19. 6. 2019

Rada se sešla na své 21.schůzi. Na začátku schůze byla rada usnášeníschopná. Radní Koblasa dorazil po předchozí omluvě o 15min. později. Radní Lang přišel ve 14hod.

Na začátku proběhla jako obvykle kontrola plnění usnesení minulých rad.
První řádný bod se týkal výpovědi příkazní smlouvy na údržbu dětských hřišť v Horních Jirčanech. Příkazní smlouva byla uzavřená s panem A.H. na provozování a drobnou údržbu hřiště v Horních Jirčanech v roce 2015, evidovaná pod č. 15/142 a na provozování a údržbu dětského hřiště v roce 2016, evidovaná pod č. 16/181.

Smlouva zakládá městu povinnost vyplácení odměny každý měsíc na každou smlouvu 1500,- Kč, tj. 3000,-Kč na obě hřiště v jednom místě, a to i bez dokladování provedené činnost. Kontrolou vyšlo najevo, že drobnou údržbu vykonávali většinou pracovníci čety. Podle nového provozního řádu budou hřiště otevřena celodenně a zavírána městskou policií. 6-0-0
Rada schválila změnu Organizačního řádu a navýšila tím počet zaměstnanců na 81 Jde o personální posílení oddělení kultury a prezentace. 6-0-0

Rada schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna 2019, který je vyhlášen na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vybraných vysokých škol evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Literární rada Moravské zemské knihovny zařadila pro rok 2019 do projektu 184 titulů od 45 nakladatelů. Každá knihovna si může objednat v základní objednávce knihy zařazené do projektu v celkové hodnotě 7 500 Kč, knihy jí budou v průběhu roku bezplatně dodány. 6-0-0

Vlastník pozemku p.č. 394/306 v k.ú. Osnice podal dne 20. 5. 2019 pod. čj.: MěÚJ 06379/2019 žádost o odkup části pozemku p.č. 433/21 v k.ú. Osnice o celkové výměře cca 30 m2. Vlastník pozemku p.č. 394/306 v k.ú. Osnice chce vybudovat na odkoupené části soukromý přístup pro pěší, propojit pozemek s komunikací Na Babě a provést oplocení včetně výsadby keřů. Po telefonické dohodě byla upřesněna velikost pozemku k odkupu, neboť v žádosti bylo uvedeno, že se jedná o cca 30 m2, ve skutečnosti se jedná o cca 120 m2. Pozemek se nachází v zóně zeleně, kde je oplocení nepřípustné. Rada proto doporučila na řádném zasedání zastupitelstva nesouhlasit se záměrem prodeje. 6-0-0

Rada schválila návštěvní a provozní řády všech hřišť v majetku města. Město Jesenice spravuje celkem 24 hřišť.

Seznam:

č. název dětského hřiště   lokalita Pozn.
1. ul. V Lázních Jesenice  
2. ul. Platanová Jesenice- Mladíkov  
3. ul. Ořechová Jesenice  
4. ul. Za Rybníkem Jesenice  
5. V Roháči I. Jesenice  
6. V Roháči II. Jesenice  
7. U Lesa Horní Jirčany  
8. ul. Azalková Horní Jirčany  
9. ul. Labutí Zdiměřice  
10. ul. Hrdličková Zdiměřice  
11. ul. Ke Kapli Zdiměřice  
12. ul. Sýkorová Zdiměřice  
13. ul. Albatrosová Zdiměřice  
14. ul. Straková Zdiměřice  
15. ul. Kafková Zdiměřice  
16. ul. Parková Osnice  
17. ul. Školní Osnice  
18. Park Na Babě Osnice  
19. ul. Vavřínová Osnice  
20. ul. Hlavní Osnice  
21. U obchodu Kocanda  
22. Na Vrbici Osnice  
23. ul. Ořechová Jesenice workoutové hřiště
24. ul. Azalková Horní Jirčany víceúčelové sportovní hřiště

Na dětských hřištích se provádí pravidelná měsíční kontrola všech herních prvků, dále se provádí jednou za rok výměna písku na pískovištích za certifikovaný písek.

Průběžně se provádí vyřazování již opotřebovaných herních prvků. Je snaha tyto prvky nahrazovat novými herními prvky, dle věkových kategorií dětí v dané lokalitě.  Dle potřeby se provádí úklid, seká se tráva, provádí se prořez stromů. Dále se provádí pravidelná roční prohlídka revizním technikem. Ostatní hřiště, která mají jiný provozní a návštěvní řád:

Víceúčelové sportovní hřiště v Horních Jirčanech, ul. Azalková
Důvodem tohoto opatření je aktualizace a sjednocení provozních a návštěvních řádů pro všechny dětská hřiště, které spravuje město Jesenice. Dále pro zlepšení informovanosti občanů budou uvedena na novém webu města všechna hřiště a to ve struktuře: foto, mapa, provozní řád, návštěvní řád.6-0-0

