální fond [791].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu [792, 793].

Rada města 48/2017 14. 11. 2017 – usnesení 734–753
Rada města 49/2017 21. 11. 2017 – usnesení 754–765
Rada města 50/2017 28. 11. 2017 – usnesení 766–789
Rada města 51/2017 1. 12. 2017 – usnesení 790–793

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny. Psáno pro Jesenický kurýr.

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst!