24. 3. 2017

Na zasedání rady města Jesenice ze dne 14. 3. 2017 bylo probíráno následující:

 • rada obce vzala na vědomí rozpočtové opatření 3/2017 týkající se mateřské školy. (Na zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že tohle rozpočtové opatření v podstatě představuje transferovou platbu, kdy město převádí část peněz, které obdrželo od státu, k dispozici mateřské školce).
 • vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu schválit právní akt „Zvýšení kvality strategického řízení města Jesenice v oblasti sociálního rozvoje a bezpečnosti města Jesenice“ (nicméně v poznámce je pak uvedeno, že toto rozhodnutí bude na příští radě revokováno, protože k přijetí tohoto aktu není třeba souhlasu zastupitelstva, takže na příští radě by se to mělo schválit jen radou). Ze zápisu rady se zdá, že tento projekt zaplatí z 95 % dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, takže obec bude doplácet jen 5 % nákladů (není ale ze zápisu jasné, kolik 5 % představuje)
 •  rada souhlasí s bezúplatným převodem jedné dvacetidevítiny pozemku p. č. 143/45, 143/209, 143/334, 143/692, 143/917, 143/963 v k. ú. Jesenice u Prahy od soukromého vlastníka do majetku obce a současně doporučuje zastupitelstvu tento bod schválit (což se na zastupitelstvu 23. března 2017 následně jednohlasně odsouhlasilo)
 • rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která se bude týkat rekonstrukce veřejného osvětlení v Budějovické ulici na pozemku parcelního čísla 823/3 v k. ú. Jesenice (jedná se o pozemek procházející větší částí Budějovické ulice)
 • rada schválila udělení ubytování paní učitelce z mateřské školky v zařízení objektu mateřské školky k tomu určeném
 • rada schválila výsledek veřejné zakázky na vyřešení problému se srážkovými vodami v ulici Skřivanová ve Zdiměřicích. Zakázku získala společnost NOZA s. r. o. s cenou 88 000 Kč bez DPH a termínem dokončení 60 dnů od podpisu smlouvy.
 • rada schválila text výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na investiční akci „Pás pro chodce v ulici Hrnčířská (Zdiměřice – Drazdy)“, díky čemuž dojde k oslovení potenciálních zhotovitelů pro podání nabídek. Předpokládám, že by se mělo jednat o ten kousek chodníku v Drazdech, který se ještě nezačal realizovat, ale z výpisu rady to není zcela jasné.
 • schválila uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě 14/175 řešící výstavbu cyklostezky Zdiměřice – Drazdy se společností  J.L.T – stavební společnost s. r. o. ve výši 182 285 Kč bez DPH. Důvodem uzavření dodatku jsou dodatečné stavební práce v podobě přesunu panelového chodníku. Tyto práce totiž nejsou předmětem původní projektové dokumentace. Z výpisu rady se ještě dozvíme, že dojde k posunu termínu části plnění smlouvy z důvodu nástupu vegetačního období.
 • rada schválila celou řadu sponzorských smluv s řadou subjektu. Jedná o smlouvy související s plesem města, jak se můžeme dozvědět z této stránky.
 • vzala na vědomí informaci o pravidelném zdravotním cvičení organizovaným spolkem Senior fitnes z.s. v prostorách společenského sálu.
 • vzala na vědomí návrh tajemníka úřadu jmenovat novou vedoucí Finančního odboru MěÚ Jesenice, která vzešla z výběrového řízení. Současně jí pak rada do funkce jmenovala.
 • vzala na vědomí návrh na čerpání prostředků z Fondu rozvoje obce Jesenice na rok 2016 a doporučila zastupitelstvu schválit čerpání z tohoto fondu tak, že by se 744 345,52 Kč použilo na výstavbu nového chodníku na Rozkoši a 641 315,48 Kč použilo na zaplacení výstavby cyklostezky Zdiměřice – Drazdy.
 • vzala na vědomí návrh školské komise na rozdělení dotací pro místní spolky a sportovní kluby a doporučila zastupitelstvu se názorem komise řídit.
 • vzala na vědomí znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace a doporučila zastupitelstvu její schválení
 • vzala na vědomí plánovací smlouvu se společností GENIUS LOCI DEVELOPER, a. s. zabývající se realizací výstavby v severní části Jesenice (tzv. „Projektu Jesenice 8“). V rámci projektu by mělo dojít k rozdělení a scelení stavebních pozemků pro výstavbu objektů za účelem bydlení dle platného územního plánu obce a vybudování infrastruktury.
 • doporučila zastupitelstvu schválit zřizovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Osnice

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