8. 6. 2019

Na programu čtvrteční rady bylo celkem 12 bodů. Přítomno bylo celé vedení města, radní Koblasa byl omluven. Radní Lang byl též omluven z důvodu hospitalizace. Přítomna byla také paní tajemnice. 

Na začátku proběhla opět kontrola otevřených usnesení minulých rad. Všechna otevřená usnesení se daří postupně dokončovat. Otevřený zůstává projekt revitalizace Parku Pančák, kde se čeká na reakci architektů na navržené doplnění prvků.

Prvním řádným bodem byla žádost ředitelky ZŠ a ZUŠ Jesenice o zřízení dvou přípravných tříd pro děti s odkladem školní docházky. Důvodem žádosti o zřízení přípravného ročníku jsou neustále se zvyšující počty žáků v 1. ročníku základní školy s nezralostí v oblasti psychické, fyzické, sociální i emocionální. Velkým přínosem je přípravný ročník také pro cizince z jiných etnik, kteří mají jazykovou bariéru a hůře se adaptují na vstup do školy. Do těchto tříd by mělo docházet 21 žáků. Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu. Rada vzala na vědomí informaci o zápisu do prvních ročníků ze dne 6.5. a zřizuje v souladu s § 47, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě žádosti ředitelky školy č.j. MěÚJ/06299/2019 ze dne 17.5.2019, dvě třídy přípravného ročníku příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020, za podmínky obdržení souhlasu souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje.5-0-0

Rada města dále souhlasila s podáním žádosti o navýšení kapacity školy z 920 na 984. Ředitelka školy požádala zřizovatele o souhlas k podání žádosti o navýšení kapacity školy ze současných 920 na 984 žáků. Z důvodu progresivního nárůstu počtu žáků ve škole nebude odpovídat současná kapacita školy novým podmínkám od 1. září 2019. Výuka žáků probíhá v letošním roce ve třech budovách. V budově K Rybníku 800 je vzděláváno 652 žáků, v budově Budějovická 77 je vzděláváno 110 žáků, v budově Zbraslavská 68 je vzděláváno 120 žáků. Ke konci školního roku 2018/2019 předpokládáme odchod asi 70 žáků školy, ve školním roce 2019/2020 je předpoklad příchozích žáků 120. Dojde tedy k opětnému navýšení počtu žáků, které předpokládáme i v dalších letech, proto žádáme o navýšení kapacity na nejvyšší počet, který je dle stanoviska KHS možný. Dále rada uložila ředitelce podat žádost o prominutí řádného termínu podání žádosti, který proběhl již do konce září 2018. 5-0-0

Bod, který se týkal přijetí Směrnice č.4/2019 o usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území obce byl odložena na další schůzi rady.5-0-0

Dalším bodem bylo odsouhlasení Dohody o narovnání a doporučení nejbližšímu řádnému zasedání zastupitelstva Dohodu o narovnání odsouhlasit.5-0-0

Vlastníci pozemku p. č. 176//9 v k.ú. Jesenice u Prahy o výměře 800 m2 konstatují, že mají s městem Jesenicí sporná a pochybná práva, týkající se části předmětného pozemku o výměře cca 40 m2. Vlastník pozemku má za to, že město Jesenice užívá část sporného pozemku o přibližné výměře cca 40 m2 bez právního důvodu. Jedná se o neoplocenou severní část pozemku, kde se nachází veřejný chodník v ulici Říčanská, který zde byl historicky. Udržuje jej svým jménem a na svůj účet v dobré víře, že je jeho vlastník. Vlastníci pozemku p.č. 176/9 a město Jesenice se dohodly na narovnání sporných práv následovně:
* Vlastník pozemku vyhotoví na své náklady geometrický plán pro oddělení pozemku a město Jesenice nově oddělený pozemek o přibližné výměře cca 40 m2 odkoupí za cenu 500 Kč/m2.
* Vlastník pozemku se zavazuje uhradit městu Jesenici 100 Kč/m2 ze zbývající plochy pozemku p.č. 176/9 za navýšení kapacity čistírny odpadních vod, která je nezbytnou podmínkou pro připojení nemovitostí v lokalitě, kde se pozemek nachází. Vlastník prohlašuje, že má zájem napojit RD na veřejnou kanalizaci a město Jesenice se zavazuje rezervovat kapacitu čistírny odpadních vod ve prospěch RD.

Rada města vzala na vědomí inventarizační zprávu, která je součástí závěrečného účtu města. Schválila také vyřazení hmotného a nehmotného majetku z důvodu jeho opotřebení nebo nemožnosti opravy, v celkové výši 289.042,36 Kč, dle předloženého návrhu Komise pro vyřazování majetku města Jesenice uvedeném v příloze č. 1, 2, 3, a 4 zápisu komise 14/2019 ze dne 13.05.2019; Rada schválila navýšení úhrady cestovného v rámci výletu U3V na závěrečný seminář do Dešenic o zastávku na hradě Švihov. Jde o navýšení úhrady dopravy na zájezd seniorů do Dešenic – Univerzita třetího věku Jesenice, z důvodu rozšíření trasy tematického zájezdu, dopravci: DATA AUTOTRANS s.r.o., IČ: 271 92 873, se sídlem: Dvouletky 405/26, 100 00 Praha 10, o finanční úhradu ve výši 1.120 Kč bez DPH. 5-0-0

Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR, se společností: TresTech s.r.o., IČ: 042 62 7149, se sídlem: Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, na dobu určitou, do 31.5.2020, za cenu 6.000 Kč měsíčně bez DPH. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být ve své činnosti nezávislý. Dále musí mít možnost být v kontaktu přímo s vedením úřadu. Do současné doby vykonávala činnost pověřence pro ochranu osobních údajů vedoucí Odboru vnitřních věcí, tato pozice je však neslučitelná s výkonem činnosti pověřence. S ohledem na skutečnost, že město a městský úřad je ze své podstaty v pozici správce nebo zpracovatele osobních údajů subjektů údajů a vedoucí OVV je z pohledu GDPR v pozici správce (přímo nakládá s osobními údaji fyzických osob). Z logiky věci není možné, aby kontrolovala sama sebe. 5-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017:  zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci služeb „Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice“ společnosti: VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 27967638, se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, za celkovou cenu 1 388 301,41 Kč bez DPH a zkrácní hůty pro dokočení realizace, čímž dosáhl celkového počtu hodnotících bodů 100 ze 100 možných, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Jedná se o výběr zhotovitele běžecké dráhy, doskočiště, plochu pro vrhačský kruh a skok vysoký. 5-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017: a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci služeb „Intenzifikace ČOV Osnice, TDS/BOZP“ společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.., IČ:47116901, se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, za celkovou cenu 393 000,- Kč bez DPH.
b) uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, v předloženém znění;
V dané lhůtě byly doručeny 3 nabídky. Dodavatel – společnost VRV, je osvědčený dodavatel se širokým portfoliem v oboru, se kterým má město dobré zkušenosti. Po uzavření smlouvy bude kompletní dokumentace spolu s dokumentací na VZ dodávky stavby zaslána na MŽP ke kontrole.5-0-0
Posledním bodem schůze rady bylo odvolání radního Ing. Martina Langa z funkce předsedy Komise pro sport. Rada jmenovala do funkce předsedkyně Komise pro sport Ing. Naděždu Karasovou. 5-0-0

Zapsala Jana Vidímová
radní Jesenice zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!