18. 2. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

 • Zadala společnosti Hexaplan vypracování dokumentace pro stavby související s výstavbou nové základní školy [5, 46].
 • Schválila rozpočty a rozpočtové výhledy základní a mateřských škol [11, 12, 13].
 • Projednala vyjádření ke stížnosti na asistentku pedagoga v základní škole [14].
 • Projednala výsledek auditu základní školy a uložila ředitelce základní školy zajistit nápravná opatření [15].
 • Projednala výpis ze správního řízení o rozdělení jídelen po oddělení MŠ Jesenice od základní školy [16].
 • Projednala sebehodnocení základní a mateřských škol [22, 23, 24].
 • Schválila odměny členům školské rady za uplynulé tříleté odbodí v celkové výši 30 000 Kč [30]. *[Každý ze 6 členů dostal 5 000 Kč.]
 • Jmenovala Alexandru Kockovou a Janu Krejčovou členkami školské rady za město na období 2018 – 2021 [31].
 • Proplatila MŠ Jesenice náklady na navýšení kapacity jídelny [44].
 • Uzavřela smlouvy na správu zakázky a technický dozor pro výstavbu nové základní školy se společností TenderPoint za cenu 140 000 Kč [51, 52].
 • Schválila stanoviska dotčených orgánů k projektové dokumentaci nové základní školy [63].
 • Vrátila ředitelce základní školy osobní příplatek [72].

Životní prostředí

 • Schválila koncept dokumentace pro odvod srážkových vod z ulice Skřivanová ve Zdiměřicích [27].
 • Vypsala zakázku na opravu přečerpávací stanice v ulici U Rybníka v Jesenici [66].
 • Projednala vyjádření 1. SčV k zápachu v ulici Labutí ve Zdiměřicích a kapacitě čističky Park klub Průhonice [69].

Doprava a bezpečnost

 • Uzavřela smlouvu o umístění kamery se společností Lidl [10].
 • Uzavřela smlouvy na rekonstrukce ulic Sportovní a Polní na Kocandě a Spojovací v Jesenici. Opravy zajistí firmy PSS Bohemia, PowerCem Czech Republic a WALCO CZ za celkovou cenu 3,7 mil. Kč [25, 39, 41, 65].
 • Uzavřela dodatek smlouvy o bezplatné výpůjčce defibrilátoru o další dva roky [43].
 • Vypsala zakázku na provozovatele senior taxi [54].
 • Projednala nabídky na obměnu semaforu na Kocandě [55].

Kultura

 • Odmítla poskytnout dar Terapeutickému centru Modré dveře [20] (Podle zápisu je důvodem, že centrum neposkytuje služby na území Jesenice).
 • Schválila komisi, kritéria a odměnu 6 000 Kč pro výběr občana roku [29].
 • Poskytla finance na akce mezigeneračního centra na rok 2018 ve výši 2 000 Kč měsíčně [35].
 • Schválila program a rozpočty kulturních akcí do června 2018 [36, 37].
 • Objednala prostor v novinách Náš region od společnosti A 11 za cenu 180 000 Kč [56].
 • Ukončila smlouvu na provoz automatu na kávu v infocentru [67].
 • Schválila ceník laminování pro infocentrum [68].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy o zřízení věcných břemen pro přípojky [2, 3, 34, 53].
 • Uzavřela smlouvu o pronájem částí pozemků v okolí čističky odpadních vod v Jesenici se společností Česká telekomunikační infrastruktura za cenu 20 000 Kč ročně [9]. (Zjevně jde o pozemky pro přípojku, viz usnesení 824 z rady 54/2017.)
 • Tři smlouvy na nájem městských bytů prodloužila, jednu ukončila a dvě uzavřela [19, 38, 70, 71].
 • Uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu se společností Komerční park Jesenice [26] (Podle zápisu se patrně jedná o pronájem prostoru pro tělocvičnu.)
 • Uplatnila připomínky k zadání vlny 11 pražského územního plánu [28].
 • Prodloužila smlouvu na provozování reklamního systém se společností Bulldog o tři měsíce [40].
 • Pověřila stavební komisi k prostudování dokumentace pro územní rozhodnutí pro White water park [47].
 • Schválila společnosti Korkyra návrh značení restaurace na Kocandě [50].
 • Uzavřela dodatek nájemní smlouvy snižující nájemné o daň z nemovitosti [64]. (Pravděpodobně jde o nájem pozemku pod parkovištěm v ulici Vestecká v Jesenici.)

Různé

 • Schvaluje přílohy smluv pro dodávky elektrické energie a zemního plynu [4].
 • Uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na internetové připojení se společností ÚVT Internet [6].
 • Ukončila smlouvu se společností PPU dohodou [7].
 • Uzavřela dodatek smlouvy se společností Pražské vodovody a kanalizace [8].
 • Projednala zápisy z jednání sociální a dopravní komise [17, 18].
 • Objednala GPS lokátory do nových služebních aut od společnosti Tango za cenu 24 000 Kč za půl roku [33].
 • Schválila postup na zavedení systému efektivního řízení příspěvkových organizací [42, 57]. (Postup není znám, ale podle usnesení by měl obsahovat software v ceně až 2 mil. Kč. Podle schváleného rozpočtu na rok 2018 vyčlenilo město příspěvky pro školy a školky v celkové výši kolem 10 mil. Kč. Náklady na správu by se tedy mohly vyšplhat až na 20 procent příspěvků.)
 • Poskytla dar 10 000 Kč rodině v těžké životní situaci [45].
 • Uzavřela smlouvu se společností Atlas audit [48]. (Není jasné, jaké služby bude společnost poskytovat. Asi audit.)
 • Uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb se společností Volf a partneři [58].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit mimořádné odměny pro radní a členy výborů [59].
 • Schválila harmonogram zasedání zastupitelstva do konce června 2018 [60]. (Zasedání by se měla uskutečnit 6. března a 14. června)
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva konaného dne 30. ledna [61].

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny.
Rada města 1/2018 4. 1. 2018 – usnesení 1–20
Rada města 2/2018 9. 1. 2018 – usnesení 21–31
Rada města 3/2018 15. 1. 2018 – usnesení 32–48
Rada města 4/2018 22. 1. 2018 – usnesení 49–61
Rada města 5/2018 29. 1. 2018 – usnesení 63–72

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny. Psáno pro Jesenický kurýr.

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!