25. 6. 2019

Rada se tentokrát sešla ve čtyřech, byla tedy usnášeníschopná. Oba místostarostové byli omluveni. Přítomna byla také paní tajemnice a zapisovatelka.Na začátku opět proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad.

Prvním řádným bodem bylo schválení předchozího souhlasu zřizovatele ve smyslu § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přijetí sponzorského daru v hodnotě 10 395, 04 Kč, určeného do tomboly na Absolventský ples 9. tříd, zřízenou příspěvkovou organizací: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace.4-0-0

Další bod, který se týkal nového volebního řádu školské rady byl odložen.
Rozpočtové opatření č. 5 se předkládá s doporučením schválení nejbližšímu ZZ. Rada města Jesenice na své 23. schůzi dne 13.6.2019 přijala usnesení, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Jesenice schválit návrh na provedení rozpočtového opatření č. 5, jehož schválení spadá dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 do kompetence Zastupitelstva města Jesenice. Jedná se o rozpočtové opatření, kdy na straně příjmové i výdajové přesuny mezi paragrafy převyšují 3 miliony.4-0-0

Rada dále doporučila Zastupitelstvu města Jesenice revokovat usnesení Zastupitelstva města Jesenice 079/17-Z03 ze dne 15.06.2017, kterým byla schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ JESENICE – ZDIMĚŘICE, příspěvková organizace, se sídlem Budějovická 303, 252 42 Jesenice. Doporučila Zastupitelstvu města Jesenice zřídit příspěvkovou organizaci Základní škola Jesenice-Zdiměřice, příspěvková organizace, se sídlem: Hrnčířská 500, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, na dobu neurčitou a schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Jesenice-Zdiměřice, příspěvková organizace, se sídlem: Hrnčířská 500, Zdiměřice, 252 42 Jesenice. 4-0-0

Další bod se týkal založení společnosti Technické služby Jesenice s.r.o. Rada doporučuje ZM schválit založení TSJ s.r.o. a složení první dozorčí rady. Rada města Jesenice zamýšlí doporučit Zastupitelstvu města Jesenice zřídit společnost Technické služby Jesenice, s.r.o., za účelem:

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady
  • Poskytování technických služeb
  • Zprostředkování obchodu a služeb

Byly zahájeny přípravné práce na zakladatelských dokumentech nové společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k tomu, že nově založená společnost převezme stávající personální a technické vybavení města Jesenice, bude vše řešeno na smluvní bázi. Tyto smlouvy bude následně po založení společnosti Zastupitelstvem města Jesenice uzavírat Rada města Jesenice. Uvedený návrh je nyní předkládán Zastupitelstvu města Jesenice, aby v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o založení této společnosti s ručením omezeným a schválilo její zakladatelskou listinu a dále, aby v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhlo jmenování osob do orgánů této nové společnosti s ručením omezeným (tj. osoby jednatele a členů dozorčí rady) a dále osobu správce vkladu. 4-0-0

Rada dále schválila vypovědět smlouvu o účtu u ČS. Město Jesenice uzavřelo v květnu 2018 smlouvu o účtu s Českou spořitelnou. Hlavním důvodem pro jeho založení byla bezprostřední blízkost pobočky pro vklady a výběry pokladní hotovosti. Ukončením činnosti pobočky v Jesenici však další držení tohoto účtu postrádá smysl, neboť není využíván. 4-0-0

Rada doporučuje na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jesenice uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, na části pozemků p. č. 54 a p. č. 61/2, oba v k. ú. Zdiměřice u Prahy, za cenu 900,- Kč/m2 , za účelem výstavby stezky pro pěší a cyklisty podél Jesenického potoka. Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a územním plánem jsou vedeny v pásu zeleně a louky. 4-0-0

Rada dále doporučila Zastupitelstvu města Jesenice uzavřít Kupní smlouvu na odkup pozemků p. č. 140/10, 140/11 a 121/16 vše v k. ú. Jesenice u Prahy, o celkové výměře 2005 m2 , za cenu 200,- Kč/m2. Jedná se opět o pozemky podél jesenického potoka. 4-0-0

