1. 12. 2017

Na středu 29. listopadu 2017 bylo vedením obce Jesenice svoláno setkání s obyvateli Jesenice ohledně plánované výstavby nové základní školy ve Zdiměřicích. Cílem schůzky bylo seznámit občany s projektem školy, který připravil Ing. Arch. Josef Pálka ze společnosti Hexaplan international. Ve snaze o zlepšení informovanosti o místním dění tak přinášíme zápis z této schůzky. Čtete ho ale prosím s vědomím, že zápis nemůže úplně odrážet vše, co na setkání zaznělo. Schůzka se totiž v určitý moment proměnila v názorové kolbiště s řadou osobních útoků létajících ze všech stran a několika souběžně diskutujícími osobami, což nešlo dost dobře plně zachytit. Zápis níže je ale dle našeho nejlepšího svědomí popis toho nejdůležitějšího, co na schůzce zaznělo.

Setkání začalo úvodním slovem starostky obce Radky Vladykové (ANO), která přiblížila důvody vedoucí ke vzniku školy. Jesenice se totiž v současnosti veze na výrazné populační vlně způsobené masivní výstavbou v předchozích letech, což znamená, že tu máme obrovský nárůst dětí. Stojící základní škola v Jesenici, která byla původně plánována pro 540 žáků, se musí vyrovnat s 1020 žáků (včetně nultých ročníků). Navíc se nedá předpokládat, že by v nadcházejících letech pokleslo množství žáků. Jesenice má v současnosti navíc možnost použít na vznik základní školy dotaci na samotnou výstavbu, neboť se nachází v okolí Prahy s nedostatkem míst ve školách, i na dotaci pro pasivní budovy. Obec by proto výstavbu školy nemusela financovat celou sama (obec má údajně na účtech ca 110 miliónů Kč), ale s přispěním státu. Předpokládá se, že cena nové školy by přitom měla dosáhnout částky okolo 300 miliónů Kč a měla by pojmout 540 jesenických dětí. Pokud by vás zajímali podrobnosti o projektu školy, již jsme o něm informovali ve vlastním článku.

Po úvodním slovu starostky následovala prezentace, které se ujal Ing. Arch. Josef Pálka ze společnosti Hexaplan international. V ní představil základní obrysy školy. V prezentaci vysvětloval, že návrh školy odráží příslušné předpisy, kterými se musel při projektování řídit. Zmínil též, že představený projekt odráží místní situaci, neboť pozemek se svažuje směrem k východu. Radost vzbuzuje zpráva, že je celá škola navržená jako bezbariérová a to dle současných norem. Architekt Pálka se také zabýval tím, že tělocvična překračovala o pár metrů hranici pozemku vytyčenou regulativy. Dle jeho tvrzení by případné změny v projektu zbytečně zasáhly do struktury školy, což bylo údajně úřady v rámci územního řízení uznáno. V prezentaci také probíral, jak se změní dopravní situace v severní části Zdiměřic po vzniku školy. Uvedl, že dopravní špička podle policie a dopravní studie trvá pouze 20 minut, takže by komplikace měly být případně krátkodobého charakteru. Snažil se navrhnout dopravu tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečí žáků. Zajímavou částí projektu je střecha školních budov. Jsou totiž zcela ozeleněné a bezúdržbové. Je to ve snaze zlepšit estetiku školy, i snížit rychlost odtékání srážkové vody z pozemku a pomoci zachytávat část vody v krajině. Škola je navržena jako pasivní budova (od roku 2020 budou všechny školy stavěny pouze jako pasivní budovy).

Po vystoupení architekta Pálka přišla na řadu diskuse, která v počátku byla docela plodná, než se zvrhla v emotivní diskusi plnou osobních útoků vycházejících, jak od prezentujících, tak i od diskutujících. Tato část setkání se tak stala značně nepřehledná a těžká na popis. Nicméně se dá říci, že se vedla z pozice dvou až čtyř diskutujících stran, které se početně měnily v závislosti na konkrétním tématu.