Rada odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemku v katastru Jesenice. Vlastníci pozemku p.č. 118/47 v k.ú. Jesenice u Prahy podali dne 15.5.2019 žádost čj.: MěÚJ 06159/2019 na pronájem části pozemku p.č. 118/48 v k.ú. Jesenice u Prahy, který je ve vlastnictví města Jesenice. Celková plocha pozemku činí 153 m2, část zabírají kontejnery na tříděný odpad (cca 14 m2). Jednalo by se o pronájem cca 139 m2. Na pozemku byla dříve umístěna trafostanice. Vlastníci pozemku p.č.118/47 doložili souhlas s oplocením pozemku p.č. 118/48 uděleným v roce 1982 místním národním výborem v Jesenici u Prahy. Podmínkou bylo umožnění přístupu k trafostanici. V současné době je trafostanice přeložena, na oploceném pozemku se nacházejí vzrostlé stromy. OSMI doporučuje souhlasit s pronájmem části pozemku o rozloze cca 139 m2 za cenu 10 Kč/m2 za rok.7-0-0

Dále rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene .7-0-0
Rada města nesouhlasila s dokončením projektu naučné stezky v Osnici v navržené variantě a uložila KŽP vypracovat trasu naučné stezky. V roce 2018 byl zahájen projekt na grafické ztvárnění naučné stezky pro děti v Osnici. Byly vytipovány čtyři stanoviště, na kterých budou umístěny naučné panely a sochy dřevěných zvířat. Grafické návrhy pro naučné panely jsou dokončeny. Podle projektu by směr k jednotlivým stanovištím měly ukazovat lidské stopy nastříkané na chodníku a přivést návštěvníky k informačním tabulím a dřevěným sochám zvířátek. Šlo především o to, že původně měla mít naučná stezka více stanovišť a vedla mimo intravilán. Bod byl tedy odložen. 6-0-0

Na základě podnětu občanky města Jesenice na zabezpečení autobusových zastávek proti střetu s ptactvem, OŽP provedl průzkum stávajícího zabezpečení a vytipoval 11 autobusových zastávek na realizaci zabezpečení. OŽP navrhuje řešení, které udělalo před několika lety město Zlín a to folii s vodorovným proužkováním. Řešení bylo prokonzultováno s Českou společností ornitologickou, která potvrdila jeho účinnost. Zabezpečení by mělo být provedeno na zadní stěně autobusových zastávek, která tvoří největší riziko pro letící ptactvo. Tento bod byl odložen, protože nedošlo ke shodě na způsobu provedení. Někteří radní upřednostňovali siluety velkých dravců před pruhy. Také jde o náklady, protože se jedná o zakázku za více něž 100000,-.

Dalším bodem bylo vyhlášení Výzvy na plnění zakázky malého rozsahu „Rámcová dohoda na poskytnutí odběrových karet na PHM. Z důvodu končící platnosti stávající smlouvy na odběr PHM a v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice se radě města předkládají texty výzvy na výše uvedenou akci včetně příloh k uveřejnění formou otevřené výzvy na profilu zadavatele, úřední desce města a zároveň k oslovení vhodných dodavatelů k podání nabídky.

Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na nákup pohonných hmot prostřednictvím odběrových karet.Předpokládaná nabídková cena je dle spotřeby uplynulého roku cca 0,5 mil Kč bez DPH (605 000,- Kč vč. DPH), tudíž pro maximální využití je smlouva navržena na dobu 3 let (tak aby soutěž zůstala v režimu VZMR do 2 mil. Kč bez DPH).
Hodnotícími kritérii jsou:
a) Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) váha 30 %
tj. cena za vydání a provozní poplatky 1 karty
b) Sleva na 1 l pohonných hmot v % váha 70 %.7-0-0
Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností Elektroštika. Jedná se o trafostanici na pozemku p. č. 788/1 v k. ú. Jesenice u Prahy, ve vlatnictví Města Jesenice, zapsaného na LV č. 10001. Z tohoto pozemku na základě GP č. 2422-190185/2019 vznikne st. č. 1623 – trafostanice. Věcné břemeno je úplatné. Jednorázová úhrada bude ve výši 20.000,- Kč bez DPH. 7-0-0

Rada města schválila uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce kulturního sálu MC Pohádka na festival techniky. MC Pohádka Jesenice z.s. žádá o výpůjčku sálu pro organizaci akce Festival techniky dne 31.5.2019. Ke schválení předkládáme smlouvu o výpůjčce sálu a přilehlých prostor Společenského centra Jesenice s organizací: Mateřské centrum Pohádka Jesenice z.s. IČ: 226 615 14, se sídlem: Průmyslová 1055, 252 42 Jesenice, za účelem pořádání Festivalu techniky dne 31.5.2019.7-0-0