Dalším bodem bylo schválení textu výzvy na zakázku malého rozsahu „Chodník Kocanda-Osnice“. Rada vyhlašuje Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Chodník Kocanda – Osnice“ V návaznosti na již schválenou a zpracovanou projektovou dokumentaci a v souladu s článkem 6 Směrnice č. 1/2017 města Jesenice se radě města předkládají texty výzvy na výše uvedenou akci včetně příloh a projektové dokumentace k uveřejnění formou otevřené výzvy na profilu zadavatele, úřední desce města a zároveň k oslovení vhodných dodavatelů k podání nabídky. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na realizaci 550 m chodníku se zámkovou dlažbou a výstavbu VO (17 ks stožárů) podél ul. Pražská.
Výstavba by měla probíhat souběžně s opravou povrchu komunikace (II/101), pravděpodobně v době letních prázdnin. Předpokládaná nabídková cena je dle kontrolního rozpočtu projektanta cca 3,5 mil Kč bez DPH (4,235 mil. Kč vč. DPH). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 4-0-0

Oddělení kultury a prezentace předložilo ke schválení předběžný finanční rozpočet sportovního dne, který pořádá Sportovní komise města ve spolupráci se spolky a kluby dne 15.6.2019 ve Fun parku Zdiměřice. Celkový předběžný rozpočet akce je ve výši 50.300 Kč vč. DPH + poplatky. Rozpočet je rozdělen na dvě části. První část zahrnuje ceny za materiál pro soutěže, které jsou universální a použijí se na další turnaje. Je ve výši 18.632 Kč. Druhá část rozpočtu je za služby – pronájem stanů z důvodu velkého horka, ozvučení a kapela pro večerní posezení. Je ve výši 31.666,-Kč a zahrnuje zajištění programu zmíněného sportovního dne. K této částce bude připočtena cena za poplatky OSA, občerstvení pro rozhodčí a organizátory. Rozpočet i program byl předem projednán Komisí pro sport.4-0-0

Rada souhlasila s uzavřením objednávky na revizi dokumentace projektu „Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice“ s fyzickou osobou: Ing. Milan Oleríny, IČ: 498 53 341, se sídlem: Žitomírská 580/40, 101 00, Praha 10 – Vršovice, ve výši 38.000 Kč bez DPH. Předmětem objednávky je: kontrola a doporučení na doplnění projektové dokumentace. Kontrola projektové dokumentace jako prevence vůči případným vícepracím projektu nebo neúplné dokumentaci nebo nedostatečně definovaný rozsah prací a nastavení standardů materiálů a výrobků s ohledem na prevenci jejich záměn během výstavby zhotovitelem stavby. V připomínkách budou zohledněny rovněž zkušenosti z již realizovaných projektů škol v ČR. (Psáry, Mníšek pod Brdy). Součástí služby je rovněž i opakovaná kontrola, zda byly připomínky zohledněny a zapracovány v upravené projektové dokumentaci. 4-0-0

Rada doporučila Zastupitelstvu města uzavřít Kupní smlouvu KS na odkup pozemku podél Jesenického potoka za cenu 200,-Kč za m2.Město tím získá v dané lokalitě pozemek o výměře 525 m2. 4-0-0

Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, na pozemek PK 627 v k. ú. Jesenice u Prahy, o výměře 12.626 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2. Město Jesenice má zájem vybudovat na pozemku stavbu občanské vybavenosti. Za tímto účelem má v úmyslu nabýt pozemek do svého výlučného vlastnictví za předpokladu, že tato výstavba bude umožněna v den uzavření kupní smlouvy územním plánem města Jesenice. Tedy podmínkou uzavření kupní smlouvy je úspěšná změna územního plánu umožňující stavby občanské vybavenosti. Nyní je pozemek územním plánem v ochranné zeleni a zóně zemědělské výroby. 4-0-0

Rada města Jesenice doporučila Zastupitelstvu města Jesenice uzavřít Kupní smlouvu na odkup pozemků p. č. 660/541 a p. č. 660/75, oba v k. ú. Jesenice u Prahy za cenu 750,- Kč/m2. Územním plánem jsou určeny jako ochranná zeleň a zóna zemědělské výroby- zemědělský půdní fond. 4-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!