24. 2. 2019

Přítomni byli starosta, místostarostka a místostarosta, z radních byl omluven radní Koblasa. Přítomna byla také paní tajemnice.
Schůze rady měla na programu více jak 25 bodů, program byl schválen všemi přítomnými. 6-0-0
Na začátku proběhla kontrola usnesení rady od počátku volebního období. Jde o nový proces, kdy na začátku každého jednání rady budou členové rady seznámeni s plněním úkolů vyplývajících z přijatých usnesení. Bude tedy zcela evidentní, jak se plní přijatá usnesení.

Rada schválila Výroční zprávu v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zák. č. 106/1999 Sb. Každá obec musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 informačního zákona. Při plnění této povinnosti je nutno uvést všechny údaje požadované tímto ustanovením zákona, a to i v případě, že obec za předchozí rok žádnou informaci dle tohoto zákona neposkytovala. Náležitosti výroční zprávy jsou uvedené v § 18 pod písm. a) až f).
Výroční zpráva bude zveřejněna v Povinně zveřejňovaných informacích na oficiálních webových stránkách města Jesenice. 6-0-0

Dalším bodem bylo stanovení kompetencí starosty, místostarostů a členů Rady města Jesenice v samostatné působnosti. Rada města je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Tvoří ji starosta, místostarosta (nebo místostarostové) a další radní, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Rada, jakožto výkonný orgán města, určí kompetence starosty, místostarostů a členů RM v samostatné působnosti tak, aby byla zajištěna efektivní správa města Jesenice. Kompetence členů Rady města Jesenice budou zveřejněny na webových stránkách města.

Rada města stanovila a schválila poskytnutí peněžitých darů jednotlivým členům komisí Rady města Jesenice za dobrovolnickou činnost vykonanou v roce 2018. V souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny Ministerstva vnitra, budou vyplaceny formou darovacích smluv, uzavřených s jednotlivými fyzickými osobami. Celkový součet odměn poskytnutých členům komisí (fyzickým osobám, které nebyli zastupiteli), za období leden až říjen 2018 činí: 165.000 Kč. Podpisem darovacích smluv byl pověřen místostarosta Martin Kuruc. 6-0-0

Rada schválila darovací smlouvu s Českou spořitelnou, která se v rámci optimalizace sítě svých poboček rozhodla uzavřít pobočku v Jesenici k 25. lednu 2019.
Část vybavení interiéru (klimatizace a 35 kusů drobného nábytku) v zůstatkové hodnotě 6.697 Kč bude touto darovací bezplatně smlouvou převedeno do majetku města. 6-0-0

Dále rada odsouhlasila členství tajemnice ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR za účelem odborného rozvoje tajemnice městského úřadu ve prospěch města včetně úhrady členského příspěvku ve výši 1500,- Kč. 6-0-0

Rada schválila konání a rozpočet letošního masopustu dne 23.2.2019. Novinkou bude povoz s dvojspřežím v čele průvodu, který poveze část kapely. Rozpočet je zhruba ve stejné výši jako v uplynulých 2 letech, tedy do 65000,- Kč.6-0-0

Další 2 body programu schůze rady se týkaly přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o poplatku za komunální odpad. Návrh nové OZV, kterou bude nahrazena dosud platná OZV č.3/2015. Jde především o návrh snížit poplatek za komunální odpad pro chataře. Důvodem návrhu na snížení je skutečnost, že někteří chataři neobývají rekreační nemovitost celoročně. Pro ty se navrhuje částka 600,- Kč na kalendářní rok. Pro trvale obývané rekreační nemovitosti na 1200,- Kč namísto původních 1500,-Kč.Nová vyhláška o odpadech, snižuje se cena pro chataře. Rada doporučuje návrh na ZZ dne 21.3.2019. 6-0-0

Vzhledem k tomu, že od roku 2020 bude povinné pro všechny obce a města odděleně třídit jedlé oleje a tuky, musíme to uvést i ve vyhlášce. Tuto službu již občanům poskytujeme formou 240 l nádob rozmístěných po obci a možností odevzdání na sběrném dvoře. Návrh vyhlášky č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jesenice doporučila rada na ZZ dne 21.3.2019. 6-0-0

Na základě žádosti ředitelky ZŠ a ZUŠ Jesenice souhlasila rada ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím finančních darů v souhrnné hodnotě 50.000 Kč účelově určených na zajištění Absolventského plesu 9. tříd, dne 20. 6. 2019 6-0-0.