Rada souhlasila v souladu se Zřizovací listinou organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, s pronájmem nebytových prostor v přízemí školy – bufet pro školní rok 2019/2020, na základě žádosti č.j. MěÚJ/06615/2019 ze dne 24.5.2019; Předmětem této smlouvy je pronájem bufetu v přízemí školy, č. dveří 0045 a zázemí bufetu č. dveří 0040 na dobu 1.9.2019 do 30.6.2020, pondělí až pátek: 7:30 – 15:30. Sortiment nabízený nájemcem k prodeji bude stanovován po dohodě s pronajímatelem tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy.7-0-0

Rada doporučila Zastupitelstvu schválila Smlouvu o výpůjčce. Na základě této smlouvy dojde k přenechání pozemku parc.č. 45/4 o evidované výměře 1 217 m2 v k.ú. Osnice, obec Jesenice (dále jen „Pozemek“) ve vlastnictví Nohejbalového klubu Osnice, z.s. IČ: 47004886 ( dále jen „Klub“) k bezplatnému užívání městu Jesenice na dobu 15 let s opčním právem prodloužit výpůjčku ještě o dalších 5 let. Město Jesenice se zavazuje svým nákladem vybudovat na uvedeném Pozemku stavbu nazvanou „Nohejbalové hřiště Osnice“ a to nejpozději do 6.1.2021. Klub bude po jeho dokončení hřiště oprávněn bezplatně užívat v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Klub zároveň zřizuje ve prospěch města Jesenice předkupní právo k Pozemku na dobu 20 let od uzavření této smlouvy a to jako právo věcné.6-0-0

Další bod se týkal schválení dalšího postupu při zadání dodavatele stavby Nová ZŠ v Jesenici, Zdiměřice. V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předkládá radě města dokumentace o průběhu zadávacího řízení předmětné nadlimitní veřejné zakázky.

Tato VZ je administrována externím subjektem TenderPoint s.r.o. a byla zahájena oznámením do Věstníku VVZ a TED dne 28.12.2018 a jeho následným uveřejněním 02.01.2019.Během zadávací lhůty bylo přijato množství dodatečných dotazu k ZD (PD) zpracované ve 22 souborech Vysvětlení ZD, během kterých byla dle zákona o veřejných zakázkách posunuta lhůta pro podání nabídek z 14.02.2019 na 01.04.2019. Také byla uskutečněna porada s účastí projektanta, ze které mimo jiné vyplynulo, že je velká pravděpodobnost, že část dotazů směřujících k PD je obstrukčního charakteru se záměrem maximálně prodloužit termín zahájení výstavby. Administrátor naopak oponoval, že většina dotazů vede k úpravě výkazu výměr, tedy poukázal na kvalitu projektové dokumentace. V dané lhůtě bylo doručeno 5 nabídek, v souladu se ZZVZ byla veškerá komunikace vč. podání nabídek vedena elektronicky. Dále bylo provedeno administrátorem posouzení formální správnosti nabídek, projektantem posouzení kvality VV a referentem MÚ posouzení předložených referenčních zakázek pro hodnocení realizačního týmu pro stavbu školy.

Jednání komise proběhlo v termínu k podání nabídek (01.04.2019) na adrese MÚ a dále k závěrečnému vyhodnocení dne 28.05.2019. Z těchto jednání je vyhotoven Protokol, z něhož vyplývá doporučení komise. Během procesu vyhodnocování bylo radou schváleno paralelní posouzení průběhu zadávání externí právní společností VKS Legal. Rada doporučila projednání Nadlimitní veřejné zakázky na nejbližším zasedání zastupitelstva. 6-0-0
Finanční odbor předložil radě města k projednání návrh Závěrečného účtu města Jesenice za rok 2018 a účetní závěrky města Jesenice za rok 2018. Jedná se o dva zásadní dokumenty týkající se hospodaření města. Jak schvalování závěrečného účtu, tak účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 patří mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města podle § 84 odst. 2), písm. b) zákona o obcích. V jednom materiálu jsou předkládány k projednání z toho důvodu, že část podkladů tvoří stejné výkazy. Závěrečný účet města Jesenice musí být předložen a projednán zastupitelstvem nejpozději do 30.6. dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích. 7-0-0

Rada vzala na vědomí zprávu o provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací v projektové dokumentaci úprav křižovatky Malebná x Hrnčířská ve Zdiměřicích, zpracovanou ústavem: FAKULTA DOPRAVNÍ, Ústav dopravních systémů, Ústav soudního znalectví v dopravě, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, včetně Hodnotícího listu 8 potenciálních bezpečnostních rizik. Rizika rozděluje do tří úrovní: nízké, střední a vysoké závažnosti. Audit odhalil v projektové dokumentaci 2 deficity vysoké závažnosti rizik, 4 deficity střední závažnosti rizika a 2 deficity nízké závažnosti rizik. Zpráva doporučuje pokračovat v projektu křižovatky až po odstranění deficitů úpravou či doplněním stávající projektové dokumentace. Pokračování v procesu příprav a realizace areálu ZŠ Jesenice ve Zdiměřicích lze doporučit až po odstranění nalezených bezpečnostních deficitů.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!