7. 9. 2016

V srpnu 2016 bylo na mimořádném zasedání zastupitelstva města Jesenice schváleno nové znění obecně závazné vyhlášky zavádějící plošný zákaz provozování některých hazardních her na území naší obce. Jesenice se tak přidala k řadě okolních obcí či městských částí Prahy, z jejichž území je hazard definitivně vykázán. Nicméně schválení nového znění vyhlášky neznamená, že by hazard z Jesenice okamžitě zmizel. Nově přijatá vyhláška totiž obsahuje přechodné ustanovení, které umožňuje fungování místního kasina až do vypršení všech jeho licencí, tedy nejpozději do roku 2020.

Zavedení plošného zákazu hazardu bylo schváleno téměř jednohlasně, 17 zastupitelů a zastupitelek hlasovalo pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že zákaz hazardu představovalo nekonfliktní téma, ale opak je pravdou. Přijetí vyhlášky totiž předcházely bouřlivé debaty vlekoucí se několika zasedáními zastupitelstva. Částečně to bylo způsobeno tím, že názor na plošný zákaz hazardu není mezi zastupiteli ve skutečnosti tak jednoznačný, jak se z hlasování může jevit. Svou roli hrála také skutečnost, že obec byla v jiné, těžší, situaci než jiné obce v ČR. Jesenice totiž musela napravovat problematické znění vyhlášky přijaté již v roce 2013. Ta umožňovala na území obce provozování hazardních her v pouze jediné lokalitě, v místním kasinu.  Takovéto znění bylo v rozporu s názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ji shledal jako diskriminační – zvýhodňovala jediný hospodářský subjekt, který byl v roce 2013 netransparentně vybrán. Město Jesenice tak muselo rychle jednat a přijalo novou vyhlášku, která by tu spornou vyhlášku nahradila. V opačném případě hrozilo, že Ministerstvo vnitra ČR vyhlášku zruší a naše město by tak bylo v podstatě bez možnosti regulovat provozování hazardních her na svém území. To by v krajním případě mohlo vést k neřízenému nárůstu množství heren a kasin na území obce, což nikdo ze zastupitelstva nechtěl. Část zastupitelstva se v této věci snažila taktizovat. Nechtěla zavézt plošný zákaz hazardu ve snaze udržet místní kasina pod svým dozorem, protože panují obavy z rozšíření nelegálních heren, ale současně chtěla udržet pro obecní pokladnu miliónový finanční přínos z odvodů kasina. Zároveň ale ani nechtěla vystavit obec případným soudním sporům s celou řadou subjektů; ať už s provozovatelem kasina, případnou konkurencí či Ministerstvem vnitra ČR. Proto vedení obce připravilo v červnu vyhlášku, která by povolila až 3 kasina na vybraných lokalitách v obci. Proti tomuto záměru ostře vystoupili opoziční zastupitelé, kteří naopak trvali na prosazení plošného zákazu a to i přes riziko soudních sporů. Nechtěli, aby se navýšil počet míst, kde se hazard může provozovat. Opoziční návrh byl tehdy zamítnut, nicméně přijat nebyl ani návrh na rozšíření ploch určených pro provozování hazardních her. Celá záležitost se tak odložila na srpen, kdy vedení města předložilo zastupitelstvu znění vyhlášky, které zavádělo plošný zákaz hazardu v obci. Nové znění současně obsahovalo přechodné ustanovení, které zajišťuje místnímu kasinu provoz do doby, než postupně vyprší všechny licence umožňující provozování výherních automatů i živých her. K tomu dojde v roce 2020 (více případně na goo.gl/Gp6p0Y). V tomto znění pak byla vyhláška přijata.

V Jesenici tak v srpnu začala platit vyhláška zavádějící plošný zákaz hazardu. Znamená však přijetí vyhlášky skutečně definitivní zákaz hazardu v obci? To vůbec není jisté. Jak vyplynulo z diskusí na zastupitelstvu, zastupitelé nejsou v této věci jednotní a je možné, že se plošný zákaz pokusí zvrátit. Přibližně v listopadu tohoto roku bude zastupitelstvo muset schválit nové znění vyhlášky o hazardu, jelikož od 1. ledna 2017 dojde ke změně legislativy ohledně možností místních samospráv regulovat hazard. Znění vyhlášky bude muset být aktualizováno, aby reflektovalo nově platná znění zákonů ČR. Při této příležitosti je možné, že plošný zákaz hazardu na území obce bude po krátké době platnosti zrušen a nahrazen novým zněním vyhlášky, která hazard v určité míře opět povolí. Občané Jesenice tak nyní mají ideální příležitost dát vědět svým zastupitelkám a zastupitelům, jakou podobu regulace hazardu si na území své obce přejí.

Petr Brož

Poznámka: text napsán pro říjnové číslo Jesenického kurýra 2016, redakci zaslán prostřednictvím zastupitelky Ivy Řehulkové k uveřejnění dle paragraf 4a zákona č. 46/2000 (právo zastupitelů na uveřejnění názoru na dění v obci), článek redakcí neuveřejněn (stav k prosinci 2016). 

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