19. 6. 2019

Z radních byli přítomni všichni, pouze radní Lang byl omluven. Přítomna byla také tajemnice a zapisovatelka Ing. Přetrdílová. Program schválen 6-0-0

Na počátku opět proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad.
Prvním řádným bodem bylo schválení textu výzvy na akci opravy sociálního zařízení pro 2 třídy v MŠ V Úvozu. Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení v MŠ Jesenice“. Předmětem zadávacího řízení v režimu VZMR je oprava sociálního zařízení ve dvou NP MŠ V Úvoze. Jedná se především o opravu podlah, nové obklady, nové sanitární zařízení, rozvody, repas okenních a dveřních výplní. Předpokládaná nabídková cena je dle kontrolního rozpočtu projektanta cca 600 000,- Kč bez DPH (726 000,- Kč vč. DPH). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Termín realizace je stanovený pevně po dobu letních prázdnin. 6-0-0

Rada vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 15/314 o nájmu služebního bytu, v ulici Sluneční č. p. 804, uzavřené dne 10. 12. 2015, v předloženém znění, z důvodu změny životní situace. OSMI zatím neeviduje žádnou jinou žádost, komu byt nabídnout. V této souvislosti se rozvinula diskuse, nabídnout byt k dispozici sociální pracovnici pro občana Jesenice v nouzi. Radní Vidímová ji již oslovila. V Cedrové bydlí totiž několik seniorů v nájemních bytech, kterým hrozí, že od nového roku nedosáhnou ani s příspěvkem na bydlení na stále se zvyšující nájem. S tímto bytem je také počítáno jako motivací pro kvalifikované učitele v jesenické škole. 6-0-0

Dalším bodem bylo doporučení řádnému zasedání zastupitelstva schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku. Od roku 2016 se město Jesenice pokouší získat do svého majetku bezúplatně pozemky p. č. 377/2, 377/3, 377/4, 377/5 402/4 a 351/4 v k. ú. Zdiměřice u Prahy. Jedná se o pozemky pod vodní nádrží, hrází a funkčními objekty v blízkosti ČOV Zdiměřice u parku Průhonice. Pozemky tvoří ucelený prvek – vodní dílo, a převedly by se z důvodu veřejného zájmu-regulace vypouštěných odpadních vod z ČOV Zdiměřice a protipovodňový plán. Pozemky jsou nyní v majetku Hlavního města Prahy, které předběžně s převodem do majetku města Jesenice souhlasí. Celková výměra pozemků je 11.945 m2. 6-0-0

V souladu s § 102, odst.2, písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, rada města jmenuje a odvolává z funkce předsedy a členy komisí rady města. Rada odvolala Ing. Alexandru Kockovou z pozice člena Komise sociální a zdravotní Rady města Jesenice, na základě rezignace doručené dne 4.6.2019, s účinností od 6.6.2019. 6-0-0

Rada vzala na vědomí zápis z KRÚ. Radě města Jesenice je předkládán k projednání zápis ze schůze Komise rozvoje území konané dne 30. 5. 2019. Na této třetí schůzi byly projednávány žádosti z období od dubna 2019 do května 2019. 6-0-0

Rada vzala na vědomí zápis ze dne 30. 5. 2019 o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola KAMARÁD, vyhlášeného usnesením Rady města Jesenice č. 139/19-R10 ze dne 21. 03. 2019 a doporučení konkursní komise o výsledném pořadí uchazečů konkursního řízení. Na základě výběrového řízení na pozici ředitelky MŠ Kamarád rada jmenovala paní Zdeňku Gabrielovou novou ředitelkou MŠ Kamarád s účinností od 1.7.2019. 6-0-0

Rada odvolala členku školské rady za zřizovatele paní Janu Krejčovou z důvodů ukončení pracovního poměru. Rada Obce Jesenice na základě usnesení Rady obce Jesenice číslo 11/2005 ze dne 31. 5. 2005 zřídila Školskou radu dnem 1. 12. 2005 a stanovila celkový počet 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období školské rady je tříleté (§ 167 odst. 6, školského zákona). Nyní běží funkční období školské rady od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2020. Novou členkou školské rady za zřizovatele rada jmenovala paní Milenu Vorlíčkovou. 6-0-0

Město Jesenice uzavřelo Smlouvu o provedení stavby – 13/198 s vlastníkem pozemku p.č.447/8 v k.ú. Zdiměřice u Prahy o celkové rozloze 11 195 m2. Vlastník pozemku souhlasil s tím, aby obec na části předmětného pozemku provedla stavbu cyklostezek v rámci akce III. Etapa cyklostezek v Jesenici, část Zdiměřice – Drazdy. Po ukončení stavby vlastník následně odprodá část předmětného pozemku městu Jesenice za dohodnutou kupní cenu 750,- Kč/m2. Na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 974-357/2018, odsouhlaseného katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Praha – západ, číslo PGP-1018/2019-210 byl z pozemku p.č. 447/8 oddělen pozemek p.č. 447/16 o celkové rozloze 562 m2, který je předmětem Kupní smlouvy. Rada doporučila řádnému zasedání Zastupitelstva města Jesenice schválit uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou, která je vlastníkem pozemku, na pozemek 447/16 v k.ú. Zdiměřice u Prahy, o výměře 562 m2, za cenu 750 Kč/m2,v předloženém znění.6-0-0

V souladu s § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Rada města Jesenice připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva města Jesenice. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Jesenice číslo 04 /2019 je plánováno ve čtvrtek 20. června 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti v I. patře budovy Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice.

Rada projednala návrh programu řádného zastupitelstva. 6-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!