Dále rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/332 na revitalizaci parku Pančák, se společností GREEN PROJECT, s.r.o., tedy vysoutěženým zhotovitelem. Na základě jednání s uvedenou firmou a vedením města, které proběhlo 5.2.2019 a zejména na základě poznatků vzešlých ze setkání s občany dne 21.2.2019, se stále pracuje na úpravě projektu. 6-0-0

Celkem 4 body programu se týkaly schválení uzavření Smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce za jednorázovou úhradu ve výši 20000,- Kč bez DPH. Vždy šlo o trafostanice na pozemcích města.

Dále rada schválila uzavření Dodatku k licenční smlouvě číslo 90761 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS se společností Triada, s.r.o. Jedná se o možnost placení platebními kartami v pokladně městského úřadu.

Důležitým bodem bylo Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Prodloužení kanalizačního výtlačného řadu v prostoru ZŠ Jesenice“ s Ing. Tomášem Melicharem.

Od 1. 4. 2019, dle SoD č. 18/292, bude po dobu 96 dní realizovat stavební dodavatel, společnost 1. SčV, a. s., stavbu prodloužení kanalizačních výtlaků u areálu základní školy a nádrže Pančák k čistírně odpadních vod Jesenice z důvodu zápachu v této lokalitě. Navržené opatření by mělo vést k odstranění zápachu z prostor u ZŠ a mělo by být vyústěno až do nátoku ČOV Jesenice. Protože se jedná o specifickou zakázku v hodnotě cca 2 300 000,- Kč, bylo provedeno po konzultaci s panem starostou a v souladu se směrnicí č. 1/2017 uzavřené poptávkové řízení, z něhož vyšel vítěz s nabídkou nejnižší ceny v řádech okolo 50000,- Kč.

Rada doporučila pozastavit uzavření Smlouvy o dílo s vysoutěženým dodavatelem, jednalo se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci služeb „Víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice“ společnosti: Dirty Parks s.r.o, za celkovou cenu 1 225 308,- Kč bez DPH. Kontrolní rozpočet stavby byl původně 700 000,- Kč bez DPH. Nebylo zcela jasné, jak je ve smlouvě ošetřena záruka a následná údržba plánovaného hřiště. Příslušní úředníci tedy byli vyzváni znovu oslovit zhotovitele, aby specifikoval tyto dotazy. Bod byl odložen na další jednání rady. Rada pozastavila uzavření smlouvy na opravy a údržbu veřejného osvětlení služeb „Opravy a údržba VO“ se společností: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Dodavatel – společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, je obecně známý renomovaný dodavatel, který, jako člen komanditní společnosti OSVĚTLENÍ TÝNEC, tuto službu bezproblémově provozoval uplynulé 2 roky. V rámci tohoto zadávacího řízení došlo k navýšení paušální měsíční ceny, která tvoří převažující část celkové nabídkové ceny, a to cca o 25 % Z tohoto důvodu rada doporučuje projednat možnosti uzavření dodatku ke stávající smlouvě a tuto prodloužit a připravit soutěž novou.

Rada vzala na vědomí rezignaci členky Komise sociální a zdravotní na základě její žádosti. Dále rada jmenovala 2 nové členy Komise sociální a zdravotní, jejichž jména budou zveřejněna na webu města.

Dále vzala rada na vědomí zápisy ze schůzí Komise pro dopravu a bezpečnost a Komise rozvoje území. Tam je zejména důležité, jak na žádost radní Vidímové, kterou adresovala Komisi rozvoje území ohledně návrhu Deklarace prezentované na posledním zasedání zastupitelstva města ze dne 31.1.2019, Komise reagovala.

„KRÚ doporučuje po zhodnocení žádosti jedinou možnost takové úpravy prostřednictvím změny, nebo zapracováním do nového územního plánu, kde tato podmínka může být naplněna. KRÚ nedoporučuje vydávat tento typ deklarací, neboť nemají žádnou právní oporu a mohly by působit nekompetentně a zmatečně.“

Závěrem rada projednala a schválila rozpočet kulturních akcí na první půlrok 2019. Akce byly již projednány a schváleny KKS. Navrhujeme pokračovat v oblíbených kulturních akcích, které jsme přidali do plánu také v letošním roce. Nově je zařazena do rozpočtu podpora města v rámci dvou cyklo závodů a společné pořádání Eco show se ZŠ Jesenice ve Společenském sále. Na základě předchozího projednání s vedením města jsme naplánovali na každý měsíc divadelní představení a pohádku. Kulturní akce jsou připraveny pro širokou veřejnost, každý měsíc nabídne kulturní vyžití dětem, rodinám, dospělým i seniorům.

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!