11. 3. 2019

Přítomni byli všichni radní, omluven byl místostarosta Kuruc.
Na programu bylo 18.bodů. 6-0-0

Prvním bodem byla opět kontrola přijatých usnesení z minulých rad.
Zhotovitel akce přístřešku u školy požádal o posunutí termínu realizace na 20. 5. kvůli nedostatku typu dlažby na trhu. Rada nesouhlasí se změnou termínu v návrhu dodatku a doporučuje projednat se zhotovitelem jiné technické řešení. 6-0-0

Rada dále na žádost ředitelky ZŠ prověřila platnost nájemních smluv na detašované pracoviště na Zbraslavské. Šlo o to, kam umístit budoucí prvňáčky ve školním roce 2019/2020. Smlouvy je třeba projednat s pronajímatelem nejpozději 3 měsíce před jejich vypršením, což bude na konci srpna. Zřizovatel bude nadále pokračovat v nájemním vztahu v detašovaném pracovišti.6-0-0

Pan K.B. se dne 27.2.2019 obrátil žádostí evidovanou pod č.j.: MěÚJ/02699/2019 na Radu města Jesenice s požadavkem na zřízení stanice hasičského záchranného sboru na území města Jesenice. Činnost HZS ČR se řídí dle zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Hasičský záchranný sbor kraje je organizační složkou státu. Územní obvod hasičského záchranného sboru kraje je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku, v němž má hasičský záchranný sbor kraje sídlo. Z výše uvedeného vyplývá, že město nemá kompetenci ke zřízení KHS na svém území, z toho důvodu rada navrhuje odeslat krajskému ředitelství HZS Středočeského kraje žádost o posouzení situace a zaslání vyjádření, zda a za jakých podmínek by bylo možné zřídit stanici hasičského záchranného sboru v Jesenici. 6-0-0

Rada doporučila ZZ souhlasit s umístěním sídla SDH Osnice. Na základě žádosti paní starostky SDH Adamcové předkládáme žádost o Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla na adrese Na Návsi 11, 252 42 Jesenice – Osnice, kde se nachází hasičská zbrojnice. Dle výpisu má pobočný spolek Osnice sídlo uvedeno na jiné adrese v Jesenici. Ten spadá pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Tato nemovitost není městská a nenachází se v ní hasiči. Doporučujeme tak sídlo spolku SDH Osnice umístit na adresu hasičské zbrojnice Na Návsi 11, 252 42 Jesenice – Osnice. 6-0-0

Rada souhlasila se zadáním VZMR a uložila OSMIŽP připravit zadávací řízení pro zpracování pasportu veřejné zeleně. Současný pasport veřejné zeleně obsahuje pouze dřeviny, které byly vysazeny zhruba od roku 2015. Nový pasport by měl být doplněn o dřeviny starší, plochy k sečení, záhony, parky, truhlíky a hřiště. Takto nově doplněný pasport by měl přinést přehled o celkovém stavu veřejné zeleně a nástroj pro její údržbu, ve všech částech Města Jesenice. Nový pasport by měl v sobě mít možnost uchovávat informace o údržbě a ošetření jednotlivé zeleně. Tyto informace by nám měly zajistit jak podklad pro zajištění vyšší kvality, tak i zlepšení provozní bezpečnosti u dřevin. Předpokládaná cena pasportu a prohlídky stromů se pohybuje kolem 500 000 – 800 000 Kč. S tímto záměrem momentálně není v rozpočtu počítáno. Přibližný termín zpracování 6-9 měsíců. 6-0-0

Rada aktualizovala tržní řád. Jednalo se o rozšíření tržních míst, a to v parku u kaple sv. Prokopa a v lokalitě Lado v Horních Jirčanech. Město plánuje organizovat páteční farmářské trhy. 6-0-0

Rada postupuje na ZZ Smlouvu o územním rozvoji za účelem realizace projektu „Cyklostezka Jesenice – Hodkovice“ s obcí Zlatníky – Hodkovice. Půjde o mlatovou cyklostezku, která by propojila Hodkovice, dolnobřežanské cyklostezky a vestecké cyklostezky. Jesenice bude stavebníkem. 6-0-0

Rada schválila zadání veřejné zakázky pro HW Projekt.6-0-0 

Rada schválila dodatek č. 2 kvůli úpravě propustku při stavbě příjezdové cesty k jesenickému hřbitovu. 6-0-0

Rada doporučila ZZ schválit Kupní smlouvu se společností PAOLETTA s.r.o. za kupní cenu 1,-Kč. Lokalita byla vybudována dle smlouvy o výstavbě, technická infrastruktura byla řádně zkolaudována již v roce 2014, protože však jevila známky poškození (vad a nedodělků)., nebyla nikdy předána. Na podzim roku 2018 město vešlo znovu do jednání se spol. Paoletta s.r.o. Předávanou komunikaci bude muset město opravit na své náklady. Získává však majetek spolu s veřejným osvětlením v hodnotě více jak 1 milion. 6-0-0

Žádost o odkup části městského pozemku v části Jesenice rada odložila.
Rada odložila také bod týkající se žádostí spolků o dotace na volnočasové aktivity z důvodu společného projednání žádostí spolků na sportovní aktivity. Následně bude předložen společný předklad pro obě oblasti na ZZ. 6-0-0

Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě příkazní ze dne 7.3.2013 mezi Obcí Jesenice a JUDr. Františkem Boškem. Předmětem smlouvy je právní zastoupení Města Jesenice při vymáhání vykonavatelných rozhodnutí, výběr soudního exekutora pro vykonání exekuce na majetek povinného a zajištění vymáhání nezaplacených vykonavatelných rozhodnutí prostřednictvím smlouvy s vybraným exekutorem.6-0-0
Na závěr schůze schválila rada pravidla pro zveřejňování redakcí nevyžádaných příspěvků zastupitelů města Jesenice v Jesenickém kurýru. Pravidla budou zveřejněna na webu města.6-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!