15. 2. 2019

Na programu schůze rady bylo celkem 17 bodů. Přítomni byli starosta, místostarostka a místostarosta a z radních byl omluven Ing. Lang. Hned na úvod představil pan starosta novou tajemnici, paní Mgr. Hanu Haubertovou, která byla vybrána na základě výběrového řízení ze 4 uchazečů.

Ještě před vlastní schůzí se uskutečnilo setkání s projektanty akce s názvem Revitalizace Parku Pančák. Přestože zakázka již byla vysoutěžena, přetrvávají některé nejasnosti, které si chtělo nové vedení s projektanty ozřejmit. Šlo především o zaplocení všech ploch určených pro vyžití dětí a mládeže, které nebylo z projektové dokumentace úplně jasné. Akce je nyní rozdělena na 3 etapy, z nichž se realizuje ta první, která po bližším seznámení úplně postrádá herní prostor pro mládež starší 15 let. Rada města doporučuje nové projednání s občany nejen v dotčených lokalitách a na základě zpětné vazby úpravu projektu.

Zasedání rady dále pokračovalo dle schváleného programu.
Prvním bodem byl návrh vypracovat PD na výstavbu v MŠ v Osnici. Na základě potřeby řešení přetrvávajícího problému s nárustem počtu dětí nastupujících k docházce do mateřských škol bylo předloženo ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr projektanta výstavby nové MŠ.
Nová MŠ by měla stát na pozemku města v Osnici sousedícího se stávající MŠ, který je dostatečně velký, který je z pohledu ÚP v území občanského vybavení.

K výstavbě bude potřeba zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.
Kapacitně bude navržena pro 3 třídy (24 dětí na jednu třídu). V 1. NP 2 třídy a ve 2. NP budou kromě jedné třídy i dva startovací byty pro učitele + součástí bude i výdejna jídla.

Gastroprovoz bude omezen na přípravnu a výdej jídel dovážených z kuchyně MŠ V Úvoze (která měla navýšenou kapacitu, v současnoti vozí jídla do ZŠ Zbraslavská, ale v době otevření této nové MŠ by zde měl být provoz již ukončen – přesutý do Nové ZŠ Zdiměřice).

Projekt bude obsahovat i návrh zahrady s herními prvky, altán nebo jiné zastínění, komunikaci s parkovacími plochami a veškeré inženýrské sítě.
Radní Koblasa sice viděl jako problematické zastavění zahrady, ale pozemek je poměrně velký. Počty předškolních dětí jsou stabilní. Rada navrhuje vypsat výběrové řízení. 6-0-0

Dalším bodem bylo vypsání VŘ na údržbu VO. Smlouva se stávajícím dodavatelem končí k 31.3.2019. VŘ je vypsáno na 2 roky v rozsahu do 2000000,-.6-0-0

Dále rada projednávala návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, na adrese Cedrová. Jde o zvýšení rezervovaného příkonu dle skutečnosti a navýšení stálých měsíčních plateb za hlavní jistič. Při kontrole v listopadu 2018 bylo zjištěno, že smluvně máme rezervovanou hodnotu hlavního jističe 3×20.0 A, avšak v zapínacím místě byl hlavní jistič 3×25.0A. Smlouva tak narovnává stávající stav a zajišťuje městu vyšší rezervovaný příkon pro zapínací bod veřejného osvětlení v ul. Cedrová 1322.

Na sloupech ČEZu máme umístěny tlampače. Jde o narovnání vztahu. 6-0-0
Rada města schválila uzavření Smlouvy příkazní o poskytování právní pomoci podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřené s JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., za účelem vypracování žaloby proti kolaudačnímu rozhodnutí Pražského okruhu a v zastupování města v dalších možných úkonech. 6-0-0
Město Jesenice (jako strana žalující) uzavřela se společností Bemett, a.s. smlouvu o podmínkách technické infrastruktury a domů v lokalitě V Roháči.

Městu Jesenice bylo řádně poskytnuto plnění pouze částečně, v případě plnění úhrady 820 000,- Kč po kolaudací stavby se společnost Bemett, a.s. dostala do prodlení a jistinu uhradila až na základě výzvy města ze dne 20.9.2018.

Zároveň byla společnost Bemett v rámci předžalobní upomínky vyzvána k úhradě příslušenství pohledávky.
Město Jesenice je povinno nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře – vzhledem k tomu, že již není nabízeno jiné řešení, je třeba přistoupit k domáhání se úhrady dlužného příslušenství pohledávky ve výši 176 002,95 Kč.

Shrnuto společnost Bemett zaplatila pozdě částku 820000,-, čímž vzniklo penále. Lokalita nebyla bez vad a nedodělků dokončená.6-0-0
Nový návrh předkládaný radě města ke schválení doplňuje členy do konkrétních komisí tak, jak aktuálně k dnešnímu dni projevili zájem o práci v komisích rady města.
Doplnění komisí – KRÚ, KS, KŠV, KSZ, KI. Nové složení komisí bude zveřejněno na webu města.
Prohlasováno 4-2-0

Dalším bodem bylo odvolání paní zastupitelky Kockové jako členky školské rady za zřizovatele. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy
Rada jmenuje jako novou členku za zřizovatele paní zastupitelku Vrbkovou.
Rada stanovila platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací. Přijetí tohoto usnesení nemá dopad do rozpočtu města, navýšení platu je kryto ze státního rozpočtu.
6-0-0

Rada schválila Smlouvu o podnájmu prostoru pro bankomat ve stávajících prostorách i po odchodu provozovny České spořitelny. Smlouva má měsíční výpovědní lhůtu s tím, že po uzavření podnájemní smlouvy s novým nájemcem město najde náhradní umístění pro bankomat. 6-0-0
Rada schválila střednědobý výhled ZŠ a ZUŠ Jesenice. Šlo o odložený bod z minulé schůze rady kvůli drobným nedostatkům, které byly odstraněny.6-0-0

Vzhledem k dobré spolupráci s pojišťovnou a s ohledem na rozsah pojištění a výslednou nižší cenu rada prodloužila pro další období pojištění vozidel města u Allianz pojišťovny a.s. a akceptovala navrhované změny, které doporučila pojišťovna.
Pojištění – schváleno pokračování ve smlouvě. 6-0-0
Rada doporučila zastupitelstvu pověřit výbory úkoly a předložit zprávy do 1.6.2019.

Dalším bodem rada schválila Dodatek č.2 na školní autobus s firmou Data Autotrans. Jedná se o přechodné řešení navýšení počtu přepravovaných dětí .6-0-0

Na závěr podal starosta informaci o stávající situaci s pozemkem 143/900.
Bod bude postoupen na jednání zastupitelstva.6-0-0
Na závěr rada schválila dar za svoz komunálního odpadu rok 2019 pro osobu s vysokým stupněm invalidity.6-0-0
Jako host se dostavil předseda KDBP pan Ondráček.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!