V jedné části diskuse si například část občanů stěžovala na nedostatečné informování ze strany vedení obce o stavbě základní školy a o průběhu územního řízení. Argumentovali tím, že se o započetí projektu školy dozvěděli jen náhodně a ne z obecních informačních zdrojů, jako z Jesenického kurýra či webu obce. Na to starostka obce reagovala tím, že byly splněny všechny zákonné požadavky. Tedy že o záměru bylo informováno na úřední desce obce a že kdo chtěl, tak si informace zjistil (či si na úřad došel pro doplňující informace, které byli zájemcům poskytnuty. To potvrdila část občanů, kteří protestovali proti jisté fázi záměru – výstavby vysoké protihlukové zdi). Současně zaznělo, že informace o záměru na vznik nové školy informoval Jesenický kurýr v loňském roce. Na to byla vznesena reakce, že to byla informace o záměru, nikoliv o skutečném projektu… a takto se diskuse točila docela dlouho… Ve výsledku jsme byli svědky toho, že se každá strana utvrdila ve svém názoru.

Další dlouhá argumentační pře se rozběhla kolem výstavby/nevýstavby 6, 7, 8, nebo 9 metrové protihlukové (asi) skleněné zdi. Proč tolik čísel? Protože z jednání jsme za celou dobu s kolegou nebyli schopni pochytit, jak zeď měla být vlastně vysoká. Nicméně to teď není zas tolik důležité. To podstatné je to, že v prvotním projektu byla protihluková zeď mezi školou a bytovkami zakreslena ve snaze, aby si občané nestěžovali na hluk ze školy. Když to ale obyvatelé sousedního domu (respektive jejich část) zjistili, začali proti této zdi vystupovat. Chtěli, aby zeď vznikla menší či nevznikla vůbec a to s argumentem, že a) jim bude stínit přilehlé pozemky, b) že prosklená zeď bude dělat z pozemků za nimi skleník a c) že bude stínit bytům. Na základě jednání částí obyvatel s vedením obce a architektem byla protihluková zeď z projektu odstraněna. Z diskuse vyplynulo, že o důvodech odstranění zdi věděla jen část dotčených obyvatelů, jiná část se zdála být neinformována. Překvapivě tato diskuse měla hmatatelný výsledek. Shodu na tom, že na severním okraji sportovního hřiště, které na území školy vyroste, budou vysázeny jehličnaté stromy, které by měly částečně plnit funkci protihlukové stěny a částečně fungovat jako estetický prvek.

Diskutovalo se také dopravní napojení školy.

Snažil jsem se na setkání zjistit napojení školy na okolní chodníky. Z odpovědi vyplynulo, že projekt školy v současnosti nepočítá s napojením na chodník v jižním směru, tedy směrem k autobusové zastávce Zdiměřice-bytovky. Děti, kteří půjdou z bytovek (či jiné části Zdiměřic) do školy pešky, by dle projektu měly překonat Hrnčířskou ulici na dvou místech, aby se do školy dostaly. Starostka Vladyková na tento dotaz následně reagovala vyjádřením, že se mohou případně pokusit chybějící kus chodníku doplnit. Tak doufejme, že se těch několika desítek metrů chodníku nakonec dočkáme.

Vedení obce taktéž na setkání uvedlo, že se schyluje k výstavbě (konečně!) cyklostezky Jesenice – Zdiměřice, která by měla ústit v ulici Albatrosová. Děti z Jesenice tedy budou mít případně snazší možnost, jak se do školy dostat – v tomto ohledu je jen škoda, že návrh nepočítá s napojením cyklostezky v zadní části školy (uvědomujeme si, že by to kladlo další nároky na jednání s majiteli okolních pozemků). A to zvláště s ohledem na to, jestli bude chybět zmiňovaných pár desítek metrů chodníku od autobusové zastávky ke škole.

Setkání se konalo za účasti 4 radních, architekta, 1 nezařazená zastupitelka a ca 35–40 obyvatel Jesenice. Z jednání nebyl pořizován oficiální videozáznam. Informace, že se bude představení konat, byla zveřejněna na webu a Facebooku obce 22. listopadu, tedy 7 dní před konáním. V listopadovém Jesenickém kurýru o něm nebyla zmínka.

Aktualizace: po publikování našeho článku se objevil zápis o jednání i na oficiálním profilu města Jesenice, viz odkaz zde.

Zapsal Petr Brož s pomocí poznámek poskytnutých Vlastimilem Zímou.

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí? Sympatizujete s našimi názory a cíli a chcete nás v další práci podpořit? Máte možnost učinit tak skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst!