25. 4. 2019

Rada se sešla namísto obvyklých čtvrtků v úterý z důvodu veřejnosprávní kontroly. Přítomno bylo na začátku schůze celé vedení města a radní Vidímová, rada byla tedy usnášeníschopná, dále byla přítomna paní tajemnice. Radní Karasová a Koblasa přišli ve 14.15. Radní Lang ve 14.30.

Na začátku proběhla kontrola průběžného plnění usnesení minulých rad.
Prvním řádným bodem bylo projednání rezignace dvou členů Komise rozvoje území (KRÚ) a jmenování nové členky KRÚ. U obou rezignací šlo na základě vlastní žádosti, přesto rada bývalé členy odvolala v souladu se Zákonem o obcích. Rada navrhuje v této souvislosti změnu jednacího řádu komisí. 4-0-0

Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Policií ČR na veřejné osvětlení u služebny PČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, nabídlo městu Jesenice bezúplatný převod veřejného osvětlení v počtu 3 ks na pozemcích p. č. 736/27 a p. č. 736/31, v k.ú. Jesenice u Prahy. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, je nutné na tyto lampy VO a 1 ks lampy VO v majetku města Jesenice, která stojí taktéž na pozemku p. č. 736/27 zřídit služebnost inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně. Lampy VO osvětlují chodník u Policie ČR – ul. Budějovická a Vestecká. 4-0-0

Rada schválila věcné břemeno se společností ČEZ Distribuce. Společnost ČEZ Distribuce, a. s podala č.j. MěÚJ/00264/2019 žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby. Jedná se o uložení kabelového vedení nízkého napětí – dále jen ,,Zařízení distribuční soustavy“, v pozemku p. č. 175/3 v k. ú. Jesenice u Prahy, který je v majetku města Jesenice. Pokládka vedení bude cca 15 m dlouhá a povede v komunikaci ulice Na Ochoze. Věcné břemeno je úplatné částkou 700 Kč/m bez DPH. 4-0-0

Dále rada schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě v kategorii střední odběratel – velkoodběratel, se společností: Pražská plynárenská Distribuce. Jedná se smlouvu o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce a.s. (dále jen PPD) pro novou ZŠ ve Zdiměřicích.

Již 02. 11. 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/227, jež řešila připojení nové ZŠ k distribuční soustavě. Vzhledem k tomu, že se nepovedlo do dvou let od podpisu smlouvy realizovat připojení, pozbyla smlouva platnosti dle článku VI. , odstavce č. 6, bodu č. 4 . Na základě tohoto zjištění bylo dne 12. 03. 2019 požádáno o novou smlouvu.
4-0-0

Vlastník pozemku v k.ú. Jesenice u Prahy podal dne 25. 2. 2019 žádost o odkup části pozemků p.č. 100/2 a 824/1 v k.ú. Jesenice u Prahy o celkové výměře cca 130 m2. Pozemek je v majetku města Jesenice evidován jako ostatní plocha, ostatní komunikace a vodní plocha, nádrž umělá, což nekoresponduje se stávajícím stavem. Uvedené části pozemků jsou zelenou plochou podél ulice Říčanská. Město se dlouhodobě nehodlá zbavovat svých pozemků, proto rada pověřila starostu předložit záměr odkupu pozemku ve vlastnictví města s negativním doporučením na nejbližším zasedání zastupitelstva. 5-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017 zrušení veřejné zakázky pod názvem „Opravy a údržba VO“. V dané lhůtě byla doručena jedna nabídka, i když bylo přímo osloveno 7 renomovaných dodavatelů. Vítězný dodavatel – společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, jako člen komanditní společnosti OSVĚTLENÍ TÝNEC, tuto službu bezproblémově provozoval uplynulé 2 roky.
V rámci tohoto zadávacího řízení došlo k navýšení paušální měsíční ceny, která tvoří převažující část celkové nabídkové ceny, a to cca o 50 %.  Navýšení ceny nepovažovala rada města za akceptovatelné a vzhledem ke končící platnosti stávající smlouvy na správu a údržbu veřejného osvětlení k 31.03.2019, byl se stávajícím správcem dojednán dodatek na prodloužení doby provádění služeb za současných podmínek do 29.02.2020.
Ze shora uvedených důvodů je nutné ukončit zadávací řízení jeho zrušením. 6-0-0

Další bod týkající se zadání veřejné zakázky „Zajištění výběru provozovatele VHI v majetku města Jesenice“ se společností: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. rada odložila na příští schůzi. 7-0-0
Posledním řádným bodem bylo seznámení se se stanoviskem k problematice pronájmu spol. Korkyra s.r.o. Společnost Korkyra spol. s. r. o., na základě nájemní smlouvy ze dne 21. 12. 2012 s obcí Jesenice má v pronájmu nemovitost, budovu č. p. 134 – „Restaurace na Kocandě“. S ohledem na současný technický stav nemovitosti žádala o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, který bude upravovat výši oprav a investic a podmínky realizace, za účelem provedením nezbytných oprav a rekonstrukce objektu. Z právního rozboru advokátní kanceláře však vyplynulo, že nájemní vztah již pravděpodobně neexistuje a v případě soudního sporu by takový zánik smluvního vztahu soud nejspíš potvrdil. Rada tedy nesouhlasila s uzavřením dodatku, k již neexistující nájemní smlouvě .7-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!